Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
651 Micraelius Johann (Micraelius Joannes). Syntagma historiarum mundi omnium. Secunda editione locupletius. A Condito Mundo ad aeram usque Christi 1633 continuatum [Liber 1-3]. Impensis Davidis Rheti Bibliopolae Stetinensis. (Lipsiae Excudebat Gregorius Ritzsch) 1633. Szczecin, druk. David Rhete, 1633.
1645 Nauka chrześcijańska. Nauka Chrzescianska wielce pożyteczna y bárzo potrzebna o tym, co każdy práwdźiwy Chrzescianin powinien wiedźieć, wierzyć, y czynić, á żeby był zbawiony. Przy tym Informacya dostáteczna o Spowiedźi y Kommunii Swiętey, Zá pozwoleniem Stárszych Wydrukowana w Roku Páńskim 1756. W Supraslu, w Drukarni WW. OO. Bázyliánow. Supraśl, druk. Bazylianów, 1756.
1670 Ścieżka niebieskiej mądrości. Scieszka Niebieskiey Mądrosci Albo Wieczne Prawdy Wiary, do uwagi podane, z Łáćińskiego ná Polski ięzyk przetłumaczone przez X.F.P.S.S.K. y T.J.W.J.M.P.H.P.L. W Supraslu, w Drukarni Wielebnych Oycow Bázyliánow, Roku Pańskiego 1754. Supraśl, druk. Bazylianów, 1754.
1557 Dowgiałło Aleksander (Dowgiało). Cnoty z grzechami albo Kazania z historiami y przykładami o cnotach y grzechach ná Ewángelie cáłego roku Niedźiel y Swiąt Zbáwićielá Páná pod Nayiáśnieyszey y Naymożnieyszey wszego stworzenia Krolowey Zakonu Káznodźieiow Matki osobliwey Nayświętszey Bogárodźice Panny Jmieniem Maria, przykłádem w káżdym Kázániu o niey dla duchownego pożytku wszelkiego stánu osobom do druku podane. Od X. Alexandra Dowgiały S. T. L. Zákonu Dominiká Swiętego, Prowincyey Litewskiey. Roku Páńskiego 1714. Tom pierwszy. W Supraslu. w Drukárni WW. OO. Bázylianow Unitow. Supraśl, druk. Bazylianów, 1714.
1661 Powinności chrześcijańskie. Powinnośći chrzescianskie to iest Co powinien każdy Chrześćianin wierzyć czynić y wiedźieć áby był zbawiony. Za dozwoleniem starszych do druku podane. W Supraślu: Drukarnia WW. OO. Bazylianow Unitow, Roku Pańskiego 1714. Supraśl, druk. Bazylianów, 1714.
512 Godefroy Denis (Gothofredus Dionysius). Antiquae historiae ex XXVII authoribus contextae, libri VI, totidem solennes temporum epochas continentes. [Pars 2:] Historiae antiquae pars altera De imperatoribus Romanis. Liber IIII-VI [...] ad Rodolphum II. Argentorati [Strassburg], impensis Lazari Zetzneri 1604. Strasbourg, druk. Lazarus Zetzner, 1604.
506 Galilei Galileo. Nov-antiqua Sanctissimorum Patrum, et Probatorum Theologorum Doctrina De Sacrae Scripturae testimoniis, in conclusionibus mere naturalibus, quae sensata experientia, et necessariis demonstrationibus evinci possunt, temere non usurpandis: In gratiam Ser. Christinae Lotharingae [...] privatim ante complures annos, Italico idiomate conscripta a Galilaeo Galilaeo [...] nunc vero juris publici facta, cum Latina versione Italico textui simul adjuneta. Augustae Treboc. [Leiden] Impensis Elzevirorum, [Strassburg] Typis Davidis Hautti 1636 [rz.]. Strasbourg, druk. David Hautt st., 1636.
898 Willich Christlieb Joachim, Bugges Lorenz. Verdächtiger Zug Gottes das ist Rechtmässiger und billiger Zweifel ob der wahre Gott M. Laurentium Bugges zur papistischen Kirchen gezogen ? Womit zugleich die satirische Schimpff-Schrifft. Lateinischer Brieff und deutsches Carmen, womit genannter Bugges der Evangelisch-Lutherischen Kirchen einen Fleck und denen Predigern einen Kleck anhängen wollen gebührend beantwortet wird [...] vorgestellet von Christlieb Joachim Willich Evangel. Deutsch und Polnischen Predigern in Bütow [...]. Stargard, Druckts Joh. Nicol. Ernst 1692. Stargard, druk. Johann Nicolaus Ernst, 1692.
