Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1709 Chmielowski Joachim Benedykt. Ucieczka Przez Swiętych do Boga, Albo Septenny, Nowenny, Decenny etc. Pryncypalnieysze y wziętnieysze Do Troycy Przenayświętszey, do Matki Nayświętszey, do SS. Aniołow, Do SS. Patronow y Patronek w rożnych potrzebach doczesnych y wiecznych. Zebrane. Y każdemu dniowi Tygodnia Akommodowane. Wszystko to de nowo w wielu mieyscach zkomponowane, obiaśnione, poprawione, y każdemu nabożnemu do używania Przysposobione. Przez Joach: Benedykta Chmielowskiego, Kapłana Swieckiego. Roku ktorego Bog stáł się wszystko dla wszystkich. 1736. W Drukarni Lwowskiey Soc: Jesu. Lwów, druk. Jezuitów, 1736.
427 Chomicki Jan. Palma laurea a fortuna triumphali perillustri ac magnifico Domino D. Andreae de Magna Konczyce Mnischek culinae regni praefecto Leopoliensi, Osieciensi etc. capitaneo. In auspicatissimo iterato ingressu ad capitaneatum Leopoliensem porrecta. Leopoli, Tipis Michaelis Sloska Anno Domini 1650 [rz.]. Die 14. Mensis Junij. Lwów, druk. Michał Śloska, 1650.
2312 Chrościński Andrzej Kazimierz. Guroviana Abacus Virtutis & Gloriae Theatrum Natali Divi Joannis Luce Magnifici ac Generosi Domini D. Joannis Alberti De Gurowo Gurowski Palatinus Posnaniensis, Burgrabii Honori Ab Obligatissimo sibi & aeternùm mancipato Cliente Andrea Casimiro Chroscinski Phil. Audit: Dicata, Anno Quo in Publicum Orbis Theatrum prodijt Deus Homo MDCLXXXIV. Posnaniae. Jn Typographia R[evere]ndi D. Alberti Laktanski. Poznań, druk. Wojciech Laktański, (1684).
1543 Chrześcijanin wewnętrzny. Chrzescianin wewnętrzny albo Nauka Iáko wewnętrznie stosowáć się powinni Chrześćiánie do Chrystusá. Z francuskiego na polski ięzyk z roskazánia Naiasnieyszey Krolowey Iey Mśći Maryey Kazimiry. Ná pożytek Dusz Krwią Chrystusową okupionych wytłumaczony a roku 1690 do Druku podany. W Lublinie, w Drukárni Collegij Soc. Iesu. Lublin, druk. Jezuitów, 1690.
1544 Chwała Trójcy Przenajświętszej. Chwała Troycy Przenayswiętszey nieustaiąca z Niebieskiey Anjelskich Pieni Psalmodyi w źiemskie niegodnych ustá przeniesiona a ku większemu Boga w Troycy Swiętey Jedynego wychwaleniu, Konfraternią Pobożną z Przywileiem od Stolice Swiętey Apostolskiey, y Odpustámi miłośćiwie nádánymi, w Kościele Niżankowskim Dyecezyi Przemyskiey, przy solenney Introdukcyi w dźień sam Uroczystości Troycy Przenayświętszey uczczona. Roku Páńskiego 1722. Dniá 8. Czerwcá. We Lwowie, w drukarni Collegium Societatis Jesu, 1722. Lwów, druk. Jezuitów, 1722.
176 Chyträus David st. (Chytraeus David). Chronicon, was in Sachsenn und benachbarten Nordischen und andern Lendern die nechsten Hundert Jahr hero für ein zustand gewesen und gedenckwirdiges sich darinne zugetragen. [Th. 2:] Darinne die letzten funffzehen Bucher (17-31) vom J. 1550 bis 1598. 1598 [rz.]. Leipzig, in Verlegung Henningi Grossen (gedr. bey Frantz Schnelboltz, typ[is] haer[edum] Beyer) 1598 [rz.]. Leipzig, druk. Henning Grosse st., 1598.
