Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1538 Bouhours Dominique. Uwagi Chrzescianskie na Kazdy Dzien Miesiąca. Z Fráncuskiego Ięzyká ná Polski Przetłumaczone Y po dźieśiąty raz do Druku podane. W Poznaniu, w Drukárni J.K.M. Collegium Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1727. Poznań, druk. Jezuitów, 1727.
1539 Bouhours Dominique. Uwagi Chrzescianskie na Kazdy Dzien Miesiąca. Z Francuskiego Języka na Polski Przetłumaczone y do Przedrukowania Podane. Cum Permissu Superiorum. W Wilnie, w Drukarni Akademickiey Societatis Iesu. Roku P. 1741. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1741.
1540 Bouhours Dominique. Uwagi Chrzescianskie na Kazdy Dzien Miesiąca. z Francuskiego Języka ná Polski Przetłumaczone, Podane Trzeci raz do Druku. Z Pozwoleniem Stárszych. Z Przydátkiem Krotkiey Informácyi o Rozmyślaniu álbo Modlitwie wnętrzney. W Sandomierzu, w Drukarni J.K.M. Collegium Societatis Jesu, Roku Páńskiego 1748. Sandomierz, druk. Jezuitów, 1748.
1429 Bouhours Dominique. Uwagi Chrzescianskie, na Kazdy Dzien Miesiąca, z Fráncuskiego Ięzyká ná Polski przetłumaczone, y po szosty raz do druku Podane. W Poznaniu, w Drukárni X. Woyćiechá Láktanskiego R. 1681. Poznań, druk. Wojciech Laktański, 1681.
1541 Boym Benedykt Paweł. Woz Do Nieba o Czterech Kołách Ná przeiazdkę Duchowną, Albo Pámięć ná cztery ostáteczne rzeczy. W Wilnie, W Drukárni Akádemickiey S.I., Roku P. 1708. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1708.
107 (Branicki Franciszek Ksawery). Wywod praw IW. [Franciszka Ksawerego] Branickiego Hetmana Wielkiego Koronnego. Do Dobr Olchowca, Nemoroż, Kobylaczek, Wodzianniki, Jurkowec, Ryżanowka, jako attynencyi do Dobr pryncypalnych Lisianki, oraz niewątpliwey tych Dobr Possessyi. B. m., b. r. (1780).
123 (Branicki Franciszek Ksawery). Krotka Odpowiedz z strony UUr: Officyalistow Skarbu Koronnego, na Replikę W. Franciszka Xawerego Branickiego Hetmana Wielkiego Koronnego, Dobr Lisianki z przyległościami Dziedzica względem Dobr Klucza Olchowieckiego. B. m., b. r. (ok. 1780).
164 Breitkopf Gregor (Bredekoph Gregorius). Ex[c]erpta Libr[orum] Posteriorum Aris[totelis] cum commentariolo per Magistrum Gregorium Bredekoph de Konitz congesto. Tetrastichon eiusdem ad Lectorem. Illustrat Phoebus fulgenti lumine stellas: Artibus a logice sic datur ipse nitor. Ignarus logices sophie non culmina scandit: Valle canaque meat: semper inersque manet. B. m., b. r. (Leipzig, druk. Jakob Thanner, 1506).
903 Breitkopf Gregor (Breitkopf Gregorius). Breviuscula facilimaque commentatio in parvulum Philosophie moralis teneriori aetati necessaria ad recte virtuoseque vivendum per magistrum Gregorium Bredekopf de Konitz congesta. Lipsiae per Wolfgangum [Stöckel] Monacensem 1502 [rz.]. Leipzig, druk. Wolfgang Stöckel, 1502.
2264 Bronacki Faustyn. Obłow Kleynotow Starozytnych w Polu Iáśnie Wielmożnych Ich Mośćiow Panow Iudyckich, od nieużytey Parki ugoniony. A przy Akcie pogrzebowym S. Pamięći Wielmożnego Iego Mośći Páná P. Ierzego Iudyckiego Ciwuna Eragolskiego Starosty Iaswońskiego żałosnemu Auditorowi w Kośćiele Franciszkańskim Wileńskim Kazaniem Prezentowany. Przez W. O. Faustyna Bronackiego Zakonu Francizská [sic] S. Minorum Conventualium Pismá S. Doktorá, na ten Czas Regentá y Káznodzieie Ordynáryuszá Conventu Wileńskiego Prowincyey Ruskiey tegoż Zakonu. Roku P. 1684. 25. Stycznia za dozwoleniem Starszych do druku podany. w Wilnie w Drukárni Oycow Fránciszkanow. Wilno, Druk. Franciszkanów, 1684.