174 Campolongo Emilio, Schneeberger Anton. Liber unus de arthritide, cui accessit Antonii S[ch]neebergeri Tigurini Enumeratio medicamentorum facile parabilium adversus omnis generis articulorum dolores. Spirae Nemetum [...] ap. Bernardum Albinum, 1592 [rz.]. Speyer, druk. Bernhard Albin, 1592.
930 Nauka Krótka. Nauka Krotka Iako Dusza z Bogiem konwersować y łączyć się powinna. Z Francuskiego na Niemiecki ięzyk wytłomaczona przez X. Bernarda Antoniego Honnkamp [Honcamp]. Kollegiackich Kościołow SS. Szczepana y Jana Chrzciciela Kanonika Mogunckiego Od pewnego Zakonnika Benedikta łacińskich ięzykiem Wyłożona znowu Od tegoż Zakonu Benedyktyńskiego na Gorze S. Krzyża Łysiec nazwaney Professa na Polski ięzyk z dozwoleniem Starszych Przetłomaczona w ręce Przewielebnego JMci X. Jozefa Benedykta Gizinskiego prebendarza Potkanowskiego Oddana W Drukarni J. K. M. Col: Sandomirskiego Soc: Jesu. A. D. 1758. Sandomierz, druk. Jezuitów, 1758.
1540 Bouhours Dominique. Uwagi Chrzescianskie na Kazdy Dzien Miesiąca. z Francuskiego Języka ná Polski Przetłumaczone, Podane Trzeci raz do Druku. Z Pozwoleniem Stárszych. Z Przydátkiem Krotkiey Informácyi o Rozmyślaniu álbo Modlitwie wnętrzney. W Sandomierzu, w Drukarni J.K.M. Collegium Societatis Jesu, Roku Páńskiego 1748. Sandomierz, druk. Jezuitów, 1748.
1570 Gabinet duchowny. Gabinet duchowny do Sekretney rozmowy z Bogiem y Swiętemi Jego każdemu człowiekowi záwsze otwarty. W Sandomierzu w Drukarni Collegium S.J. Roku 1742. Sandomierz, druk. Jezuitów, 1742.
1713 Główczyński Stanisław. Panska z Bogiem Panem nad Panami Zabawa Abo Łatwy Sposob Zeby Codźienne, ugodnionych Krwią, tytułámi, ludzi ákcye, Przed Bogiem Panskie, To iest: Rowne swoiemu stanowi były; Do Uwagi Podany Od W.X. Stanisława Głowczeńskiego Soc. Jesu. A po śmierci iego, drugi raz Do Druku Wydany Z pozwoleniem Starszych. W Sandomierzu, Roku Pańskiego, 1731. Sandomierz, druk. Jezuitów, 1731.
1682 Stawski Albrecht. Serdeczne do Boga, Matki Iego, y SS. Patronow Westchnienia, Chrzescianskiey Duszy, Przezacny, Nayswiętszey Maryi Obraz de Gwadalupe Kodenski Z Woli Nayświętszego Oyca Innocentego XIII Papieza, przysłanemi z Rzymu Koronami Regalizowany Pobożnie Wizytuiącey. Przez Albrychta Stawskiego z przydatkiem Summaryuszu Hystoryi [sic] tegoż Swiętego Wizerunku. Do Druku podane Roku 1724. Sandomiriae Typis Coll. Soc. Jesu. Sandomierz, druk. Jezuitów, 1724.
2393 Sława. Sława Chwalebnych W Koronie Polskiey Lubomirskich y Mniszchow Familii Pobożnością Nume, Dźielnośćią Władysława, Honorámi Rudolfa, Scigaiąca. Imieniowi Iásnie oświeconego Xięstwá S. P. R. Jozefa z Lubomirza, Teresy z Mniszchow Lubomirskich, Na Wiśniczu y Iárosłáwiu Hrábiow. Przez Retoryczną Młodź Szkoł Pobożnych Kollegium Rzeszowskiego Ogłoszona Roku Páńskiego 1719 / Sandomiriae Typis Collegij Societatis Jesu. Sandomierz, Druk. Jezuitów, 1719.
