Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2906 Pogorzelski Antoni. Kazanie na uroczyste wprowadzenie Bractwa Miłosierdzia w kościele trzemeszyńskim powiedziane. Łowicz, druk. Prymasowska, 1790.
2907 Pogorzelski Antoni. Kazanie na uroczystość s. Augustyna, w kościele trzemeszyńskim miane. Łowicz, druk. Prymasowska, 1790.
2908 Poniatowski Michał Jerzy. Zalecenie modlitwom duszy śp. Michała Czartoryskiego. [List pasterski]. B. m., b. r. (Warszawa, druk. Pijarów, 1775).
2909 (Potocki Piotr). Rzecz prośby kredytorów Piotra Potockiego, starosty śniatyńskiego. B. m., b. r. (1776).
2910 Powitanie (Na). Na powitanie składającego się kongresu na kapitułę generalną w katedrze poznańskiej roku 1799 dnia 29 czerwca wiersz. Poznań, druk. Decker i Kompania (Jerzy Jakub Decker mł.), (1799).
2911 Przydatek. Przydatek do książki Nauki gospodarskiej i rolniczej [Jędrzeja Chylińskiego], 1791 roku spod prasy wyszłej, przez profesora fizycznych nauk sporządzony, a przez autora wspomnionej Nauki gospodarskiej do druku podany. Zamość, Druk. Liceum, (1791).
2912 Propositiones. Propositiones philosophicae ex placitis veterum recentiorumque philosophorum selectae, quas auditores philosophiae in Collegio Regio Varsaviensi Scholarum Piarum propugnandas exponunt. Warszawa, druk. Pijarów, (1771).
2913 Propositiones. Propositiones theologiae universae positivo-dogmatico-scholasticae, publicis disputationibus expositae, defendentur a pp. capucinis in Conventiu Leopoliensi ad BMV Immaculate Conceptam, a. D. 1771 mense februario. Lwów, druk. Bractwa Św. Trójcy, (1771).
2914 Przyłuski Jan. Głos kasztelana brzezińskiego, prezesa Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej przy otwarciu jurysdykcji miany. B. m., b. r. (1790).
2915 Puklerz. Puklerz zbawienny przeciw hartownym łożnych chorób i morowego powietrza strzałom skuteczny albo Nabożeństwo o św. Sebastianie. B. m., b. r. (1748).
2916 Rabener Gottlieb Wilhelm. Męczennik prawdy na polski przełożony język. Lwów, druk. Józefa Pillerowa (wdowa), (ok. 1782).
2917 Rudnicki Józef. [Prośba wniesiona na sejm o wyznaczenie deputacji dla rozpatrzenia dowodów niewinności w sprawie ukarania go, jako byłego superintendenta kasy generalnej Skarbu Koronnego, za przywłaszczenie pieniędzy skarbowych]. B. m., b. r. (1791).
2918 Ryłło Maksymilian. [List pasterski podający do wiadomości rozporządzenie cesarskie z 27 XII 1782 w sprawie świąt kościelnych]. B. m., b. r. (1783).
2919 Ryłło Maksymilian. [List pasterski zarządzający przestrzeganie rozporządzenia gubernialnego z 24 X 1783, dot. pobierania opłat konfesjonalnych]. B. m., b. r. (1784).
2920 Ryłło Maksymilian. [List pasterski podający do wiadomości zarządzenia gubernialne oraz zalecenia biskupa w sprawie publikacji rozporządzeń konsystorza]. B. m., b. r. (1787).
2921 Ryx Franciszek. [Prośba przedłożona na sejm o rozpatrzenie sporu między nim a Janem Marwanim, przedsiębiorcą teatralnym, w związku z drukowanym pismem Marwaniego w sprawie zniesienia monopolu teatralnego Ryxa w Warszawie]. B. m., b. r. (1793).
2922 Rzeczycki Jakub Stefan. Nałęcz abo senatorska korona przy nieśmiertelnej sławie Stefana Gembickiego pogrzebnym kazaniem wystawiona. Toruń, druk. Michał Karnall, (1653).
2923 Rzewuska Anna Kolumba. Nabożeństwo codzienne. Przedrukowanie trzecie. Lwów, druk. Akademicka (Jezuicka), 1766.
2924 Rzyszczewski Adam. Głos w stanach zgromadzonych dnia 17 września r. 1790 miany. B. m, b. r. (1790). (Wydanie A).
2925 Rzyszczewski Adam. Głos w stanach zgromadzonych dnia 17 września r. 1790 miany. B. m, b. r. (1790). (Wydanie B).
2926 Strojnowski Walerian. Zdania in turno roku 1790 na sejmie. B. m., b. r. (1790).
2927 (Świdzińska Joanna). Przyjazne rymotworne powinszowanie imienin Joanny Świdzińskiej, starościanki lityńskiej. B. m., b. r. (1800).
2928 Świebocki Łukasz Kanty. [Pismo do króla i sejmu w sprawie o przywrócenie mu probostwa krzemienieckiego]. B. m., b. r. (1788).
2929 Szeptycki Leon Ludwik. [List pasterski zawiadamiający o zamierzonej wizytacji]. B. m., b. r. (1773).
2930 Szeptycki Leon Ludwik. [List pasterski zawiadamiający o otrzymaniu przez niego godności metropolity Rusi]. B. m., b. r. (1778).
2931 (Szymanowska Aniela ze Świdzińskich). Powinszowanie w dzień imienin Anieli z Świdzińskich Szymanowskiej, starościny wyszogrodzkiej. B. m., b. r. (1800).
2932 Trębicki Antoni. Głos na sesji sejmowej dnia 3 lutego 1791, w interesie szlachty kurlandzkiej. B. m., b. r. (1791).
2933 Turkowski Fabian. Do księdza Tomasza Halyburtona, w dzień imienin jego, wiersz z przekonania napisany. B. m., b. r. (1797).
2934 Turkuł Piotr. [Prośba do króla i Rady Nieustającej o cofnięcie wyroku sądowego, nakazującego mu zwrot dóbr, otrzymanych od Stanisława Ferdynanda Rzewuskiego, generała lejtnanta wojsk koronnych, jako dzierżawę w zamian za wypożyczone sumy]. B. m., b. r. (ok. 1790).
2935 Tyszkiewicz Ludwik. Ordynans generałom dywizjami wojska koronnego komenderującym na lustracją nowo zaciężnej kawalerii. Dan w Warszawie na sesji Komisji Wojskowej Obojga Narodów 26 V 1789. Warszawa, druk. Pijarów, 1789.