Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
736 Pastorius Joachim. Candia suum, simulq[ue] summi Pontificis Clementis IX. occasum deplorat. Im Hesperii labes [wiersz]. [Podp.:] Christianae Reipubl. vicem dolens scribebam Joachimus de Hirtenberg Pastori, Eqv. S.R. Mtis. Pol. Commiss. Dantisci, Typ. Dav. Frider. Rhetii 1670 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1670.
883 (Voigt Balthasar). Calendae Januariae auspicantes annum a nato Christo Theanthropo [gr.] 1651 [rz.] devoto studio celebratae, et gratulabundo animo oblatae Summis suis Dnn: ac Patronis a […]. [Elbląg 1651]. B. m., b. r. (Elbląg, druk. Achacy Korel st.?, 1651).
1579 Grabia Stanisław Stefan. Buyna Pasza Zdrowie Ludzkim Dobytkom daiąca To iest Osobliwa, Bennona S. Obrona Od zárażonych, schorżałych, zápowietrzonych Inwentarzow Patrona Dla Gospodarzow, Rolnikow, Wynaleziona. Przez X. Stanisława Stefana Grabię Przeora Trzemeszynskiego Wypracowana. Drukiem wyprasowana. w Drukarni w Kaliszu Soc: Jesu, Roku Pańskiego 1730. Kalisz, druk. Jezuitów, 1730.
281 Sartorius Wolfgang. Buchhalten, mit zwey Büchern, nach Preussischer Müntze, Mass, unnd Gewichte. Durch Wolffgangum Sartorium, Notarien unnd Rechenmeister in Dantzigk, jtzt wonende in der Beutler Gasse, mit fleiss gründlich beschrieben unnd in Druck verfertiget. (Gedruckt zu Dantzigk, durch Jacobum Rhodum). Anno 1592. Gdańsk, druk. Jakub Rhode (I), 1592.
190 Ellenbogen Erhart von (Ellenbogen Erhard). Buchhalten auff Preussische müntze und gewichte, vormals nie gesehen, also behende und offenbar gesetzet, das es ein jder verstediger leslichen selbs begreiffen mag. Darff der halben nicht mehr so fehrlichen reisen, jnn ferne frembde land, und Buchhalten mit grosser unkost lernen. Welsche Practica auffs kürtzest beschlossen. Auch auff unsere müntze, vormals in druck nie gesehen, mit etlichen meisterstücken fragen, hieher auffzulösen, gesant. B. m., b. r. (Wittenberg, druk. Josef Klug, 1537).
777 (Rhete Philip Christian, Rhete David Friedrich). Brüderliches Ehren-Gedächtniss auff das Hochzeitliche Freuden-Fest des [...] Johan-Valentin Rheten, Königl. Buchführers und Buchdruckers in Alten Stettin [...] wie auch der [...] Elisabethen, des [...] Joh. Tessmers Tochter [...] Den 4 Now. 1650 [...] von Dantzig glückwünschend überschicket. Dantzig, bey G. Rheten Witwe (1650). Gdańsk, druk. wdowy Jerzego Rhete II (Anna Rhetowa), (1650).
903 Breitkopf Gregor (Breitkopf Gregorius). Breviuscula facilimaque commentatio in parvulum Philosophie moralis teneriori aetati necessaria ad recte virtuoseque vivendum per magistrum Gregorium Bredekopf de Konitz congesta. Lipsiae per Wolfgangum [Stöckel] Monacensem 1502 [rz.]. Leipzig, druk. Wolfgang Stöckel, 1502.
2004 Nixdorff Joannes. Brevis Regni Poloniae terrarumq. Prussiae Regalis processus iudiciarii per tabulam delineatio inclyto inclytae Reipub. Gedanensis Senatui Consecrata â Joanne Nixdorf Gedanensi, ejusdem authore. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. druk wdowy Jerzego Rhete II, 1653).
1926 Curaeus Achatius (Cureus Achatius). Brevis pictura pompae, et ingressus in urbem Dantiscanam […] Iohannis Proit, Equitis aurati, Georgij Clefelt utriusq[ue] Iuris Doctoris, Constantini Ferber Proconsulum, Alberti Gisij Consulis […] Per M. Achatium Cureum Marienburgensem facta, atque Amplissimo Senatui totiq[ue] Reipub. Dantijscanae in perpetuam rei memoriam dedicata. Excusa Dantisci in officina Iacobi Rhodi, 1571. Gdańsk, druk Jakub Rhode I, 1571.
874 Treptaw Andrzej. Brevis ministrorum Sacramenti Poenitentiae instructio. Presbyteris Diöcesis Varmien. oblata ab [...] Andrea Treptaw praeposito Gutstadiensi et Episcopi Varmiensis Cancellario. Brunsbergae, Ex offic. Georgij Schönfels 1619. Braniewo, druk. Jerzy Schönfels, 1619.
