Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2688 Wykład. Wykład Snow Nocnych Dowcipnemu Czytelnikowi, dla uspokoienia się w zamysłach iego z siedmiu Planet, i dwunastu Znamion Niebieskich Prognostyku. Alfabetycznie Sporządzony. Do tego przydana iest Praktyka Pitagoresa wielkiego Filozofa a oraz inne dla nauki i ciekawości krotofilne na Litery z całego Alfabetu Praktykowania. Przedrukowane. B. m., b. r. (po 1793?).
2690 Wykład. [Wykład Snów Nocnych. Dowcipnemu Czytelnikowi, dla uspokoienia się w zamysłach iego z siedmiu Płanet i dwunastu Znamion Niebieskich Prognostyku. Alfabetycznie Sporządzony Do tego przydana iest Praktyka Pitagoresa wielkiego Filozofa, a oraz inne dla nauki i ciekawości krotofilne na Litery z całego Alfabetu. Praktykowania.] B. m., b. r. (przed 1793?).
2067 (Wydżga Jan Stefan). Votum Apologeticu[m] Imśći X. Arcybisku[pa] na paskwil pod imieniem iego Wydany. B. m., b. r. (Warszawa?, 1683, nie: 1685).
2517 (Wydżga Jan Stefan). Lacon Prutenus Poloniarum regis legato Gedani venerabundum offerens salve. Gdańsk, S. Reiniger, 1676. Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., 1676.
1518 Wujek Jakub. Ewanielie y Epistoły, tak Niedźielne jako y wszystkich Swiąt, ktore w Kościele Kátolickim, według Rzymskiego porządku przez cáły Rok czytáią. Przez D. Iakuba Wuyka Societátis Iesu, przełożone. Przydane są ktorych niebyło w stárych, Lekcye y Ewánielie ná wielu Swiętych. Tákże na Suchedni. Postne w ćiąż idą. w Lublinie w Drukárni Collegij Societátis Iesu Roku Páńskiego. 1686. Lublin, druk. Jezuicka, 1686.
1519 Wujek Jakub. Ewangelie y Epistoły, ták Niedźielne jáko y Wszystkich Swiąt, ktore w Kośćiele Katolickim, według Rzymskiego porządku przez cały Rok czytáią. Przez X. Jakuba Woyka Societatis Jesu, Przełoźone Przydane są ktorych nie było w starych, Lekcye y Ewangelie ná wielu Swiętych. W Drukarni Academickiei Colleg. Soc. Jesu Wratislaviae. 1737. Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1737.
1873 (Wróblewski Adam, Wróblewski Marcin). Sprawa WW.JPP. Adama i Marcina Wróblewskich Oboźnicow P[owia]ttu Słonimskiego z JWW. i WW.JPP. Alexandrem Brzostowskim Starostą Sokołowskim, tudzież Woyciechem i Brunonem Pusłowskiemi [sic] jako arędownemi Sokołowa Possesorami. B. m., b. r. (ok. 1790).
1694 Woyna Orański Adam. Ochłoda zbawienna duszom wiernych zmarłych w upałach czyscowych zostaiącym. Tudziesz ratunek zakamiałych grzesznikow przez Bractwo Ukrzyżowanego Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa wniesiona. do kośćioła Fárnego Włodzimirskiego. Przez Jasnie Wielmoznego Jmć X. Adama Woynę Oranskiego biskupa Bellinenskiego, suffragana, Kamienieckiego, Braci y Siostrom y Wszystkim Wiernym, do wypełnienia, przy odpustach nadanych od Swiętey Stolicy, Apostolskiey wytłumaczona. W Lublinie Drukarni J.K.M. Coll. Soc. Jesu, R. P. 1748. Lublin, druk. Jezuitów, 1748.
2352 Woyna Gelazy (Wojna Gelazy). Ad laetissimas sub ingressum in sedem metropolitanam Illustris. Rmi Dni Antonii Sielawa Archiepiscopi Połocensis, Metropolitae Kioviensis, Halicensis, totiusque Russiae, seu Acclamationes. Echo Saphica unico accentu accinens eidem… per religiosum Ord. S. Basilii Magni Gelasium Woyna, auditore Rethorices oblata… Vilnae Typ. Apud Patres Basilianos S. Trinitatis, 1642. Wilno, Druk. Bazylianów, 1642.
154 Woronicz Jan Paweł. Sielanka Bolechowice. B. m., b. r. (1784).
62 Wolski Stefan. Copia eines Intercipirten Schreibens an Stanislaum Kucborscjum, terrae Breslecensis Vexilliferum. Aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzet nebst einem Auszführlichen Bericht von dem itzigen Zustand der Kön. Schwedischen Chur Brandenb. Fürstl. Rakoczisch-Wallach-Moldaw-Cosackischen und denen Polnischen Armeen und Littawen. Im Jahr 1657. B. m., b. r. (1657).
