Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
58 Bielicki Stanisław. Corona lapidibus distincta Divi Stephani Protomartyris, Magnifico Domino Stephano Szycik Zaleski, Consulari Vilnensi, Maecenati Amplissimo annuam Divi Tutelaris sui diem auspicatỏ celebranti á Stanislao Bielicki Academico Vilnensi oblata. Anno Domini 1671 [rz.]. Die VI Inauarii. Impressum Vilnae apud PP. Basilianos ad SSS. T. Unitos. Wilno, druk. Bazylianów, 1671.
2097 Leoncjusz św. (Karpowicz Leonty). Przemowá y nàpomnienie do oblubieńcow, w Stan S. małżeński wstępuiących. Przy Szlvbie [sic] Jo. M. Kńiáźiá Sámuelá Ogińskiego, Podkomorzycá Trockieo, Stárośćicá Dorszuniskiego y Kormiáłowskiego etć. Y Iey Mśći Panny Zophiey Bilewicżowny. Ciwunowny Szaudowskiey. Przez Oycá Leontia Kárpowicżá, Archimándritę Monásterá Cerkwie Bráckiey Wileńskiey S. Duchá. w Wilnie, Roku 1619. w trzećią, po chwalebnym zmartwych wstániu [sic] Páńskim, niedżielę: Przy známienitym żgromádżeniu, ták niektorych Jch M. Pánow Senátorow, Xiążąt, Pániąt, vrzędnikow Ziemskich: Jáko y wielu innych zacnego Szlácheckieo stanu osob, cżynione. z Ruskiego nà Polski ięzyk przełożone. Drukowáno w Wilnie. Wilno, Druk. Bractwa św. Ducha?, b. r. (1619).
2038 Rymsza Andrzej. Deketeros Akroama [gr.] to jest Dziesięćroczna powieść woiennych spraw Oświeconego Kxiążęćiá y Páná Páná Krysztofá Radziwila Kxiążęćiá ná Bierżach y z Dubinek Paná Trockiego Podkanclerzego Wielkiego Kxięstwa Litewskiego y Hetmána Polnego Borysowskiego Soleckiego […]. Kthora sie pocżyna od Roku po Narodzeniu Pana Chrystusowym 1572 aż do roku ktory pisano 1582 […]. W Wilnie. Przez Dánielá Lencżyckiego. Roku od Narodzenia Syná Bożego. 1585. Wilno, druk. Daniel z Łęczycy, 1585.
2227 (Sapieha Aleksander Michał). In Primo Felicissimo Auspicatissimoque Illustrissimi Excelentissimo Domini Domini Alexandri In Bychow, Druja, Dąbrowna, Czereja; &c. Comitis Sapieha Palatini Polocensis. Equitis Albae Aquilae. In Urbem Magistratûs Sui Metropolim Ingressu Gratulatio Nomine Lituanae Basilianae Provinciae Facta Annô Domini M D CCL V. Vilnae Typis S. R. M. Fratrum Min: Conv: Wilno, Druk. Franciszkanów, (1755).
2264 Bronacki Faustyn. Obłow Kleynotow Starozytnych w Polu Iáśnie Wielmożnych Ich Mośćiow Panow Iudyckich, od nieużytey Parki ugoniony. A przy Akcie pogrzebowym S. Pamięći Wielmożnego Iego Mośći Páná P. Ierzego Iudyckiego Ciwuna Eragolskiego Starosty Iaswońskiego żałosnemu Auditorowi w Kośćiele Franciszkańskim Wileńskim Kazaniem Prezentowany. Przez W. O. Faustyna Bronackiego Zakonu Francizská [sic] S. Minorum Conventualium Pismá S. Doktorá, na ten Czas Regentá y Káznodzieie Ordynáryuszá Conventu Wileńskiego Prowincyey Ruskiey tegoż Zakonu. Roku P. 1684. 25. Stycznia za dozwoleniem Starszych do druku podany. w Wilnie w Drukárni Oycow Fránciszkanow. Wilno, Druk. Franciszkanów, 1684.
1653 Ołtarz (Złoty). Złoty ołtarz Wonnego Kadzenia przed Stolicą Bozą To iest Modlitwy rozmáite Kośćiołowi S. Zwyczayne: Ktore Duch gorący Pánu Bogu Ná wonność słodkośći Chwały iego Ofiárować może, Teraz nowo dla pożytku wiernych. Z dozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney wydrukowáne. Roku Páńskiego 1707. Przez Ianá Antoniego Duráyskiego Bibl. Wil. W Wilnie w Drukárni WW. OO. Fránćiszkánow. Wilno, druk. Franciszkanów, 1707.
