Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1746 Świątnica duchowna. Swiątnica Duchowna Bogu w Troycy Iedynemu od Heroiny Pobozney Wystawiona. Siedmią swiec Roratnych ná cześć Wćielonego Bogá y Mátki Nayczystszey, Nayswiętsze Brzemię w zywoćie noszącey, rewerencyą z serdecznych áffektow zápalonemi, z przydatkiem modlitew do SS. Pańskich Przyozdobiona. W Drukarni Jásney Gory Częstochowskiey, Roku Pańskiego. 1731. Częstochowa, druk. Paulinów, 1731.
2234 Śmierci. Smierczi z Mistrzem dwoiákie gadánia kxiąsski wyborne ku polepsseniu żywotá ludzkiego użyteczne w ktorych ukázuie srogosci y gorzkosć iey, teraz nowo nie co przydano. W Krákowie przez Mátysá Scharffenbergá. Látá. 1542. Kraków, druk. Maciej Szarfenberg, 1542.
1670 Ścieżka niebieskiej mądrości. Scieszka Niebieskiey Mądrosci Albo Wieczne Prawdy Wiary, do uwagi podane, z Łáćińskiego ná Polski ięzyk przetłumaczone przez X.F.P.S.S.K. y T.J.W.J.M.P.H.P.L. W Supraslu, w Drukarni Wielebnych Oycow Bázyliánow, Roku Pańskiego 1754. Supraśl, druk. Bazylianów, 1754.
1748 Szyszczyński Feliks. Krotkie Medytacye Albo Rozmyslania o Rzeczách Ostátecznych Podzielone Ná káżdy Dzień Miesiącá. Z náuką iák żyć dobrze kázdego czásu przez Iednego Franćiszkana Konwentu Krákowskiego wydáne á teraz Powtornie Przedrukowane. Roku Páńskiego 1744. z Pozwoleniem Stárszych. W Poznaniu, w Drukárni J.K.M. Collegium Societatis Jesu. Poznań, druk. Jezuitów, 1744.
1885 (Szukiewicz Antoni, Szukiewicz Benedykta z Siekluckich). Wykład Sprawy W.W. Imćiow Antoniego y Benedykty z Siekluckich Szukiéwiczow Kapitanów Regimentu Pieszego Buławy W.W.X. Lit. Z W. Imć Panem Janem Siekluckim Woyskowiczem Powiatu Lidzkiego. Tudzież I. XX. Karmelitami Zołudz. WW. Ważyńskiemi, Sawaniewskim y dalszemi. B. m., b. r. (po 1750).
30 Szlichtyng Jonasz (Schlichting Jonasz). Wykład Prawdziwy Na cztery mieysca Pisma Swiętego O Bostwie Jezusa Christusa [...] Item Na dwie mieysca O Troycy Swiętey [...] Napisany przez Jonasza Szlichtynka z Bukowca. Anno 1645 [rz.]. B. m. (Gdańsk?), 1645.
2110 Szlichtyng Jonasz (Schlichting Jonasz). X. Cichovius Jezuita Diabła zaklętego Odkląć nie moze. [Współwydane:] X. Mikołaia Cichoviusa Jezuity Diabeł Od Zboru Christianskiego Zaklęty. Roku Páńskiego 1653. B. m., 1653.
2240 Szemián Mihály (Semian Michael). Nundinale Vratislaviense, czyli Wierszopiski Towar Na Wrocławski Swięto-Jański Jarmark posłany, zależący w uprzeymym Wielmożnemu Jmci Panu Ianowi Samuelowi z Suchodoł Suchodolskiemu Godnemu Konnych Woysk Krola Jmci y Rzpltey Polskiey Chorążemu, kawalerowi w sławney Wrocławskiey Ref[or]m. Ewangelickiey Szkole na ten czas Stduiącemu [sic] Na Dzień 24. Czerwca R. P. 1771. Przypadaiących zacnych Jmienin Powinszowaniu, ktore, Dla oświadczenia serdeczney swoiey ku godnemu Solennizantowi [sic] Nayukochańszemu swemu przedtym Uczniowi Jmci, chęci, złożył y przesłał Przeszły domowy Jmcin nauczyciel teraz w Hali Magdeburskiey Studuiący [sic] Węgrzyn. Drukował Jan Joachim Beyer. Halle, druk. Jan Joachim Beyer, (1771).
