Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
71 Friebe Wilhelm Christian. Handbuch der Geschichte Lief- Ehst- und Kurlands zum Gebrauch für Jedermann von Wilhelm Christian Friebe, mitglied der freyen ökonomischen Gesellschaft in St. Petersburg. Drittes Bändchen. Riga 1793. bey Christian Friedrich Hartknoch. Ryga, druk. Christian Friedrich Hartknoch, 1793-1794.
1536 Bonawentura św. (Bonaventura s.). Lekarstwo duchowne Ná zárazę powietrzną, y inne iákiekolwiek przygody, złożone z pięć Psałmow o Nayświętszey Pannie Maryi, Wyięte z Psałterza S. Bonawentury z przydatkiem rożnych modlitew Do Pana Jezusa Y Nayświętszey Panny Maryi Y do rożnych Swiętych zebrane, á dla wygody Chrześciańskiey Duszy przedrukowane. W Sandomierzu, R. P. 1745. Sandomierz, (druk. Jezuitów), 1745.
2156 Kozłowski Benedykt. Lux Aeterna Omni lumine illustrior In Avitis Cornibus Perillustris Et Reverendissimi Domini D. Francisci Edmundi de Rzezawy Rzezawski Divinâ Vocatione Abbatis Coprivnicensis Sacri Ordinis Cisterciensis. Resplendens Et dum Funebralibus eidem in suo Conventu parentaretur lachrymis, Luci Publicae Stylo lugubri. Exposita à F. Benedicto Kozłowski Conventûs Coprivnicensis S. O. Cist: Prosesso [sic]. Anno. Quo lux increata, opacas terrae illustravit tenebras, 1722. die […] Mensis 7bris. Cum permisfu [sic] Superiorum. Sandomiriae Typis Collegii Societatis Jesu. Sandomierz, Druk. Jezuitów, (1722).
2393 Sława. Sława Chwalebnych W Koronie Polskiey Lubomirskich y Mniszchow Familii Pobożnością Nume, Dźielnośćią Władysława, Honorámi Rudolfa, Scigaiąca. Imieniowi Iásnie oświeconego Xięstwá S. P. R. Jozefa z Lubomirza, Teresy z Mniszchow Lubomirskich, Na Wiśniczu y Iárosłáwiu Hrábiow. Przez Retoryczną Młodź Szkoł Pobożnych Kollegium Rzeszowskiego Ogłoszona Roku Páńskiego 1719 / Sandomiriae Typis Collegij Societatis Jesu. Sandomierz, Druk. Jezuitów, 1719.
1682 Stawski Albrecht. Serdeczne do Boga, Matki Iego, y SS. Patronow Westchnienia, Chrzescianskiey Duszy, Przezacny, Nayswiętszey Maryi Obraz de Gwadalupe Kodenski Z Woli Nayświętszego Oyca Innocentego XIII Papieza, przysłanemi z Rzymu Koronami Regalizowany Pobożnie Wizytuiącey. Przez Albrychta Stawskiego z przydatkiem Summaryuszu Hystoryi [sic] tegoż Swiętego Wizerunku. Do Druku podane Roku 1724. Sandomiriae Typis Coll. Soc. Jesu. Sandomierz, druk. Jezuitów, 1724.
1713 Główczyński Stanisław. Panska z Bogiem Panem nad Panami Zabawa Abo Łatwy Sposob Zeby Codźienne, ugodnionych Krwią, tytułámi, ludzi ákcye, Przed Bogiem Panskie, To iest: Rowne swoiemu stanowi były; Do Uwagi Podany Od W.X. Stanisława Głowczeńskiego Soc. Jesu. A po śmierci iego, drugi raz Do Druku Wydany Z pozwoleniem Starszych. W Sandomierzu, Roku Pańskiego, 1731. Sandomierz, druk. Jezuitów, 1731.
1570 Gabinet duchowny. Gabinet duchowny do Sekretney rozmowy z Bogiem y Swiętemi Jego każdemu człowiekowi záwsze otwarty. W Sandomierzu w Drukarni Collegium S.J. Roku 1742. Sandomierz, druk. Jezuitów, 1742.
1540 Bouhours Dominique. Uwagi Chrzescianskie na Kazdy Dzien Miesiąca. z Francuskiego Języka ná Polski Przetłumaczone, Podane Trzeci raz do Druku. Z Pozwoleniem Stárszych. Z Przydátkiem Krotkiey Informácyi o Rozmyślaniu álbo Modlitwie wnętrzney. W Sandomierzu, w Drukarni J.K.M. Collegium Societatis Jesu, Roku Páńskiego 1748. Sandomierz, druk. Jezuitów, 1748.
