Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z-a]:
1731 (Maria, Matka Boska). Tydzien Maryey, albo Psałterz Jmieniu Nayswiętszey Boga-Rodzicy Panny. Ná Tygodniowe Nabożeństwo Rozdzielony. Z Fráncuskiego Języká ná Polski Przetłumaczony, Z przydatkiem niektorego Nabożeństwá. Ná większe wysławienie Matki Boskiey do druku Podány. W Warszawie, w Drukarni J.K.Mci Collegium Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1742. Warszawa, druk. Jezuitów, 1742.
1641 Nabożeństwo ranne i wieczorne. Nabozenstwo Ranne y Wieczorne. Z rożnemi innemi Modlitwámi y Psalmami. Przez pewnego tey Kśięgi Authora do druku Podane. w Warszawie Drukárni J. K. M. Societ: Jesu. Roku Páńskiego 1737. Warszawa, druk. Jezuitów, 1737.
1665 Puzyna Stefan. Głosy Wolne, O Wolney Od wszelkiey zmázy przy Niepokalanym Poczęćiu Nayświęt: Matki Boskiey Przedźiwney Maryey. Niebieskie, Ziemskie y Podźiemne, Opisane Przez X. Stefana Puzynę Societatis Jesu Swiętey Theologij Doktorá, Do Druku Podane Roku 1737. w Warszawie: Drukárni Krolewskiey Collegium S.J. Warszawa, druk. Jezuitów, 1737.
1625 Manni Giovanni Battista. Prawdy powszechne, abo dowodne nauki chrzescianskiey filozofii. Wybrane z Rozmyślania czworakiey wieczności. Od Xiędza Iana Manni po włosku wydane. A od X. Idziego Estrixa po łaćinie przetłumaczone. Obudwu Societatis Jezu kapłanow. Teraz oyczystym iężykiem [sic] od I.K.G.S.G.N. do uzywania pospolitszego przełozone. Roku Wćieloney Przedwieczney Prawdy. W drukarni Collegium Warszawskiego Societatis Jesu, 1728. Warszawa, druk. Jezuitów, 1728.
1616 Lubomirska Konstancja. Krotkie zebranie rożnego nabożeństwa niegdy przez J.O.X. Konstancyą Lubomirską kasz. krak. h.w.k., a teraz nowo reformowane z wielą przydatkow rożnego nabożeństwa Jaśnie Oświeconey Xiężnie Jeymośći z Tarłow Lubomirskiey podkomorzyney wielkiey koronney p.p.o. dobrodzieyce. W Warszawie w Drukarni Collegium Societatis Jesu Roku P. 1724. Nakładem Iana Tłuszkiewicza Intr. Warsz. Warszawa, druk. Jezuitów nakł. Jana Tłuszkiewicza, 1724.
2046 Skonieczny Fabian. Auspicatissimus Posnaniam adventus Jllustrissimi ac Reuerendissimi Domini, D. Henrici de Dabrowica Firley Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Posnaniensis, Domini et Patroni Munificentissimi. Oblatus a P. Fabiano Skonieczny, S.Th.B. Officii et debitae obseruantiae, ergo Anno reparatae salutis humanae, Supra 1635 [rz.]. Varsaviae Typis Joannis Trelpiński, S.R.M. Typographi. Warszawa, druk. Jan Trelpiński, 1635.
2041 Schreiben (Drey). Drey Schreiben die jetzige Confoederation in Pohlen betreffende. Warschau 1741. Warszawa, 1741.
2248 Boczyłowicz Jakub. Wymowny Polityk Dowćipnemu się teraźnieyszego Wieku Geniuszowi, w Weselnych Y Pogrzebowych Mowách Zá pracą Iakuba Boczyłowica Accomoduiący. w Warszawie Roku 1674. Warszawa, 1674.
2010 Olszowski Andrzej. Sermo […] ad sac. caesaream majestatem pro matrimonio inter sacram regiam majestatem Poloniae, et sereniss. Eleonoram, Hungariae et Bohemiae Principissam, Archiducissam Austriae etc. Tractando et concludendo Oratoris, Legati plenipotentiarii. Die XIII. Mens Decembr. 1669 [rz.]. Typis Warsauiensibus. Warszawa, (ok. 1669).
2092 Leprince de Beaumont, Jeanne Marie. Dokonczenie Magazynu Panienskiego Czyli Nauki Dla Dam Dorosłych Na Swiat Wychodzących, Zabieraiacych Się Do Stanu Małżeńskiego, O Powinnościach Ich W Tymże Stanie, Y W Wychowaniu Dzieci. Po Francusku Przez Jmć. Panią LePrince de Beaumont Napisane, A przez Księdza Eustachiego Dębickiego Scholarum Piarum Na Oyczysty ięzyk Przełożone. w Warszawie 1773. Znayduie się w Grelowey Księgarni Nadworney. T. I–II. Warszawa, (nakł. Michała Grölla), 1773.
