Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
904 Brucaeus Heinrich (Bruce Henricus). De motu primo libri tres. Rostochii exe. Iacobus Lucius Transylvanus Anno 1573 [rz.]. Rostock, druk. Jakob Lucius st., 1573.
168 Bochmann Johannes mł. (Bochmannus Janus). Hercules: Gratiarum auspicio Suadae ductu Senum Juvenumque adplaudente Senatu pro virtute, in praelustri Musarum Varniadum domicilio carmine heroo cantatus a [...] V. eid. VIII-bris. Rostochi, praelo Reusneriano, 1600 [rz.]. Rostock, druk. Christoph Reusner (Reussner), 1600.
237 Lubin Eilhard (Lubinus Eilhard). De mundi et motus ortu disputatio; quam in incluta Rosarum Academia, sub praesidio [...] publice defendet Janus Bochman Borussus [...] XXX. Sexteil. horis matutinis. Rostochi Praelo Reusneriano. Anno 1600 [rz.]. Rostock, druk. Christoph Reusner (Reussner), 1600.
1967 Heyll Krzysztof. Istula […]. Ad amplissimum inclytae verbis Dantiscanae Magistratum. Rostochii typis Augustini Ferberi. Anno 1580 [rz.]. Rostock, druk. Augustin Ferber st., 1580.
356 Beckher Daniel sen. (Becker Daniel). Spagyria microcosmi. Tradens medicinam e corpore hominis tum vivo tum extincto docte eruendam scite praeparandam et dextre propinandam concinnata a Daniele Beckhero Dantiscano. Rostochii, Litter, et impensis August. Ferberi 1622 [rz.]. Rostock, druk. Augustin Ferber mł., 1622.
2155 Memoriale. Cracoviensis abbatiae Mogiliensis memoriale cum summario. Romae, 1727.
1798 (Jan Kanty św., Ioannes Cantius s.). Decretum Cracovien[sis] canonisationis beati Ioannis Cantij presbyteri saecularis Sac. Theologiae Doctoris, ac in Academia Cracovien. Professoris. Roma, druk. Camerae Apostolicae, 1730.
1060 Copei (Wahrhafftige). Warhafftige Copei etzlicher sendschreiben so zwischen jhrer Erl. G. dem Herrn Johan Carol Chotkowitzen Graffen zu Schlow und Bichow des Grossfürstenthumbs Littawen obersten Feltherrn und in Liefflandt general Commissario etc. An einem unnd dem Graffen von Manssfeldt Joachim Friederich Schwedischen Kriegs Obersten anders theils. Nach der Kircholmischen den 17. Septemb. Anno 1605 gehaltenen fehltschlacht gewechselt worden. Gedruckt zu Riga in Liefland bej Niclas Mollin. Riga, druk. Nikolaus Mollyn, (1606).
1077 Narsius Joannes (Narssius Anastasius Johann). Riga devicta ab augustissimo principe Gustavo Adolpho Suecorum, Gothorum, Vandalorumque rege, magno principe Finlandiae, duce Esthoniae, Careliaeque, nec non ingriae Domino etc. etc. carmine heroico descripta a Ioanne Narssio Anastasio Dordraco-Batavo Medicinae Doctore. Rigae Livonum excudebat Gerhardus Schröder 1625 [rz.]. Riga, druk. Gerhard Schröder, 1625.
1076 Narsius Joannes (Narssius Anastasius Johann). Fides et humanitas Polonica erga delegatos regios Suedorum, Generosum D. Arvidum Horn et Clariss. D. Iohannem Salvium, I.U.D. Dignis modis, commendata a Ioanne Narssio Anastasio Dordraco-Batavo Med. D. Rigae, Excusa Anno 1625 [rz.]. Riga, 1625.
1825 Grammatica. Grammatica latina Diverso discentium profectui accommodata, Cujus prima elementa etiam Polonicè sunt proposita. In usum Scholae Racovianae. Racoviae, Typis Sebastiani Sternacii. Anno 1637. *Raków, druk. Sebastian Sternacki, 1637.
2635 Psalmy. [Psalmy Niektore Krola Dawida, Proroka Bozego. z Ewanielią Pana Christusową zgodne. Do ktorych są przyłączone Piesni pobożne, z Pism świętych wzięte]. *Raków, druk. Sebastian Sternacki, 1610.
