Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1875 Taxe (Taksa). Taxe der Commissions-Gebühren für die Bau-Bediente in Neu-Ost-Preussen, wann selbige ausser denen ihnen für ordinair angewiesenen Official-Verrichtungen, Privat- oder andere Commissiones überkommen oder übernehmen, was ihnen dafür, ausser ihrem jährlichen Gehalt oder fixirten Diäten, zu mehrerer Subsistence bezahlet werden soli oder sie zu fordern berechtiget sind. Taksa Należytości Kommissyiney dla Officialistow Budowniczych w Prowincyi Pruss Nowo-Wschodnich w tenczas kiedy procz Czynności Służby zwyczaynie im wyznaczonych, prywatny lub inny iaki dostaią czy przyimuią Kommiss co im zato oprocz pensyi ich roczney lub Dietow ustanowionych dla tym lepszey Sustentacyi płacono być ma, czyli iak wiele oni żądać Prawo maią. B. m., b. r. (ok. 1798).
2050 Taxatio (Summaria). Summaria sed Necessaria Taxatio Famosi illius Scripti à Ministro Svecico nuper editi. Anno 1677 [rz.]. B. m., 1677.
306 Taurellus Nicolaus, Oelhaf Joachim. De naturalibus facultatibus corporis humani theses subsequentes kataskeuasikas anaskeuasikas [gr]. Praeside [...] disputatione publica tueri conabitur Joachimus Ölhafius Dantiscanus Borussus. Die VII. Maij. Altorfii, Excudebat Christophorus Lochnerus, Typographus Academicus. 1594 [rz.]. Altdorf, druk. Christoph Lochner st., 1594.
1686 Tarcza przeciwko strzałom. Tarcza przećiwko strzałom gniewu Bozego, albo kongregacya Náyswiętszey Panny Maryi łaskawey. Przećiwko złey y nagłey śmierći á osobliwie morowemu powietrzu z dawna w Kośćiele Warszawskim WW. XX. Scholarum Piarum złozona. teraz iuż na rożnych w Krolestwie Polskim mieyscach wsławiona. Nowo przydánemi Nabożeństwami ozdobiona. Roku Panskiego 1735. W Warszawie w Drukarni J.K.M. w Kollegium WW. [OO. Pijarów]. Warszawa, druk. Pijarów, 1735.
1685 Tarcza duchowna. Tarcza duchowna od wszelkich przygod, niebespieczeństw, y náiázdow nieprzyiacielskich zastáwiáiąca, z rożnych Modlitw nabożnych wydana Roku Tyśiącznego Siedmsetnego Trzydźiestego trzeciego, a teraz powtornie przedrukowána z rożnemi swiętych zabaw przydatkámi ku większey czći Boga y Matki Iego. We Lwowie, w Drukarni Bráckiey Troycy SSS Roku Páńskiego 1741. Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1741.
1410 Tanner von Loewenthal Gregor. Jubel-Gesang, dess Hochzeitlichen Ehren-Fests, welches, in den drey Adelichen Tannerischen Bergen mit Freud vnd Lobgesang Aller Wald-Berg-Auen- und Wasser-Götter- und Göttinen zu Lieb und Ehr. Dess Wohl-Edlen, Gestrengen vnd Vornehmen Hrn. Martini von Neyman, Goldenen Ritters, Königl. Mayt. in Pohlen und Schweden Secretarii, der Kayserl. und Königl. Stadt Olmütz, wolverdienten Rahts-Burgermeister. Wie auch, der Wol-Edlen-Ehr- und Tugendsamen Jungfrauen Anne Rosinae, dess Wol-Edlen, Gestrengen und Namhafften Herrn Gregorii Tanner (Löblicher Gedächtnüss) von Löwenthal in Niederhansdorff, verlassenen Tochter. Gesungen und freudig gehalten 1660 [rz.]. Bresslaw den 21. Julii. Bresslaw, Gedruckt durch Gottfried Gründern, Baumannischen Factor. Wrocław, Gotfryd Gründer w druk. dziedziców Jerzego Baumanna mł., (1660).