2221 Manuductio. Brevis Manuductio qua adjustus nemo non ipsemet Scriptum illud Scriptum illud examinare potest, quod sub titulo: Unpartheyische Gedancken eines redlich gesinneten Dantziger Patrioten ueber die neue Democratische Regiments-Form [et]c. innotuit. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1751)
20 Schitler Johann. Brevis Descriptio Corporis Humani, Discentibus valde utilis. Item. Consilia morborum à capite usq[ue] ad pedes ex probatis authoribus tam Graecis quám Arabibus et Latinis, experientia quotidiana comprobata A Iohanne Schitlero, artium et medicinae Doctore. Nissae, excudebat Iohannes Cruciger. Anno 1572. Nysa, druk. Jan Kruciger, 1572.
694 Neufeldt Konrad. Breves notae ad manuale logicum dn. D. Johannis Scharfii etc. in gratiam tyronum et lucern adderent definitionibus et divisionibus, praeprimis doctrinae Syllogisticae et Usui Logices Generali a M. Conrado Newfeldt Dant. Regiomonti, J. Reusner 1651. Królewiec, druk. Jan Reussner, 1651.
2396 Brama. Brama Niebieska Ná większą cześć, y chwałę w Troycy Jedynego Boga, Nayświętszey Mátki Jego Maryi Panny, y Swiętych Páńskich, Wystawiona: Kluczem Osobliwszych Nabożeństw Gorących áffektow, żarliwych áktow, Duchownych Medytácyi etc. Nowo z rożnych pobożnych Ksiąg, Zebránych. Dążącym do przybytkow wiecznych Otworzona: Pozwoleniem Stárszych, y Przywilejem J. K. M. Umocniona Roku Páńskiego 1734. W Kaliszu w Drukárni J. K. M. Collegii Societatis Jesu. Kalisz, Druk. Jezuitów, 1734.
2397 Brama. Brama Niebieska Ná większą cześć, y chwałę w Troycy Jedynego Boga, Nayświętszey Mátki Jego Maryi Panny, y Swiętych Páńskich, Wystawiona: Kluczem Osobliwszych Nabożeństw Gorących áffektow, żarliwych áktow, Duchownych Medytácyi etc. Nowo z rożnych pobożnych Ksiąg, Zebránych. Dążącym do przybytkow wiecznych Otworzona: Pozwoleniem Stárszych, y Przywilejem J. K. M. Umocniona Roku Páńskiego 1734. W Kaliszu w Drukárni J. K. M. Collegii Societatis Jesu. Kalisz, Druk. Jezuitów, 1734.
1580 Hagenow Szymon. Bractwo Swiętey Anny, to iest Ustáwy, Artykuły, Porządki, y Nabozenstwa tego Bractwa. Dawno przed tym spisáne, po wszystkich Bractwach ácceptowáne; y do druku w Krákowie podane. Roku Panskiego 1626. Teraz znowu zá pozwoleniem Stárszych dla wygody Bráctwá Anny Swiętey przy kośćiele Kámienieckim będącego przedrukowane. W Warszawie w Drukarni I.K.M. OO. Scholarum Piarum, Roku Panskiego 1719. Warszawa, druk. Pijarów, 1719.
1612 Liricius Hipolit. Bractwo chordy Abo paska zakonnego S. Fránćiszká, po wszystkiéy Koronie Polskiéy, u Bráćiéy Mnieyszych Fránciszká ś. mocą Stolice Apostolskiey postánowione, y do arcybráctwá Assyskiego przylączone [sic]. Z sporządzeniem nabożeństwá któré zwykło bywać ná Mszách y Processyách Bráckich z niektórémi Modlitwámi. Przez X. Hyppolita Lyricyusá z stárego Sączá, Zakonniká Zakonu Fránćiszká świętego Conuentualium. Zá pozwoleniem Stárszych. W Krakowie, W Drukárniéy Máćieiá Jędrzeiowczyká. Roku Páńskiego, 1619. Kraków, druk. Maciej Jędrzejowczyk, 1619.
1574 Goldonowski Andrzej. Bráctwá S. Anyoła Stroza, od oycá S. Urbana VIII. Zá przyczyną świętey pámięći Zygmunta III. Krola polskiego, etc. Oycom zakonu ś. Pawła pierwszego pustelnika nádánego y wiecznemi czásy potwierdzonego akty nabozne. W Poznaniu. W Drukarni X. Woyciechá Láktáńskiego, Roku Panskiego 1686. Poznań, druk. Wojciech Laktański, 1686.
2370 Bogowie. Bogowie fałszywi, do ktorych iáko przedtym Pogánie, ták dźiśia prości á zwiedźieni Chrześćijánie ućiekaią się, jedynego, żywego i prawdźiwego Bogá, wszech rzecży stworzyćielá opuśćiwszy, y jedynego Pośrzedniká do niego, páná Jezusá Christusá. [Pod tym wiersz:] Author do cżytelnika pobożnego [12 wersów]. Psalm VIII [3 wersy]. Ecclestiastici II [2 wersy]. B. m., b. r. (Kraków, druk. Aleksy Rodecki, ok. 1592).