905 Ostorodt Christoph (Osterode Christophorus). Disputatio Christophori Ostorodi wieder Georgen Tradeln, beyder rechten Docktorn, und der Stadt Augspurg Syndicum. Von der Gottheit des Sohns Gottes, unsers Herren Jesu Christi, und des heiligen geistes. Zuegleich auch von der reinigung unser sunden durch Jesum Christum. In welcher disputation das Judicium des Doctoris, welchs er über die Confession Christophori Ostorodi gestellet hatt, gründlich wiedergelegett wirdt. Gedruckt zu Rackaw bey Alexi Rodetzki. *Raków, druk. Aleksy Rodecki, b. r. (ok. 1598).
1771 Crasset Jean. Uwagi Chrześcianskie […] Na Święta Uroczystsze Całego Roku […] dane, przez X. Jana Crasset […]. W Przemyślu w Drukarni I.K.M. Collegii Soc. Jesu, 1765. Przemyśl, druk. Jezuitów, 1765.
2109 (Uroczystość). Pamiętna Uroczystosc Nayswiętszey Matki Bolesney Cudami Sławney. w Kościele Járosławskim Societatis Jesu Ukoronowaney. Roku Pańskiego MDCCLVI. Dnia VIII. Września. Pod Jmieniem W. JMci Pana Stefana z Tarnowy Dwernickiego Łowczego y Pisarza Grodzkiego Przemyskiego Pana y Nayosobliwszego Dobrodzieia Ná potomne czasy przyzwoitemi Pochwałami Ozdobiona. Zá dozwoleniem Starszych do Druku Podana Roku Pańskiego MDCCLIX. w Przemyslu w Drukarni J. K. M. Przemyśl, druk. Jezuitów, 1759.
931 Drews Jan. Rozmyslania Na Uroczystosc Bozego Ciała Na Całą Oktawę Teyze Wyięte Z Medytacyi X. Jana Dreusa Societatis Jesu Teologa Pod Tytulem Breviarium Asceticum Niedawno Na Polski Język Przetłumaczone, Do Druku Podane w Przemyslu w Drukarni Antoniego Matyaszowskiego B. T. OO. Roku 1789. Przemyśl, druk. Antoni Matyaszowski, 1789.
1455 Gdowski Zygmunt. Praxis Confessionalis breuissima Iussu Illustrissimi et Rev: Dn. Principis D. Ernesti Archiepiscopi Pragensis Legati Nati, etc. etc. Edita A. Fr: Sigismundo Gdovsky Carmelita S. Th. Magistro. In gratiam tam Confessariorum (maxime Curatorum) quam paenitentium, in Archidioecesi Pragensi, existentium. Adiunctu Catalogo omnium excommunicationum, altera suspensionum, Appendice item omnium Interdictorum, et Irregularitatum. Pragae in Antiqua Urbe, Typis Pauli Sessij, Typographi Archiepiscopalis. Anno 1625 [rz.]. Praha, druk. Pavel Sessius, 1625.
1530 Androzzi Fulvio. Scieszka poboznego chrzescianina, z Włoskich scriptow kápłaná iednego Societatis Iesu. Przekładánia X. Stanisława Grochowskiego, powtore wydana y na wielu mieyscach popráwiona. W Poznaniu, W Drukárni Woyciecha Regulusa, R. P. 1648. Poznań, druk. Wojciech Regulus, 1648.
2338 Siebeneicherowa Anna. Rozmyślania Męki niewinney Iezusa Chrystusa Pana naszego z modlitwami. Potym Rozany wianek naśw. Panny Mariej. Przydatne są modlitwy przy Mszy świętej do Kommuniey, y Litanie. Poznan, u Woyćiecha Regulusa, 1643. Poznań, druk. Wojciech Regulus, 1643.
1505 Siebeneycherowa Anna? Rozmyslania Męki Niewinney Iezusa Chrystusa, Pana Naszego. Z Modlitwami. Potym Rozány Wianek Naświętszey Panny Mariey. Przydáne są Modlitwy przy Mszey święty do Kommuniey y Litanie. W Poznaniu, u Woyćiecha Regulusa. Roku Pańskiego 1643. Poznań, druk. Wojciech Regulus, 1643.
1604 Koribski Stanisław. Officium abo godzinki o Duchu Swiętym dla bráctwá ubogich P. Chrystusowych, y inszych nabożnych. Przy kościele farskim Ponieckim pod tytułem Narodzenia Pánny Naświętszey zdawná fundowanego y postánowionego. Znowu, od stolice swiętey apostolskiey przywileiámi, y odpusty wielkimi nádánego, y potwierdzonego. Zá stárániem X. Stanisława Koribskiego altáristy tegoż bráctwá. Zá pozwoleniem Stárszych. W Poznaniu. W Drukárni Woyćiecha Regulusá Roku Páńskiego 1639. Poznań, druk. Wojciech Regulus, 1639.