177 Chyträus David st. (Chytraeus David). In Historiam iudicum populi Israel dilucidus et perspicuus commentarius. Cum inserta illius temporis Historiarum chronologia [gr.]. Francofurti ad M., ex off. Jo. Spiessii, 1589. Frankfurt a. M., druk. Johann Spiess, 1589.
428 Cicero Marcus Tullius. Epistolarum ad familiares lib. XVI. Editio ad Manutianam, et Brutinam conformata. Adiectae sunt annotationes et castigationes ex variis doctorum virorum scriptis. Thorunii, Typis Francisci Schnelboltzi, Sumptibus Johannis Plescher. Anno 1624 [rz.]. Toruń, druk. Franciszek Schnellboltz, 1624.
61 Cichowski Adam. Epithalamium in nuptias nobilis ac generosi Domini, D. Christophori Borek. Nobilem ac generosam virginem Magdalenam Iordanowna in sponsam ducentis. Ab Adamo Cichowski, Stud: Crac: conscriptum. Cracoviae, Anno Domini, 1619. Kraków, 1619.
1545 Cieszkiewicz Hieronim. Excytarz viatora chrzescianskiego, do Oyczyzny ospále postępuiącego, albo Pobudká w nabożeństwie zániedbáłym ku Swiętemu Aniołowi Strozowi, gdźie Podáią się rożne sposoby, do záwdźięczenia opieki, y straży Anielskiey, iáko są Godźinki nowe z Pismá S. Zebráne, Koronká, Litánie rożne, z kochánkow Anielskich, ćwiczenie się w codźiennym nabożeństwie. etc. etc. Z Informácyą o Porządku ktory ma bydź w tym Bráctwie. Do Druku podany. Z dozwoleniem Stárszych y Przywileiem J.K.M. Przez X. Hieronyma Cieszkiewicza, Zákonu S. Pawła P.P. Przeorá Beszowskiego. Roku 1709. w Drukárni Jásney Gory Częstochowskiey. Częstochowa, druk. Paulinów, 1709.
1785 Cieszkowicz Tomasz. Jutrzenka Zakonnych ćieniow ná widok publiczny Wschodząca S. Agnieszka Pánná Montepolicyáńská; Zakonu S. Dominika Rzetelniey Polskiemu świátu przy splendorách wielkiego Jmienia Iáśnie Wielmożney Iey Mośći Páni P. Ludowiki z Morsztynow Bielinskiey, Marszałkowey Wielkiey Koronney etc. etc. Iasnieiąca Swoim świątobliwym y cudownym Zywotem, przez W.X. Tomasza Cieszkowica S. Theologij Lektorá, Káznodźieię Ordynáryinego w Konwenćie Wárszáwskim S. Iacka, Zakonu Káznodźieyskiego, z rożnych Authorow ták Łáćińskich iáko y Włoskich zebranym y zá pozwoleniem Stárszych do Druku Podanym, W Roku Páńskim 1727. W Warszawie. W Drukarni WW. OO. Scholarum Piarum. Warszawa, druk. Pijarów, 1727.
2321 Cineres. Cineres Ad Iustam Vindictam Animati Contra Voluptarium parricidam Popielum Secundum, Poloniae Principem. A Perillustri, Magnifica, ac Praenobili Rhetorica Iuventute Academica Societatis Iesy, Ludis antecineralibus in Scenam dati. Anno 1702. 25 Febr: B. m., b. r. [Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1702].
1796 Circulair (List). Circulair an sämmtliche Geistliche und Adeliche Erbherrn, der in dem Warschauer Regierungs-Departement belegenen Mediat-Städte. List okolny do wszystkich Duchownych i Świeckich Dziedziców Miast w Departamencie Regencyi Warszawskiey położonych. B. m., b. r. (Warszawa, 1796).
1797 Circulare (Cyrkularz). Circulare. An die gesammte Geistlichkeit der Provinz Neu-Ost-Preussen. Cyrkularz. Do całego Prowincyi Nowo Wschodnich Pruss Duchowieństwa. B. m., b. r. (Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, 1797).