2395 Wolski Konstanty (Konstanty od Nawiedzenia NMP). Lucina Triadomistica Discalceatorum SSmae Trinitatis Redemptionis Captivorum Patre Luminum ac Patrono Polonae Provinciae Ioachimo Divinissimo Noviter in augem sui Ordinis Fasciis Annorum Evoluta. Eidem Ad Fasces Gloriae inter comitia primi Capituli celebrata. In Collegio Berestecensi Enitenti Anno 1732. Plausum contextuit Genthliaco praefati Ordinis & Provinciae Religiosus Processus. Cracoviae Typis Jacobi Mátyaszkiewicz S. R. M. Celsissimi, Jllustrissimi, & Rev. D[omi]ni Epscc: Crac: Ducis Severiae, Ordynaryi Typographi. Kraków, druk. Jakub Matyaszkiewicz, (1732).
2244 Wolski Jan. Herbowna Jasnie Wielmoznego Y Naywielebnieyszego Jego Mosci Xiedza Bogusława Hrabi Na Lesznie Lesczynskiego Biskupa Luckiego Głowa W symbolicznym wieczności cyrkule swoim wyrażona Wieczność Ozdobami Swemi szczęśliwie napełniaiąca. Do szacunku y potomney wiekow ceny W Kościele Lesczynskim na pogrzebie Tegoz J. W. I. X. Biskupa Przez Xiędza Iana Wolskiego Societatis Jesu Podana Roku w doczesności naszey gosczącego wiekow Pana 1693. 18 Grudnia po Niedzieli Trzeci Adwentowey. B. m., b. r. (Poznań?, po 18 XII 1693).
328 Wolff Samuel. Jonas propheta carmine elegiaco redditus à Samuelo Wolffio Hirsbergensi. Lipsiae, Johannes Beyer imprimebat Anno 1576. Leipzig, druk. Johann Beyer, 1576.
1517 Wolff Christian. Disputatio Physica de Motu Terrae Copernicaeo, quam Praeside Viro Praecellente atq. Praeclarissimo Dn. M. Christiano Wolfio Ampliss. Facult. Phil. Adjuncto Dignissimo, Patrono ac Studiorum Suorum Promotore Longe Honoratissimo. Ad Diem XXVI. Aug: 1670 [rz.]. in Auditorio Majori Publicae Eruditorum Ventiliationi Exponit Johannes Kurtzmann, Uratisl: Sil: Wittebergae, Typis Matthaei Henckelii, Acad. Typogr. Wittenberg, druk. Matthäus Henckel Matthaeus, (1670).
899 Wolder Theodor. An den [...] Adam Ricciuss vornehmen Antecessorn der löblichen Universität zu Königsberg Als derselbe im Jahr 1660 den 9. Septembris mit djer [...] Annen gebohrner Pilkowskin zu Marienwerder seinen hochzeitlichen Ehrentag hochfeyrlich gehalten. Und zu Ende desselben Monats nebst seiner Liebsten glücklich bey uns zu Königsberg angelaget. Königsberg, Gedr. Johann Reusnern (1660). Królewiec, druk. Jan Reussner, (1660).
900 Wolder Theodor. Unterthänigstes Denckmahl welches dem [...] Boguslav Radzivillen, Hertzogen zu Byrse [...] als [...] entseeleter Cörper A. 1670 den 6 Maji. [...] beygesetzet ward. Königsberg. Gedr. durch Friedr. Reusnern 1670. Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, 1670.
327 Wolan Andrzej (Andreas Volanus). Ad beatissimum Patrem, D. Hippolytum Aldebrandinum, cardinalem olim, et summum Ecclesiae Romanae poenitentiarium, nunc autem Pont[ificem] Max[imum] electum, oratio. Impensis Magnifici Domini Nicolai Narusseuicij Castellani Samogitiae, etc. Anno 1593 [rz.]. B. m. (Wilno?), nakł. Mikołaj Naruszewicz, 1593.
1420 Wojda Piotr. Der Unverwelkliche Nach-Ruhm, des Weyland Edlen, Grossachtbaren und Wohlweisen Herren David Laubes, Wohlverdieneten Bürger-Meisters hiesiger Stadt, ward am Tage seiner Beerdigung, unter dem Bilde des unverwesslichen Zeder-Baums, in einer Abdankungs-Rede, wohlmeinend vorgestellet, von Peter Woiden. In Lissa druckts Michael Bukk, 1682. Leszno, druk. Michał Buk, 1682.