1610 Łazowa Konstancja z Jundziłłów. Nabozenstwo z Różnych approbowanych Kśiążek w jedno Z wyborem y pilnośćią, Przez Jasnie Wielmozną Jey Mość Panią P. Konstancyą z Jundziłłow Łazową Kasztelanową Mscisławską zebrane. Y pod teyże samey J.W. Imść P. Imieniem, dla pożytku y wygody wiernych Chrystusowych, Za pozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney, pierwszy raz z druku wychodzące Roku Pańskiego 1753. W Wilnie, w Drukarni J.K.M. WW.XX. Franciszkanow. Wilno, druk. Franciszkanów, 1753.
1597 Kapłan przy zgonie. Kapłan Przy Zgonie O powinnościach swoich y o sposobach postąpienia z choremi, osobliwie bliskiemi śmierći, dostatecznie Uwiadomiony, Z przydatkiem Aktow, modlitw, nauk, odpowiedźi na zarzuty, nawrocenia, Benedykcyi zebranych z Kśiąg Medicine Spiritualis, Wyprawy na tamten świat, Agendy Rzymskiey, y innych Dla wygody każdego o zbawienie Dusz staranie maiącego; Pracą y kosztem dwóch Kapłanow Zakonu S. Franciszka Na nowo z druku wychodzący. W Wilnie, w Drukarni J.K.M. WW.XX. Franciszkanow, Roku Pańskiego 1756. Wilno, druk. Franciszkanów, 1756.
2277 (Institutio). Elementaria Institutio Latini Sermonis Et Pietatis Christianae. Vilnae In Ofiicina Ioannis Kartzani. Anno Domini, 1603. Wilno, druk. Jan Karcan, 1603.
729 Oratio. Oratio funebris in laudem Illustriss. Principis D. Dni Christophori Radivil, Ducis in Bierze de Dubinki Palatini Vilnensis. [...] perscripta. Wilnae, Apud Joan. Karcanum 1604. Wilno, druk. Jan Karcan, 1604.
2250 Rassowski Adam. Pamiątka Żywota Y Smierci Ie[g]o Mśći X. Fiodora Druckiego Horskiego. Ktory z wielką chwałą wszystkie dni żywota swego ná tym świećie przeprowadziwszy, pobożnie Umarł w Panu, Roku od napràwy Zbàwienia 1615. dnia 30. Czerwca, Sprawiona ná znák uczciwośći Przez Adama Rassowskiego, rękodaynego Sługi Iaśnie Oświeconego Xiążęcia Ie[g]o Mśći Krzysztopha Radziwiła Hetmànà polnego W. X. L. &c. &c. à na ten czas Rectorà Gymnasij w Birżach nowozałożone[g]o. W Wilnie w Drukàrni Iozefà Kàrcanà Roku 1615. dnia 26. Octobris. Wilno, druk. Józef Karcan, 1615.
2333 Grammatika. [Grammatika słowianskogo jazyka]. Wilno, druk. Mamoniczów, 1586 (w kolofonie).
2358 Psalmi. Psalmi Communes Cum Antyphonis, Capitulis. Responsorijs Versibus. Ad Primam, Tertiam, Sextam, Nonam, Vesperas. Et Completorium. Juxta Breviarium Seraphico-Romanum. Pro Usu Fratrum Minorum Regularis Observantiae P. Francisci Provinciae M. D. Lituaniae S. Casimiri. Superiorum permissu. Vilnae Typis S. R. M. & Reipublicae apud PP. Scholarum Piarum Anno Domini M. D. CC. LXX. IX. Wilno, Druk. Pijarów, 1779.
236 Leutinger Nicolaus (Leuthingerus Nicolaus). De Marchia Brandenburgensi […] commentarii. [Wit]tebergae. Anno 1596. Wittenberg, (druk. Matthäus Welack Witwe), 1596.
487 Franz Wolfgang (Franzius Wolfgang). Schola sacrificiorum patriarchalium sacra, hoc est assertio solidissima satisfactionis a Domino nostro Iesu Christo, pro peccatis totius mundi, praestitae, in Sacrificiorum veterum typis fundata, et recentibus Arrianis seu Photinianis eandem negantibus, per disputationes XXII opposita in Academia Wittebergensi: ubi simul respondetur ad ea praecipua, tum quae Faustus Socinus [...] Valentinus Smalcius [...] excogitavit et eructavit. Editio novissima. Wittebergae, Imp. Balthas. Mevii 1654 [rz.]. Wittenberg, druk. Balthasar Mevius, 1654.
