Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
57 (Baranowski Stefan). Opisanie. Pieniędzy, iako y rzeczy W. Imć. Panu Stefanowi Baranowskiemu podczas naiazdu nocnego rabowniczego zabranych dd. 7. Września roku bieżącego w Załężu. B. m., b. r. (1785).
56 Anweisung. Anweisung zum Briefschreiben. Für die Jugend beiderlei Geschlechts. Vierte, verbesserte Auflage. Warschau, 1797. Bei G. D. Wilke, Kunst- und Buchhändler. Warszawa, nakł. Georg David Wilke, 1797.
52 Winter Christoph. Fabrilium Silesiae Officinarum Fodinarumq[ue] Descriptio Et Denotatio Brevis. Vratislaviae. In Officina Typographica Iohannis Scharffenberg. [M.D.] LXXXII. Wrocław, druk. Jan Scharffenberg, 1582.
51 Brożek Mikołaj. Hamerologeion abo kalendarz świąt rocznych, na rok pański 1662. Po przybyszowym pierwszy, po przestępnym wtory. Przez Mikołaja Brosciusa, w sławney Akad. Krak. Filozofiey Doktora y Professora, z pilnością ku dobremu y pospolitemu wydany. W Krak. u dziedzic. Sta. Lencz. Bertut[owica]. Kraków, druk. dziedziców Stanisława Lenczewskiego Bertutowicza, (1661).
50 Relation. Relation nouvelles tant d’Anvers, Amsterdam, Allemange, que France. Contenant la legation des Ambassadeurs du Roy de Pologne, vers les villes de Dantzuick, Hambourg et autres, contre le Danois. B. m., b. r. (1638).
49 Prażmowski Mikołaj, Sobieski Jan (Jan III Sobieski). Manifest o rozerwanym seymie podany do akt grodzkich warszawskich sub Actu Feriae Sextae in Vigilia Resti Visitationis gloriossimae Virginis Mariae, 1672. B. m. (Warszawa), 1672.
48 Eksorbitancje. Exorbitancie. Na requizycią Xsiążęcia Jego Mci Biskupa Kuiawskiego y inszych Ich M. M. od K. J. Mci posłanych [...]. B. m., b. r. (1672).
47 Confoederatio Nobilitatis. Confoederatio Nobilitatis Minoris Poloniae, Palatinatum Cracoviensis et Sendomiriensis, juramento confirmata, in Castris prope Cracoviam Anno 1656 Die 23 Octobris. B. m., b. r. (Kraków, 1656?).
46 Kopia listu. Copia listu od Commendanta Strigońskiego, o pułnocy [sic] przez Agę, Tureckiego przysłanego ze Wtorku na Środę, to iest Dnia 27. Października Roku 1683. B. m., b. r. (1683?).
45 Derderukowicz Jerzy. Virtus coronata illustrissimi ac reverendissimi Domini D. Alexandri [...] Sapieha [...] a Fr. Georgio Derderukowicz [...] acclamata. B. m., b. r. (1669).
44 Derderukowicz Jerzy. Thaumaturgus seu miraculorum miraculum utriusque poli D. Thomas Aquinas [...] a Fr. Georgio Derderukowicz [...] praesentatus. B. m., b. r. (1667).
43 Kitnowski Piotr, Giedmint Daniel. Theses theologicae selectae de Deo Uno et Trino, sub auspiciis [...] D. Andreae Casimiri de Bakszt Zawisza [...] ab [...] Daniele Giedmint […] publicae disputationi. Praeside R.P. Petro Kitnowski […] propositae in Alma Universitate Vilnensi S.J. Vilnae Typis Acad. S.J. 1676. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1676.
42 Schwang Jan, Niżyński Kleyszner Melchior. Philosophia universa. Sub auspiciis. Benedicti Żuchorski [...] defensa a R.P.F. Melchiore Niżyński Kleyszner [...] praeside [...] Ioanne Schwang [...] in Alma Universitate Vilnensi S.J. Vilnae Typis S.J. Anno 1677. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1677.
41 (Pociej Leonard Gabriel). Decora Illustrissimae Domus Pociejanae in gentilitio insigni Illustrissimo Domino D. Leonardo Gabrieli Pociey, palatino Vitebscensi […]. Vilnae Typis Acad. S.J. Anno Do: 1687. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1687.
40 (Róża św.). Apparatus triumphalis Neobeatae Rosae Indianae Ordinis Praedicatorum. Vilnae, Typis Acad. S.J., 1669. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1669.
39 Corona. / Koronka. Corona Christi D. Coronam Christi D. Leo X Papa commendat ac certis Religiosis [...]. B. m., b. r. (po 1600).
38 Bonawentura św. (Bonaventura s.). [Psałterz Najświętszej Panny Maryi]. B. m., b. r. (ok. 1640).
37 Raue Johann. Subita et necessaria defensio, adversus sex primos Lectiones V.C.L. Joh. Scharfii [...]. Rostochii, impensa Autoris Literis Viduae Joach. Pedani Acad. Typ. Anno 1636 [rz.]. Rostock, druk. Joachim Fuess (Witwe), 1636.
