Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
51 Brożek Mikołaj. Hamerologeion abo kalendarz świąt rocznych, na rok pański 1662. Po przybyszowym pierwszy, po przestępnym wtory. Przez Mikołaja Brosciusa, w sławney Akad. Krak. Filozofiey Doktora y Professora, z pilnością ku dobremu y pospolitemu wydany. W Krak. u dziedzic. Sta. Lencz. Bertut[owica]. Kraków, druk. dziedziców Stanisława Lenczewskiego Bertutowicza, (1661).
2449 Brosius Venceslaus Gerson. Serenissimo Johanni III. regi Poloniarum etc. nunc triumphales laureas fascesque in urbem suam Gedanensem inferenti, felicem ingressum carmine anagrammatico gratulatur Musa... Gdańsk, D. Fr. Rhete, 1677. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1677.
170 Bronkhorst Everard van (Bronchorst Everhard). Disputatio de iureiurando. Quam [...] praeside [...] publici exercitii causa proponit Adrianus von der Linde, Dantis[canus] Borussus 16. Cal. Augusti [...]. Lugduni Batavorum, ex off. Thomae Basson 1596 [rz.]. Leiden, druk. Thomas Basson, 1596.
2372 Broniec Andrzej. Dowod Winney Wdzięcznosci w Bogu Przewielebnemu Jmc: X. Stanisławowi Zdulskiemu Zgromadzenia Missyj Prefektowi Szkoł Łyskowskich Od Życzliwego Ucznia Okazany. B. m., b. r. (między 1775 a 1782).
2264 Bronacki Faustyn. Obłow Kleynotow Starozytnych w Polu Iáśnie Wielmożnych Ich Mośćiow Panow Iudyckich, od nieużytey Parki ugoniony. A przy Akcie pogrzebowym S. Pamięći Wielmożnego Iego Mośći Páná P. Ierzego Iudyckiego Ciwuna Eragolskiego Starosty Iaswońskiego żałosnemu Auditorowi w Kośćiele Franciszkańskim Wileńskim Kazaniem Prezentowany. Przez W. O. Faustyna Bronackiego Zakonu Francizská [sic] S. Minorum Conventualium Pismá S. Doktorá, na ten Czas Regentá y Káznodzieie Ordynáryuszá Conventu Wileńskiego Prowincyey Ruskiey tegoż Zakonu. Roku P. 1684. 25. Stycznia za dozwoleniem Starszych do druku podany. w Wilnie w Drukárni Oycow Fránciszkanow. Wilno, Druk. Franciszkanów, 1684.
2400 Brezinius Laurentius. Carmen De Natali Iesu Christi Scriptum Ad Magnificum Dominum Dominum Raphaëlem Lesczinski Capitaneum Radzieoviensem &c. à Laurentio Brezinio. Anno 1560. Adiuncta Est Confessio De Mediatore Christo Iesu, vero Deo & homine, contra Stancari impium dogma. M. D. LX. B. m. (Wittenberg, druk. Lorenz Schwenck), 1560.
903 Breitkopf Gregor (Breitkopf Gregorius). Breviuscula facilimaque commentatio in parvulum Philosophie moralis teneriori aetati necessaria ad recte virtuoseque vivendum per magistrum Gregorium Bredekopf de Konitz congesta. Lipsiae per Wolfgangum [Stöckel] Monacensem 1502 [rz.]. Leipzig, druk. Wolfgang Stöckel, 1502.
164 Breitkopf Gregor (Bredekoph Gregorius). Ex[c]erpta Libr[orum] Posteriorum Aris[totelis] cum commentariolo per Magistrum Gregorium Bredekoph de Konitz congesto. Tetrastichon eiusdem ad Lectorem. Illustrat Phoebus fulgenti lumine stellas: Artibus a logice sic datur ipse nitor. Ignarus logices sophie non culmina scandit: Valle canaque meat: semper inersque manet. B. m., b. r. (Leipzig, druk. Jakob Thanner, 1506).
107 (Branicki Franciszek Ksawery). Wywod praw IW. [Franciszka Ksawerego] Branickiego Hetmana Wielkiego Koronnego. Do Dobr Olchowca, Nemoroż, Kobylaczek, Wodzianniki, Jurkowec, Ryżanowka, jako attynencyi do Dobr pryncypalnych Lisianki, oraz niewątpliwey tych Dobr Possessyi. B. m., b. r. (1780).