211 Geppel Christoph (Geppelius Christophorus). To Ioanni Neodiko [gr.] kai Martino Grynaio neois eupepaideumenois [...] propemtikon Chrisoforos ho Geppelios [...]. Witebergae, Ex officina Cratoniana, Anno 1594 [rz.]. Wittenberg, druk. Cratoniana (Johann Krafft mł.), 1594.
209 Geppel Christoph (Geppelius Christophorus). Eidyllion [gr.] De obitu nobilis [...] viri dn Iohannis Boddigeri Elbingensis Reipub[licae] [...] senatoris atq[ue] studiosissimi: quem [...] ex hac vita Dominus ascivit IV. Id. Iul. [...] 1595 [rz.]. Elbingae. Musarum Elbingensium summi et optimi patroni [...] defuncti. Witebergae, Ex officina Cratoniana, Anno 1595. Wittenberg, druk. Cratoniana (Johann Krafft mł.), 1595.
2648 Deutschmann Johann, Erythraeus Joachim. Disputatio Anti-Maccoviana, Quae est posterior. De Praedestinatione, Quam in Illusti Electorali, quae Wittebergae est, Academia, Praeside... Johanne Deutschmann... publicae sententiarum collationi subjicit Respondens M. Joachimus Erythraeus, Bela-Hungarus SS. Theol. Stud. Literis Haered. Melchioris Oelschlegelli. Anno M.DC.LIX. Wittenberg, druk. dziedziców Melchiora Oelschlegella, 1659.
299 Speratus Albertus (Speratus a Rutilis Albertus). De Puero Iesu, Filio Dei Unigenito, humani generis Redemptore, declamatio pia, dicta per Albertum Speratum a Rutilis, in Schola Elbingensi, Calendis Ianuarii, Anno 1542 [rz.]. Vitembergae (excudebat Ioannes Lufft) 1542 [rz.]. Wittenberg, druk. Hans Lufft, 1542.
2666 Klesch Daniel. In Exilio Auxiliante, In Fortuna Adversa Fortunante In Asperis Fatis, Vota Nostra Prosperante. Virum Maximè Reverendâ Dignatione Excellenti & Amplifsimá Eruditione Rerum Ecclesiasticarum Usu & Observatione Praeclarissimum Dn. M. Michaelem Liefmannum Theologum, hactenus Ecclesiae Metropolitanae Cassoviensis Antistitem Primarium, Gymnasii Insp. Gravissimum, nec non Liberarum Regiarum Civitatum in Sup. Hung. Superintendentem, nunc Christi Causa Exulem constantissimum, Fratrem Crucis in Jesu patientissimum Fautorem & Amicum Veteranum integerrimum Antidhac mecum hujus Academiae Witebergensis Civem studiossimum Anno 1647. Dominica III. Adv. a Milite Sicario, stricto gladii Mucrone citra suam Culpam ac meritum innocenter laesum, imo lethaliter prope per medium guttur ictum, Dei vero Archiatri Supremi, & Excellentissimi Dn. Conradi Victoris Schneideri, Phil. ac Med. D. P. P. ope Medica Et Arte Chirurgica Petri Rowederi, civis quond. Witteb. Hospitis nostri B. Jocundissimi, etiam post Fata desideratissimi ex integro restitutum, Concivem olim, Commilitonem & Contubernalem meum suavissimum nunc Co-Exulem in Christo honoratissimum, dilectissimum Fatis vindicatum, á Calu illó Tragico, Cura Medicá, Ministerio, Exilio, anagrammatice, poëtice historice descriptum, quasi redivivum celebri huic Universitati Leucoreae & Universae Posteritatis Memoriae perennaturae lmq[ue] [sic] sisto, exhibeo M. Daniel Kleschius, N. H. P. L. Caes. antidhac Ecclesiae Olassiensis in Pomoerio XIII. Oppidorum Starostiae Scepusiensis, Sup. Hung. Antistes, Inspector et Consist. XXIV. Regalium Pastorum Assesor Primarius et Orator ordinarius, Exul nunc pro Nomine Christi et Hospes Academicus Witeb. Inquilinus Hypocausti B. Lutheri in Coenob. August. Dn. Dan. Bossaei, Curatoris Convictor gratuitus. Cui Dominus benefaciat. Wittebergae Typis Johannis Borckardi A. O. R. m dc lxxv. Menfe Julio. Wittenberg, druk. Johann Borckard, 1675.