930 Nauka Krótka. Nauka Krotka Iako Dusza z Bogiem konwersować y łączyć się powinna. Z Francuskiego na Niemiecki ięzyk wytłomaczona przez X. Bernarda Antoniego Honnkamp [Honcamp]. Kollegiackich Kościołow SS. Szczepana y Jana Chrzciciela Kanonika Mogunckiego Od pewnego Zakonnika Benedikta łacińskich ięzykiem Wyłożona znowu Od tegoż Zakonu Benedyktyńskiego na Gorze S. Krzyża Łysiec nazwaney Professa na Polski ięzyk z dozwoleniem Starszych Przetłomaczona w ręce Przewielebnego JMci X. Jozefa Benedykta Gizinskiego prebendarza Potkanowskiego Oddana W Drukarni J. K. M. Col: Sandomirskiego Soc: Jesu. A. D. 1758. Sandomierz, druk. Jezuitów, 1758.
174 Campolongo Emilio, Schneeberger Anton. Liber unus de arthritide, cui accessit Antonii S[ch]neebergeri Tigurini Enumeratio medicamentorum facile parabilium adversus omnis generis articulorum dolores. Spirae Nemetum [...] ap. Bernardum Albinum, 1592 [rz.]. Speyer, druk. Bernhard Albin, 1592.
898 Willich Christlieb Joachim, Bugges Lorenz. Verdächtiger Zug Gottes das ist Rechtmässiger und billiger Zweifel ob der wahre Gott M. Laurentium Bugges zur papistischen Kirchen gezogen ? Womit zugleich die satirische Schimpff-Schrifft. Lateinischer Brieff und deutsches Carmen, womit genannter Bugges der Evangelisch-Lutherischen Kirchen einen Fleck und denen Predigern einen Kleck anhängen wollen gebührend beantwortet wird [...] vorgestellet von Christlieb Joachim Willich Evangel. Deutsch und Polnischen Predigern in Bütow [...]. Stargard, Druckts Joh. Nicol. Ernst 1692. Stargard, druk. Johann Nicolaus Ernst, 1692.
506 Galilei Galileo. Nov-antiqua Sanctissimorum Patrum, et Probatorum Theologorum Doctrina De Sacrae Scripturae testimoniis, in conclusionibus mere naturalibus, quae sensata experientia, et necessariis demonstrationibus evinci possunt, temere non usurpandis: In gratiam Ser. Christinae Lotharingae [...] privatim ante complures annos, Italico idiomate conscripta a Galilaeo Galilaeo [...] nunc vero juris publici facta, cum Latina versione Italico textui simul adjuneta. Augustae Treboc. [Leiden] Impensis Elzevirorum, [Strassburg] Typis Davidis Hautti 1636 [rz.]. Strasbourg, druk. David Hautt st., 1636.
512 Godefroy Denis (Gothofredus Dionysius). Antiquae historiae ex XXVII authoribus contextae, libri VI, totidem solennes temporum epochas continentes. [Pars 2:] Historiae antiquae pars altera De imperatoribus Romanis. Liber IIII-VI [...] ad Rodolphum II. Argentorati [Strassburg], impensis Lazari Zetzneri 1604. Strasbourg, druk. Lazarus Zetzner, 1604.
1557 Dowgiałło Aleksander (Dowgiało). Cnoty z grzechami albo Kazania z historiami y przykładami o cnotach y grzechach ná Ewángelie cáłego roku Niedźiel y Swiąt Zbáwićielá Páná pod Nayiáśnieyszey y Naymożnieyszey wszego stworzenia Krolowey Zakonu Káznodźieiow Matki osobliwey Nayświętszey Bogárodźice Panny Jmieniem Maria, przykłádem w káżdym Kázániu o niey dla duchownego pożytku wszelkiego stánu osobom do druku podane. Od X. Alexandra Dowgiały S. T. L. Zákonu Dominiká Swiętego, Prowincyey Litewskiey. Roku Páńskiego 1714. Tom pierwszy. W Supraslu. w Drukárni WW. OO. Bázylianow Unitow. Supraśl, druk. Bazylianów, 1714.
1661 Powinności chrześcijańskie. Powinnośći chrzescianskie to iest Co powinien każdy Chrześćianin wierzyć czynić y wiedźieć áby był zbawiony. Za dozwoleniem starszych do druku podane. W Supraślu: Drukarnia WW. OO. Bazylianow Unitow, Roku Pańskiego 1714. Supraśl, druk. Bazylianów, 1714.
1670 Ścieżka niebieskiej mądrości. Scieszka Niebieskiey Mądrosci Albo Wieczne Prawdy Wiary, do uwagi podane, z Łáćińskiego ná Polski ięzyk przetłumaczone przez X.F.P.S.S.K. y T.J.W.J.M.P.H.P.L. W Supraslu, w Drukarni Wielebnych Oycow Bázyliánow, Roku Pańskiego 1754. Supraśl, druk. Bazylianów, 1754.
