Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2565 Sławicz Jan. Laetitia publica super natali Poloniarum principis quem Gedani a. 1677 d. 9 Septemb. Joanni III Poloniarum regi regina Maria Casimira peperit. B. m., b. r. (Gdańsk?, po 9 IX 1677).
2393 Sława. Sława Chwalebnych W Koronie Polskiey Lubomirskich y Mniszchow Familii Pobożnością Nume, Dźielnośćią Władysława, Honorámi Rudolfa, Scigaiąca. Imieniowi Iásnie oświeconego Xięstwá S. P. R. Jozefa z Lubomirza, Teresy z Mniszchow Lubomirskich, Na Wiśniczu y Iárosłáwiu Hrábiow. Przez Retoryczną Młodź Szkoł Pobożnych Kollegium Rzeszowskiego Ogłoszona Roku Páńskiego 1719 / Sandomiriae Typis Collegij Societatis Jesu. Sandomierz, Druk. Jezuitów, 1719.
1127 Skytte Joannes (Skytte Johan). Orationes tres, habitae ad sereniss. Magnae Britanniae Regem. in quarum primâ caussae ob quas Sigismundus ejus nominis III, ab Ordinibus Sueciae ejectus, in ejusq. locum sereniss. Carolus ejus nominis IX. substitutus est, redduntur in alterâ, gratiae pro composito Sueco-Danico y Sueco-Moscovitico bello aguntur, eorum caussae exponuntur in terciâ, Sueco-Polonici belli caussae recensentur, tum quantopere intersit omnium Reformatorum Principum, Polonum à Suecorum Regno arceri ostenditur, ad id Sereniss. Rex invitatur. Anno 1618 [rz.]. B. m., 1618.
1677 Skutki i moc Krzyża. Skutki y moc Krzyza álbo Metala Swiętego Pátriárchy Benedikta. Przy tym, Lekarstwo duchowne, przećiwko chorobom y powietrzu, natymże metalu literami wyráżone. Z błogosławieństwem S. Zácháryászá. Zá dozwoleniem zwierzchnośći duchowney, po roźnych Łáćińskych edicyách, powtornie wydáne polskim ięzykiem. W Wárszáwie w Drukárni Collegium Scholarum Piarum Roku Pánskiego 1699. Warszawa, druk. Pijarów, 1699.
2046 Skonieczny Fabian. Auspicatissimus Posnaniam adventus Jllustrissimi ac Reuerendissimi Domini, D. Henrici de Dabrowica Firley Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Posnaniensis, Domini et Patroni Munificentissimi. Oblatus a P. Fabiano Skonieczny, S.Th.B. Officii et debitae obseruantiae, ergo Anno reparatae salutis humanae, Supra 1635 [rz.]. Varsaviae Typis Joannis Trelpiński, S.R.M. Typographi. Warszawa, druk. Jan Trelpiński, 1635.
1744 Skarga Piotr. Cnota Miłosierdzia Ná Chrześćiáńskie do politowania Wzbudzenie Káżdoniedźielnym o teyże cnoćie Czytaniem. Powtornie do Druku podánym Wsławiona y Przełozona. Roku Páńskiego 1739. W Poznaniu, w Drukárni J.K.M. Kollegium Societatis Jesu. Poznań, druk. Jezuitów, 1739.
1676 Skarbnica niebieska. Skarbnica niebieska zdawna y temi czasy iaśniey otwarta przy obrazie Bogarodzice Maryey Panny w Kościele Michała Swiętego w Wilnie Pánien Zakonnych Zakonu Franciszka Swiętego Fundacyi Sapieżyńskiey codziennemi, iawnemi Autentycznemi Cudámi ubogacona. Ku Pociesze duszney wiernych Chrystusowych na Swiat wydána. W Wilnie w Drukarni Oycow Jezuitow Roku Pańskiego 1671. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1671.
1675 Skarb nowy. Skarb nowy, Dotąd niewiádomych łask, y nieznánych dobrodźieystw. Nayswiętszego Serca Jezusowego, W Ro. 1705. Dniá 30. Májá, z wielkiemi y osobliwemi Odpustámi, przez Naywyższego Pásterzá Klemensa XI. nádánemi, Do Krolestwá Polskiego przysłany. Y naypierwey w Kośćiele Wárszáwskim WW. OO. Scholarum Piarum w Káplicy Ukrzyżowanego Páná Jezusa wszystkim wiernym otworzony. Dnia 11. Czerwcá, Roku Páńskiego 1706, Po osme, Roku 1726 Przedrukowany. W Warszawie, w Drukarni I.K.M. WW.OO. Scholarum Piarum. Warszawa, druk. Pijarów, 1726.