429 Clemens Venceslaus. Famae postumae monumentum [...] Iohanni Iungschultz patric[io] Elbingano et Reip. eiusdem praeconsuli ac burgrab[io] regio meritiss[imo], Pietate in Deum, fide in patriam [...] nato A. 1583. 12 Febr., denato A. 1630. 21. Decembr [...] patrono de se optime merito P.P.V. Venceslaus Clemens [...]. Elbingae Excud. Wendelinus Bodenhausen. Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., b. r. (ok. 1630).
1311 Cloppenburg Johann, Kałaj Daniel. Disputatio historico theologica de Episcoporum et Presbyterorum discrimine. Quam D. O. M. S. Praeside. Reverendo, Clarissimo, Doctissimoque Viro. D. Johanne Cloppenburgio S. S. Theologiae Doctore: ejusdemque in Alma Frisiorum Academia Professore Primario, Praeceptore suo omnigena observantia colendo, Publico subjecit examini Daniel Kalay Polonus. In Auditorio Theologico. Franekerae, Excudebat Idzardus Alberti, Typographus in Academiâ Franekeranâ, Anno 1648. Franeker, druk. Idzardus Alberti, 1648.
178 Cluge Paul (Clugius Paulus). Epos [gr.] sive carmen heroicum De salutifera nativitate Domini et Redemptoris nostri Iesu Christi dei et Mariae virginis filii compositum a Paulo Clugio Elbingensi. Gen. 3: Semen mulieris conteret caput Serpentis. Francofurti typis Sciurianis. Anno 1594 [rz.]. Frankfurt a. O., druk. Andreas Eichorn (Sciurus), 1594.
179 Cluge Paul (Clugius Paulus). Ode sapphica in resurrectionem mediatoris Domini nostri Iesu Christi. Ad nobilissimos [...] Ioannem Sprengelium, et Dn. Ioannem Neodicum inclytae Elbingensium Reipub. Coss[ules], bonarum artium patronos [...] scripta a [...]. Francofurti ad Oderam, Typis Nicolai Voltzij. A. 1593. Frankfurt a. O., druk. Nikolaus Voltz, 1593.
2265 Cnoglerus Quirinus. Sczyra Ewangelia Hersztow Zborowych. Miásto Przedmowy ná Disputácyą, o Wezwániu álbo posłániu Ministrow Ewánielickich, Ktorą miał w Akádemiey Wileńskiey S. I. Quirinus Cnoglerus, Artiu[m] & Philosophiae Magister, w ichże Zborze niegdy Logiki y Rhetoryki Professor, dniá 6. Lipcá. Roku 1603. Od niego sámego po Łáćinie miána y wydána. A przez Iana Eisimonta ná Polskie przecżynioná. W Wilnie Roku Páńskiego, 1603. Wilno, [Druk. Akademicka (Jezuitów)], 1603.
2268 Cnoglerus Quirinus. Praefatio In disputationem De Vocatione Ministrorum Evangelicorum. Habita in Scholis. A M. Quirino Cnoglero Logices et Eloquentiae in caetu Evangelico Vilnensi, olim Professore ordinario. Ad diem 6. Iulij Anni M. DC. III. Vilnae, Typis. Acad. Societ. Iesu. Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), (1603).
1433 Cober Tobias (Kober Tobias). Wratislavia sive Budorgis Celebris Elysiorum Metropolis, Descripta a Thobia Cobero Poëta Laur. et Medicinae studioso. Annus descriptae Vratislauiae, Ecce Vigil patris praestantia Dona Iehovae singula quae reliquae cuncta Budorgis habet. Lipsiae, ex Officina Typographica Abrahami Lambergi, Anno 1593 [rz.]. Leipzig, druk. Abraham Lamberg, 1593.
180 Cochlaeus Joannes (Vogelgesang Johannes). XXI [unus et viginti] articuli Anabaptistarum Monasteriensium, per Doctorem Iohannem Cochleum confutati, adiuncta ostensione originis, ex qua defluxerunt. Appendix elegans, ex epistola Petri Plateani, Malpurgi in Hassia data, quae de Anabaptistis et de ciuitate Monasteriensi multa commemorat. (Lipsiae excudebat Nicolaus Faber) 1534 [rz.]. Leipzig, druk. Nickel Schmidt (Faber), 1534.