1874 Szabel Józef Tomasz. Universis Ordinibus Academicis omnibusque jurisdictioni nostrae subjectis. B. m., b. r. (Kraków, 1790).
1511 Synopsis. Synopsis Totius Sacrae Scripturae Seu: Summaria Vulgatae, et Tirini Veteris et Novi Testamenti Facies, in usum Archidioecesis Leopoliensis. Wratislaviae, Typis Academicis Societatis Jesu, Imp. J. Christ. Schlunke, Fact. 1758. Wrocław, Johann Christoph Schlunke w druk. Akademickiej (Jezuickiej), 1758.
1130 Synopsis regestrata. Synopsis regestrata oder kurtze Abfassung aller auff diesem glücklich geendigtem Reichstage dieses 1673. Jahres geschlossenen Reichs-Constitionen [sic]. Gedruckt im Jahr 1673. B. m., 1673.
1129 Synodys provincialis (Synodus provincialis). Synodys provincialis gnesnensis provinciae sub jllustrissimo reverendiss, Domino D. Matthia Łubienski Dei et Apostolicae Sedis Gratiâ Archiepiscopo Gnesnensi Legato Nato, Regni Poloniae Primate et Primo Principe. Varsaviae Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Tertio, Die Octauâ Mensis Nouembris Celebrata. Ibidem, Jn Officina Petri Elert S.R.M. Typographi Anno D. 1646. Warszawa, druk. Piotr Elert, 1646.
2153 Synodus. Synodus Provincialis, Sub Jll[ustrissi]mo & R[evere]nd[issi]mo Domino, D. Ioanne Węzyk, Dei & Apostolicae Sedis Gratia, Archiepiscopo Gnesnensi, Legato Nato, Regni Poloniae Primate, & Primo Principe, Warsaviae Anno D[omi]ni, Millesimo, Sexcentesimo, Trigesimo Quarto, Die decimâtertiâ Mensis Nouembris, celebrata. Cracoviae, In Officina Andreae Petricouij, S.R.M. Typographi. Anno Domini. M. DC. XXXVI. Kraków, druk. Andrzej Piotrkowczyk II, 1636.
867 Syncretismus. Syncretismus das ist: Schriftmässige Erörterung der Frage ob unter denen welche in hochwichtigen Religions-Artikeln mit einander uneins seyn. Insonderheit aber mit denen so genannten Reformirten, eine christliche und geistliche Brüderschaft und Kirchen-Friede aulgerichtet werden könne ? [...] gestellet von Denen Predigern der Ungeenderten Augsb. Confession im Ministerio zu Dantzig. [Gdańsk] Gedr. bey Philipp Christian Rheten 1661. B. m. (Gdańsk), druk. Filip Chrystian Rhete, 1661.
1684 Sumariusz rachunków. Summaryusz rachunkow generalnych skarbowych Nayiasnieyszemu Krolowi Jmci Augustowi II. y Wszystkim Stanom Rzeczypospolitey Ná Seym Walny Warszawski, pro die 2da 8bris w Roku 1724. á potym ex Limitatione do Grodna pro die Septembris Roku teraźnieyszego 1726. przypadaiący zgromadzonym od skarbu Rzeczypospolitey Koronnego podany a to za urzędu podskarbiego Jaśnie Wielmożnego JeMći pana Jana Ierzego na Przebendowie Przebendowskiego, podskarbiego wielkiego koronnego, Pokrzywnińskiego, Miráchowskiego, Grábowskiego etc. etc. starosty. B. m., b. r. (1726).
1683 Suffragia województw. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie Na Naiaśnieyszego Iana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego [sic], Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego. Dáne między Wárszáwą á Wolą, Dniá Dwudźiestego pierwszego Máiá, Roku 1674. B. m., b. r. (Kraków, druk. Stanisław Piotrkowczyk, 1674).
305 Sturtz Christoph (Sturcius Christophorus). Commentarius in regulas iuris civilis, accurata tum contrariorum dispunctione, tum rationum ex Homericis aliorumque selectissimorum Auctorum exemplis deductarum, disquisitione elaboratus. Nunc primum ad utilitatem omnium in republica et utroque foro versantium aequè atque in Scholis docentium et discentium, tersissimè accuratissimeque impressus [...]. Francofurti ad Moenum excudebat Ioannes Spies. 1590 [rz.]. Frankfurt a. M., druk. Johann Spiess, 1590.