36 Curtius Daniel, Hoffman Johann Venzeslaus. Quinquaginta philosophis et martyribus a diva Catharina philosophorum principe et magistra recte ratiocinandi scientiam, edoctis [...] defendetur publice in Auditorio theologico Collegii Anno 1669 a R.D. Daniele Curtio [...] et G.D. Joanne Wenceslao Hoffman. Typis Henrici Schultz. B. m. (Braniewo), druk. Henryk Schultz, (1669).
35 Sommer Caspar, Gottschalck Johann Georg. Onophagiam Silesiorum, amplissimi Philosiphici Collegii indulta dissertatione historica M. Casparus Sommer et Johannes Georgius Gottschalck refellent. Wittebergae, J. S. Ziegenbein 1677 [rz.]. Wittenberg, druk. Johann Sigismund Ziegenbein, 1677.
34 Bericht (Notwendiger). Notwendiger Bericht darinn in kurtzen Regulen verfasset ist wie sich ein jeder negst Göttlicher Hülffe in dieser gefährlichen Zeit für der gifftigen Seuche der Pestilentz bewahren auch wie denen die damit behafftet durch bequeme mittel zu helffen sey. Auff Anordnung eines Edelen und Hochweisen Rahts der Stadt Dantzig. Gestellet durch die Medicos Ordinarios daselbst. Gedruckt bey Philip Christian Rheten Anno 1660 [rz.]. Gdańsk, druk. Filip Chrystian Rhete, 1660.
33 (Olszowski Hieronim Andrzej). Aquila a fulmne immunis seu Deipara Virgo [...] a noxa originali intacta, brevi panegiri celebrata [...] a [...] Hieronymo Andrea Olszowski [...] oblata dedicataq; dicta ab eodem in Mariano Cratorio Hosiani Collegii Brunsbergensis Soc. Iesu. Anno [...] 1669. B. m. (Braniewo, druk. Jezuitów), 1669.
32 Klenck Jan. Institutiones juris naturalis et gentium, ex Hugonis Grotii De jure belli ac pacis libris excerptae. Editio sexta auctior et correction eum indice locupletissimo Dantisci, typis et sumptibus Davidis Friderici Rhetii, Athenaei Typographii Anno 1673 [rz.]. Gdańsk, druk. i nakł. Dawid Fryderyk Rhete, 1688.
31 (Rychtercius Franciscus). Ex universa philosophia, primos in conclusiones collectos fructus, Mariae, Matri aeternae veritatis, throno Increatae Sapientiae, Palladi Olivensi, novellae plantationes olivarum, D.D.D. quae sub auspiciis ejusdem clementissimae patronae suae, propugnabuntur publice a F. F. studiosis in Monasterio Olivensi [...] Assistente [...] Francisco Rychtercio [...]. Typis Monasterii Olivensis. Anno 1673 [rz.]. Oliwa, druk. Cystersów, 1673.
30 Szlichtyng Jonasz (Schlichting Jonasz). Wykład Prawdziwy Na cztery mieysca Pisma Swiętego O Bostwie Jezusa Christusa [...] Item Na dwie mieysca O Troycy Swiętey [...] Napisany przez Jonasza Szlichtynka z Bukowca. Anno 1645 [rz.]. B. m. (Gdańsk?), 1645.
29 Jeleński Gedeon. Nigdy Nieodmienne Prawdy Uznane z Rekollekcyi w Kollegium niegdy Societatis Jezu [sic] Akademickim Wileńskim na piśmie przez części na każdy dzień dawanych, Przeze mnie Gedeona Jelenskiego Na tenczas Pisarza Dekretowego W.X.Lit: w R. 1753 in Xbri Odprawionych, Ręką własną wykonnotowane, na ośm dni po dwie na dzień Medytacye na Rano i na Wieczor Rozłozone, Z przydatkiem Refkexyi Zbawienney nad namiętnościami, czyli Passyami Ludzkiemi, czasu tychże Rekollekcyi wykonnotowanym, Podane do Druku R. 1779. w Nieswizu w Drukarni J.X.Mci. Nieśwież, druk. Radziwiłłowska, 1779.
23 Żabczyc Jan. Posełam [sic] Moskiewski. Przez Iana Zabczyca Pisany, Logogriph Autorow. Głowę mam Zenonową, szyię Aaroná, pierśi Biántesowe, nogi Ciceroná. W Krákowie, Kraków, druk. Mikołaj Szarfenberger, 1606.
22 Smol Melchior. Castrum Doloris in aeviternam memoriam Principibus illustrissimis Patronis gratiosissimis Amicis amicorumq[ue] desideratissimis è cedro Parnasséâ erectum, pullo Elegiarum velamento intectum à Melchiore Smolio Crucimontano, Pastore Redzevviciano. Olsnae Silesiorum Ex Officinâ typograph. Johann-Seyfferti, Anno 1644 [rz.]. Oleśnica, druk. Jan Seyffert, 1644.
21 (Mikołaj św., Nikołaj Czudotworiec). Służby, żytije i czudiesa sw. Nikoły czudotworca. Grodno, Druk. Skarbowa, 1781 (w kolofonie).
20 Schitler Johann. Brevis Descriptio Corporis Humani, Discentibus valde utilis. Item. Consilia morborum à capite usq[ue] ad pedes ex probatis authoribus tam Graecis quám Arabibus et Latinis, experientia quotidiana comprobata A Iohanne Schitlero, artium et medicinae Doctore. Nissae, excudebat Iohannes Cruciger. Anno 1572. Nysa, druk. Jan Kruciger, 1572.