1645 Nauka chrześcijańska. Nauka Chrzescianska wielce pożyteczna y bárzo potrzebna o tym, co każdy práwdźiwy Chrzescianin powinien wiedźieć, wierzyć, y czynić, á żeby był zbawiony. Przy tym Informacya dostáteczna o Spowiedźi y Kommunii Swiętey, Zá pozwoleniem Stárszych Wydrukowana w Roku Páńskim 1756. W Supraslu, w Drukarni WW. OO. Bázyliánow. Supraśl, druk. Bazylianów, 1756.
651 Micraelius Johann (Micraelius Joannes). Syntagma historiarum mundi omnium. Secunda editione locupletius. A Condito Mundo ad aeram usque Christi 1633 continuatum [Liber 1-3]. Impensis Davidis Rheti Bibliopolae Stetinensis. (Lipsiae Excudebat Gregorius Ritzsch) 1633. Szczecin, druk. David Rhete, 1633.
1406 Strauch Aegidius. Beyspiel, einer Schrifftmässigen Prüfung: welches Geistes Kind einer, und der der ander, sey? und ob er auch Dornen Unart an sich habe? An dem Achten Sontage nach Trinitatis, der Evangelischen Gemeine in Dantzig vorgestellet, und, auff Begehren, in Druck gegeben, von, Aegidio Strauch, der H. Schrifft D. der Kirchen zur H. Dreyfaltigkeit Pastore, und des Gymnasii Rectore. Nebenst einem Zweyfachen Anhange, genant, I. Entwurff des Eingangs einer am 13. Sontag nach Trinit. etc. gehaltenen Predigt, II. Kurtzer Begriff dessen, was D. Strauch, vor seine Person, bey dem ausgegebenen Verlauff, zu erinnern habe etc. Alten Stettin, Gedruckt und Verlegt von Michael Höpfnern, Königl. und Rahts Buchdrucker. Im Jahr 1674. Szczecin, druk. i nakł. Michał Höpfner, 1674.
1407 Strauch Aegidius. CCVII. Merckwürdige Fragen, aus dem also genanten Gegen-Bericht des Ministerii in Dantzig etc. gezogen, und, zu völliger Beantwortung, als ein Nach-Trab, aussgefertiget von Aegidio Strauchen, der H. Schrifft D. P. P. und Pastore der Kirchen zur Heil. Dreyf. wie auch des Gymnasii Rectore. Alten Stettin. Gedruckt und verlegt von Michael Höpfnern, Königl. Und Raths Buchdrucker, im Jahr 1674. Szczecin, druk. i nakł. Michał Höpfner, 1674.
1408 Strauch Aegidius. Der Prophet Jeremias, auff der Cantzel; in der Gruben; und im Vorhofe des Gefängniss. Wie auch, der Verstossene, und wieder-zugelassene, von dem Himlischen Hauss-Vater gemiehtete Arbeiter im Weinberge: in zwo Predigten beschrieben, von D. Aegidio Strauchen, der Kirchen zur Heil. Dreyfalt. Pastore, und des Gymnasii Rectore, in der Königlichen Stadt Dantzig. Hiebey ist angefüget die Beschreibung der Gesegneten des Vaters: wie dieselbige der Christlichen Gemeine ist vorgetragen wor- den am 26. Sontag nach Trinitatis, im Jahr 1673. Mit denen wolgegründeten Censuren zweyer Hochberühmten Theologischen Facultäten. Auch sind hinzugethan Zwey Bitt-Schreiben, der Herrn Vorsteher und Gemeine, der Kirchen zur Heil. Dreyfaltigkeit, und, der sämptlichen Elterleute, der Haupt-und aller Anderer Wercke in Dantzig. Alten Stettin, Gedruckt und verlegt von Michael Höpfnern, Königl. und Rahts-Buchdr. im Jahr 1674. Szczecin, druk. i nakł. Michał Höpfner, 1674.
1409 Strauch Aegidius. Unterthänigstes Memorial, welches an Seine Churfl. durch, läuchtigkeit zu Sachsen, etc. etc. etc. wegen der Theologischen Facultät in Wittenberg Responsi, hat abgehen lassen Aegidius Strauch, der H. Schr. D. Pastor zur Heil. Dreyfalt. und des Gymnasii Rector, in Dantzig. Alten Stettin, druckts und verlegts Michael Höpfner, Königl. und Rahts Buchdr. im Jahr 1674. Szczecin, druk. i nakł. Michał Höpfner, 1674.
