Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1898 (August II, król polski). Reglement, Wornach auf Ihro Königl. Hoheit, Unsers gnädigsten Chur-Fürsten und Herrn gnädigsten Befehl wegen höchstseel. Absterbens Dero Höchstgeehrtesten Herrn Vaters Königl. Majestät, des weyland Aller-Durchlautigsten Grossmächtigsten Fürsten und Herrn, Hrn. Friedrich Augusts, Königs in Pohlen […]. Unsers Allergnädigsten Herrn, sowohl die Dames als Cavaliers, mit der Trauer sich zu achten haben. Anno 1733. im Monat Martio. B. m., 1733.
1899 (August II, król polski). Das über den Unbeschreiblichen Verlust Seines allergnädigsten Königs und Landes-Vaters bey der tieffsten Trauer im Staube und in der Asche mit Klage-Liedern Beschäftigte Sachsen. Anno 1733. B. m. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber?), 1733.
2415 (August II, król polski). Ad iusta funebria Friderico Augusto Poloniarum regi ab Academia Lipsiensi die 14 Apr. a. 1733, in templo Paulino persolvenda, invitat Academiae rector. Leipzig, J. Chr. Langenheim, [przed 14 IV 1733]. Lipsk, druk. Johann Christian Langenheim, (1733).
2416 (August II, król polski). Als der Herr Friedrich August, König in Polen etc. aus dero Königreich Polen allhier angelanget, wollte die Universität zu Leipzig ihre Devotion bezeigen. [Leipzig], I. Tietz, 1727. Lipsk, druk. Immanuel Tietze, 1727.
2417 (August II, król polski). Iusta Friderico Augusto, regi Poloniarum etc. reliqua, Warsoviae die 1 Februarii defuncto peracta die 14 Aprilis 1733 ab Academia Lipsiensi. Leipzig, J. Chr. Langenheim, [1733]. Lipsk, druk. Johann Christian Langenheim, (1733).
2418 (August II, król polski). Ode feralis qua Fridericum Augustum Poloniarum regem solemnibus parentalibus d. 14 Aprilis 1733 in templo academico deflet [...]. Leipzig, J. Chr. Langenheim, [1733]. Lipsk, druk. Johann Christian Langenheim, (1733).
1908 (August II, król polski). Beschreibung der Trauer-Medaillen welche die den Todt Ihres Allergnädigsten Königs und Herrn Augusti des Andern, beweinende Stadt Dantzig gepräget. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1733).
989 (August II, król polski). Kurtze Beschreibung der Königlichen polnischen Krönung. So nimm die Crone hin du Wittekind der Sachsen es müsse Pohlen so wie deine Raute wachsen! Da unser Scepter sich mit deinem Schwerdte küsst so trifft es herrlich ein dass du Augustus bist. Crackau gedruckt im Jahr 1697. Kraków, 1697.
1891 August II, król polski. Sr. Kön. Majest. in Pohlen und Churfürstl. Durchl. zu Sachsen Reglement vor dero Trouppen in denen Winter-Quartieren Anno 1702. B. m., b. r. (Toruń?, ok. 1702).
1892 August II, król polski. [Uniwersał na sejmik przedsejmowy, Warszawa 1722]. Warszawa, druk. Pijarów, ok. 1722.
1893 August II, król polski. [Uniwersał na sejmik relationis, s.l., 1720]. B. m. (Warszawa), druk. Pijarów, 1720.
1894 August II, król polski. [Uniwersał w sprawie powołania pospolitego ruszenia z powodu zajęcia Elbląga przez Fryderyka III elektora brand., Warszawa 1698]. Warszawa, druk. Pijarów, 1698.
972 August II, król polski. Mandat Ihrer Chur-Fürstlichen Durchlauchtigkeit zu Sachsen Friderici Augusti als neuerwehlten Königs in Pohlen an Seine liebe [sic] Land-Stände und getreue Unterthanen in Sachsen ergangen. B. m., b. r. (1697).
1794 Aufforderung (Proklamacja). Allgemeine warnende Aufforderung zur Anzeige der der ehemaligen Polnischen jetzt Römisch-Kayserlichen und Russisch-Kayserlichen Geistlichkeit in dem diesseitigen, sonst zu Pohlen gehörig gewesenen Gebiete zugestandenen, durch die Petersburger Convention vom 26/15 Ianuar 1797 aber, an Seine Königliche Majestät gelangten Güter, Rechte und Forderungen, mit in Erinnerung gebrachten Verbot ungebührlicher Verabfolgung, an die besagte Geistlichkeit. Proklamacya powszechna przestregaiąca [sic] względem Podania Dobr, Praw i Pretensyi Duchowieństwu bywszemu Polskiemu, teraz Rzymsko-Cesarskiemu, i Rossyisko-Imperatorskiemu z tey strony Kraiu dawniey do Polski należącego pozwolonych, przez Konwencyą Petersburską d.d. 26/15 Stycznia 1797. Nayiaśnieyszemu Krolowi JMśći przypadłych, z przypomnieniem zakazów nieprzyzwoitego wydania wspomnionemu Duchowieństwu. w Białymstoku, z Drukarnyi Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1798).
