Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
421 Calov Abraham (Calovius Abraham). Triga exercitationum selectarum De pro[h]yparxei [gr.] Christi ante Abrahamum, e Johan: IIX. vers.58. De praeexistentia Verbi ante principium creationis, e Johan: I. vers.I, De Filio Dei creatore omnium, e Coloss: I. vers.16 autore [...] Anno 1670 [rz.]. Wittebergae, Typis et Sumpt. Mich. Wendt. 1670. Wittenberg, druk. Michael Wendt (Erben), 1670.
409 Calixt Georg (Calixtus Georgius). Consideratio doctrinae pontificiae juxta ductum concilii Tridentini et reformatae juxta ductum confessionis Thoruni Borussor. a. MDCXLV exhibitae. Fridericus Ulricus G. F. Calixtus [...] e MSS. eruit et edidit. Helmestadii, in Typographeo Calixtino excudit Johan-Georg Taeger. Prostabit Francofurti apud Joh. Wilh. Ammonem et Wilh. Serlini 1659 [rz.]. Helmstedt, druk. Calixtinum (Johann Georg Täger), 1659.
2686 Calaminus Petrus, Marcellides Daniel. De Coena Domini Repetitio Doctrinae Ortodoxae. De Qua, Deo Volente, In Celeberrima Heidelbergensi Academia. Publicè disputabitur. Ad XII. Novemb. hora et loco consuetis. Praeside Petro Calamino D. & Professore ordinario. Respondente Daniele Marcellide Lubloviensi Scepusio. Heidelbergae. Typis Christophori Leonis. CIƆ IƆ XCVII. Heidelberg, druk. Christoph Löw, 1597.
837 Caesar Johannes, Dilger Nathanael. Schliessliche Abfertigung einer ehrwürdigen der Ungeenderten Augssb. Confess, zugethanen Ministerii in Dantzig, entgegen gesetzet der jungst. publicirten Endlichen Rettung Johannis Caesaris, über den von Ihme erwecketen Streit von H. Abendmahl; Und ob die Augssb. Confessions verwandte mit den Reformirten in fundamento hierin einig ? Samt Nathanaelis Dilgeri Pastoris zu S. Marien Verantwortung seiner Predigt. Da dann in der Vorrede der gantze geführte Process, in dieser Streit-sache erzehlet und die grobe Landlugen, ob solte Hiesiges Ministerium sich bey der Hochl. cron in Schweden bemühet haben die Herren Reformirten im Römischen Reiche aus dem Religions Frieden zuschlissen zu nichte gemachet wird. Mit mehr mercklichen Stücken in der Abfertigung selbst, bevorab Ob die Reformirten in Dantzig gedrucket werden? Gedr. bey Andr. Hünefelden 1647. (Gdańsk), druk. Andrzej Hünefeld, 1647.
172 Caesar Daniel. Oratio Historica qua, enumeratis praecipuis Pomeraniae Principum laudibus [...] Johanni Friderico […] Duci Stettini, Pomeraniae [...] subiectissime parentat; et [...] Barnimo XI, Duci Stettini [...] fratris successori [...] omnia fausta [...] comprecatur [...] Recitata in ill. Pomeraniae Principum Schola, pridie Solennium Exequiarum Stettini 15. Martij celebratarum. B. m., b. r. (Szczecin, druk. Martin Müller, ok. 1600).
1310 C. A. V. Radosc w smutku lub Swietna noc Przy powinszowaniu Weselnego Actu (Tit:) Wielebnego y wysoce Uczonego Jego Mosci X. Daniela Ernesta Jabłonskiego. (Tit.) z Jmoscią Panną Barbarą Ferguszyllowną, widziana od Unizonego Sługi C. A. V. W Lesznie, Roku Pańskiego 1688. d. 24. Febr. Drukował Michael Buk. B. m. (Leszno), druk. Michał Buk, (1688).
