Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
2054 Tractatus. Tractatus Retraditae Elbingae. B. m., b. r. (1700).
1966 Hermelin Olaus (Hermelin Olof). In Epistolam Regis Poloniae, quam ad Celsos Praepotentes Belgii Foederati Ordines, De Bello Livonico Anno 1701 [rz.] die IX. Septemb. Scripserat, Animadversiones subitaneae. B. m., b. r. (1701).
1831 Konfederacja. Confederacya Woiewodztwa Sandomirskiego. B. m., b. r. (1704).
1619 Lubomirski Hieronim Augustyn. Manifestum Cellsissimi Domini Hieronymi Augustini S.R.I. Principis Lubomirski Comitis in Wisnicz et Iarosław Castellani Crac. Magni Exercituu Poloniae Ducis. B. m., b. r. (1704).
2548 (Rybiński Jakub). Ad dominum Jacobum Rybinski, neopalatinum Culmensem. [B. m., 1714]. B. m., b. r. (1714).
2388 Corona Animorum Eloquentia. Corona Animorum Eloquentia Olim à Carolo V. Sacri Romani Imperij Coronato, in Joanne Polono (inter Legati Officia) verė Tullio, approbata, Nunc verò, ad Coronidem anni scholastici, exantlatos in Palladia arena Minervae Stadiodromorum labores Coronantem, Ab Illustri, Magnifica ac Praenobili Juventute Collegij Zodiscensis Societatis Jesu, Metagymnastico Dramate, Ad oculorum simul & animorum oblactamentum Proposita. Anno Animorum desideria Coronantis Regis Regum 1716. Die 31. Iulij, Eiusdem Caroli V. Heroi, D. Loiolae Sacrá. B. m., b. r. (1716).
1525 Actum w Grodnie. Actum w Grodnie na Trybunale Skarbowym W.X.L. Roku Pańskiego Tysiąc Siedmsetnego Dwudziestego Pierwszego, Miesiąca Oktobra, Dwudziestego Piątego Dnia. B. m., b. r. (1721).
2373 Informacja. Informacya w Spráwie Iaśnie Wielmożnych Ichmośćiow Panow Jabłonowskich Synow y Sukcessorow św. pám. Iaśnie Oświeconego Imći Pana Stanisława Jabłonowskiego Kasztelana Krakowskiego Hetmana Wielkiego Koronnego z Miástem I: K: Mośći Gdáńskiem Podaná na Seymie Anni 1724. B. m., b. r. (1724).
1684 Sumariusz rachunków. Summaryusz rachunkow generalnych skarbowych Nayiasnieyszemu Krolowi Jmci Augustowi II. y Wszystkim Stanom Rzeczypospolitey Ná Seym Walny Warszawski, pro die 2da 8bris w Roku 1724. á potym ex Limitatione do Grodna pro die Septembris Roku teraźnieyszego 1726. przypadaiący zgromadzonym od skarbu Rzeczypospolitey Koronnego podany a to za urzędu podskarbiego Jaśnie Wielmożnego JeMći pana Jana Ierzego na Przebendowie Przebendowskiego, podskarbiego wielkiego koronnego, Pokrzywnińskiego, Miráchowskiego, Grábowskiego etc. etc. starosty. B. m., b. r. (1726).
138 Relation Abbregée. Relation Abbregée De ce qui s’est passé a l’Election du Roi de Pologne tenuë entre Varsovie et le Village de Wola le 25. Aout 1733. B. m., b. r. (1733).
1937 Boquoit Jean Albert d’Archambaud. Reflexions en forme de preparation pour l’election d’un roy veritablement homme de bien. Lettre en maniere de vers libres d’un noble Polonnois a ses Confreres Ce 12. Avril. 1733. Vorbereitende Betrachtungen zu der Wahl eines Warhafftig frommen Königes, in einem Poetischen Schreiben eines Polnischen von Adel an seine Mit-Brüder. De dato 12. April. 1733. B. m., b. r. (1733).
2000 Monti Antoine. Assecuratio Serenissimi Regis Galliarum data Sermae Reipublicae Polonae, per Illustr. et Excellentissimum D. Marchionem de Monti, Ministrum Plenipotentiarium ejusdem Regis Christianis. B. m., b. r. (1733).
1904 (August III, król polski). Nachricht von dem Prächtigen Einzuge Ihro Königl. Majestät Augusti III. Königs in Pohlen welche selbigen den 14. Januarii Anno 1734. In Cracau gehalten. Nebst denen am 17. hujus darauff erfolgten Crönungs-Solennien. Nach dem Bresslauer Exemplar. B. m., b. r. (1734).
1936 (August III, król polski). Nachricht von dem Prächtigen Einzug Ihro Königl. Majestät, Augusti III. Königs in Pohlen, welche Selbigen den 14. Januarii 1734. In Cracau gehalten, Ingleichen denen Inscriptionibus So zu Ehren Ihro Königl. Majestät allda verfertiget worden. Nach dem Bresslauer Exemplar. B. m., b. r. (1734).
