Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]: Miejsce i rok wydania:
1648 Nieremberg Juan Eusebio. Akty rozne nabozne, po hiszpáńsku zkomponowáne, od oycá Jana Nieremberka Soc. Iesu, ná rożne ięzyki przedtym, á teraz świeżo ná polski, dla pożytku dusz, krwią Chrystusową odkupionych przetłumaczone, y powtore do druku zá pozwoleniem Stárszych podane. W Warszawie, w Drukarni I.K.M. w Kolleg. Schol. Piar. Roku P. 1697. Warszawa, druk. Pijarów, 1697.
1542 Brzostowski Konstanty Kazimierz. Akty rozmaite do Troyce Przenayświętszey Naysłodszego Iezusa Przenáyświętszey Matki iego. Do Nákłonienia Grzesznym Miłośierdźia Boskiego wielce skuteczne ieżeli skruszonym sercem y pokornym ćiáłá ułożeniem Klęczac przynamniey ráno y wieczor odprawowane będa. W Wilnie w Drukarni Akademickiey, Soc. Iesu, Anno Domini 1720. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1720.
1636 Młodzianowski Tomasz. Akty Pobozne, Z Kśiąg Duchownych Łaćińskich Przez X. Tomasza Młodzianowskiego Societatis Jesu. Do używánia pospolitego ná Polskie Zebrane. A powtornie do Druku Podane, Nakłádem J.M.P. Konstancyi Missunowey, Podczaszyny Połockiey. W Warszawie, w Drukárni Kollegium Scholarum Piarum. Warszawa, druk. Pijarów, (przed 1720).
942 Akty nabożne. Akty Nabozne Do Rąn [sic] Vkrzyżowanego Iezvsa Do Troyce Przenayswiętszey Do Mądrosci Przedwieczney Do Matki Przenaswiętszey [sic] z przydatkiem Nabożeństwa Do Opatrznosci Boskiey Przedrukowane. w Lvbl: Druk: S.I. A. 1701. Lublin, druk. Jezuitów, 1701.
1422 Akty nabożne. Akty Nabozne do Ran Ukrzyżowanego Jezusa, do Troyce Przenayświetszey, Mądrości Przedwieczney, do Matki Przenayświętszey, z Przydatkiem Nabożeństwá do Opatrznosci Boskiey, Przedrukowane w Kaliszu Drukárni J.K.M. Collegium Soc: Jesu, Roku 1747. Kalisz, druk. Jezuicka, 1747.
1575 Górka Ludwik. Affekty Nabozne Do Nayświętszey Boga-Rodzice Panny Maryi Sercom Chrześćiańskim Matke Bozą kochaiącym Ná wzniecęnie [sic], większey, do teyże Matki, miłości Podane. Roku Páńskiego 1700. Z Dozwoleniem Stárszych. w Drukárni Kollejum [sic] Lubelsk: Societatis Jesu. Lublin, druk. Jezuitów, 1700.
612 (Lehwald Martin). Affectus tessara erga Dn Sponsum [...] Samuelem Corellium felici omine cum [...] Regina Szirakowska Pacta Thori renovantem [...]. Elbingae, Typis Achatii Corellii 1678 [rz.]. Elbląg, druk. Achacy Korel mł., 1678.
1421 Afekty. Afekty i Akty Serdeczne Miłośći Bożey. Do Páná Iezusa Ukrzyżowanego. Także do Nayświętszey Pánny Maryey, zrożnych wyięte Authorow Roku Pańskiego 1667. Zdozwoleniem Stárszych. w Warszawie á poty Roku Pańskiego 1685. w Poznaniu Collegium Societ. Iezu Przedrukowáne. Poznań, druk. Jezuicka, 1685.
807 Sahme Jakob, Steger Lambert (Sahmius Jacobus, Stegerus Lambertus). Aeterno Logo [gr.] annuente dissertationem de voce logu [gr.] ex more Statutorum [...] publicae disquisitioni subjicit, praeses [...] respondente Lamberto Stegero Dantiscano [...] Die 29 Novembr. [...] A. 1658 [rz.]. Regiomonti, Typ. Joh. Reusneri 1658 [rz.]. Królewiec, druk. Jan Reussner, 1658.