170 Bronkhorst Everard van (Bronchorst Everhard). Disputatio de iureiurando. Quam [...] praeside [...] publici exercitii causa proponit Adrianus von der Linde, Dantis[canus] Borussus 16. Cal. Augusti [...]. Lugduni Batavorum, ex off. Thomae Basson 1596 [rz.]. Leiden, druk. Thomas Basson, 1596.
51 Brożek Mikołaj. Hamerologeion abo kalendarz świąt rocznych, na rok pański 1662. Po przybyszowym pierwszy, po przestępnym wtory. Przez Mikołaja Brosciusa, w sławney Akad. Krak. Filozofiey Doktora y Professora, z pilnością ku dobremu y pospolitemu wydany. W Krak. u dziedzic. Sta. Lencz. Bertut[owica]. Kraków, druk. dziedziców Stanisława Lenczewskiego Bertutowicza, (1661).
904 Brucaeus Heinrich (Bruce Henricus). De motu primo libri tres. Rostochii exe. Iacobus Lucius Transylvanus Anno 1573 [rz.]. Rostock, druk. Jakob Lucius st., 1573.
393 Brummer Heinrich (Brummer Henricus). Primitiae Eutaxias [gr.] Prutenicae, das ist […] glücklicher Anfang des neulich in Preussen Königlichen Antheils gestiffteten Kirchen Regiments […] und Hochgelahrte Herr M. David Kluge, gewesener Ertzpriester des Preuschmarckischen und Liebemühlischen Districts Vermittelst einer solennen verhandelung bey gegenwart einer ansehnlichen […] und vorgestellet worden durch M. Henricum Brummerum Hamburg […]. Gedruckt zu Elbing bey Achatz Corellen. 1657. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1657.
1309 Brunsen Anton. Todes-Gedancken, bey der ansehnlichen Beysetzung des weiland Hoch-Edelgebohrnen und Gestrengen Herrn William Johann von Cabeljau, in den Diensten der Hochmögenden Herren Staaten Generalen der Vereinigten Niederlanden, unter dem Suylesteinischen Regiment, gewesenen Rittmeisters. Aus den Worten Hiob: XVII, 1. Mein Odem ist schwach, meine Tage seyn abgekürtzet das Grab ist da. Vorgestellet in der Pottstammischen Stadt-Kirchen Den 20. Jan. 1687. von Antonio Brunsenio. Churfürstl. Brandenb. Hoff-Prediger. Berlin Gedruckt bey David Sarfelds Wittwe. Berlin, druk. wdowy Dawida Salfelda, (1687).
2095 (Brygida św.). Summáriusz Odpustow. Rożańcom, álbo Koronkom S. Byrgity názwánym przez OO. Stárszych, lub innych Kápłánow Zákonu Zbáwićielá Páná, ábo S. Byrgity ná to náznáczonych, poświęconym, nádánych. Braniewo, Druk. Jezuitów, 1747.
1724 (Brygida św.). Niewygasły Serca Affekt w Nabożeństwie Codźiennym, Honor S. Brygitty, Xięzny y Matki Panien Zakonnych Pod Regułą Salwatora żyiących Szerzący a Pod Imieniem Nayprzewielebnieyszey w Bogu Jmci Panny Marcyanny Kmicianki, Xieni Konwentu Łuckiego teyże S.M.B. Drukiem powtorzonym do nie ustaiącey czci Zapalaiący. Za staraniem Imieniowi y Honorowi Iey Sługi życzliwego X.M.P.K.Ł.P.T. w Drukarni Lwowskiey Soc. Jesu, 1743. Lwów, druk. Jezuitów, 1743.
171 Brykci z Licka. Tytulowee stawu Duchownijho a Swietskeeho. Totiż papeże, czysarze, kraluow, knijżąt [...] panuow, Rytijrzko, wladyk, miest nekterych [...] w Kralowstwij Czeskem, w Markrabstwij Morawskem w Knijżestwij Slęzskem [...]. B. m., b. r. (Praha, druk. Pavel Severýn, 1534).
1913 Bryoniger Hardvicus. Gratulatio inclyto et illustri principi ac Domino, D. Gotthardo in Livonia, Churlandiae, et Semigalliae Duci, serenissimaeque Regiae Maiestatis Poloniae supremo in Liuonia administratori et gubernatori, Domino suo clemētissimo, item illustrissimae Pricipi ac Domine, D. Anne natae Ducissae Megapolitanae, Principi Henetorum, Comitissae Sueriniae etc., Dominae suae clementissimae facta a M. Harduico Bryonigero Memelio. Regiomontiborussiae [sic] imprimebatur in officina Ioannis Daubmanni, Anno 1566. Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1566.