1993 (Manifestatio). Solennissima, confoederatae Reipublicae Polonae, Manifestatio patriae suae insinuata, et universis Europae potentiis, pro informatione praesentis status sui, exhibita. d. 30 Julii 1735. B. m., b. r. (1735).
2074 Czapski Walenty Aleksander. [List pasterski, z datą: Radymno, 1737]. Valentinus Alexander Czapski Dei & Apostolicae Sedis Gratiâ Episcopus Premisliensis. [Inc.: Onerosum & operosum officii Episcopalis munus, & plenum continuae Pastoralis solicitudinis solium…]. B. m., b. r. (1737).
2327 Exaltatio. Exaltatio De Portis Mortis (*) In primo limine Palatii (*) Inter apertas Mensas Olim a Gerardo a Kampis Principe Cognita.Nunc in Antecinerali Actu, Ad Scenicas Umbras a Perillustri ac Magnifica Bathoreano-Tulliana Juventute Repraesentata. Anno [1738]. B. m., b. r. (1738).
1959 Gespräch. Gespräch im Reiche derer Todten zwischen den letzt-verstorbenen beyden grossen und Welt-berühmten Monarchen dem Könige Augusto II. von Pohlen, und dem Könige Fridr. Wilhelmen von Preussen. Darinnen beederseits höchst-curieuses und ausnehmend merckwürdiges Leben, samt andern damit connectirten Historischen Wahrheiten der neuern Zeit aufrichtig erzehlet werden [I-III Entrevue]. B. m., b. r. (1741).
1728 Lubomirski Antoni, syn Józefa. Mowa J.O. Xcia Jegomośći Antoniego Lubomirskiego, Woiewodzi: Czerniechowskiego Na Pogrzebie J.O. Xiężney Jey Mći Teressy Wandalinowey z Kończyc Lubomirskiey Woiewod: Czerniechowskiey Matki swoiey w Przeworsku dnia Szostego Sierpnia Miana 1746. Roku. B. m., b. r. (1746).
2284 Glattz Tomasz. Modus Celebrandi Missam Juxta Rubricas Missalis Romani, & accuratam Sacrae Rituum Congregationis, probatissimorumq[ue] AA. praescriptionem. B. m., b. r. (1753).
2286 Relacja. Relacya Koronacyi Obrazu Nayswiętszey Maryi Panny Niepokalanego Poczęcia w Kosciele Skępskim OO. Bernardynow Wielkopolskiey Prowincyi W Ziemi Dobrzynskiey Znacznemi Cudami od dwuchset Kilkudziesiąt lat słynącego w ten sposob. B. m., b. r. (1755).
928 Pieśń. Piesn O Nayświętszey Pannie Rzeszowskiey w Kościele WW. OO. Bernardynow Ukoronowaney. B. m., b. r. (1763?).
2684 Compendium. Compendium Ordinationis Judiciorum Tribunalis Regni Petricoviensium Majoris Poloniae Sub Auspiciis Illustrissimi et Reverendissimi Ludovici Riaucour Episcopi Ptolomaidae, Canonici Metropolitani Gnesnensis, Praesidentis. Illustrissimi Antonii Nałęcz in Małachowice Małachowski Capitanei Ostrołęcensis, Tribunalis Regni Mareschalci. Die 8va Octobris A. 1766. ex Originali Ordinatione per Judicium Terrestre Siradiense Depromptum. B. m., b. r. (1766)
99 Komisja Rzeczypospolitej. Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego. B. m., b. r. (1768).
117 Manifest (Województwa Krakowskiego). Manifest Skonfederowanego Woiewodztwa Krakowskiego. B. m., b. r. (1768).
111 List okólny. List okolny do całego Duchowieństwa i do Possessorów Dóbr Duchownych, oraz do wszystkich Possessorów Starostw, Tenut i jakiegokolwiek Rodzaiu lub Imienia Królewszczyzn. B. m., b. r. (1769).
2271 Garlicki Tomasz. Mowa J. X. Tomasza Strzemienczyka Garlickiego Kanonika Kijowskiego w Obozach Konfederackich Kaznodziei przy Exekucyi na rozstrzelanie Kryzrektowanego pro Perduellione J. P. Kapitana Wygnanowskiego na placu pod Jasną Gorą miana dnia 21 9bris 1770. B. m., b. r. (1770),
100 Komisja Rzeczypospolitej. Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego. B. m., b. r. (1770).
1834 Lang Mojsiej. [Uniwersał. Nakaz zaprowiantowania wojsk rosyjskich]. B. m., b. r. (1771).
143 (Lubomirski Jerzy Marcin). Sentence absolutoire rendue en faveur de S. A. Monseigneur le Prince George Martin Lubomirski, par le Grand Conseil de Guerre de la Confédératrion Générale, établie à Biala en Pologne; datée du 25. Septembre 1771. B. m., b. r. (1771).