2220 Cogitationes. Cogitationes Litterati Cuiusdam Extra Gedanum Degentis In Epistola Quadam Ad Amicum*** Missa Supra Dissidia Quae Magistratus Et Cives Gedanenses Adhucdum Agitant M DCC LII. Gedanken eines Gelehrten ausser Danzig, in einem Sendschreiben an seinen guten Freund in *** ueber die noch fortwaehrende Jrrungen zwischen dem Magistrat und der Buergerschaft in Danzig. 1752. 1752, b. m. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber).
1431 (Cojus Friedrich). Carmina Gratulatoria in Honorem Nuptiarum, quas Generis Splendore, Virtutis et Literarum Studio Conspicuus Vir Fridericus Cojus cum Nobili ac Lectissimâ Virgine Juditha, Nobilis ac Spectabilis Viri Joachimi Simmeri Senatoris Olim Colbergensis, relictâ filiâ celebravit Thorunii Anno Gratiae 1613 [rz.]. Aprilis XXIII. Conscripta Partim à Collegis, Partim à Discipulis Gymnasii Thoruniensis. Typis Augustini Ferberi. Toruń, druk. Augustyn Ferber (1613).
430 Colbe Christian (Colbius Christianus). Gregorius theologus in Mislenta theologo olim redivivus. Nunc iterum denatus. Ad vitam tamen inter eruditos perennem oratione funerali in Alma Academia Gissena anno Christiano MDCLIV. IV. Iduum Aprilis revocatus ore M. Christiani Colbii Regiomontani Borussi. Gissae Hessorum. Typis Josephi Dieterici Hampelii, Acad. Typogr. 1655 [rz.]. Giessen, druk. Joseph Dietrich Hampel, 1655.
1434 Coldenbacius Matthaeus. Deo Auspice Controversiarum de Materia Contractuum Disputatio Decima de Sponsalibus Nuptiis et Divortiis. Quae ex Autoritate et consensu Nobilissimi et Amplissimi Ictorum ordinis in Illustri atq; celeberrima Academia Viadrina Privati Exercitij gratia habebitur Praesidente Matthaeo Coldenbacio Marchico Respondente Luca Brodowsky. Horis locoq; solitis. Typis Nicolai Voltzii Anno 1609 [rz.]. B. m. (Frankfurt a. O), druk. Nikolaus Voltz, 1609.
993 Coler Christoph (Colerus Christophorus). Laudatio honori et memoriae V. CL. Martini Optii paulò post obitum ejus A. MDC.XXXIX. in Actu apud Vratislavienses publico solenniter dicta à Christophoro Colero, praeter continuam Opitianae vitae narrationem complectens multorum quoque Principum atque celebrium Virorum, cum quibus Opitio consuetudo et amicitia fuit, memorabiles notitias. Publici juris fecit Melchior Weise Greiffenberga-Siles. Lipsiae, Sumptibus Philippi Fuhrmanni imprimebat Johannes Wittigau A. 1665 [rz.]. Leipzig, druk. Johann Wittigau, 1665.
1435 Coler Christoph. Ex Eminentis Viri Johannis Barclaji Icone Animorum Genius reliquorum Europae Populorum, loquente prosae et vorsae Orationis picturâ adumbratus: X. Kal. Octob. A. C. 1644 [rz.]. In publica Gymnasii Elisabetani Panegyri ad contemplandum exponendus, directore Christophoro Colero Historiarum Professore. Breslae, Exprimente Baumanno. Wrocław, druk. Jerzy Baumann mł., (1644).
181 Coletus Michael (Colet Michael). Precatio piorum coniugum. In honorem nuptiarum honesti et pii Ioannis Bornelli cum [...] Barbara honesti Petri Kamerlingi ciuis Dantiscani filia scripta a [...]. Dantisci Iacobus Rhodus excudebat. 1575. Gdańsk, druk. Jakub Rhode (I), 1575.
1920 Cölmer Clemens. Copey einer Missywen welche ein preüsischer vom Adel an einen in Littawen abgehen lassen von wegen der Stadt Dantzigk Bürger-Zulage. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, ok. 1639).