868 Taczycki Achacy (Taszycki Achatius). De virtute et fortuna libellus [...] typis excudi curavit Achatius Taszycki de Luclavice, Bachmagister Bochnensis, Kremstwaldiensis, Ostrowaldensis, Canca, Arestoph et Ruda. Francofurti ad Viadr., Literis Joh. Coepselii 1698 [rz.] Miscellanea seu selectiora quaedam dicta facta, scripta, etc. sapientum, jucunda, usuque necessaria, passim collecta et juxta ordinem alphabeti digesta. Frankfurt a. O., druk. Johann Coepsel, 1698.
593 Tacitus Cornelius. Staats- und Sitten-kluge Lehr-Gründe von der Heucheley aus dem Tacitus. Nach Frantzösischen Auffsätzen aussgefertiget von Johann Kriegern. Thorn, Verlegts J. Christian Laurer, Leipzig, Bey Hr. Gleditschen dem altern, 1696. Leipzig, druk. Johann Friedrich Gleditsch (I), 1696.
1131 (Taaffe Franz). [Legati Lotharingici pro comitiis electionis anno 1674 recitata oratio]. B. m., 1674.
1746 Świątnica duchowna. Swiątnica Duchowna Bogu w Troycy Iedynemu od Heroiny Pobozney Wystawiona. Siedmią swiec Roratnych ná cześć Wćielonego Bogá y Mátki Nayczystszey, Nayswiętsze Brzemię w zywoćie noszącey, rewerencyą z serdecznych áffektow zápalonemi, z przydatkiem modlitew do SS. Pańskich Przyozdobiona. W Drukarni Jásney Gory Częstochowskiey, Roku Pańskiego. 1731. Częstochowa, druk. Paulinów, 1731.
2234 Śmierci. Smierczi z Mistrzem dwoiákie gadánia kxiąsski wyborne ku polepsseniu żywotá ludzkiego użyteczne w ktorych ukázuie srogosci y gorzkosć iey, teraz nowo nie co przydano. W Krákowie przez Mátysá Scharffenbergá. Látá. 1542. Kraków, druk. Maciej Szarfenberg, 1542.
1670 Ścieżka niebieskiej mądrości. Scieszka Niebieskiey Mądrosci Albo Wieczne Prawdy Wiary, do uwagi podane, z Łáćińskiego ná Polski ięzyk przetłumaczone przez X.F.P.S.S.K. y T.J.W.J.M.P.H.P.L. W Supraslu, w Drukarni Wielebnych Oycow Bázyliánow, Roku Pańskiego 1754. Supraśl, druk. Bazylianów, 1754.
1748 Szyszczyński Feliks. Krotkie Medytacye Albo Rozmyslania o Rzeczách Ostátecznych Podzielone Ná káżdy Dzień Miesiącá. Z náuką iák żyć dobrze kázdego czásu przez Iednego Franćiszkana Konwentu Krákowskiego wydáne á teraz Powtornie Przedrukowane. Roku Páńskiego 1744. z Pozwoleniem Stárszych. W Poznaniu, w Drukárni J.K.M. Collegium Societatis Jesu. Poznań, druk. Jezuitów, 1744.
1885 (Szukiewicz Antoni, Szukiewicz Benedykta z Siekluckich). Wykład Sprawy W.W. Imćiow Antoniego y Benedykty z Siekluckich Szukiéwiczow Kapitanów Regimentu Pieszego Buławy W.W.X. Lit. Z W. Imć Panem Janem Siekluckim Woyskowiczem Powiatu Lidzkiego. Tudzież I. XX. Karmelitami Zołudz. WW. Ważyńskiemi, Sawaniewskim y dalszemi. B. m., b. r. (po 1750).