852 Sennert Michael, Creutzmann Christian Ernst. Disputatio medica de Syncope, Quam sub praesidio [...] Publice ventilandam subiicit Christianus Ernestus Creutzmann Vratisl. Silesius [...] Anno 1679 [rz.]. Mens. April Die. Wittebergae, Typ. Joh. Borckardi, excud. Sim. Lieberhirt 1679 [rz.]. Wittenberg, druk. Johann Burckhard, 1679.
640 Martini Jakob, Cramber Joachim. Disputatio philosophica de Persona contra quendam Adamum Goslavium, Nobilem Polonum a Bebelno philosophum photinianum. Publice proposita praeside [...] respondente Joachimo Crambero Stetinensi Pomerano [...] ad diem 28 Januarii. Wittebergae, Typ. Gormanianis 1614. Wittenberg, druk. Johann Gormann, 1614.
419 Calov Abraham (Calovius Abraham). Justa solemnia theologo summo et incomparabili Coelestino Myslentae, athletae Christi et martyri constantissimo, suo quondam praeceptori, collegae, compatri et fratri in Christo longe conjunctissimo [...] in publica panegyri Universitatis Electoralis Witebergensis recurrente die emortuali persoluta ab [...] Anno MDCLIV. Witebergae, Typis Johannis Haken [1654]. Wittenberg, druk. Johann Hake (II), (1654).
2647 Deutschmann Johann, Erythraeus Joachim. Disputatio Anti-Maccoviana, Quae Est Prior de Praedestinatione, Quam in Illustri Electorali, quae Wittebergae est Academia. Praeside... Johanne Deutschmann SS. Theol. Licent. ejusdemque P. P. Extraordin. Facult. Philosoph. Adjunct. digniss. Dn. Praeceptore... publicae sententiarum collationi subjicit Respondens Joachimus Erythraeus, Bela-Hungarus S. S. Theol. et Phil. Cult. In Auditorio Majori ad diem [...] Aug. [1658]. Wittebérgae, Ex Officina Typographica, Joannis Haken, M. DC. LIIX. Wittenberg, druk. Johann Hake (II), (1658).
851 Sennert Michael, Cleophas Michael. Disputatio medica exhibens casum laborantis Febre Maligna Ungarica, Quam [...] praeside [...] publice habebit Michael Cleophas, Thorunio Prussus [...] die Septemb. [...]. Wittebergae, ex Offic. Typogr. Joh. Haken 1662 [rz.]. Wittenberg, druk. Johann Hake (II), 1662.
229 Jungschultz Johannes (Jungschultz Johann). Ecloga nuptialis in honorem amplissimi, prudentia, virtute, ac dignitate omatissimi viri, Dn. Georgii Braun, inclytae Elbingensium Reipub[licae] Senatoris, et spectatissimae N. Butgerianae, prudentissimi viri Domini Achatii Engelken consulis, relictae viduae scripta a Ioanne Iungschultzio Elbingensi Borusso N. Witebergae, per haeredes Iohannis Cratonis 1588. Wittenberg, druk. Johann Krafft st. (Erben), 1588.
268 (Pfeffinger Johann, Villebroch Johannes). Consolationum libellus ex verbo Dei in diversis huius vitae difficultatibus [...]. Vitebergae excud. Ioh. Crato. 1560 [rz.]. Wittenberg, druk. Johann Krafft st., 1560.
218 Hancovius Henricus. Epicedium reverendi ac doctissimi viri M. Iohannis Weidneri, Ecclesiae Dantiscanae, cui magna sua cum laude et auditorum fructu, in primaria aede praefuit annos quindecim [...] conscriptum ab Henrico Hancovio Dantiscano. Witebergae excudebat Iohannes Crato, Anno 1575 [rz.]. Wittenberg, druk. Johann Krafft st., 1575.
639 Martini Jakob (Martinus Iacobus). De tribus Elohim [Liber 1-2]. Edit. secunda. Witebergae, Impens. Zach. Schureri, In Offic. Johannis Richteri viduae, [1619-1620]. Wittenberg, druk. Johann Richter (Erben), 1619-1620.
373 Bilefeld Christian (Bilefeld Christianus). Collegium metaphysicum XXI disputationibus inclusum et sub praesidio M. Christiani Bilefeld Lubecensis Coll. Philos: Adj. publice habitum. Wittebergae Typis Johannis Rohneri 1653. Wittenberg, druk. Johann Röhner, (1651-1653).