123 (Branicki Franciszek Ksawery). Krotka Odpowiedz z strony UUr: Officyalistow Skarbu Koronnego, na Replikę W. Franciszka Xawerego Branickiego Hetmana Wielkiego Koronnego, Dobr Lisianki z przyległościami Dziedzica względem Dobr Klucza Olchowieckiego. B. m., b. r. (ok. 1780).
2448 Brandt Achatius. Gratulatio panegyrica, quam coram principe Friderico Wilhelmo, marchione Brandenburgensi, pro quod in Marchiam destinavit, itineris successu divinitus impetrando... die 8. Januarii habuit directore Valentino Thilone 1643. [Królewiec], J. Reussner, [1643]. B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, 1643.
2396 Brama. Brama Niebieska Ná większą cześć, y chwałę w Troycy Jedynego Boga, Nayświętszey Mátki Jego Maryi Panny, y Swiętych Páńskich, Wystawiona: Kluczem Osobliwszych Nabożeństw Gorących áffektow, żarliwych áktow, Duchownych Medytácyi etc. Nowo z rożnych pobożnych Ksiąg, Zebránych. Dążącym do przybytkow wiecznych Otworzona: Pozwoleniem Stárszych, y Przywilejem J. K. M. Umocniona Roku Páńskiego 1734. W Kaliszu w Drukárni J. K. M. Collegii Societatis Jesu. Kalisz, Druk. Jezuitów, 1734.
2397 Brama. Brama Niebieska Ná większą cześć, y chwałę w Troycy Jedynego Boga, Nayświętszey Mátki Jego Maryi Panny, y Swiętych Páńskich, Wystawiona: Kluczem Osobliwszych Nabożeństw Gorących áffektow, żarliwych áktow, Duchownych Medytácyi etc. Nowo z rożnych pobożnych Ksiąg, Zebránych. Dążącym do przybytkow wiecznych Otworzona: Pozwoleniem Stárszych, y Przywilejem J. K. M. Umocniona Roku Páńskiego 1734. W Kaliszu w Drukárni J. K. M. Collegii Societatis Jesu. Kalisz, Druk. Jezuitów, 1734.
1541 Boym Benedykt Paweł. Woz Do Nieba o Czterech Kołách Ná przeiazdkę Duchowną, Albo Pámięć ná cztery ostáteczne rzeczy. W Wilnie, W Drukárni Akádemickiey S.I., Roku P. 1708. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1708.
1538 Bouhours Dominique. Uwagi Chrzescianskie na Kazdy Dzien Miesiąca. Z Fráncuskiego Ięzyká ná Polski Przetłumaczone Y po dźieśiąty raz do Druku podane. W Poznaniu, w Drukárni J.K.M. Collegium Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1727. Poznań, druk. Jezuitów, 1727.
1539 Bouhours Dominique. Uwagi Chrzescianskie na Kazdy Dzien Miesiąca. Z Francuskiego Języka na Polski Przetłumaczone y do Przedrukowania Podane. Cum Permissu Superiorum. W Wilnie, w Drukarni Akademickiey Societatis Iesu. Roku P. 1741. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1741.
1540 Bouhours Dominique. Uwagi Chrzescianskie na Kazdy Dzien Miesiąca. z Francuskiego Języka ná Polski Przetłumaczone, Podane Trzeci raz do Druku. Z Pozwoleniem Stárszych. Z Przydátkiem Krotkiey Informácyi o Rozmyślaniu álbo Modlitwie wnętrzney. W Sandomierzu, w Drukarni J.K.M. Collegium Societatis Jesu, Roku Páńskiego 1748. Sandomierz, druk. Jezuitów, 1748.
1429 Bouhours Dominique. Uwagi Chrzescianskie, na Kazdy Dzien Miesiąca, z Fráncuskiego Ięzyká ná Polski przetłumaczone, y po szosty raz do druku Podane. W Poznaniu, w Drukárni X. Woyćiechá Láktanskiego R. 1681. Poznań, druk. Wojciech Laktański, 1681.
2379 Bougeant Guillaume Hyacinthe. Le Saint Déniché Ou La Banqueroute Des Marchands De Miracles. Comédie. A Cracovie, Chez Jean le Sincère, Imprimeur Perpetuel. M. DCC. XXXII. Cracovie, chez Jean le Sincère [recte: Liège, imp. J. P. Gramme], 1732.
