Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
1612 Liricius Hipolit. Bractwo chordy Abo paska zakonnego S. Fránćiszká, po wszystkiéy Koronie Polskiéy, u Bráćiéy Mnieyszych Fránciszká ś. mocą Stolice Apostolskiey postánowione, y do arcybráctwá Assyskiego przylączone [sic]. Z sporządzeniem nabożeństwá któré zwykło bywać ná Mszách y Processyách Bráckich z niektórémi Modlitwámi. Przez X. Hyppolita Lyricyusá z stárego Sączá, Zakonniká Zakonu Fránćiszká świętego Conuentualium. Zá pozwoleniem Stárszych. W Krakowie, W Drukárniéy Máćieiá Jędrzeiowczyká. Roku Páńskiego, 1619. Kraków, druk. Maciej Jędrzejowczyk, 1619.
1574 Goldonowski Andrzej. Bráctwá S. Anyoła Stroza, od oycá S. Urbana VIII. Zá przyczyną świętey pámięći Zygmunta III. Krola polskiego, etc. Oycom zakonu ś. Pawła pierwszego pustelnika nádánego y wiecznemi czásy potwierdzonego akty nabozne. W Poznaniu. W Drukarni X. Woyciechá Láktáńskiego, Roku Panskiego 1686. Poznań, druk. Wojciech Laktański, 1686.
2370 Bogowie. Bogowie fałszywi, do ktorych iáko przedtym Pogánie, ták dźiśia prości á zwiedźieni Chrześćijánie ućiekaią się, jedynego, żywego i prawdźiwego Bogá, wszech rzecży stworzyćielá opuśćiwszy, y jedynego Pośrzedniká do niego, páná Jezusá Christusá. [Pod tym wiersz:] Author do cżytelnika pobożnego [12 wersów]. Psalm VIII [3 wersy]. Ecclestiastici II [2 wersy]. B. m., b. r. (Kraków, druk. Aleksy Rodecki, ok. 1592).
1537 Boudon Henri Marie. Bog á nic innego. Albo Złoty związek Dusz nábożnych uczyniony ná to, Aby przy Bogu tylko, y iego sámego Boskich interesach szczegulnie stáwáły. Napisany po Francusku; ná rożne ięzyki od rożnych, á teraz ná Polski przełożony. Przez W. X. Woyciechá Tylkowskiego Soc. Iesu Theologa. W Drukárni Krola Iego Mosci Collegium Poznanskiego Soc. Iesu. Roku Páńskiego 1686. Poznań, druk. Jezuitów, 1686.
1708 Chmielowski Joachim Benedykt. Bieg roku całego Ná Chwałę y Cześć Boga w Troycy Swiętey Jedynego, tákże Niepokalánie Poczętey Pánnie Maryi, y Wszystkich Swiętych Przepędzony, albo Modlitwy Ná wszystkie Swięta Uroczyste, y niektore Kośćielne, od nabożnych Osob obserwowáne iako też y ná inne czasy, także dni osobliwsze w Roku przypadaiące, ktore w Regestrze znaydźiesz. Przez Kápláná Swieckiego Joachima Benedykta Chmielowskiego Napisany, y za pozwoleniem Starszych do Druku podany. Teraz zaś iest Przedrukowany Roku 1742. We Lwo[wie], w Druk. Pawła Golczewskiego J.K. Mośći Uprzywilejowanego Typ. Lwów, druk. Paweł Józef Golczewski, 1742.
2113 Biblia, Stary Testament. Biblia, Das Ist Die gantze Heilige Schrifft, Deutsch. Durch D. Mart. Luther. Dantzigk. Gedruckt und verlegt durch Andream Hunefledt. Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, b. r. (1625: data przedmowy; w kolofonie: 1624).
368 Biblia, Stary Testament. Biblia, Das Ist Die gantze Heilige Schrifft, Deutsch. Durch D. Mart. Luther. Das Ander Theil Dess Alten Testaments, Darinnen die uebrige Historische und Lehrbuecher begriffen. Als nemlich: Die 2 buecher [sic] der Koenigen. [...] Das Hohe lied [sic] Salomons. Dantzig, Jm Jahr 1624. Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1624 (w kolofonie).