1313 (Bythner Jan). Cupressus feralis, qua, in spem aeternitatis, Tumulum, Plurimum Reverendi in Christo Patris, etc.etc. Dn. Joannis Bythneri, Venerandae Unitatis F Frr. C.B. Senioris Gravissimi, Superattendentis meritissimi. Ipso die sepulturae decimo sexto Calendarum Aprilis, Anno 1675 [rz.]. Lugentes adornabant Beatissimae animae, Sacratissimi cineris, Aeterni nominis cultores. Lesnae, Typis expressit Michael Buck. 1675. Leszno, druk. Michał Buk, 1675.
1411 (Bythner Jan). Threnodiae Super Obitu Viri Reverenda dignitate Excellentissimi, Doctrina Clarissimi, Pietate Fulgentissimi Dn. Joannis Bythneri, Unitatis F. Fr. B. B. Senioris, Ecclesiarum Ejusdem Confessionis Per Maj. Poloniam Superintendentis Dignissimi, Vigilantissmi Meritissmi. Fusae à Gymnasio Lesnensi. Lesnae, Typis expressit Michael Buck Anno 1675. Leszno, druk. Michał Buk, 1675.
407 Bythner Christophorus (Buthner Christophorus). Theatrum dolorum, quod orbis amphitheatro aperuit, serenissima princeps Ludovica Carolina Radvilia ducissa Birzaru Sluciae et Copylij, Comes Palatina Rheni etc. [...]. Quae nuper in parturientis Lucinae genialis ludens jncunabulis Brigae, in vitae lucem et scenam principem edendo personam tato tristissimo, partu et raptu acerbissimo, rebus Ipsa humanis exemta est. […] Casimiro Iohanni Sapiehae comiti in Bychow, Zasław et Dombrowno, Palatino Vilnensi, supremo exercituum D.D.L. duci […] In perpetuae devinctionis monimentum a clientum devotissimo Christophoro Bythnero P.L.V.D.M. olim utriusque Radivil: Colleg: Rec[tore] nunc vero Gemini Retor. Coetus Viln: Concion[atore] repraesentatu ac dedicatu. Gedani Impress[um] Anno 1695 [rz.] Die 20. Julij. Gdańsk, 1695.
1707 Byliński Izydor. Grzesznik Przymuszony albo raczey Nakłoniony, Zbawienną Jezusa radą do pobożnego zycia. to iest Sposob poiednania się z Bogiem Przez dziesięciodniową, á na każdy Dzień po trzy razy, przez pułkwadransową z Nim że, y z samym sobą rozmowę; Zapamiętałym Grzesznikom Wystawiony. Niegdy, przez godnego Opatá Zakonu S. Benedykta Teraz znowu przez iednego z Franciszkanow Kapłana, z Włoskiego ięzyka na Polski Przetłumaczony y na pobożne wielu proźby czwarty raz do druku Podany z Dozwoleniem Zwierzchności. Roku bez przymusu, bo z swoiey dobrey woli; ziednoczonego z naturą ludzką, y pokoy całemu światu przynoszącego Boga. 1751. W Warszawie, w Drukarni J.K. Mośći y Rzeczy Pospolitey, XX. Scholarum Piarum. Warszawa, druk. Pijarów, 1751.
405 Büthner Friedrich (Büthner Fridericus). Fernere Continuation des Cometen, darinnen sein Lauff, Enderung, Wechsel, Schwantzstreckung und andere Züfalle aus natürlichen und optischen Gründen dargethan und erwiesen werden. Dantzig, gedr. bey Phil. Christian Rheten 1665. Gdańsk, druk. Filip Chrystian Rhete, 1665.
406 Büthner Friedrich (Büthner Fridericus). Neuer und Alter Schreib-Calender auffs Jahr nach unsers Herrn Christi Geburt 1666 [rz.]. Auff den Dantziger und umbliegender Oerter Horizont mit Fleiss gestellet von M. Friderico Büthnero Matheseos Professore und Rectore zu S. Johan. Dantzig, Gedr. durch Dav. Frid. Rheten, In Verlegung Christian Manssklap. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1665-1685).