2334 Audziejewicz Jan. Threny załobne gdy z Pałacu pod Grobowiec wyprawowany był Kwiat Młodosći Wielkiey Expektatywy y wysokiey nadziei Młodziana, Iego Mśći P. Pana Iana Mirskiego, syna ukochanego. Zacnie y Szlachetnie urodzonego Iego Mśći P. P. Hrehorego Mirskiego straznika Wielkiego X. L. &c Przez X. Iana Audzieiewicza Kaznodźieie zboru Wilenskiego Ogłoszone. Roku 1649. B. m., b. r. (Wilno, 1649).
2350 Assertiones. Assertiones Theologicae, Philosophicae, Dialecticae, & Rhetoricae, quae in Collegio Posnaniensi Societatis lesu, ad initium Octobris huius anni M. D. LXXX in solenni studiorum Innovatione disputabuntur. Posnaniae in Officina Ioannis Volrhabi. A. D. M. D. LXXX. Poznań, druk. Jan Wolrab, 1580.
2438 Aschenborn Daniel. Serenissimus princeps ac dominus Michael Thomas Koributhus, rex Poloniae ipso festo s. Archangeli Michaelis a. 1669 Warsawiae coronabatur. Gdańsk, S. Reiniger, [po 29 IX 1669]. Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., 1669.
1702 Artykuły wojskowe. Artykuły Woyskowe Zá Naiásnieyszych Krolow Polskich y Hetmanow W.X.L. Woysku Ustanowione, A teraz Aby tym snádniey do wszytkich wiádomośći doyść mogły y śćiśley były záchowáne, z rozkazánia Jasnie Wielmoznego I.Msci Páná Michała Kazimierza Paca, Woiewody Wilenskiego, Hetmana W.W.X.L. do druku podane. W Wilnie, w Drukárni Akádemickiey Societatis Iesu, Roku Páńskiego 1673. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1673.
1890 Articuli. Articuli pactorum conventorum, inter status serenissimae Reipublicae Polonae, tam Senatorii, quam Equestris Ordinis Regni M.D. Lith. Omniumque ad eadem Dominia annexarum Prov. ab una; et serenissimum Principem Regium Poloniae M.D. Lithuaniae; Dominum Dn. Fridericum Augustum […]; Parte ab altéra Conscripti et Conolusi, atque Per Illustrissimos Excellentissimos DD. Josephum Antonium Gabaleonem […]. Ex Polonico Idiomate in latinam linguam translati. B. m., b. r. (Drezno?, 1733).
2320 Artaban. Artaban Tragedya W publiczney Sali Akademii Wileńskiey Societatis Jesu, od prześwietney Młodźi Studeńskiey [sic] Roku 1757 dnia [dopisano: 28] Lipca Wyprawiona. B. m., b. r. [Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1757].
1533 Arnoldus a Jesu Maria. Septennał siedmiorakiego nabozenstwa ktore prześwietna Iozefa S. Konfraternia w kośćiołách wielebnych oycow karmelitow bosych siedm razy w rok odpráwuie. Złozony z przydatkiem Septenny, y innych nabożeństw, dla wygody bráći y siostr bractwa Jozefa Swiętego wydany. Jasnie Wielmoznemu Imći panu Franciszkowi Jozefowi z Czekárzewicz Tarłowi kasztellanowi Lubelskiemu, Wieluńskiemu, Pilźinskiemu, etc. staroscie ofiarowany Roku ktorego Bog Wćielony pod oycowską Iozefa S. Protekcyą, Natury Ludzkiey przyiął konfraternią 1729 wydrukowany. W Krakowie, w Drukárni Jakuba Matyaskiewicza J. K. M. typográfá. Kraków, druk. Jakub Matyaszkiewicz, 1729.
349 Arnoldi Philipp. Leich und Ehrenpredigt der [...] Fürstin [...] Sophien, gebornen Marggraffin zu Brandenburg in Preussen [...] des [...] Wilhelm in Liefflandt, zu Churlandt und Semgallen Hertzogen [...] Gemahlin: welche im Jahr Christi 1610, den 24 Novembris [...] entschlalfen [...]. Gedr. zu Königsberg in Pr. durch Johann Schmidt im J. 1611. Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), 1611.
348 Arnoldi Philipp? Gründliche Antwort auff das brutum fulmen M. Martini Fusselii [...] und unwiedertreiblicher Beweiss, dass in den Kirchen des Hertzogthumbs Preussen von den vier Haupt Artickeln der Christlichen Lehre [...] nicht anders geleret wird, alss das von Anfang der Lutherischen Reformation, Anno 1523 [...] gepredigt, gelehret und bekennet worden [...]. Gedruckt zu Königsberg in Pr. durch Johann Schmidt, im J. Christi 1618. Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), 1618.