346 (Sturmer Balthasar). Arae votivae: in honorem lectissimi coniugii Dn. Balthasaris Sturmeri et Reginae Truncciae Patric[iorum] Mariaeburgen[sium] [...] positae ab amicis. Elbingae, Typis Wend. Bodenhausen 1609. Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen st., 1605.
1510 Strimesius Samuel. Orgines Morales, Seu Dissertationes aliquot Selectiores, Vera Moralium Fundamenta Complexae, quas, Perpetuô Respondentis Officiô functus, publicè defendit, suisque sumptibus edidit Georgius de Chelmica Lutomierski, Eq. Pol. Francofurti ad Oderam, Literis Christophori Zeitleri, Anno 1679 [rz.]. Frankfurt a. O., druk. Christoph Zeitler, 1679.
865 Strimesius Samuel, Chelmica Lutomierski Georg de. Origines morales, seu Dissertationes aliquot selectiores, vera moralium fundamenta complexae, quas perpetuo respondentis officio functus, publice defendit, suisque sumptibus edidit Georgius de Chelmica Lutomierski, Eq. Pol. Francofurti ad Od., Lit. Christophori Zeitleri 1679 [rz.]. Frankfurt a. O., druk. Christoph Zeitler, 1679.
1470 Strauch Benedikt. Römisch-Katholischer Catechismus für die IIte Classe der Kinder. Rzymsko-Kátolicki Katechizm dla większych dzieci drugiey Klásy. Cum Privilegio, et Licentia Ordinarii. Sagan, im Verlage der katholischen Trivialschule. Gedruckt bey Joh. Christoph Lauhen. 1765. Żagań, nakł. Katholische Trivialschule, druk. Johann Christoph Lauhe, 1765.
1406 Strauch Aegidius. Beyspiel, einer Schrifftmässigen Prüfung: welches Geistes Kind einer, und der der ander, sey? und ob er auch Dornen Unart an sich habe? An dem Achten Sontage nach Trinitatis, der Evangelischen Gemeine in Dantzig vorgestellet, und, auff Begehren, in Druck gegeben, von, Aegidio Strauch, der H. Schrifft D. der Kirchen zur H. Dreyfaltigkeit Pastore, und des Gymnasii Rectore. Nebenst einem Zweyfachen Anhange, genant, I. Entwurff des Eingangs einer am 13. Sontag nach Trinit. etc. gehaltenen Predigt, II. Kurtzer Begriff dessen, was D. Strauch, vor seine Person, bey dem ausgegebenen Verlauff, zu erinnern habe etc. Alten Stettin, Gedruckt und Verlegt von Michael Höpfnern, Königl. und Rahts Buchdrucker. Im Jahr 1674. Szczecin, druk. i nakł. Michał Höpfner, 1674.
1407 Strauch Aegidius. CCVII. Merckwürdige Fragen, aus dem also genanten Gegen-Bericht des Ministerii in Dantzig etc. gezogen, und, zu völliger Beantwortung, als ein Nach-Trab, aussgefertiget von Aegidio Strauchen, der H. Schrifft D. P. P. und Pastore der Kirchen zur Heil. Dreyf. wie auch des Gymnasii Rectore. Alten Stettin. Gedruckt und verlegt von Michael Höpfnern, Königl. Und Raths Buchdrucker, im Jahr 1674. Szczecin, druk. i nakł. Michał Höpfner, 1674.
1408 Strauch Aegidius. Der Prophet Jeremias, auff der Cantzel; in der Gruben; und im Vorhofe des Gefängniss. Wie auch, der Verstossene, und wieder-zugelassene, von dem Himlischen Hauss-Vater gemiehtete Arbeiter im Weinberge: in zwo Predigten beschrieben, von D. Aegidio Strauchen, der Kirchen zur Heil. Dreyfalt. Pastore, und des Gymnasii Rectore, in der Königlichen Stadt Dantzig. Hiebey ist angefüget die Beschreibung der Gesegneten des Vaters: wie dieselbige der Christlichen Gemeine ist vorgetragen wor- den am 26. Sontag nach Trinitatis, im Jahr 1673. Mit denen wolgegründeten Censuren zweyer Hochberühmten Theologischen Facultäten. Auch sind hinzugethan Zwey Bitt-Schreiben, der Herrn Vorsteher und Gemeine, der Kirchen zur Heil. Dreyfaltigkeit, und, der sämptlichen Elterleute, der Haupt-und aller Anderer Wercke in Dantzig. Alten Stettin, Gedruckt und verlegt von Michael Höpfnern, Königl. und Rahts-Buchdr. im Jahr 1674. Szczecin, druk. i nakł. Michał Höpfner, 1674.