2450 Büthner Adam. Secunda votiva super optatissimo ex castris Dantiscum reditu et ingressu in invietum urbis ejusdem emporii Mundanum ad Ostium Maris Balthici propugnaculum Vladislai IV, regis Poloniae gratulatio. Gdańsk, J. Rhete, 1635. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1635.
2451 Büthner Adam. Vladislao IV, regi Poloniae etc. regi et domino suo clementissimo. Gdańsk, J. Rhete, 1634. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1634.
403 Burschius Clemens. Ampliss[imis] spectabilibus et integerr[imis] DD Burggravio Praecos. et Coss. totique Ordini, Senatorio Reipub[licae] Elbingen[sis] [...] has preces et gratias pro abitu felici, expeditione auspicata, redituque prospero spectabilium [...] DD: Jsraelis Hoppii et Francisci Escii cos. [...] Quum Anno MDCXI vices legationis sustinentes XXII. VII-bris Varsaviam irent ad Comitia Regia redirentque inde feliciter et optate XXIX. IX-bris [...]. Elbingae Typis Wendelini Bodenhausen [1611]. Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen st., (1611).
404 Burschius Clemens. Anagrammatismus nuptialis in festivitatem Nuptiarum auspicatissimarum Cl. et Doctiss. Viri Dni Johannis Bochmanni Medic. P. D. et Venustissimae et Patriciae Virginis Reginae Sifertinae etc. amico adfectu concinnatus a. [...] adfine [...] Anno a Deo Connubium. XI. Kal. VIII-bris Die S. Matthaei euangelistae. Elbingae ex Typographia Wendelini Bodenhausen [1611]. Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen st., (1611).
991 Buonvisi Francesco. Oratio habita in regiae electionis comitiis ab Jllustrissimo ac Reuerendissimo Domino Archiepiscopo Thessalonicensi, Nuntio Apostolico, Varsauiae, die 5. Maij, 1674. B. m., b. r. (1674).
1914 (Bułhakow Jakub; Bulgakov Yakov Ivanovič). Oda do Jaśnie Wielmożnego Graffa Jakuba Bułhakowa Ministra Pełnomocnego Rossyiskiego, Orderów Rossyiskich, i obydwóch Polskich Kawalera, z okoliczności przyjazdu Jego do Warszawy, do Nayiasnieyszey Rzplitey Polskiey Skonfederowanych Stanow, Dnia 8 Miesiąca Września 1790 Roku napisana. w Warszawie. Warszawa, (druk. Michał Gröll, 1790).
1915 (Bułhakow Jakub; Bulgakov Yakov Ivanovič). Oda do Jasnie Wielmoznego JMci Pana Bułhakowa Rossyisko-Imperatorskiego Pełnomocnego Ministra Kawalera Roznych Orderow napisana na Dzien Audyencyi Jego w Warszawie w Drukarni J.K.M. Piotra Zawadzkiego, na Ulicy Piekarskiey Nro 129. Warszawa, druk. Piotr Zawadzki, b. r. (ok. 1790).
2226 Bullinger Heinrich. O rozmáitim á srogiem przesládowániu wszech wiekow Kosciołá Krześćiáńskiego. Wypisuią sie w thych Ksiąszkach wszytki przesládowánia, kthore Koscioł Páná Krysthusow od národzenia tegoż zbáwicielá áż do nászich cżásow cierpiał. Przycżyny sie też przesládowánia tego przypomináią, y spráwiedliwa pomstá á kaźni ktoremi pokáráć Pan Bog racżył tákowe przesládowce. Ná ostáthek dokłádáią sie slicżne pociechy, y nápominánia ku ćierpliwośći y státecżnośći w prawdziwey wierze. Ksiąszki bárzo pożytecżne y potrzebne, zwłaszcżá thych ostátnich á bárzo mizernych cżásow. Kraków, druk. Maciej Wirzbięta, 1573 (w kolofonie).
165 Bülau Stephan (Bilaw Stephanus). Ein Bekentnis und Kurtzer bericht widder die irrige lehr Andree Osiandri von dem Artickel der Rechtfertiegunge, auff vordechtige anforderunge etlicher von Dantzk und Königsperck durch M. Steffanum Bilaw von Osthatz einfeltig geschriben. Anno 1552 [rz.]. B. m. (Frankfurt a. O, druk. Johann Eichorn st.), 1552.
