Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
1124 Repraesentatio iuris. Repraesentatio juris clari ac liquidi, quô fas est serenissimo Electori Brandenburgico possessionem pignoris, eidem per aeternum foedus et fidem juratam in Urbe Elbinga constituti, post patientiam quadraginta annorum et quod excurrit apprehendere. 1698 [rz.]. B. m., 1698.
1122 Repraesentatio iuris. Repraesentatio juris clari ac liquidi, quô fas est serenissimo Electori Brandenburgico, possessionem pignoris, eidem per aeternum foedus et fidem juratam in Urbe Elbingâ constituti, post patientiam quadraginta annorum et quod excurrit apprehendere. 1698 [rz.]. B. m. (Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle), 1698.
1123 Repraesentatio iuris. Repraesentatio juris clari ac liquidi, quô fas est serenissimo Electori Brandenburgico, possessionem pignoris, eidem per aeternum foedus et fidem juratam in Urbe Elbingâ constituti, post patientiam quadraginta annorum et quod excurrit apprehendere. 1698 [rz.]. B. m., 1698.
2033 Resolutio. Resolutio Romana Theologorum a Sanctissimo Domine Nostro Papa Clemente XII. deputatorum super nullitate et invaliditate Juramenti tempore Comitiorum Convocationis praestiti, ab Eminentissimo ac Reverendissimo Domino Cardinale S. Clementis Albani Regni Poloniae Protectore transmissa. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1733).
2034 Respons. Respons ná Konwikcyą Fałszu pod imieniem Posła Francuzkiego wydanego Listu. B. m., b. r. (1697).
2035 Responsum. Responsum Datum Legatis Pontificiis Zachariae Delphino Episcopo Pharensi patricio Veneto, et Commandeno Episcopo Jacenthino, in Conventu Naumburgensi. Anno 1561. Recusum ad editionem Witebergensem. Praemissâ utriusq. Legati Oratione. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld?, przed 1650).
774 Reverendo. Reverendo ac eruditione praestantissimo [...] Samueli Corellio Sermonis divini apud Preusmarcenses et Martis de die, Elbingenses, praeconi vigilanter sedulo, sponso, et [...] Elisabethae Preussiae [...] Martini Preussii [...] Filiae sponsae. Faustas nuptias Jul. XIX celebrandas, faventes adprecantur. Elbingae, Typis Achatii Corellii 1656 [rz.]. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1656.
775 (Elbląg, Elbing). Revidirte Feuerordnung der Stadt Elbing. Publiciret den 6 Junij Anno 1633. Elbing, Bey Wendel Bodenhausen (1633). Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., (1633).
2559 Schmieden Joannes Ernestus. Rex placatus. Accurante Musa. [Gdańsk?, b. dr.] 1703. B. m. (Gdańsk, 1703).
574 Keckermann Bartholomäus (Keckermann Bartholomaeus). Rhetoricae ecclesiasticae [...] libri duo. Ed. 2 emendatior. Additae in fine tres eiusdem argumenti diatribae, una incerti autoris, altera [...] Georgii Sohnii, tertia Antonii Schori. Hanoviae, Ap. Gu. Antonium 1604 [rz.]. Hanau, druk. Wilhelm Antonius, 1604.
1077 Narsius Joannes (Narssius Anastasius Johann). Riga devicta ab augustissimo principe Gustavo Adolpho Suecorum, Gothorum, Vandalorumque rege, magno principe Finlandiae, duce Esthoniae, Careliaeque, nec non ingriae Domino etc. etc. carmine heroico descripta a Ioanne Narssio Anastasio Dordraco-Batavo Medicinae Doctore. Rigae Livonum excudebat Gerhardus Schröder 1625 [rz.]. Riga, druk. Gerhard Schröder, 1625.
2364 Rituale. Rituale Sacramentorum Ac Aliarum Ecclesiae Caeremoniarum, Ex Rituali juxta decretum Synodi Provinc: Petricov. edito, depromptum ad uniformem Ecclesiarum Regni Polon: & Mag: Ducatus Lith: usum insuper aliquibus auctum. Cum Gratiâ et Privilegio, S. R. M. Cracoviae, Viduam et Haeredes Christophori Schedel, S. R. M. Typographi, Anno D[omi]ni, M. DC. LV. Kraków, druk. wdowy i dziedziców Krzysztofa Schedla, 1655.