2156 Kozłowski Benedykt. Lux Aeterna Omni lumine illustrior In Avitis Cornibus Perillustris Et Reverendissimi Domini D. Francisci Edmundi de Rzezawy Rzezawski Divinâ Vocatione Abbatis Coprivnicensis Sacri Ordinis Cisterciensis. Resplendens Et dum Funebralibus eidem in suo Conventu parentaretur lachrymis, Luci Publicae Stylo lugubri. Exposita à F. Benedicto Kozłowski Conventûs Coprivnicensis S. O. Cist: Prosesso [sic]. Anno. Quo lux increata, opacas terrae illustravit tenebras, 1722. die […] Mensis 7bris. Cum permisfu [sic] Superiorum. Sandomiriae Typis Collegii Societatis Jesu. Sandomierz, Druk. Jezuitów, (1722).
1536 Bonawentura św. (Bonaventura s.). Lekarstwo duchowne Ná zárazę powietrzną, y inne iákiekolwiek przygody, złożone z pięć Psałmow o Nayświętszey Pannie Maryi, Wyięte z Psałterza S. Bonawentury z przydatkiem rożnych modlitew Do Pana Jezusa Y Nayświętszey Panny Maryi Y do rożnych Swiętych zebrane, á dla wygody Chrześciańskiey Duszy przedrukowane. W Sandomierzu, R. P. 1745. Sandomierz, (druk. Jezuitów), 1745.
71 Friebe Wilhelm Christian. Handbuch der Geschichte Lief- Ehst- und Kurlands zum Gebrauch für Jedermann von Wilhelm Christian Friebe, mitglied der freyen ökonomischen Gesellschaft in St. Petersburg. Drittes Bändchen. Riga 1793. bey Christian Friedrich Hartknoch. Ryga, druk. Christian Friedrich Hartknoch, 1793-1794.
1393 Prophezeiungen. Merkwürdige Prophezeihungen eines alten katholischen Geistlichen in Polen, die von einem reisenden Kaufmann aus Riga in einem Kloster sind gefunden worden. Und welche vom Jahr 1790. bis zum Ende der Welt 2000, in Erfüllung gehen sollen. Nebst einer rührenden Geschichte. Neue vermehrte Ausgabe. Riga 1794. Ryga, 1794.
269 Propemptika. Propemptika [gr.] In abitum honesti et docti iuvenis, Davidis Bochmanni, Regiomontani Borussi, cum ex inclyta Rosarum Academia Elbingam se conferret. Scripta ab amicis (Petrus Lindebergius Rostochiensis, Ioachimus Pein Dantiscanus, Martinus Braschius Megapolitanus, Thomas Treptovius Pomeranus, David Czesselius Mariaeburgensis Borussus). Rostochii excudebat Stephanus Myliander. Anno MDXIVC [1586]. Rostock, druk. Stephan Möllemann, 1586.
267 Peinius Joachim (Peinius Ioachimus). Carmen in honorem doctissimi clarissimique viri, Dn. M.-Valentini Schreckii, Scholae Marianae nunc restauratae Dantisci, Rectoris fidelissimi, praeceptoris sui plurimum colendi, gratitudinis ergà Scriptum à Ioachimo Peinio Gedanensi, discipulo. Rostochii Ex officina Typographica Stephani Myliandri. Anno 1582 [rz.]. Rostock, druk. Stephan Möllemann, 1582.
1918 Caselius Johannes. Ad ill.mum. principem Albertum Fridercum, ducem Borussorum, Marchionem Brandeburgensium, Iannis Castelii epistola. Adiecimus eiusdem alias, quas nec ipsas infructuose lectum iri arbitraremur. Rostochii in officina Stephani Myliandri. Anno 1569 [rz.]. Rostock, druk. Stephan Möllemann, 1569.