1674 Skarb nieprzebrany. Skarb nieprzebrany wszytkich skutecznie zapomagaiący; albo Bractwo pod protekcyą Boskiey Opatrznosci Nowo erygowáne. W kośćiele S. Katarzyny WW. Panien benedyktynek Konwentu Wileńskiego w W. X. Litew. Od Klemensa XI. Papieżá Odpustámi osobliwemi potwierdzone. A Iáśnie Wielmożney Iey Mośći pániey P. Konstancyi Podbereskiey Słuszczyney woiewodźiny Połockiey, Borysowskiey Raduńskiey etc. stárośćiney, kosztem introdukowane. W Wilnie w Drukarni Akademickiey S. I. Roku Panskiego 1709. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1709.
1673 Skarb drogiej śmierci. Skarb drogiey smierci szczęśliwą wiecznośćią otaxowany, złotym kluczem dobroczynney hoynośći wielmoznego Iego-Mosci P. Stanisława kniazia Szuyskiego, Skárbniká Powiátu Pińskiego, y oraz Wielmozney Jey-Mosci Pani Heleny z Ordow kniahyni Szuyskiey Skárbnikowey Powiátu Pińskiego, na Kongregacyą Dobrey Smierci w Kośćiele Národzenia y Nawiedzenia Nayświętszey Panny, Kollegium Pińskiego Societatis Jesu, z Łaskámi Stolice Apostolskiey otwarty. Roku Páńskiego 1727. W Wilnie w Druk. Akádemickiey Societatis Jesu. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1727.
2251 (Skalich Paweł, Scaliger, Scalichius, Schalichius, 1534–1575). [Dekret skazujący Pawła Skalicha na banicję]. [W nagłówku:] Wir Von dem Durchleuchtigsten, Groszmechtigsten Fuersten und Herrn, Herrn Sigismundo Augusto, Von Gottes gnaden, Koenig in Polen... B. m., b. r. (Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1566)
2348 Simplicjan Paweł. Szafarnia obroków duchownych. Kraków, druk. Wdowa Jakuba Siebeneichera, 1610.
2199 Sienieński Jakub? Votum Szlachcica Polskiego, Na Rokoszu Pro die 6 Aug: pod Sędomierzem Złożonym, Anno 1606. B. m., b. r. (*Raków, druk. Sebastian Sternacki, 1606),
1672 Siedem pacierzy. Siedm pacierzy. Brackie y Koronká z Litániámi do Nayświętszey Panny Maryi z kakplerza [sic] s. Z Rozpámiętywániem Siedmiu Wylania Naydrosższey Krwi Pána Jezusowey y Siedmiu Rádośći Panny Przenayswiętszey. Ná uproszenie sobie Łáski y mocy przeciwko siedmiu grzechom smiertelnym, y ná siedmiu dárow Ducha Swiętego Otrzymánie, Przedrukowane. W Lublinie, w Drukárni Coll. Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1723. Lublin, druk. Jezuitów, 1723.
1505 Siebeneycherowa Anna? Rozmyslania Męki Niewinney Iezusa Chrystusa, Pana Naszego. Z Modlitwami. Potym Rozány Wianek Naświętszey Panny Mariey. Przydáne są Modlitwy przy Mszey święty do Kommuniey y Litanie. W Poznaniu, u Woyćiecha Regulusa. Roku Pańskiego 1643. Poznań, druk. Wojciech Regulus, 1643.
1506 Siebeneycherowa Anna? Rozmyslania Męki Niewinney Iezusa Chrystusa Pana Naszego, z Modlitwami. Potym Rożány Wianek Naświętszey P. Máryey. Przydáne są teraz Modlitwy przy Mszey świętey, do Komuniey, y Litánie. W Kra: Druk: Marć: Filipow. Roku, 1632. Kraków, druk. Marcin Filipowski, 1632.
2338 Siebeneicherowa Anna. Rozmyślania Męki niewinney Iezusa Chrystusa Pana naszego z modlitwami. Potym Rozany wianek naśw. Panny Mariej. Przydatne są modlitwy przy Mszy świętej do Kommuniey, y Litanie. Poznan, u Woyćiecha Regulusa, 1643. Poznań, druk. Wojciech Regulus, 1643.
2042 (Seyler Georg Daniel). Poetischer Abriss des weltberühmten Momberschen Coffée-Hauses in Dantzig, entworffen von Solando. 1734. B. m. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber), 1734.
2043 (Seyler Georg Daniel). Poetischer Abriss des weltberühmten Momberschen Coffée-Hauses in Dantzig, entworffen von Solando. 1758. B. m. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber?), 1758.
2044 (Seyler Georg Daniel). Der Preussische Wahrsager Das ist: Bruder Hermanns von Lehnin Wundersahme Prophezeyungen von den Regenten des Churfürstlichen Hauses Brandenburg und Königreichs Preussen und deren Besteigung des Kayserlichen Thrones. Nebst verschiedenen die Europäischen Staaten Sonderlich aber Polen, Oesterreich, Schweden und Preussen betreffenden Theils rahren, theils merckwürdigen Prognosticis aus geheimen Nachrichten und Urkunden sorgfältig zusammen getragen, und der curieusen Welt zu fernerer Beurtheilung getreulich mitgetheilt von Zoroaster. 1741. B. m. (Elbląg, druk. Samuel Gottlieb Preuss), 1741.