1495 Rituale. Rituale Sacramentorum ac Aliarum Ecclesiae Caeremoniarum, ex Rituali, iuxta decretum Synodi Prouinc: Petricouien: edito, de promptum, ad uniformem Ecclesiarum Regni Polon: et M. Ducatus Lith: usum: insuper aliquibus auctum. Cum scitu et permissu Officij. Vilnae, Typis Academioe (sic) Societatia Iesu. Anno Domini 1641 [rz.]. Wilno, druk. Akademicka (Jezuicka), 1641.
1496 Rituale. Rituale Sacramentorum ac Aliarum Ecclesiae Caeremoniarum. Ex Decreto Synodi Prouinc: Petricouień: ad uniformem Ecclesiarum Regni Polon: usum recens editum. Cum licentia Superiorum. Posnaniae. Jn Officina Typographica Viduae Haeredum Alberti Reguli Młoduiewicz. Anno Dńi 1679. Poznań, druk. wdowy i dziedziców Wojciecha Regulusa, 1679.
2163 Rituale. Rituale Sacramentorum, Ac Aliarum Ecclesiae Ceremoniarum. Ex Rituali Iuxta Decretum Synodi Provincialis Petricoviensis, edito, Depromptum. Ad uniformem Ecclesiarum Regni Poloniae et magni [sic] Ducatus Lithvaniae usum, Insuper Aliquibus. Auctum. Reimpressum. Anno Domini 1772. Calissii Typis S.R.M. Reip: in Coll: Soc: Iesu. Kalisz, Druk. Jezuitów, 1772.
1398 Rituale. Rituale Vratislaviense ad usum Romanum accomodatum pro Sacramentorum administratione aliisque Ecclesiae publicis functionibus ritè et uniformiter in hac Dioecesi obeundis. Jussu et Authoritate reverendissimi Capituli Ecclesiae Cathedralis Vratislaviensis sede Episcopali vacante editum ac promulgatum Anno 1682 [rz.]. Nissae, Typis Christophori Lertz, Civitatis Typographi. Nysa, druk. Krzysztof Lertz, (1682).
1399 Rituale. Rituale Vratislaviense ad usum Romanum accomodatum, pro Sacramentorum administratione, aliisque Ecclesiae publicis functionibus Jussu et authoritat Reverendissimi ac Illustrissimi Domini, Domini Mauritii de Strachwitz et Mega-Zauche, Dei et S. Apostolicae sedis gratia Episcopi Tyberiadensis nec non Dioecesis Vratislaviensis Ditionis Regio-Borussicae Vicarii Apostolici etc. etc. Editum. Vratislaviae 1775 [rz.]. Impr. Joann. Franc. Kreutzer, Reverendiss. ac Celsiss. Principis ac Episcopi Typograph. Aulicus. Pars altera Ritualis Vratislaviensis de Benedictionibus, Processionibus, nec non exorcismis, ac iis, quae Parochi prae Manibus habere debent, vel ex laudabili Consuetudine a Fidelibus desiderari solent, Vratislaviae, Typis Johann Francisci Kreuzer. Wrocław, Jan Franciszek Kreutzer w druk. Biskupiej, 1775.
1607 Korsak Jan. Rok iak dzien krotki co do wdźięczney pracy y dzien iak rok długi, co do wieczney rekompensy,* albo krotkie na każdy dźień roku dla Matki Boskiey przysługi ćiągnące za sobą w rekompenśie wiek długi, przez X. Jana Korsaka J. AA. LL. y filozofii doktora, aktualnego ś. theologii professora, w roku 1747 opisane. Za szczęśłiwy prognostyk za żyćia lat długich; po śmierći wiekow złotych, kulturom y kulturkom Matki Boskiey ofiarowane. [Cz. 1] W Wilnie, w Drukarni Akademic. Societat. Jezu [sic]. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), (1748).
1470 Strauch Benedikt. Römisch-Katholischer Catechismus für die IIte Classe der Kinder. Rzymsko-Kátolicki Katechizm dla większych dzieci drugiey Klásy. Cum Privilegio, et Licentia Ordinarii. Sagan, im Verlage der katholischen Trivialschule. Gedruckt bey Joh. Christoph Lauhen. 1765. Żagań, nakł. Katholische Trivialschule, druk. Johann Christoph Lauhe, 1765.