2484 (Leszczyńska Anna z Jabłonowskich). Acclamatio votiva, qua adventum principis Annae matris Stanislai, regis Poloniarum etc. pridie Calend. Decembr. 1705 Sedinum ingressae, celebravit Gymnasium Regium Carolinum. Szczecin, J. Dahl, [po XI 1705]. Szczecin, druk. Jerzy Dahl, 1705.
2485 (Katarzyna Opalińska, królowa). Als die Königin Catharina, Ihro Königl. Maiest. in Polen, Stanislai Gemahlin, mit dero Familie, den 30. Novemb. a. 1705 in Stettin angelangt, wollten darauf den 10. Decembr. ihre aller Auffwartung mit einer geringen Abend-Musik bezeugen die in dem Königl. Gymnasio daselbst Studirenden. Szczecin, J. Dahl, [przed 10 XII 1705]. Szczecin, druk. Jerzy Dahl, 1705.
2486 (Katarzyna Opalińska, królowa). Cum regina Catharina principis Stanislai Poloniarum regis etc. coniux, Pomeraniae metropolin pridie Calend. Decembr. a. 1705 ingrederetur, votiva hac ode applausit Gymnasium Carolinum Stetinense. Szczecin, J. Dahl, [po 30 XI 1705]. Szczecin, druk. Jerzy Dahl, 1705.
260 Berthold Andreas (Bertholdus Andreas Oschatz von). Newe zeitung und Beschreibung von dem Friedeshandelstag zu Stettin und derselben beywohnenden, von den Hohen Potentaten und Heuptern der Welt verordenten abgesandten Legaten wegen der Reiche Dennemarcken und Schweden siebenjerige, und nun Gott lob vertragenen und hingelegten Kriege: Sieben herrlicher Geticht, von Krieg und Friede. Alles zu Ehren den Herrn Commissarien Legaten und Abgesandten, welche [...] zu Ende dieses 70. Jars, ein ewigen Friedtbund auffgerichtet, gemacht, und gestifftet haben, samptlichen und sonderlichen allhier in einem artigen Gedicht auff folgendem Blat namhafftig gemacht sein. Durch [...] Modistam itziger zeit Deutscher Schulmeister zu alten Stettin. Anno 1570. (Gedruckt zu Alten Stettin, in Johann Eichorns Druckerey. Anno 1570). Szczecin, druk. Johann Eichorn, 1570.
570 (Karol X Gustaw, król szwedzki). Kurtze und Preliminar-Erzehlung der Ursachen, warumb der [...] Carl Gustaff, der Schweden, Gothen und Wenden König [...] den König in Pohlen mit Krieg zu überziehen gedrungen worden. Alt. Stettin, bey Johann Valentin Rheten 1655. Szczecin, druk. Johann Valentin Rhete, 1655.
592 Cramer Daniel (Kramer Daniel). Das Grosse Pomrische Kirchen Chronicon D. Danielis Crameri. Das ist Beschreibung und aussführlicher Bericht, was sich fürnemblich in Religions Sachen von Enderung der Heydenschafft her im Land zu Pomren, und zugehörigem Fürstenthumb Rügen, auch Graff- und Herrschafften, bey noch wehrendem Christen-thumb, und dabey verlauffener Evangelischer Reformation, biss auff kegenwertige Zeit, begeben und zugetragen hat. Auss vielen Glaubwürdigen Alten und Newen Scribenten, Uhrkunden, Archiven und andern Denckwürdigen Nachrichtungen fleissig zusammen getragen, und in richtige Jahrzeit verfasset. Auch in Vier unterschiedliche Bücher, derer Titell und Einhalt der Capittel bey einem jeden verhanden abgetheilet. Zuvor niemahln also in Truck gegeben. Gedruckt zu Alt. Stettin, durch uns in Verlegung Nicol. Barthelt 1628. Szczecin, druk. Nicolaus Barthold, 1628.
1460 Hansi Matthaeus (Hansi Matthäus). De Rectoribus Magnificentissimis, ex Silesiis illustribus, Schediasma, Matthaei Hansi, Hoyerswerda-Lusati. Altera vice recusum. Schlichtingkovii, Typis et impensis Joannis Christophori Wildii, 1708. Szlichtyngowa, druk i nakł. Jan Krzysztof Wild, 1708.
1461 Hansi Matthaeus (Hansi Matthäus). Schediasma de Theologis Generosis Evangelico-Lutheranis, Hoc est ex illustribus, equestribus atque nobilibus familiis prognatis, Matthaei Hansi, Hoyerswerda-Lusat. SS. Theolog. Cultor. Schlichtingkovii, Typis Joannis Chrisopphori Wildii. 1705. Szlichtyngowa, druk. Jan Krzysztof Wild, 1705.