1914 (Bułhakow Jakub; Bulgakov Yakov Ivanovič). Oda do Jaśnie Wielmożnego Graffa Jakuba Bułhakowa Ministra Pełnomocnego Rossyiskiego, Orderów Rossyiskich, i obydwóch Polskich Kawalera, z okoliczności przyjazdu Jego do Warszawy, do Nayiasnieyszey Rzplitey Polskiey Skonfederowanych Stanow, Dnia 8 Miesiąca Września 1790 Roku napisana. w Warszawie. Warszawa, (druk. Michał Gröll, 1790).
2021 Poradowski Krzysztof. Orzeł Odmłodziały Nigdy niezwyciężonych Narodow Krolestwa Polskiego y Wielkiego Xiestwá Litewskiego. Od Krzysztofa Poradowskiego ná świat puszczony. W Warszawie, Roku Pańskiego 1643. Warszawa, (druk. Jan Trelpiński?), 1643.
245 Lautenbach Conrad (Lautenbach Conradus, pseud.: Jacobus Francus). Historicae relationis continuatio. Warhafftige Beschreibunge aller [...] Historien, so sich hin und wider in hoch und nider Teutschlanden [...] hie zwischen nechst vorschiener Franckfurter Herbstmess, und etliche Monat zuvor, biss auff gegenwertig Fastenmess dieses 1596 Jahrs zugetragen und verlauffen haben [...]. Gedruckt zu Wallstadt, im Jar als man zehlet 1596 [rz.]. Wallstadt (Oberursel, druk. Nikolaus Henricus), 1596.
2190 Polacco Giorgio. Anticopernicus Catholicus, Seu De Terre Statione, Et De Solis Motu, contra systema Copernicanum, Catholicae Assertiones. Auctore Giorgio Polacco Veneto. Venetiis, Apud Guerilios M DC XLIV. Venezia, Guerilios, 1644.
1482 Orationes. Orationes et Actus Oratorii, in Academia Tubingensi, a Studiosa Juventute, Exercendae inprimis Eloquentiae causâ, publicè exhibiti: Secundi missus, Directore Christophoro Caldenbachio, El. Histor. ac Poës. P. P. Tubingae, apud Joh. Georgium Cottam, Bibliopol. Tübingen, druk. Johann Georg Cotta, (1677).
537 Höcker Jonas (Hoecker Jonas). Sylloge utilissimorum quorundam articulorum; quorum nonnulli inter Augustanae Confessionis Theologos et Pontificios; quidam vero inter Nos et Bartholomaeum Kekermannum, Dantiscanum philosophum aliosque modernos Calvinianos summopere convertuntur: Assertio: I. De dignitate, excellentia et majestate S. Scripturae [...] II. De reali naturarum et propriorum communicatione contra Kekermannum. III. De loco et locatione contra eundem Calvinistam. IV. De transsubstantiatione [...] V. De substantiali [...] praesentia Christi [...] conscripta a [...]. Tubingae, Typis Cellianis 1608. Tübingen, druk. Johann Alexander Cellius, 1608.
1308 Besold Christoph, Bojanowski Stefan. Apparatus bellicus, quem S.S. Triadis gratiâ, adminiculante, Auctoritate amplissimi jurisconsultorum ordinis, in Inclutâ Tubingensi Academiâ; Protectore Dn. Christophoro Besoldo, antecessore celeberrimo, ac pro tempore Rectore Magnifico, Fautore suo suspiciendo; Sub rationis gyrum publicè revocandum adpendit, Stephanus in Golassino Bojanowsky, E.P. in Aulâ Novâ, ad diem 7. April. August. quaest. super Jud. lib. 7. Patres domino Deo etiam bellando placuerunt: non quia optabile aliquid est bellum, sed quia pietas laudabilis est in bello. Tubingae, Excudebat Eberhardus Wildius. Anno 1621 [rz.]. Tübingen, druk. Eberhard Wild, 1621.
1466 Kaldenbach Christoph. Sylvae Tubingenses. Accessit Sylvula Regiomontana. Item Heroicorum quaedam, cum paucis Adoptivis. Tubingae, Typis et Impensis Johan-Henrici Resii Anno 1667 [rz.]. Tübingen, druk i nakł. Johann Heinrich Reis, 1667.
203 Frischlin Nicodemus (Frischlinus Nicodemus). Consideratio novae stellae, quae mense Novembri, anno salutis M.D.LXXII. In signo Cassiopeae populis Septentrionalibus longè latéque apparuit: scripta ad [...] Fridericum, comitem Wirtembergensem [...] Cui accessit observatio mathematica, autore M. Michaële Möschlino. Tubingae, 1573. Tübingen, (druk. Georg Gruppenbach), 1573.