663 Mitzel Johann. Aeternitati funerique Augustissimo, quo [...] Bogislaus Radziwiłł Dux Byrsarum et Dubincorum [...] Magni Ducatus Lithuaniae supremus stabuli praefectus [...] Serenissimi [...] Electoris Brandenburgensis in Ducatu Borussiae Gubernator Generalis [...] Dominus quondam, heu, meus clementissimus Inter tristes terrarum planctus et luctuosissima suspiria hodie effertur [...] Anno Aerae Christianae, vulg. 1670 [rz.], prid. Non. Maji. Regiomonti, Praelo Reusneriano 1670 [rz.]. Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, 1670.
888 Volschovius Joachim. Aera D. Othonis episcopi Babenbergensis, Pomeranorum, ut audit, apostoli, seu Historica enarratio de Occasione conversionis Pomeranorum ad christianismum ante annos 500 per Ottonem episcopum Bambergensem a Boleslao Poloniae rege vocatum instituae. Gryphiswaldi, Impr. Joh. Albinus 1625. Greifswald, druk. Hans Witte, 1635.
1089 (Elbląg, Elbing). Advys uyt Elbingh vanden 8 Mey 1656 verwattende den teegen-woordighen stant vande Sweetsche Affairen respective in Polen ende Pruyssen. Nr 37. s‘Graven-Hage, Chr. Calaminus, 1656. Den Haag, druk. Hendrik Hondius (II), 1656.
779 (Riccius Adam). Adam Riccius [...] Rector Benevolo lectori Suo et [...] Senatus nomine S. D. […]. [Regiomonti] Sub praelo Johannis Reusneri (1647) [rz.]. B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, 1647.
2287 Jerzy z Tyczyna (Tyczyn Jerzy). Ad Reverendum Patrem Dominum Albertum de Klodava divina vocatione Abbatem Andrzeovien. Religiosissimum, Magistri Georgii Thiczinen. de salutifera Christi nativitate Carmen Apophoreticum. Kraków, druk. Hieronima Wietora, 1535 (w kolofonie).
341 (Radziwiłł Bogusław). Ad principalem funerationem perennaturae memoriae illustrissimi [...] Boguslai Radzivilii, Birsarum, Dubincorum, nec non Sluciae et Kopyli ducis [...] Ad diem VI Maji instituendam, quin et ad audiendam solennem panegyrim, ab oratore suo, die hac septimana Jovis in Auditorio Maiori hora IX. habendam Dominos, Maecenates, Fautores, Amicos, ac cives suos invitat Rector et Senatus Academiae Regiomontanae. Regiomonti, Praelo Reusneriano [1670]. Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, (1670).
2266 Górski Jakub (1525-1585). Ad Magnificum Dominum Stanislaum Miskovski [Stanisław Myszkowski] Castellanum Sendomiriensem & Capitaneum Cracoviensem Iacobi Gorscij Mercurius sive de Trinitate contra Gregorium Bresinensem [Grzegorz Paweł z Brzezin]. Ex Collegio Cracovien. B. m., b. r. (Kraków, druk. Maciej Wirzbięta, ok. 1568).
2352 Woyna Gelazy (Wojna Gelazy). Ad laetissimas sub ingressum in sedem metropolitanam Illustris. Rmi Dni Antonii Sielawa Archiepiscopi Połocensis, Metropolitae Kioviensis, Halicensis, totiusque Russiae, seu Acclamationes. Echo Saphica unico accentu accinens eidem… per religiosum Ord. S. Basilii Magni Gelasium Woyna, auditore Rethorices oblata… Vilnae Typ. Apud Patres Basilianos S. Trinitatis, 1642. Wilno, Druk. Bazylianów, 1642.
250 Moller Heinrich (Moller Henricus). Ad Illustrissimum Principem ac Dominum, D. Christoferum, Sacri Imperij Romani Marchionem in Baden et Hochberg etc. et ad Serenissimam coniugem eius D. Ceciliam, natam in Regia apud Suedos familia. Gratulatio Musarum Gedanensium. Autore Henrico Mollero Hesso. Gedani: Ex officina Iacobi Rhodi. 1565. Gdańsk, druk. Jakub Rhode (I), 1565.
1918 Caselius Johannes. Ad ill.mum. principem Albertum Fridercum, ducem Borussorum, Marchionem Brandeburgensium, Iannis Castelii epistola. Adiecimus eiusdem alias, quas nec ipsas infructuose lectum iri arbitraremur. Rostochii in officina Stephani Myliandri. Anno 1569 [rz.]. Rostock, druk. Stephan Möllemann, 1569.
