Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
205 (Albrecht Fryderyk Hohenzollern, margrabia brandenburski, książę pruski; Albert Fryderyk). Ein gemein Christlich Gebet. Für Den Durchleuchtigsten und Hochgebornen Fürsten und Herrn, Henn Albrecht Friederich Marggraffen zu Brandenburg und Hertzogen in Preussen etc. Königsperg in Preussen Anno Domini 1574 [rz.]. Królewiec, 1574.
233 Albrecht Fryderyk Hohenzollern, margrabia brandenburski, książę pruski (Albert Fryderyk). Landes Ordnung Des Hertzogthums Preussen, Auff Anno 77. zu Königsberg gehaltenem Landtage, beliebet und angenomen. Gedruckt zu Königsberg in Preussen, bey Georgen Osterbergem, Anno 1577 [rz.]. Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1577.
1177 Albinus Michael. Christlicher Freuden-Gesang über die hocherfreuliche Krönung unsers Allergnädigsten Königs und Herren Herrn Joh. Casimiri Königs in Polen und Schweden etc. etc. aufgesetzet von M. A. und an Ihr. Königl. Mayt. Krönungstage den 17. Jan. dieses 1649. Jahrs in der Pfarr-Kirche zu S. Marien allhier in Dantzig vor und nach der Predigt musicalisch praesentiret von C. W. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, ok. 1649).
342 Albinus Johann, Drabitius David. Gamelia [gr.] in sacrum nuptiale [...] Sebastiani Sandaei [...] sponsi nec non [...] Annae [...] Joachimi Bathovii [...] filiae sponsae: Indictum Elbingae ad XVI. Kal. IX-bris Anni MDCV [...] scriptae ab amicis docentibus in Gymnasio Elbingensi. Elbingae excud. Wendelinus Bodenhausen [1605]. Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen st., (1605).
163 Albinus Joannes (Weiss Johann). Euodia gamike [gr.] in honorem nuptiarum [...] Danielis Esken [...] viri Dn Francisci Esken, regii burggrabii et consulis Toruniensis filij, sponsi, et [...] virginis Annae Rudigerinae [...] Jacobi Rudigeri consularis Toruniensis filiae, sponsae. Scripta à Joanne Albino Hierensi Tyrigeta. Torunij Borussorum excudebat Andreas Cotenius. XI. Kal. VIII bris. Anno 1598 [rz.]. Toruń, druk. Andrzej Koteniusz, 1598.
158 Alberti Salomon (Albertus Salomo). Historia plerarunque partium humani corporis, in usum tyronum edita, a Salomone Alberto, medicinae doctore et professore eius publico. Vitaebergae (excud. Zacharias Lehman, 1583 [rz.]). Wittenberg, druk. Zacharias Lehman, 1583.
947 (Albert św.). Honor S. Woyciecha Wyznawcy Karmelity Na dosyć uczynienie Affektowi Dusz Nabożnych, pragnących Naywiększey Chwały Boga w Troycy S. Iedynego, ktory Przedziwny iest w Swiętych swoich. Brewiarza karmelitańskiego Dorocznych P[def.] kapłańskich na dzień 7 Sierpn[def.]nie przypadaiących do codziennego poszanowania krotkim Nabożeństwem Wyprowadzony. Przez WW. OO. Karmelitow Dawney Obserwancyi Pozwoleniem Zwierzchności Duchowney. We Lwowie w Drukarni Collegium Societatis Jesu. Roku Pańskiego 1737. Lwów, druk. Jezuitów, 1737.
1528 Aland Jan. Koscioł swiętego Michała, y wszytkich chorow anyelskich, na gorze Nieświeskiey. W ktorym Bog rożlicżne dobrodzieystwá cudownie ludziom, zá przycżyną świętych Anyołow pokázuie. Opisány przez X. Jána Alánda Societatis Iezu, z dokłádem cudow, y nabożenstwá ku SS. Aniołom. Drukowano Roku 1633. B. m., 1633.
2433 Alanci Charles Henri. A la gloire de sa majesté la reine de Pologne, Marie Casimire. B. m., b. r. (Gdańsk, 1676?).
2434 Alanci Charles Henri. A la gloire de sa majesté le roi de Pologne Jean III. B. m., b. r. (Gdańsk, po 1674).
2435 Alanci Charles Henri. Sibylla Polona Quiritum Regia heroi Poloniae regi Joanni III. 1677. B. m. (Gdańsk), 1677.
2436 Alanci Charles Henri. Sibylla Polona Quiritum Regia heroi Poloniae regi Joanni III. B. m., b. r. (Gdańsk, 1677).
2437 Alanci Charles Henri. Sonnet au roi de Pologne retournant en son royaume victorieux des armées Ottomannes. 1683. Gdańsk, [D. Fr. Rhete], 1684. Gdańsk, (druk. Dawid Fryderyk Rhete), 1684.
1422 Akty nabożne. Akty Nabozne do Ran Ukrzyżowanego Jezusa, do Troyce Przenayświetszey, Mądrości Przedwieczney, do Matki Przenayświętszey, z Przydatkiem Nabożeństwá do Opatrznosci Boskiey, Przedrukowane w Kaliszu Drukárni J.K.M. Collegium Soc: Jesu, Roku 1747. Kalisz, druk. Jezuicka, 1747.
942 Akty nabożne. Akty Nabozne Do Rąn [sic] Vkrzyżowanego Iezvsa Do Troyce Przenayswiętszey Do Mądrosci Przedwieczney Do Matki Przenaswiętszey [sic] z przydatkiem Nabożeństwa Do Opatrznosci Boskiey Przedrukowane. w Lvbl: Druk: S.I. A. 1701. Lublin, druk. Jezuitów, 1701.