30 Szlichtyng Jonasz (Schlichting Jonasz). Wykład Prawdziwy Na cztery mieysca Pisma Swiętego O Bostwie Jezusa Christusa [...] Item Na dwie mieysca O Troycy Swiętey [...] Napisany przez Jonasza Szlichtynka z Bukowca. Anno 1645 [rz.]. B. m. (Gdańsk?), 1645.
2110 Szlichtyng Jonasz (Schlichting Jonasz). X. Cichovius Jezuita Diabła zaklętego Odkląć nie moze. [Współwydane:] X. Mikołaia Cichoviusa Jezuity Diabeł Od Zboru Christianskiego Zaklęty. Roku Páńskiego 1653. B. m., 1653.
2240 Szemián Mihály (Semian Michael). Nundinale Vratislaviense, czyli Wierszopiski Towar Na Wrocławski Swięto-Jański Jarmark posłany, zależący w uprzeymym Wielmożnemu Jmci Panu Ianowi Samuelowi z Suchodoł Suchodolskiemu Godnemu Konnych Woysk Krola Jmci y Rzpltey Polskiey Chorążemu, kawalerowi w sławney Wrocławskiey Ref[or]m. Ewangelickiey Szkole na ten czas Stduiącemu [sic] Na Dzień 24. Czerwca R. P. 1771. Przypadaiących zacnych Jmienin Powinszowaniu, ktore, Dla oświadczenia serdeczney swoiey ku godnemu Solennizantowi [sic] Nayukochańszemu swemu przedtym Uczniowi Jmci, chęci, złożył y przesłał Przeszły domowy Jmcin nauczyciel teraz w Hali Magdeburskiey Studuiący [sic] Węgrzyn. Drukował Jan Joachim Beyer. Halle, druk. Jan Joachim Beyer, (1771).
1874 Szabel Józef Tomasz. Universis Ordinibus Academicis omnibusque jurisdictioni nostrae subjectis. B. m., b. r. (Kraków, 1790).
1511 Synopsis. Synopsis Totius Sacrae Scripturae Seu: Summaria Vulgatae, et Tirini Veteris et Novi Testamenti Facies, in usum Archidioecesis Leopoliensis. Wratislaviae, Typis Academicis Societatis Jesu, Imp. J. Christ. Schlunke, Fact. 1758. Wrocław, Johann Christoph Schlunke w druk. Akademickiej (Jezuickiej), 1758.
1130 Synopsis regestrata. Synopsis regestrata oder kurtze Abfassung aller auff diesem glücklich geendigtem Reichstage dieses 1673. Jahres geschlossenen Reichs-Constitionen [sic]. Gedruckt im Jahr 1673. B. m., 1673.
1129 Synodys provincialis (Synodus provincialis). Synodys provincialis gnesnensis provinciae sub jllustrissimo reverendiss, Domino D. Matthia Łubienski Dei et Apostolicae Sedis Gratiâ Archiepiscopo Gnesnensi Legato Nato, Regni Poloniae Primate et Primo Principe. Varsaviae Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Tertio, Die Octauâ Mensis Nouembris Celebrata. Ibidem, Jn Officina Petri Elert S.R.M. Typographi Anno D. 1646. Warszawa, druk. Piotr Elert, 1646.
2153 Synodus. Synodus Provincialis, Sub Jll[ustrissi]mo & R[evere]nd[issi]mo Domino, D. Ioanne Węzyk, Dei & Apostolicae Sedis Gratia, Archiepiscopo Gnesnensi, Legato Nato, Regni Poloniae Primate, & Primo Principe, Warsaviae Anno D[omi]ni, Millesimo, Sexcentesimo, Trigesimo Quarto, Die decimâtertiâ Mensis Nouembris, celebrata. Cracoviae, In Officina Andreae Petricouij, S.R.M. Typographi. Anno Domini. M. DC. XXXVI. Kraków, druk. Andrzej Piotrkowczyk II, 1636.