1614 Łosiowic Michał. Pastwy Słowa Bozego, Ná sławnych cudownym Bogárodźice P. Obrázem, Łąkách Brátyáńskich zebráney, A ku używániu práwowiernych Owieczek Chrystusowych, y wygodźie Pásterzow ich do Druku podáney, przez X. M. Michała Łosiowica, Prowincyi Wielkopolskiey Reformatá, Zá Dozwoleniem Stárszych. Częsc Wtora, W ktorey śię záwieráią Kazánia ná Swiętá uroczyste cáłego Roku. W Toruniu, Nakłádem Jáná Chrystyáná Laurerá, Anno 1706. Toruń, nakł. Jan Chrystian Laurer, 1706.
518 Grossmann Friedrich. Die Perle der Liebe wolte bey des [...] Kersten Harringks [...] mit der [...] Katharina von Haussen glücklich geschlossener Ehe den 2. Februarii, Anno 1700 schuldigst entwerffen Friedrich Grossmann von Fraustadt aus Polen. Thorn, Raths Druckerey [1700]. Toruń, druk. Radziecka (Ratuszowa), (1700).
524 (Harring Herman, Schaden Michael). Bey des ehrengeachten [...] Kersten Harringks [...] mit der [...] Catharina von Haussen, des [...] Johann von Haussen [...] Tochter, den 2. Februarii A. 1700 in Thorn begangenem erfreulichen Hochzeit Fest wünschten Glück Innen-benante Freunde. Thorn, gedr. in Raths Druckerey [1700]. Toruń, druk. Radziecka (Ratuszowa), (1700).
525 (Harring Rötger). Den fetten Hausen bey des ehrengeachten [...] Kersten Harrings [...] mit der [...] Catharina von Haussen des [...] Johann von Haussen [...] Tochter den 2. Februarii A. 1700 in Thorn gehaltenen. Thorn, gedr. in Raths Druckerey [1700]. Toruń, druk. Radziecka (Ratuszowa), (1700).
531 Herden Jacobus. Das Küssen wolte bey glücklich geschlossener Ehe des [...] Kersten Harringks [...] mit der Catharina von Haussen des [...] Johann von Haussens [...] Tochter, den 2. Februarii A. 1700. Thorn, gedr. in Raths Druckerey [1700]. Toruń, druk. Radziecka (Ratuszowa), (1700).
737 Pater Paulus. Freye Gedancken über das wolbekandte Problema: Ob die Heyrats-Wahl nach einer Frauen oder Jungfer einzurichten? Als der Ehren und Wolgeachte Herr Kersten Harringk [...] mit der [...] Catharina geb. von Haussen, des [...] Barthel Schadens hertzlich geliebten Pflege-Tochter den 2. Februarii, dieses 1700 Jahrs sich Ehlich verbunden, kurtzlich entworffen von [...]. Thorn, Gedr. in Raths Druckerey [1700]. Toruń, druk. Radziecka (Ratuszowa), (1700).
2082 (August III, król polski). Intimation wegen Sr. Koenigl. Majestaet in Polen und Churfuerstl. Durchl. in Sachsen Augusti III. toedtlichen Hintritts von allen der Evangelischen Gemeinen der Stadt Thorn im Jahr 1763 den 23sten October abgelesen. Thorn, gedruckt bey Paul Marcus Bergmann. Toruń, druk. Pawła Marka Bergmanna, (1763).
699 Neunachbar Joannes. Disputatio theologica de gloriosa Christi resurrectione. Ex verbis Psalm 16§10. Non derelinques animam meam in Inferno [...] Quam [...] publice ac placide ventilandam proponit [...] Respondente Christiano Bojo Rügenwaldia Pomerano [...] d [29] Maji, Anno 1664 [rz.]. Thorunii, Typ. Mich. Karnall 1664 [rz.]. Toruń, druk. Michał Karnall, 1664.
701 Neunachbar Joannes. Erotemata theologica de angelis bonis et malis. Quae [...] sub praesidio [...] ad diem 30 Septemb. anni 1661 [rz.] in inclyti Thorun. Lycei Auditorio Majori publicae ac placidae ventilationi exponet Daniel Orthlinigius Gryphiomonte - Pomer. Aut. et Respondens. Thorunii, excud. Mich. Karnall (1661) [rz.]. Toruń, druk. Michał Karnall, 1661.
2028 Professio. Professio Subjections et Fidei […] Joanni Casimiro, Regi Poloniae […] Coram ejusdem Sacrae ac serenissimae Regiaemaiestatis Legatio, Jllustrissimo ac Reverendissimo Domino, Dno. Andrea Comite de Lesno Episcopo Culmen. et Pomesan., Praeposito Plocen., Regni Poloniae Procancellario, à Spectabili Senatu et Reliquis Ordinibus Populoque universo Civitatis Thorunensis […], edita Die XII. Aprilis, Anno 1649 [rz.]. Thorunii, Apud Michaelem Karnall. Toruń, druk. Michał Karnall, 1649.
1397 Rhenius Johann. Compendium Gramaticae Latinae. In usum Juventutis revisum et reculum Anno 1648 [rz.]. Thorunii, Typis Michaelis Karnall. Toruń, druk. Michał Karnall, 1648.