1542 Brzostowski Konstanty Kazimierz. Akty rozmaite do Troyce Przenayświętszey Naysłodszego Iezusa Przenáyświętszey Matki iego. Do Nákłonienia Grzesznym Miłośierdźia Boskiego wielce skuteczne ieżeli skruszonym sercem y pokornym ćiáłá ułożeniem Klęczac przynamniey ráno y wieczor odprawowane będa. W Wilnie w Drukarni Akademickiey, Soc. Iesu, Anno Domini 1720. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1720.
1706 Brzostowski Konstanty Kazimierz. Zebranie z listow papieskich ktore Bullas zowią z Conciliow, Wyrokow, Odpowiedźi y rożnych praw koscielnych, dla náuki WW. Pánien Zakonnych do druku podane. Roku Páńskiego 1710. W Wilnie w Drukárni Akádemickiey Societatis Iesu. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1710.
396 Bücher Christian Friedrich (Bücher Christianus Fridericus). Haupt-Gründe des fanaticismi [...] aus der H. Schrifft und der Christl. Antiquität [...]. Dantzig, auf Kosten des Autoris, bey J. A. Plener 1699. B. m. (Szczecin), druk. Johann Adam Plener, 1699.
397 Bücher Christian Friedrich (Bücher Christianus Fridericus). Officii moralis normam legem naturae, in Athenaeo Gedanensi dissertatione solemni [...] praeses et Jacobus Gurlay Ged. respondens. D. XVI. Julii Anno 1682 [rz.]. Gedani, typis Davidis-Frider. Rhetii [1682]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1682).
398 Bücher Christian Friedrich (Bücher Christianus Fridericus). Propositiones ethicae de sanctitate morali, quas [...] valedictionis loco in Auditorio Maximo d. XIIX. Junii A. 1686 [rz.] publicae disputationi subjicit, respondente Ernesto Friderico Rungio, Golnoa-Pomerano dissertationis autore [...]. Dantisci, impr. Dav. Frid. Rhetius [1686]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1686).
399 Bücher Christian Friedrich (Bücher Christianus Fridericus). Regnum Dei per naturam, a falsis Thomae Hobbes hypothesibus vindicatum [...] sub praesidio [...] valedicturus Michael Ulmitz Gedanensis auctor. Gedani impr. Dav. Frider. Rhetius [1686]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1686).
401 Bücher Christian Friedrich (Bücher Christianus Fridericus). Rathmannus redivivus, das ist Pietistische Übereinstimmung in dem Articul von der Heiligen Schrifft, mit denen Fanaticis, sonderlich M. Hermanno Rathmanno [...]. Leipzig, bey Joh. Grossens sel. Wittib und Erben 1697. Leipzig, druk. Johann Grosse II (Witwe und Erben), 1697.
402 Bücher Christian Friedrich (Bücher Christianus Fridericus). Treuhertzige Warnung für dem auffrührischen Qvaker-Geist. Eines unbeschnittenen Rabbi, welcher von dem unlängst publicirten Schreiben des Mammelucken Mosis Germani Anlass genommen mit Qvakerischen und Jüdischen Lehren die Augspurgische Confession und andere libros symbolicos abermals anzufechten [...]. Dantzig, Druckts Simon Reiniger 1700. Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., 1700.
400 Bücher Christian Friedrich, Köpke Balthasar. Plato mysticus in pietista redivivus, Das ist: Pietistische Übereinstimmung mit der heydnischen Philosophia Platonis und seiner Nachfolger [...] Dem Praeposito zu Nauen H. Balthasar Köpken beyläufig geantwortet wird von [...]. Dantzig, Simon Reiniger 1699. Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., 1699.
394 Bücher Christian Friedrich, Nothwanger Johann Heinrich. Exercita[t]ionis moralis de philautia licita segmentum prius. Quod sub praesidio [...] d. XXI. Octob. [...] submittit Johannes Henricus Nothwanger, Gedanensis auctor. Gedani impr. Dav. Frider. Rhetius [1683]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1683).
395 Bücher Christian Friedrich, Weickhmann Joachim. Exercitationis moralis de simulatione [...] quam sub praesidio [...] submittit Joachimus Weickhman, auctor. Gedani impr. Dav. Frider. Rhetius [1683-1684]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1683-1684).