327 Wolan Andrzej (Andreas Volanus). Ad beatissimum Patrem, D. Hippolytum Aldebrandinum, cardinalem olim, et summum Ecclesiae Romanae poenitentiarium, nunc autem Pont[ificem] Max[imum] electum, oratio. Impensis Magnifici Domini Nicolai Narusseuicij Castellani Samogitiae, etc. Anno 1593 [rz.]. B. m. (Wilno?), nakł. Mikołaj Naruszewicz, 1593.
2061 Weber Michael. Ad Amplissimum Senatum Gedanensem, Faventissimum Musarum Dei Phoebum. Oratio Petitoria Michaelis Werberi, S. Ministerii Candidati, pro Favore Emerendo, Officioque Ecclesiastico apud Wonnebergenses Consequendo. Anno Domini 1666 [rz.]. B. m. (Gdańsk, druk. Filip Chrystian Rhete), 1664.
2019 Pomeresch Johannes. Ad C.V. Joachimum Pastorium, Sereniss. Poloniae etc. etc. etc. R. Historiographum Epistola. In qua de variis, imprimis autem Satyrae cuiusdam Manneianae Auctore agitur. Excusa Lugduni Batavorum, Typis Wilhelmi Christiani Boxii. A. 1650 [rz.]. Lejda, druk. Willem Christiaens van der Boxe, 1650.
684 Mylius Johann (Mylius Joannes). Actus Oratorius. Ex Liv. Decad. I. libr. I. Judicium de Facto P. Horatii, qui sororem, Curiatii sonsi morte lugentem, stricto gladio transfixit, exhibens; In Encaeniis Gymnasii Elbing; Ann. Chr. 1621. Novembr. d. 25. incoante Annum a novi aedificii dedicatione XXIII. Institutus a M. Johanne Mylio Rectore. Elbingae, Typ. Haeredum Wendelini Bodenhausen. Elbląg, druk. dziedziców Wendela Bodenhausena st., (1621).
687 Mylius Michael. Actus oratorius quo Controversa Dotis Actio ventilatur et definitur. a Nonnullis Eloquentiae Studiosis in Gymnasio Elbingensi publice institutus. Dirigente Michaele Mylio Rectore. [Elbląg] Typ. Bodenhausianis 1642 [rz.]. B. m. (Elbląg), druk. Wendel Bodenhausen mł., 1642.
1525 Actum w Grodnie. Actum w Grodnie na Trybunale Skarbowym W.X.L. Roku Pańskiego Tysiąc Siedmsetnego Dwudziestego Pierwszego, Miesiąca Oktobra, Dwudziestego Piątego Dnia. B. m., b. r. (1721).
1524 Actum in Kodeniec. Actum In Kodeniec. B. m., b. r. (1623).
1523 Actum in Curia Regia Varsaviensi. Actum in Curiâ Regiâ Varsaviensi, Feria Sexta, ante Festum Sanctorum Viti et Modesti Martyrum proxima. Anno Domini, Millesimo Sexcentesimo, Septuagesimo Quarto. B. m., b. r. (Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, 1674).
1014 Accurata delineatio. Accurata delineatio et vera relatio, invasionis et oppugnationis castrorum Turcicorum à Polono et Lithvanico exercitu ad Chocimum, ipso Festo Martini, Anno 1673. factae. B. m., b. r. (ok. 1673).
339 Accords-Puncta. Accords-Puncta zwischen Sr. Churfl. Durchl. von Brandenburg und der Königl. Stadt Elbing getroffen. [Elbing, den 11. Nov. 1698]. B. m., b. r. (Elbląg, 1698).
156 (Albrecht Hohenzollern, margrabia brandenburski, książę pruski; Albertus senior). Abschied des Durchläuchtigsten Hochgebornen Fürsten unnd Herrn, Herrn Albrechten des Eltern, Marggraffen zu Brandenburg, in Preussen etc. Hertzogen etc. darnach sich alle unnd jedere jhrer F.G.Fürstenthumbs Pfarherrn unwegerlich halten sollen. Gegeben zu Königssperg den 24.Septembris im 1554. Jar. Gedruckt zu Königsperg in Preussen durch Johann Daubman, Anno 1554. Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1554.