2612 Fecht Johann, Balemann Anton. Pelagianismus Doctrinae De Vera Irregenitorum Circa Res Sacras Notitia, Calumniose Obiectus & Ab Eadem Per Orthodoxam De Gratiae Illuminantis Ordine Et Gradibus Doctrinam Ad Conscientiarum Usque Convictionem Depulsus. Quem Disputationi Halensi Oppositum, Sub Auspiciis... Praeside... Dn. Joanne Fechtio... Die II. Octobr. MDCCIX. Publice Defendet, Antonius Balemann. Gedan. Rostochii, Typis Nicolai Schwiegerovi[i], Ampliss. Senat. Typographi. Rostock, druk. Nikolaus Schwiegerau, (1709).
648 Mauritius Kaspar, Kleine Johann. Exercitationum Antisocinianarum [...]. Exercit. 7: De reliquis erroribus Socinianorum quam [...] praeside [...] propornit Johannes Kleine [...] habebitur ad d. 15 Novembr. Rostochii, typ. Nicolai Kilii. 1651 [rz.]. Rostock, druk. Nikolaus Keil, 1651.
535 Hildebrand Christianus (Hiltebrand Christianus). Quod Orbis Coelique Rector [...] vertat. Ego M. Christianus Hiltebrandus, logices prof [...] viros-juvenes [...] Christianum Godofredum Tilesium, Rastenburgo-Prussum, Matthaeum Müllerum, Dantiscanum, Lucam Beselinum, Rostochiensem, Ericum Horningium, Teuto-Tyrov. Prussum, Carolum, Czerlinskium, Dantiscanum primum baccalaureatus, postea vero magisterii titulo [...] ornaturus [...] omnes et singulos [...] invitare volui, debui. Peragentur haec solemnia [...] Rectore Dn. Justo Christophoro Schomero [...] decano et procancellario [...] Godofredo Weissio [...] in Universitate Rostochiensi [...] die XII. Oct. Anno 1687 [rz.]. Rostochii Typis Joh. Wepplingii [1687]. Rostock, druk. Johann Weppling, (1687).
415 Calov Abraham (Calovius Abraham). Dissertationes theologicae Rostochienses, in quibus praecipue diligenter agitur de Usu terminorum Essentiae et Personae [...] Externo Paternitatis Divinae respectu [...] Communicatione Deitatis Neo-Photiniana propria [...] seu Christo Photinianorum. Communicatione Deitatis Socino-Crelliana [...] seu Spiritu S. Photinianorum [...] Consensu Vener. Facult. Theolog. publice propositae anno 1637 [rz.]. Rostochii, e Bibliopol. Joh. Hallerfordi [1637]. Rostock, druk. Johann Hallervord, (1637).
37 Raue Johann. Subita et necessaria defensio, adversus sex primos Lectiones V.C.L. Joh. Scharfii [...]. Rostochii, impensa Autoris Literis Viduae Joach. Pedani Acad. Typ. Anno 1636 [rz.]. Rostock, druk. Joachim Fuess (Witwe), 1636.
804 Rost Georg (Rostius Georgius). In epistolam Judae Apostoli commentarius, in quo non tantum textus perspicue et solide explicatur, sed illustres simul moventur, et nervose enodantur ac discutiuntur quaestiones, de Divinitate Filij Dei contra Smalcium Photiniąnum, de praedestinatione, de reprobatione, de lapsu angelorum, de sepultura Mosis, de Millenario Magno, de resurrectione mortuorum et de extremo judicio [...]. Rostochi, Joach. Pedani literis, Johann Hallervordii bibliopolae sumptibus, 1627. Rostock, druk. Joachim Fuess (Pedanus), 1627.
668 Möller Johann Gottlieb, Richter Nicolaus. Ex Gratioso Summe venerandae Facultatis Theologicae Indultu, Stephanum Curcellaeum, in editione originalis Novi Testamenti textus, variantium lectionum, et parallelorum Scripturae locorum, additamentis vestita, ut Socinizantem, in dissertatione philologico-theologica, praeside [...] A [...] 1696 [rz.] d. XXII Maji [...] publicae eruditorum disquisitioni exponenda [...] Nicolaus Richter Gedanensis [...] auctor. Rostochii, Typ. Jacobi Richelii 1696 [rz.]. Rostock, druk. Jakob Richel, 1696.
881 Varenius August. Rationarii theologici de scriptoribus ecclesiasticis [Diss. 5. Sec. 1]. Rostochii, Typ. Jacobi Richelii. 1669 [rz.]. Rostock, druk. Jakob Richel, 1669.