2045 (Seyler Georg Daniel). Der Neu-vermehrte Preussische Wahrsager, oder: Wundersame Prophezeyungen von den Regenten des Churfürstl. Hauses Brandenburg und Königreichs Preussen und deren Besteigung des Käyserlichen Thrones. Nebst verschiedenen die Europäischen Staaten Sonderlich aber Polen Oesterreich Franckreich Schweden und Moscau etc. betreffenden theils raren, theils merckwürdigen Prognosticis aus geheimen Nachrichten und Urkunden sorgfältig zusammen getragen und der curieusen Welt zu fernerer Beurtheilung getreulich mitgetheilet von Zoroaster. Engelland, 1742. B. m. (Elbląg, druk. Samuel Gottlieb Preuss), 1742.
1504 Seydel Christoph (Seidel Christoph). Jura quae circa Processus Forenses, in Silesia Principaliter autem in Metropoli Vratislavia, eidemque Vicinis Locis Observantur Accesserunt Duo Tractatus de Jure et Jurisdictione Silesiorum, cum Indice Locupletissimo. Wratislaviae, apud Ernestum Christianum Brachvogelium, Bibliop. 1724. Wrocław, nakł. Ernest Krystian Brachvogel, 1724.
2384 Severin Pavel. [Kuchmistrzostwo]. (Kraków, druk. Hieronim Wietor, ok. 1540).
2385 Severin Pavel. [Kuchmistrzostwo]. (Kraków, druk. Maciej Szarfenberg, przed 1548).
2369 Serwan Paschalis, OFMBern. (zm. 1803). Kazanie O Pasterzach I Owieczkach przy obięciu w possessyą Kościoła i Probostwa Kentckiego Od Jmć X. Lubicza Prokopowicza Piiara: Pisarza Stolicy Swiętey Rzymskiey: Teologa Nayiasnieyszego Krola Stanisława Augusta przez X. paschalisa Serwana Professora Teologii, Káznodzieię Katedry Krakowskiey Z. S. F. Obser: Miane. Roku Pańskiego 1791. W Krakowie w Drukarni Szkoły Głownéy Koronnéy. Kraków, Druk. Akademicka (Szkoły Głównej Koronnej), 1791.
1671 Serroni Hyacinthe. Rozmowy Duszy z Bogiem Pełne Affektow Na Siedm Psalmow Pokutnych Przez I.M.X. Iacka Serroni, Pierwszego Arcybiskupa Alby złozone. Na pożytek nowo nawroconych Diecezyi swoiey Katolikow. Wydane W Paryzu Roku Pańskiego 1686. Z Francuskiego na Polski ięzyk przetłumaczone Roku 1739. Sumptem pewney I.W. Pani Rozalii która prosi aby przy używaniu następuiących modlitew była wspomniona, Przedrukowane Roku 1751. We Lwowie, w Drukarni SSS. Troycy. Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1751.
297 Serrarius Johann (Serrarius Joannes). Das die Euangelischen Prediger gute wercke nicht verbieten noch verwerffen, wie sich Herr Boneuentur, Thomasprediger zu Dantzk in seinen predigten zum offtermal hören lesst, ein kurtzer bericht durch Joannem Serrarium. Mit einer Vorrede Matth[iae] Flac[ii] Jlli[rici] Der befehlich Christi an seine Iunger. Gehet hinn inn alle welt [...] Der befehlich des Antichrists [...] für die todten opffern. Gedruckt zu Magdeburgk, durch Michael Lotther. Magdeburg, druk. Michael Lotter, (ok. 1550).
1503 Serce. Serce Nabozne Miłośćią Boską przez roźne Cnot Swietych Akty Zapalone. a przez X. Maximiliana Czerniakowskiego Societatis Iesu. Z ięzyka Łácinskiego na Polski odnowione. Roku Pańskiego 1691. W Poznaniu, w Drukarni Kollegium Soc: Iesu. Poznań, druk. Jezuicka, 1691.
852 Sennert Michael, Creutzmann Christian Ernst. Disputatio medica de Syncope, Quam sub praesidio [...] Publice ventilandam subiicit Christianus Ernestus Creutzmann Vratisl. Silesius [...] Anno 1679 [rz.]. Mens. April Die. Wittebergae, Typ. Joh. Borckardi, excud. Sim. Lieberhirt 1679 [rz.]. Wittenberg, druk. Johann Burckhard, 1679.
851 Sennert Michael, Cleophas Michael. Disputatio medica exhibens casum laborantis Febre Maligna Ungarica, Quam [...] praeside [...] publice habebit Michael Cleophas, Thorunio Prussus [...] die Septemb. [...]. Wittebergae, ex Offic. Typogr. Joh. Haken 1662 [rz.]. Wittenberg, druk. Johann Hake (II), 1662.