1628 (Maria, Matka Boska). Marya Imie [sic] Naslodsze Przenaswiętszey Matki Bozey, Nieprzebrane słodkośći łask y poćiech Morze, w Bráctwie tegoż Imienia Zbawiennego, Nowo w kośćiele Kátedrálnym Wilenskim z władze y pozwolenia od Stolice S. Apostolskiey żáłożonym. A od I.W.X. Mikołáiá Stephaná Pácá, Biskupá Wilenskiego ufundowanym wylewaiące. w Poznaniu, w Druk. X. Woyciechá Láktánskiego, 1689. Poznań, druk. Wojciech Laktański, 1689.
1529 Sposób (Nabożny). Nabozny sposob Rozanego Wiąnka [sic] Naswiętszey P. Maryey, Ktory się zwykł chorami odprawiać przez Bracia y Siostry Rożanca Swiętego, w Rzymie naprżod wznowiony, Potym po wszytkim Chrześćiáństwie przy Kośćiołách Bráciey Zakonu Káznodz. Dominiká S. roszerzony [sic]. W Poznaniu, W drukárni X. Woyciechá Láktánskiego, R. 1687. Poznań, druk. Wojciech Laktański, 1687.
1574 Goldonowski Andrzej. Bráctwá S. Anyoła Stroza, od oycá S. Urbana VIII. Zá przyczyną świętey pámięći Zygmunta III. Krola polskiego, etc. Oycom zakonu ś. Pawła pierwszego pustelnika nádánego y wiecznemi czásy potwierdzonego akty nabozne. W Poznaniu. W Drukarni X. Woyciechá Láktáńskiego, Roku Panskiego 1686. Poznań, druk. Wojciech Laktański, 1686.
1429 Bouhours Dominique. Uwagi Chrzescianskie, na Kazdy Dzien Miesiąca, z Fráncuskiego Ięzyká ná Polski przetłumaczone, y po szosty raz do druku Podane. W Poznaniu, w Drukárni X. Woyćiechá Láktanskiego R. 1681. Poznań, druk. Wojciech Laktański, 1681.
2312 Chrościński Andrzej Kazimierz. Guroviana Abacus Virtutis & Gloriae Theatrum Natali Divi Joannis Luce Magnifici ac Generosi Domini D. Joannis Alberti De Gurowo Gurowski Palatinatus Posnaniensis, Burgrabii Honori Ab Obligatissimo sibi & aeternùm mancipato Cliente Andrea Casimiro Chroscinski Phil. Audit: Dicata, Anno Quo in Publicum Orbis Theatrum prodijt Deus Homo MDCLXXXIV. Posnaniae. Jn Typographia R[evere]ndi D. Alberti Laktanski. Poznań, druk. Wojciech Laktański, (1684).
1496 Rituale. Rituale Sacramentorum ac Aliarum Ecclesiae Caeremoniarum. Ex Decreto Synodi Prouinc: Petricouień: ad uniformem Ecclesiarum Regni Polon: usum recens editum. Cum licentia Superiorum. Posnaniae. Jn Officina Typographica Viduae Haeredum Alberti Reguli Młoduiewicz. Anno Dńi 1679. Poznań, druk. wdowy i dziedziców Wojciecha Regulusa, 1679.
112 Lubiecki Paweł Franciszek. Spizarnia potrzeb gospodarskich. Zá dozwoleniem Przełożonych do druku podana, w Roku 1652. die 8. Martii. Z roznych Aeconomow zebrawszy przez Pawła Franciszka Lubieckiego Cyrulika Poznań. W Poznaniu, W Drukárni, Wdowy y Dźiedźicow Woyciechá Regulusá. Poznań, druk. wdowy i dziedziców Wojciecha Regulusa, (1652).
1811 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Justitz-Reglement für die Magisträte der sämtlichen Süd-Preussischen Städte auser [sic] Posen, 1795. gedruckt bey Samuel Gottlieb Presser, Königl. privilegirten Buchdrucker. Poznań, druk. Samuel Bogumił Presser mł., (1795).
1769 Kobielski Józef. Proby nieomylne, Ducha prawdziwie zakonnego, albo jak zakonnego, większą cenę i szacunek rożnemi naukami, przemysłami y sposobami, jak Lidyiskim kamieniem, jawnie pokazujące, przez X. J. Kobielskiego Soc. J. opisane y do druku podane. W Poznaniu w drukarni I.K.M. Collegium Societatis Jesu 1758. Poznań, druk. Jezuitów, 1758.