1537 Boudon Henri Marie. Bog á nic innego. Albo Złoty związek Dusz nábożnych uczyniony ná to, Aby przy Bogu tylko, y iego sámego Boskich interesach szczegulnie stáwáły. Napisany po Francusku; ná rożne ięzyki od rożnych, á teraz ná Polski przełożony. Przez W. X. Woyciechá Tylkowskiego Soc. Iesu Theologa. W Drukárni Krola Iego Mosci Collegium Poznanskiego Soc. Iesu. Roku Páńskiego 1686. Poznań, druk. Jezuitów, 1686.
1708 Chmielowski Joachim Benedykt. Bieg roku całego Ná Chwałę y Cześć Boga w Troycy Swiętey Jedynego, tákże Niepokalánie Poczętey Pánnie Maryi, y Wszystkich Swiętych Przepędzony, albo Modlitwy Ná wszystkie Swięta Uroczyste, y niektore Kośćielne, od nabożnych Osob obserwowáne iako też y ná inne czasy, także dni osobliwsze w Roku przypadaiące, ktore w Regestrze znaydźiesz. Przez Kápláná Swieckiego Joachima Benedykta Chmielowskiego Napisany, y za pozwoleniem Starszych do Druku podany. Teraz zaś iest Przedrukowany Roku 1742. We Lwo[wie], w Druk. Pawła Golczewskiego J.K. Mośći Uprzywilejowanego Typ. Lwów, druk. Paweł Józef Golczewski, 1742.
2113 Biblia, Stary Testament. Biblia, Das Ist Die gantze Heilige Schrifft, Deutsch. Durch D. Mart. Luther. Dantzigk. Gedruckt und verlegt durch Andream Hunefledt. Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, b. r. (1625: data przedmowy; w kolofonie: 1624).
368 Biblia, Stary Testament. Biblia, Das Ist Die gantze Heilige Schrifft, Deutsch. Durch D. Mart. Luther. Das Ander Theil Dess Alten Testaments, Darinnen die uebrige Historische und Lehrbuecher begriffen. Als nemlich: Die 2 buecher [sic] der Koenigen. [...] Das Hohe lied [sic] Salomons. Dantzig, Jm Jahr 1624. Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1624 (w kolofonie).
2196 Biblia. [Biblia pauperum po polsku]. (Kraków, druk. Florian Ungler, 1527/1528).
1406 Strauch Aegidius. Beyspiel, einer Schrifftmässigen Prüfung: welches Geistes Kind einer, und der der ander, sey? und ob er auch Dornen Unart an sich habe? An dem Achten Sontage nach Trinitatis, der Evangelischen Gemeine in Dantzig vorgestellet, und, auff Begehren, in Druck gegeben, von, Aegidio Strauch, der H. Schrifft D. der Kirchen zur H. Dreyfaltigkeit Pastore, und des Gymnasii Rectore. Nebenst einem Zweyfachen Anhange, genant, I. Entwurff des Eingangs einer am 13. Sontag nach Trinit. etc. gehaltenen Predigt, II. Kurtzer Begriff dessen, was D. Strauch, vor seine Person, bey dem ausgegebenen Verlauff, zu erinnern habe etc. Alten Stettin, Gedruckt und Verlegt von Michael Höpfnern, Königl. und Rahts Buchdrucker. Im Jahr 1674. Szczecin, druk. i nakł. Michał Höpfner, 1674.
524 (Harring Herman, Schaden Michael). Bey des ehrengeachten [...] Kersten Harringks [...] mit der [...] Catharina von Haussen, des [...] Johann von Haussen [...] Tochter, den 2. Februarii A. 1700 in Thorn begangenem erfreulichen Hochzeit Fest wünschten Glück Innen-benante Freunde. Thorn, gedr. in Raths Druckerey [1700]. Toruń, druk. Radziecka (Ratuszowa), (1700).
1902 (August III, król polski). Beschreibung des Einzüges Ihr. Maj. des Königes Augusti III. in Warschau gehalten d. 25 Nov. 1734. Langfohr bey Dantzig Gedruckt in der Klingenbergischen Buchdruckerey. Wrzeszcz, druk. Marcin Klingenberg, ok. 1734.
1908 (August II, król polski). Beschreibung der Trauer-Medaillen welche die den Todt Ihres Allergnädigsten Königs und Herrn Augusti des Andern, beweinende Stadt Dantzig gepräget. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1733).
390 Beschreibung. Beschreibung der Stadt und Festung Alten Stettin in Pommern Was mit Deroselben seit ihrer Erbauung, absonderlich in der letzten langwierigen ungemeinen Belägerung vorgelauffen. Und wie sie endlich von Sr. Chur-Fürstl. Durchl. zu Brandenburg den 16/26 Decembris 1677 mit Accord eingenommen worden. Danzig, Gedruckt durch Simon Reiniger, In Verlegung Caspar Wächtlers, Buchhandl. von Franckfurt am Mayn 1678. Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., 1678.
985 (Elbląg, Elbing). Beschreibung der in dem Königlichen Preussen gelegenen Stadt Elbingen auch wie und warum solche von Sr. Churfürstl. durchl. zu Brandenburg ietzo mit Accord in Possess genommen worden. Leipzig zu finden bey Joh. Chr. Brandenburgern 1698. Leipzig, druk. Johann Christoph Brandenburger, 1698.