1527 Akty (Codzienne). Codzienne Akty Z Nabożeństwem Do Ran W Nogach Zbawiciela Ukrzyżowanego, Przez Jednego Kapłáná Societatis Jesu. Zá pozwoleniem Stárszych Wydane. Teraz zaś powtornie Przedrukowane. W Lublinie, w Drukarni J.K.M. Coll. Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1746. Lublin, druk. Jezuitów, 1746.
157 Aimo Battista (Aymo Baptistae). De Alluvionibus, tractatus fertilissimus. In quo incrementi et decrementi fluminum, ad fundorum vicinorum commoda, et incommoda [...] materia ita copiosè et clare tractatur, ut nil amplius desiderandum sit [...] Nunc literarum in allegationibus varietate distinctum denique accurateque emendatum per Jacobum Schultes Elbingensem u.i.d. Anno 1600 [rz.]. Prodiit sumtus in typographeio suo faciente Henningo Grosio Bibliopola Lipsensi. Leipzig, druk. Henning Grosse st., 1600.
2258 Agrippa Heinrich Cornelius. Krotka nauka rządzenia ku ustrzeżeniu od zarażenia morowego powietrza, a gdiby kto iuż zachwycił iako zasie ratowac z Bożą pomoczą – Przez znamienitego cżłowieka, Henryka Korneliusa Agrippę Doktora Czesarskiego sprawiona. Cracoviae excusum apud Viduam Floriani. An. 1543. Kraków, druk. Helena Unglerowa, 1543.
1421 Afekty. Afekty i Akty Serdeczne Miłośći Bożey. Do Páná Iezusa Ukrzyżowanego. Także do Nayświętszey Pánny Maryey, zrożnych wyięte Authorow Roku Pańskiego 1667. Zdozwoleniem Stárszych. w Warszawie á poty Roku Pańskiego 1685. w Poznaniu Collegium Societ. Iezu Przedrukowáne. Poznań, druk. Jezuicka, 1685.
1526 Afekta (Strzeliste). Strzeliste Affekta do Pana Jezusa Nazarenskiego w Antokolskim Obrazie Łáskámi Słynącego, Przy Piątkowych w Marcu Dewocyach, Pod zászczytem záwsze goruiącey Herbowney Strzały Jasnie Wielmoznego Jegomosci Pana Michała Hrabi Sapiehy Marszałka Trybunáłu głownego y Łowczego W.W.X. Lit. świátu Ogłoszone. Przedtym we Lwowie po dwákroć, á teráz potrzećie zá pozwoleniem Zwierzchnośći Kośćielney do Druku podáne. Roku 1743. W Wilnie w Drukarni J.K.M. Akádemickiey Societatis Jesu. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1743.
1525 Actum w Grodnie. Actum w Grodnie na Trybunale Skarbowym W.X.L. Roku Pańskiego Tysiąc Siedmsetnego Dwudziestego Pierwszego, Miesiąca Oktobra, Dwudziestego Piątego Dnia. B. m., b. r. (1721).
1524 Actum in Kodeniec. Actum In Kodeniec. B. m., b. r. (1623).
1523 Actum in Curia Regia Varsaviensi. Actum in Curiâ Regiâ Varsaviensi, Feria Sexta, ante Festum Sanctorum Viti et Modesti Martyrum proxima. Anno Domini, Millesimo Sexcentesimo, Septuagesimo Quarto. B. m., b. r. (Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, 1674).
1014 Accurata delineatio. Accurata delineatio et vera relatio, invasionis et oppugnationis castrorum Turcicorum à Polono et Lithvanico exercitu ad Chocimum, ipso Festo Martini, Anno 1673. factae. B. m., b. r. (ok. 1673).
339 Accords-Puncta. Accords-Puncta zwischen Sr. Churfl. Durchl. von Brandenburg und der Königl. Stadt Elbing getroffen. [Elbing, den 11. Nov. 1698]. B. m., b. r. (Elbląg, 1698).
2421 (Academia Regiomontana). Ad publicam Deo gratiarum actionem pro concessa Prussorum terrae pace, 8 Octobris dicendam, maecenates... invitat rector et senatus Academiae Regiomontanae. Królewiec, W. Segebade, 1635. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1635.
2427 (Academia Regiomontana). Mecaenates, patres... ad orationem, qua pacis donum concessum celebrabit Botho Henricus L. Baro ab Eulenburg, invitat rector et senatus Academiae Regiomontanae. [Królewiec], W. Segebade, 1636. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
2428 (Academia Regiomontana). Rector et senatus Academiae Regiomontanae cives suos ad audiendam die 19. Septemb. orationem, qua Prussiam liberatam et Germaniam afflictam describet Johannes Waltherus, [invitat]. Królewiec, W. Segebade, 1636. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
2429 (Academia Regiomontana). Rectoris et senatus Academiae Regiomontanae voluntate ac iussu programma invitatorium, quo omnes... ad actum panegyricum invitantur. Quo publici feudi renovati signi a Poloniae rege 19 (9) Aprilis anni currentis in Ducalis Prussiae metropolin introducti, celebrabitur. Królewiec, W. Segebade, 1633. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1633.
2430 (Academia Regiomontana). Serenissimo domino Georgio Wilhelmo pro tranquillandae patriae susceptis laboribus, publico nomine gratias acturi maecenates... invitant rector et senatus Academiae Regiomontanae. Królewiec, W. Segebade, 1636. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.