2196 Biblia. [Biblia pauperum po polsku]. (Kraków, druk. Florian Ungler, 1527/1528).
1406 Strauch Aegidius. Beyspiel, einer Schrifftmässigen Prüfung: welches Geistes Kind einer, und der der ander, sey? und ob er auch Dornen Unart an sich habe? An dem Achten Sontage nach Trinitatis, der Evangelischen Gemeine in Dantzig vorgestellet, und, auff Begehren, in Druck gegeben, von, Aegidio Strauch, der H. Schrifft D. der Kirchen zur H. Dreyfaltigkeit Pastore, und des Gymnasii Rectore. Nebenst einem Zweyfachen Anhange, genant, I. Entwurff des Eingangs einer am 13. Sontag nach Trinit. etc. gehaltenen Predigt, II. Kurtzer Begriff dessen, was D. Strauch, vor seine Person, bey dem ausgegebenen Verlauff, zu erinnern habe etc. Alten Stettin, Gedruckt und Verlegt von Michael Höpfnern, Königl. und Rahts Buchdrucker. Im Jahr 1674. Szczecin, druk. i nakł. Michał Höpfner, 1674.
524 (Harring Herman, Schaden Michael). Bey des ehrengeachten [...] Kersten Harringks [...] mit der [...] Catharina von Haussen, des [...] Johann von Haussen [...] Tochter, den 2. Februarii A. 1700 in Thorn begangenem erfreulichen Hochzeit Fest wünschten Glück Innen-benante Freunde. Thorn, gedr. in Raths Druckerey [1700]. Toruń, druk. Radziecka (Ratuszowa), (1700).
1902 (August III, król polski). Beschreibung des Einzüges Ihr. Maj. des Königes Augusti III. in Warschau gehalten d. 25 Nov. 1734. Langfohr bey Dantzig Gedruckt in der Klingenbergischen Buchdruckerey. Wrzeszcz, druk. Marcin Klingenberg, ok. 1734.
1908 (August II, król polski). Beschreibung der Trauer-Medaillen welche die den Todt Ihres Allergnädigsten Königs und Herrn Augusti des Andern, beweinende Stadt Dantzig gepräget. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1733).
390 Beschreibung. Beschreibung der Stadt und Festung Alten Stettin in Pommern Was mit Deroselben seit ihrer Erbauung, absonderlich in der letzten langwierigen ungemeinen Belägerung vorgelauffen. Und wie sie endlich von Sr. Chur-Fürstl. Durchl. zu Brandenburg den 16/26 Decembris 1677 mit Accord eingenommen worden. Danzig, Gedruckt durch Simon Reiniger, In Verlegung Caspar Wächtlers, Buchhandl. von Franckfurt am Mayn 1678. Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., 1678.
985 (Elbląg, Elbing). Beschreibung der in dem Königlichen Preussen gelegenen Stadt Elbingen auch wie und warum solche von Sr. Churfürstl. durchl. zu Brandenburg ietzo mit Accord in Possess genommen worden. Leipzig zu finden bey Joh. Chr. Brandenburgern 1698. Leipzig, druk. Johann Christoph Brandenburger, 1698.
976 Bericht. Bericht von glücklicher Hinlegung aller Misshelligkeiten mit der unirten Armee zu Wolborz. Anno 1662 [rz.]. B. m. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete), 1662.
666 Möller Johann Gottlieb. Benedictum de Spinosa, ex ethices, ordine geometrico demonstratae [...]. [P. 1-2], Gedani, Typ. Joh.-Zachariae Stollii (1696) [rz.]. Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, 1696.
581 Kepler Ludwig (Keppler Ludovicus). Benedicente Deo summo Archiatro febris epidemia Regiomontana Anni 1649 studiosis tantum, ab initio, commune Convictorium infantibus exitialis, mox et extraneis molesta, contagio quoque civibus utriusque sexus pernitiosa, ex scientiae scrinio delineata, sapientiae fontibus illustrata, artis experientia fugata a Ludovico Kepplero, philos. et medic. doctore, Sereniss. Elect. Brandenburgici Aulae Prutenicae et Veteris Oppidi Regiomontani medico et physico ordinario. Erasmus de Eccles: Concordia. Elbingae. Typis Corellianis 1650 [rz.]. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1650.
217 Hogenkamp Arnoldus ab. Belgiadum sive Heroidum epistolarum, in quibus occasio ac progressus Belgicorum motuum, eorundemque calamitates et eventus recensentur. Liber 1. Regiomonti, 1583 [rz.]. Królewiec, 1583.
2563 Schröder Nathanael. Bekrönung des polnischen Adlers. [Gdańsk, 1669]. B. m., b. r. (Gdańsk, 1669).
973 Bekräfftigung. Bekräfftigung Königlicher Mayestet in Polen dess Recesses der Commission so zu Königssberg von Königlichen Commissarien im Jahr 1612 gehandelt worden, auss dem Latein inss Deutsche transformiret, mit Königlicher Majestet Freyheit. Gedruckt zu Krackaw durch Nicolaum Lob. Im Jahr 1614. Kraków, druk. Mikołaj Lob, 1614.