2317 Arnold Valentin. Minutiarum vulgarium elementa seu species: annexe eisdem nonnullarum regular[um] ostensio[n]es una cu[m] earunde[m] annotationibus. [Pod tytułem wiersz:] Rudolfus Agricola Iunior Poeta a Caesare Laureatus, Mathematiae studioso [12 wersów]. [Pod tym dystych:] Nicolaus Salomon Cracovien[sis]. Kraków, druk. Hieronim Wietor, 1518 (w kolofonie).
2387 Arnold Mikołaj. Disputatio Theologica De Peccato in Spiritum Sanctum Quam Divina assisstente gratia Sub Praesidio Nobilissime Clarissimi Doctissimique Viri D. Johannis Makowsky SS. Theol. Doct. eximii, ejusdemque facultatis in illustri Frisiorum Academia Franequerensi Professoris celeberrimi, Praeceptoris sui omni observantia colendi. Publice examinandam proponit Nicolaus Arnoldus Lesna-Polonus. Ad diem […] Aprilis horis & loco solitis. Franekerae, Excudebat Uldericus Balck, Illust. Fris. Ord. & eorundem Academiae Typographus, Anno 1642. Franeker, druk. Uldericus Balck, 1642.
2298 Arnold Mikołaj. Atheismus Socinianus â Johanne Bidello Anglo, nuper sub specioso Scripturae titulo orbi obtrusus. Jam assertâ ubique Scripturarum Sacrarum veritate detectus atque refutatus, Per Nicolaum Arnoldum, SS. Theologiae Doctorem, & Professorem Ord. & Concionatorem in. Acad. Franek. Franekerae, Excudit Johannes Wellens, Illustrium, Frisiae Ordinum & eorundem Acad. Typog. Ordinarius. Anno M DC LIX. Franeker, nakł. Johannes Duyring, druk. Johannes Wellens, 1659.
2642 Arnold Mikołaj, Egrespataki András C. Disputatio Theologica de Festis Christianorum. Quam... D. Nicolao Arnoldo, SS. Theol. Doct. ejusdemque facultatis in illustri Frisiorum, quae est Franequerae, Academia, Professore Ordinario, Concionatore Academico Spectatissimo, Praeceptore suo... Publico examini subjicit Andreas C. Egres-Pataki, Ung. Ad diem 27. Febr. Loco horisque solitis. Franekerae, Excudit Idzardus Balck, Illustrium Frisiae Ordinum et eorundem Academiae Typographus Ordinarius. Anno MDC. LV. Franeker, druk. Idzardus Balck, 1655.
2639 Arnold Mikołaj, Debreceni Johannes Gele. Disputatio Theologica De Cognitione Dei Naturali. Quam Per Dei Gratiam, Praeside Reverendo, Clarissimo ac Literatissimo Viro, D. Nicolao Arnoldo. SS. Theol. Doct. ejusdemque Facultatis in illustri Frisiorum, quae est Franequerae, Academia Professore Ordinario, Concionatore Academico fidelissimo, Publice dat ventilandam Johannes Gele Debreceni, Ung. Author. et Respondens. Franekerae, Excudit Johannes Wellens, Illustrium Frisiae Ordinum et eorundem Acad. Typog. Ordinarius. Anno MDCLIX. Franeker, druk Johann Wellens, 1659.
2620 Arnold Mikołaj, Bekesi Martinus F. Disputatio Theologica De Christo Mediatore, Angelis, et animae rationalis origine. Quam... Sub Praesidio... D. Nicolai Arnoldi, S. S. Theol. Doctoris, ejusdemque Facultatis in Celebri Frisiorum Academia Professoris Ordinarii, Academiae Concionatoris dignissimi. Publice ventilandam proponit Martinus F. Bekesi, Hungar. Ad diem [...] Aug. [1654] loco horisque solitis. Franekerae, Excudit Idzardus Balck, Illustrium Frisiae Ordinum et eorundem Academiae Typographus Ordinarius. Anno CIƆIƆCLIV. Franeker, druk. Idzardus Balck, 1654.
2617 Arnold Mikołaj, Bathori Michael. Disputatio Theologica De Vita et Intellectu sive scientia Dei. Quam Divina Annuente Gratia Sub Praesidio Reverendi ac Clarissimi Viri, D. Nicolai Arnoldi, V. D. M. SS. Th. Doctor. ejusdemque Facultatis in Celebri Frisiorum Academia Profess. ordinarii, ac p. t. Rectoris Magnifici. Publice ventilandam proponit Michael Bathori. Hung. Ad diem [...] loco horisque solitis. Franekerae, Excudit Idzardus Balck, Illustrium Frisiae Ordinum et eorundem Academiae Typographus Ordinarius. Anno MDCLIV. Franeker, druk. Idzardus Balck, 1654.