1409 Strauch Aegidius. Unterthänigstes Memorial, welches an Seine Churfl. durch, läuchtigkeit zu Sachsen, etc. etc. etc. wegen der Theologischen Facultät in Wittenberg Responsi, hat abgehen lassen Aegidius Strauch, der H. Schr. D. Pastor zur Heil. Dreyfalt. und des Gymnasii Rector, in Dantzig. Alten Stettin, druckts und verlegts Michael Höpfner, Königl. und Rahts Buchdr. im Jahr 1674. Szczecin, druk. i nakł. Michał Höpfner, 1674.
863 Strauch Aegidius, Schmidt David. Exercitatio theologico-moralis, de principiis actuum humanorum, quam [...] sub praesidio [...] A. C. 1681 [rz.], die 3 Junii solenniori disputationi publice sistere constituit auctor David Schmidt Gedan. Gedani, Imprim. David Frider. Rhetius 1681. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1681.
624 (Strauch Aegidio). Lobes- und Liebes-Schall Ihrer Wol-Ehrwürdigen Gross-Achtbahren Excellentz [...] Aegidio Strauch des löblichen Gymnasii der Königlichen Stadt Dantzig Rectori [...] als Ihr [...] Nahmens-Tag [...] 1. September des 1670-sten Jahres einfiehl in einer wolmeinenden Abend-Music auff geheiss des Pflichschuldigkeit abgestattet von denen allerseits studirenden in Dantzig. [Gdańsk] Gedruckt durch Simon Reiniger [1670]. B. m. (Gdańsk), druk. Szymon Reiniger mł., (1670).
1793 Stosza Łukasz. Złote zniwo cnot y honoru Wielmoznego Iegomosci Pana Kazimierza Ludwika Rysinskiego straznika woiewodztwa witebskiego, porucznika J.K.M. znaku petyhorskiego: przy walnym pogrzebowym akćie z pola pobożnego życia do herbownego brogu kaznodźieyską elaboracyą zebrane, roku 1745. dnia 25. oktobra: a na wieczną konserwacyą kochaiącemu oyca synowi [...] panu Piotrowi Rysinskiemu staroscie ryndzinskiemu jako dźiedźicznym należące prawem, oddane przez x. Łukasza Stoszę Societatis Iesu. Wilno, w druk. J.K.M. Wilno, druk Akademicka (Jezuitów), (1745).
862 Storbecius Johannes. Des heiligen Apostels Pauli und Aller gläubigen Christen. Harter Kampff und Streit und die dadurch erlangte Siegs-Krohn. Aus der II. Epistel an Timothaeum IV. v. 7.8. Bey [...] Leich-Begängniss der [...] Frauen [...] Louysa Charlotta gebohrnen von Kosspoth des weyland [...] Andreae von Kreytzen [...] gewesenen [...] Gemahlin, welche den 1. April, dieses 1698 Jahres in Königsberg [...] entschlaffen und den 28. Maj [...] beygesetzet worden [...] in einer einfältigen Leich-Predigt vorgetragen von Johanne Storbecio [...]. Dantzig, Gedr. durch Joh. Zachar. Stollen 1698. Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, 1698.
1509 Stoeckel Christian Gottlob. Abhandlung von einem uralten Briefe der Schöppen zu Halle von 1235. mittelst dessen dieselben auf Verlangen des Schlesischen Herzogs Heinrichs des Bärtigen der Stadt Neumarkt ihr Stadt-Recht mitgetheilet, und auf welches 1250 die Stadt Brieg von Herzog Heinrich dem Dritten ausgesetzet worden, mit einer vollständigen Abschrift desselben, und einigen andern Anmerkungen über alte Briegische Membranen, welche in den neuen diplomatischen Beyträgen zu Untersuchung der Schlesischen Rechte und Geschichte eingeschaltet sind; von Christian Gottlob Stöckel, Stadt-Syndico, Waysenamts-Präside und des Königlichen Handlungsgerichts bey sitzern zu Brieg. Brieg, gedruckt bey Johann Ernst Tramp, 1771. Brzeg, druk. Jan Ernest Tramp, 1771.