1537 Boudon Henri Marie. Bog á nic innego. Albo Złoty związek Dusz nábożnych uczyniony ná to, Aby przy Bogu tylko, y iego sámego Boskich interesach szczegulnie stáwáły. Napisany po Francusku; ná rożne ięzyki od rożnych, á teraz ná Polski przełożony. Przez W. X. Woyciechá Tylkowskiego Soc. Iesu Theologa. W Drukárni Krola Iego Mosci Collegium Poznanskiego Soc. Iesu. Roku Páńskiego 1686. Poznań, druk. Jezuitów, 1686.
386 Botsack Johann, Terruhn Andreas. Disputatio de traditionibus Pontificiis, quam [...] sub praesidio [...] proponit Andreas Terruhn, Gartzensis Pomeranus [...] ad d. 23. Maji [...]. Dantisci, ex off. Georgi Rheti 1635. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1635.
387 Botsack Johann, Falck Michael. Disputatio theologica, arduae illius, magnique momenti controversiae De religiosa carnis Christi cum logo [gr.] adoratione ventilationem continens. Quam praeside [...] defendere conabitur Michael Falckius, Gedanensis Borussus [...] ad diem 4. Octobris [...]. Gedani, Typis Georgij Rhetij 1640 [rz.]. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1640.
2638 Botsack Johann, Dreiling Melchior. Disputatio Theologica, Continens Problematum Illustrium Ogdoadem. Quam In celebri Gedanensium Lyceo Sub Praesidio... Johannis Botsacci, SS. Theol. D. & Professoris Publ. ... proponit Melchior Dreilingius, Livo-Rigensis. Die [...] Februarij [1643]. Dantisci Typis Rhetianis Anno 1643. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete, 1643.
380 Botsack Johann (Botsaccus Joannes). Anteambulo epistolicus, praemissus suo reformato pseudaugustano, quem suo tempore opponet reformato augustano nuper a D. Georgio Pauli, etc. evulgato [...]. Gedani, sumpt. et lit. Georgii Rhetii 1637 [rz.]. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1637.
381 Botsack Johann (Botsaccus Joannes). Anti Streso, sive Dioptra pacis et criminis haereseos, qua Caspari Stresonis Anhaltini responsio, appellationi innocentiae Lutheranae opposita resolvitur [...] IV disputationibus, in Gymnasio Gedanensi adornata autore [...]. Gedani, Typis ac sumpt. Georgii Rhetii, 1634 [rz.]. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1634.
382 Botsack Johann (Botsaccus Joannes). Apostolischer Grund und Mund S. Petri. I. Epist. III.Cap. vers.16. Von der Beschaffenheit und Art der Christlichen Bekäntnis der Lehr und Nahmens unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi auffgedecket und erkläret aus Heil. Göttlicher Schrifft Alten und Neuen theologischen Scribenten, Exempeln und Praxei der Christgläubigen zu alien Zeiten [...]. Gedruckt im Jahr 1661. B. m., 1661.
383 Botsack Johann (Botsaccus Joannes). Appellatio innocentiae Lutheranae, ad tribunal veritatis; In causa haereseos, eidem nuper a D. Gulielmo Amesio, P. P. Academiae Franeckeranae etc. impactae: praeside [...] respondente [...] Friderico Weltscheck [...] ad d. XIIL Octobr [...] MDCXXXIII. Secundum edita, ut, huius ad Gasp. Stresonis responsionem Lugduni Batavorum editam hoc anno [...] evidentior reddatur. Gedani, Sumpt. Georgii Rheti 1634 [rz.]. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1634.
384 Botsack Johann (Botsaccus Joannes). De lege et mandatis Domini Quaestionum Theologicarum illustrium septenarius, loco solennis disquisitionis propositus in Gymnasio Regiae urbis Gedani praeside [...] respondente Nicolao Froboesio, jurisprudentiae studioso et theologiae cultore. Dantisci, typis Rhetianis 1631 [rz.]. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1631.
385 Botsack Johann (Botsaccus Joannes). Defensio Antistresonis opposita Caspari Stresonis Apologiae [...]. Gedani, sumptibus autoris excusa, typis Georgii Rhetii 1635 [rz.]. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1635.
388 Botsack Johann (Botsaccus Joannes). Dux vitae natus Jesus. In cuius nomine Breves positiones de hac propositione: Caro Christi est vivifica; per thesin et porismata, vice disputationis extraordinariae [...] praeses [...] et Nicolaus Scribonius [...] examini publico subiciunt, ad diem Decemb. [...] 1631. [Gedani] Georgi Rheti literis [1631]. B. m. (Gdańsk), druk. Jerzy Rhete (II), 1631.