867 Syncretismus. Syncretismus das ist: Schriftmässige Erörterung der Frage ob unter denen welche in hochwichtigen Religions-Artikeln mit einander uneins seyn. Insonderheit aber mit denen so genannten Reformirten, eine christliche und geistliche Brüderschaft und Kirchen-Friede aulgerichtet werden könne ? [...] gestellet von Denen Predigern der Ungeenderten Augsb. Confession im Ministerio zu Dantzig. Gedr. bey Philipp Christian Rheten 1661. B. m. (Gdańsk), druk. Filip Chrystian Rhete, 1661.
1684 Sumariusz rachunków. Summaryusz rachunkow generalnych skarbowych Nayiasnieyszemu Krolowi Jmci Augustowi II. y Wszystkim Stanom Rzeczypospolitey Ná Seym Walny Warszawski, pro die 2da 8bris w Roku 1724. á potym ex Limitatione do Grodna pro die Septembris Roku teraźnieyszego 1726. przypadaiący zgromadzonym od skarbu Rzeczypospolitey Koronnego podany a to za urzędu podskarbiego Jaśnie Wielmożnego JeMći pana Jana Ierzego na Przebendowie Przebendowskiego, podskarbiego wielkiego koronnego, Pokrzywnińskiego, Miráchowskiego, Grábowskiego etc. etc. starosty. B. m., b. r. (1726).
1683 Suffragia województw. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie Na Naiaśnieyszego Iana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego [sic], Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego. Dáne między Wárszáwą á Wolą, Dniá Dwudźiestego pierwszego Máiá, Roku 1674. B. m., b. r. (Kraków, druk. Stanisław Piotrkowczyk, 1674).
305 Sturtz Christoph (Sturcius Christophorus). Commentarius in regulas iuris civilis, accurata tum contrariorum dispunctione, tum rationum ex Homericis aliorumque selectissimorum Auctorum exemplis deductarum, disquisitione elaboratus. Nunc primum ad utilitatem omnium in republica et utroque foro versantium aequè atque in Scholis docentium et discentium, tersissimè accuratissimeque impressus [...]. Francofurti ad Moenum excudebat Ioannes Spies. 1590 [rz.]. Frankfurt a. M., druk. Johann Spiess, 1590.
346 (Sturmer Balthasar). Arae votivae: in honorem lectissimi coniugii Dn. Balthasaris Sturmeri et Reginae Truncciae Patric[iorum] Mariaeburgen[sium] [...] positae ab amicis. Elbingae, Typis Wend. Bodenhausen 1609. Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen st., 1605.
1510 Strimesius Samuel. Orgines Morales, Seu Dissertationes aliquot Selectiores, Vera Moralium Fundamenta Complexae, quas, Perpetuô Respondentis Officiô functus, publicè defendit, suisque sumptibus edidit Georgius de Chelmica Lutomierski, Eq. Pol. Francofurti ad Oderam, Literis Christophori Zeitleri, Anno 1679 [rz.]. Frankfurt a. O., druk. Christoph Zeitler, 1679.
865 Strimesius Samuel, Chelmica Lutomierski Georg de. Origines morales, seu Dissertationes aliquot selectiores, vera moralium fundamenta complexae, quas perpetuo respondentis officio functus, publice defendit, suisque sumptibus edidit Georgius de Chelmica Lutomierski, Eq. Pol. Francofurti ad Od., Lit. Christophori Zeitleri 1679 [rz.]. Frankfurt a. O., druk. Christoph Zeitler, 1679.
1470 Strauch Benedikt. Römisch-Katholischer Catechismus für die IIte Classe der Kinder. Rzymsko-Kátolicki Katechizm dla większych dzieci drugiey Klásy. Cum Privilegio, et Licentia Ordinarii. Sagan, im Verlage der katholischen Trivialschule. Gedruckt bey Joh. Christoph Lauhen. 1765. Żagań, nakł. Katholische Trivialschule, druk. Johann Christoph Lauhe, 1765.