1469 Felbiger Johann Ignaz von. Römisch-Katholischer Catechismus für die kleinsten Kinder. Rzymsko-Kátolicki Katechizm dla naymnieyszych dzieci. Cum Privilegio, et Licentia Ordinarii. Sagan, im Verlage der katholischen Trivialschule. gedruckt bey Johann Christoph Lauhen. Żagań, nakł. Katholische Trivialschule, druk. Johann Christoph Lauhe, (1765).
2294 Rorate. Rorate Abo Pieśni nabożne Adwentowe, ktore w sobie zámykáią chwałę Páńską, y niewymowne dobrodźieystwá, przez naświętsze Národzenie iego. Teraz nowo z pilnośćią przeyrzáne, y z przyczynieniem niektorych Pieśni wydrukowáne. Roku Páńskiego, 1621. Kraków, druk. Franiszek Cezary st., 1621.
2621 Zum Bergen Rotger. Rotgeri zum Bergen Potentissimi Regis Poloniae ac Sveciae secretarii hereditarii in Brasneken epistola altera cum nonnullis epigrammatibus. Regiomonti. Typis Joh. Reusneri. 1650. Królewiec, druk. Johann Reusner, 1650.
2622 Zum Bergen Rotger. Rotgeri zum Bergen Potentissimi Regis Poloniae ac Sveciae secretarii hereditarii in Brasneken epistola tertia cum nonnullis epigrammatibus. Regiomonti. Typis Joh. Reusneri. 1650. Królewiec, druk. Johann Reusner, 1650.
1667 Różaniec Najświętszej Panny Maryi. Rozaniec Nayświętszey Panny Maryj Y Naysłodszego Jmienia Jezus ktory Przeświętna Archikonfraternia Tegoż Bractwá w Kośćiele fárnym Ozoowieckim [sic] od práwuie [sic]. Złozony. z przydátkami innych Nábożeństw dla wygody Bráći Siostr tegoż Bráctwa y dla zbudzenia w sercách ludzkich áffektow Przenayświętszego Jmienia Jezusa y Maryj. Wydany. Jáśnie Wielmo: Michałowi y z Jáśnie Oświeconych Xiążąt Radziwiłow Tekli Sapiechom [sic] Woiewodom Podlaskim Osobliwyn Dobrodzieiom Pánom y Kollátorum [sic] Ofiarowany. Roku 1747. Drukowány. W Drukárni Akademij Zamoyskiey. Zamość, druk. Akademicka, 1747.
1668 Różaniec Przenajświętszej Panny Maryi. Rozaniec Przenayświętszey Panny Maryey, y naysłodszego imienia Jezus, y za konaiących. Do ktorego nowo przydane są rożne Nabożeństwá, ktore Regestr pokázuie. Tákże Nábożeństwo Wielkopiątkowe etc. Zá dozwoleniem Stárszych do druku podány. W Warszawie W Drukárni J.K.M. WW.OO. Scholarum Piarum. Roku Páńskiego 1720. Warszawa, druk. Pijarów, 1720.
2302 Rozgraniczenie. Rozgraniczenie Normalne W Wielkim Xięstwie Litewskim, Prawo Dnia 1. Miesiąca Grudnia Roku 1791. uchwalone. B. m., b. r. (1791/1792).
74 Fryderyk Wilhelm II, król pruski. Rozkaz Nayiasnieyszego Krola JMci pruskiego do Woiewodztwa Krakowskiego i Xięstwa Siewierskiego. B. m., b. r. (1794).
2386 Schelner Nickel. Rozmaite piekne [sic] á przyiemne rozmowy Polskie y Niemieckie, ku osobliwemu pożytku, y zwycżáyowi Dziatek młodych pilnie wespołek zebráne. Mancherley: schoene und liebliche Oratiuncule, Polnisch und Deutsch, zů soenderlichen nucz und gebrauch der Kinder, mit vleys zůsamen gelesen. Kraków, druk. Hieronim Wietor, 1539 (w kolofonie).
2197 Bibicki Stanislaus (pseud.). Rozmowa Kostery y Piianice Uczyniona, przez Stanislausa Bibickiego. B. m., b. r. (*Raków, druk. Sebastian Sternacki, przed 1621),
2022 Poradowski Krzysztof. Rozmowa Ukrainy z Zolnierzem y bárzo krotkie wspomnienie Rycyrzow Korony Polskiey, iáko y Wielkiego Xiestwá Litew. Od Krzysztopha z Porad Poradowskiego wystáwiona. We Lwowie. Roku Pánskiego 1644. Lwów, (druk. Jezuitów, Sebastian Nowogórski), 1644.