1627 Martin von Cochem. Baum-Garten In grossem Druck: Darinnen ueberaus kraefftige, nuetzliche und anmuethige, Morgen- und Abend- Mess- und Vesper- Beicht- und Communion-Gebetter: Wie auch Zu dem hochwuerdige[n] Sacrament, Und der Heiligen Dreyfaltigkeit: Zu Christo, und dem bittern Leyden: Zu der Mutter Gottes, und den Heiligen: fuer lebendige, und Abgestorbene: Sammt noch zehen Litaneyen, und einer Zugab von vielen Tag-Zeiten begriffen seynd. P. Martini von Cochem Capuc. Ordens. Permissu Superiorum. Braunsberg Gedruckt im Collegio der Societaet Jesu, Im Jahr 1749. Braniewo, druk. Jezuitów, 1749.
1795 Avertissement (Obwieszczenie). Avertissement den Salz- und Heerings- Handel betreffend. Białystok, gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuchdrucker. Obwieszczenie względem handlownia solą y śledźmi. w Białymstoku, z Drukarni Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnych [sic] Pruss Nadwornego Drukarza. Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, (1797).
1103 Relation (Aussführliche). Aussfürliche Relation von dem was täglich in Belägerung der Stadt Reusch Lemberg vorgefallen ist. Im Jahr 1672. B. m. (Gdańsk, druk. Szymon Reiniger), 1672.
1108 Relation (Aussführliche und wahrhaffte). Aussführliche und warhaffte Relation von der durch den Fürsten Rakocy wieder die Türcken erhaltene Victorie, imgleichen jetzigem Zustande der Türcken, Tartarn und Cosaken. Potock in Ungarn vom 11 Augusti 1658. B. m., b. r. (1658).
1107 Relation (Aussführliche). Aussführliche Relation wie das feste Hauss Tykoczyn in Podlachien nach dem es neun Wochen von dem Obristen Oskierka und der podlachischen Pospolite Ruszenie belägert gewesen den 13/3 Julij von Herrn Bogislai Radziwils Fürstl. Gnaden und General Douglas entsetzet und der Pohlen bey 2000. darvor und in der Flucht nieder gemachet worden. Anno 1656 [rz.]. B. m., 1656.
1106 Relation (Aussführliche). Aussführliche Relation von einem Treffen so zwischen den Generain, Saphia, Czarnecky, Patzen und dem Moscowietischen General Dolhoruki den 8. Octobr. am Fluss Bahia fürgelauffen. Benebenst einem Bericht-Schreiben aus der Wilda was alda passiret. B. m., b. r. (Gdańsk, 1660).
1105 Relation (Aussführliche). Aussführliche Relation von dem was in der Haupt-Schlacht so bey Chocim zwischen den Königl. polnischen und littauischen Armeen eines Theils und dann des Erb-Feindes Christlichen Nahmens andern Theils vorgegangen worin durch Gottes Gnad von polnischer Seiten die Victoria ist erhalten worden. Im Jahr 1673. B. m., 1673.
1104 Relation ( Aussführliche). Aussführliche Relation von dem höchst prächtigen Einzüge des Durchl. Grossmächtigsten Königs und Herrn Hn. Augusti II. Königes in Pohlen. etc. etc. Churfürst von Sachsen etc. etc. den 12. Septemb. in die Stadt und Schloss zu Krakau geschehen Hiebey ist auch befindlich beschrieben was für dem Kröhnungs- Actu vorhergegangen ist. Aus der polnischen in die deutsche Sprache übersetzet. Dantzig Druckts Simon Reiniger. Gdańsk, druk. Szymon Reiniger, (1697).
1033 Gespräche (Ausserordentliches). Ausserordentliches Gespräche im Reiche derer Todten zwischen zweyen allerdurchlauchtigsten Königinnen als nehmlich Ihro Majestät der Königin von Pohlen, und Churfürstin zu Sachsen, Christiana Eberhardina und Ihro Majestät der Königin von Dennemarck Louysa, darinnen beyder Allerdurchlauchtigster Personen höchst denckwürdiger Lebens-Lauff, und was dazu gehörig, auf eine angenehme Art beschrieben wird. Anno 1730 [rz.]. B. m., 1730.
1960 Gespräche (Ausserordentliches). Ausserordentliches Gespräche im Reiche der Todten, zwischen Ihro jüngst verstorbenen Königl. Majestät in Preussen und Churfl. Durchl. zu Brandenburg, Friderico Wilhelmo, und Piasto, einem alten und berühmten Pohlnischen Ober-Regenten, worinnen die Historie dieser beyden Grossen und Bewunderns-würdigen Fürsten kürtzlich erzehlet, und mit Politischen, Lesens-werthen und besondern Betrachtungen begleitet und angenehm gemacht wird [I-II Entrevue]. Berlin, zu finden bey Johann Andreas Rüdiger. 1741. Berlin, druk. Johann Andreas Rüdiger, 1741.