2637 Büchner Andreas Elias (Buechner Andreas Elias), Czerniewski Johann David. De oscitationis mechanismo divini numinis auspiciis et gratiosi medicorum ordinis consensu praeside viro illustri, excellentissimo et experientissimo domino D. Andrea Elia Büchnero Sacri Romani Imperii nobili, potentissimo Borussiae regi a conciliis intimis, medicinae et philos. natur. professore publ. ordinar. imper. academ. naturae curiosor. praeside et comite palatino caesareo, pro gradu Doctoris d. XXVII. Septembr. A. S. R. MDCCXLIX H. L. Q. C. in regia Fridericiana disputabit Joannes David Czerniewski Gedanensis. Halae Magdeburgicae, Typis Joannis Godofredi Kittleri. Halle (Saale), druk. Johann Gottfried Kittler, (1749).
2625 Bücher Friedrich Christian (Buecher Friedrich Christian). Gnōsis pseudōnymos h. e. Dogma fanaticum De Notitia Literali & Spirituali ita discussum, ut Theologastri Stargardiensis & Antecessorum Praestigiae nec non fundamenta errorum praecipua in Theologia Mystica detegantur, & Judicio Ecclesiae Evangelico-Lutheranae exponantur a Friderico Christiano Büchero, Saxone, ad D. Catharinae Ecclesiaste Gedanensi. Wittenberg, Goderitsch, 1710.
395 Bücher Christian Friedrich, Weickhmann Joachim. Exercitationis moralis de simulatione [...] quam sub praesidio [...] submittit Joachimus Weickhman, auctor. Gedani impr. Dav. Frider. Rhetius [1683-1684]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1683-1684).
394 Bücher Christian Friedrich, Nothwanger Johann Heinrich. Exercita[t]ionis moralis de philautia licita segmentum prius. Quod sub praesidio [...] d. XXI. Octob. [...] submittit Johannes Henricus Nothwanger, Gedanensis auctor. Gedani impr. Dav. Frider. Rhetius [1683]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1683).
400 Bücher Christian Friedrich, Köpke Balthasar. Plato mysticus in pietista redivivus, Das ist: Pietistische Übereinstimmung mit der heydnischen Philosophia Platonis und seiner Nachfolger [...] Dem Praeposito zu Nauen H. Balthasar Köpken beyläufig geantwortet wird von [...]. Dantzig, Simon Reiniger 1699. Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., 1699.
396 Bücher Christian Friedrich (Bücher Christianus Fridericus). Haupt-Gründe des fanaticismi [...] aus der H. Schrifft und der Christl. Antiquität [...]. Dantzig, auf Kosten des Autoris, bey J. A. Plener 1699. B. m. (Szczecin), druk. Johann Adam Plener, 1699.
397 Bücher Christian Friedrich (Bücher Christianus Fridericus). Officii moralis normam legem naturae, in Athenaeo Gedanensi dissertatione solemni [...] praeses et Jacobus Gurlay Ged. respondens. D. XVI. Julii Anno 1682 [rz.]. Gedani, typis Davidis-Frider. Rhetii [1682]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1682).
398 Bücher Christian Friedrich (Bücher Christianus Fridericus). Propositiones ethicae de sanctitate morali, quas [...] valedictionis loco in Auditorio Maximo d. XIIX. Junii A. 1686 [rz.] publicae disputationi subjicit, respondente Ernesto Friderico Rungio, Golnoa-Pomerano dissertationis autore [...]. Dantisci, impr. Dav. Frid. Rhetius [1686]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1686).
399 Bücher Christian Friedrich (Bücher Christianus Fridericus). Regnum Dei per naturam, a falsis Thomae Hobbes hypothesibus vindicatum [...] sub praesidio [...] valedicturus Michael Ulmitz Gedanensis auctor. Gedani impr. Dav. Frider. Rhetius [1686]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1686).