2605 (Władysław IV). Makarismos sive beatitas Vladislai IV, regis Poloniae sedecennis, Sveciae septendecennis. Gdańsk, [A. Hünefeld], 1648. Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1648.
2065 (Władysław IV, król polski). Epistola ad Sanctissimum Dominum Nostrum Urbanum Papam VIII. Scripta ab Vladislao IV. Poloniae et Sueciae Rege Serenissimo. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1636).
2066 (Władysław IV, król polski). Ein Christlich Gebett welches nach Tödlichem Abgang Vladislai IV. Königs in Polen und Schweden unsers Weiland allergnedigsten Königs und Herrn in der Gemeine Gottes der Königlichen Stadt Dantzig öffentlich vorgelesen und andechtig gesprochen worden. Gedruckt zu Dantzig bey Georg Rheten Witbe im Jahr Christi 1648. Gdańsk, druk. wdowy Jerzego Rhete II (Anna Rhetowa), 1648.
2420 (Władysław IV, król polski). Ad panegyricum Vladislao IV, Poloniae regi, post gemini belli, difficultates expeditas ad suos reduci dicendum, 8 Januarii, amicos ac cives suos invitat rector et senatus Academiae Regiomontanae. Królewiec, W. Segebade, 1635. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1635.
2426 (Władysław IV, król polski). Initatio ad panegyrin gratulatoriam solennibus coronationis et inaugurationis Vladislai Sigismundi Poloniae et Sueciae regis a. 1632, 8 Novemb. Electi, die 3 item 4 Februarii, in Acroaterio Majori celebrandam. Królewiec, W. Segebade, 1633. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1633.
1145 Władysław IV, król polski. Universal oder ein offenes Ausschreiben I. König. Mayst. zu Polen und Schweden, darinnen gründlich und umbständig berichtet wird wie die Stadt Smolensko von der harten Mosskowitischen belägerung befreyet worden. Wladislaus IV. Dei gratia, Rex Poloniae, Magnus Dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Samogitiae, Masoviae, Livoniae, nec non Suecorum, Wandalorum, Haereditarius Rex, Electus Magnus Dux Moscoviae. B. m., b. r. (1633).
1146 Władysław IV, król polski. [Uniwersał w języku niemieckim dotyczący przebiegu walk pod Smoleńskiem]. B. m., b. r. (1633).
1147 Władysław IV, król polski. [Uniwersał królewski datowany w Warszawie dn. 20 czerwca, wzywający do powrotu wszystkich obywateli polskich na służbie szwedzkiej w przeciągu 2 miesięcy od chwili ogłoszenia]. B. m., b. r. (1635).
1418 Wits Hermann, Opitz Samuel. Dissertatio de Mirabili Piscina Bethesdae. ad Joh. V.2. etc. Quam, Praeside D. Hermanno Witsio, S.S. Th. Doctore et Professore, nec non Collegii Theologici Illustrium ac Praepotentium Hollandiae et West-Frisiae Ordinum Regente, Publice in Academia defendendam suscipit Samuel Opitius, Lesna Polonus. Die Veneris, XI. Julii, hor. loc. solitis ante meridiem. Lugduni Batavorum, apud Franciscum Heeneman, Collegii Theol. D. D. Ord. Holl. et West-Fris. Typographum. Anno 1704 [rz.]. Leiden, druk. Frans Heeneman, 1704.
1419 Wits Hermann, Opitz Samuel. Dissertatio Exegetica in Mat. IV: 14, 15, 16. quam Annuente Deo, Praeside Hermanno Witsio, S. S. Th. Doctore et Professore, nec non Collegii Theologici Illustrium ac Praepotentium Hollandiae et West-Frisiae Ordinum Regente. Publice defendendam suscipit Samuel Opitius, Lesna Polonus. Die Jun. hora ante meridiem. 1703. Lugduni Batavorum, Typis Johannis van Damme, A°. 1703 [rz.]. Leiden, druk. Jan van Damme, 1703.
1417 Wits Hermann, Opitz Salomon. Disputatio Theologica, de Symboli Apostolici Auctoribus et Auctoritate: itemque de Articulis Fundamentalibus. Quam, Praeside Hermanno Witzio, S.S. T. Doctore et Professore, ac Verbi Divini Ministro; Publice defendere conabitur Salomon Opitius Lesnâ Polonus. Franeqverae, Ex Officinâ Johannis Gyselaer; Illust. Frisiae Ordin. et eorundem Acad. Typogr. Ordin. 1675 [rz.]. Franeker, druk. Johannes Gyselaar, 1675.