Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z-a]:
1009 Copia (Eingekommene). Eingekommene Copia von denen Vergleichs-Puncten, welche in der littauischen Streitigkeit von denen Hrn. Hrn. Commissarien und Mediatoren abgehandelt und fest gestellet worden zwischen Lawnow und Pitzwitz den 20. Decembr. Anno 1698. B. m., (ok. 1698).
1946 Franck Bartholomaeus. Antwort im Nahmen eines Rahts und Ordnungen durch den Syndicum der Stadt Dantzig. Im Jahr 1670. B. m., (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete), 1670.
1473 Maria Teresa, cesarzowa austriacka. Patent wegen Besitznehmung einiger Provinzen in Pohlen, von Seiten Ihrer Kaiserlich Königlichen Majestät zu Hungarn und Böhmen etc.etc. d.d. Wien den 11. Septembr. 1772. B. m., (1772).
1577 Górka Ludwik. Wieczerza Panska ábo Nabozenstwo Do Nayświętszego Sakramentu W dźień Komunij y inszych czásow służące. B. m., (1712?).
1097 Relacya o armacie (Relacja o armacie). Relácya o Armacie z Xiestwá Saskiego ná Zamek Krákowski wprowádzoney Die 24 Ianuarij. 1698. B. m., (1698).
1609 Laudum generalne. Laudum generalne woiewodztw y powiatow Wiel. Xtwa. Litewskiego przez delegowanych Ichmosciow panow posłow ná dzien Cztyrnásty [sic] Augusta do Wilna zgromádzonych Iednostaynie postánowione Roku 1698. B. m., (1698).
1927 Dąbski Stanisław. [List pasterski w sprawie mszy św. wotywnej w intencji elekcji w katedrze włocławskiej, kolegiacie kruszwickiej i parafiach diecezji włocławskiej; s.l., 1697]. B. m., (1697).
1932 Disquisitia. Do Ich MM.PP. Senatorow Urzędników, y całego Stanu Rycerskiego Polskiego y Litewskiego Electorow Krolewskich Jeżeli z Natiey Francuskiey obrać Krola? Disquisitia powazna, gruntowna, y potrzebna. B. m., (1697).
1593 (Kajetan św.). Nowenna, ábo Dźiewią-ćiodniowe [sic] Nabożenstwo do Swiętego Kajetana, Klerykow pod Regułą żyiących Fundatora. Ktorego Nabożenstwá samże Kajetan Swięty, wielu do siebie nabożnym ludźiom pokázawszy się, nauczył, ná uproszenie u siebie wielu łask y dobrodźieystw, iáko w Duchownych, ták y doczesnych potrzebách, a osobliwie w godzinę śmierći. Z Włoskiego ięzyka ná Polski przetłumaczone, przez iednego Zakonniká ex Ordinibus mendicantium Kápłáná, zá dozwoleniem Stárszych. B. m., (1697?).
1138 Verfassung (Kurtze). Kurtze Verfassung der Ceremonialien, welche so wol bey Aussfahrt Ih. Königl. Hoheit Printzen Jacobi auff die Gräntze wie auch bey glücklichem Einzüge in Warschau mit der Durchläuchtigen Princessin Hedwigis Elisabetha von Neuburg sollen gehallten werden. B. m., (1691).
1132 Toussaint de Forbin Janson. [Oratio episcopi Massiliensis legati Gallici pro comitiis electionis 1674 in campo electionis habita]. B. m., (1674).
1141 Victoria. Victoria und glücklicher Verlauff Königl. Mayst. in Polen und Schweden Kriegs expedition wider die Moscowiter bey Smolensko. Extract eines Schreibens deroselben Königl. Mayst. an die zur Wilde versamblete Herrn Stände von Dato den 26. Februar. Anno 1634. B. m., (1634).
1006 Copia eines Schreibens. Copia eines Schreibens aus dem Königlichen Feldlager bey Kamienietc von dato 22 Septembr aussm Lateinischen ins Deutsch transferiret, 1634. B. m., (1634).
1083 Proposition. Proposition so Königlicher May. in Polen und Schweden Gesandter bey den Herren Staden General der vereinigten Niederlanden angebracht. Anno [1633?]. B. m., (1633?).
2383 Deffilles Jan Ignacy du. Opisanie Katafalku Pogrzebowego ś. p. Jaśni-Oświeconey [sic] z Xiążąt Sanguszkow Xiężney Jabłonowski Woiewodziny Poznańskiey, za wynalazkiem, staraniem y pracą Jmci Pana du Deffiles [sic] Jndziniera, Architekta y Geometry przysięgłego Rzeczypospolitey. [Tytuł w nagłówku prawej szpalty, w nagłówku lewej szpalty tytuł francuski:] Description du Catafalque de son Altesse Madame la Princesse Jabłonowska Palatine de Posnanie née Princesse Sanguszko, inventé par M. du Deffilles Ingenieur Architecte et Géometre juré de la République; traduite en Polonois par C. Gorski Prêtre des Ecoles Pieuses. B. m. i r. (Lwów?, 1767).
1961 Gespräche. Gespräche im Reiche derer Todten, zwischen dem grossen Könige von Franckreich Ludewig dem XIV. und zwischen Francisco Ludovico von Bourbon Printz de Conty, die ietzige neueste Pohlnische Conjuncturen betreffend. Oster-Messe 1733. B. m. (Wrocław?), 1733.
1449 Fryderyk II, król pruski. Königl. Preussisches Edict, dass die mit Sr. Königl. Majestät in Pohlen und Churfürstl. Durchl. zu Sachsen, Wegen reciproquer Arretierung und Ausliefferung der Deserteurs von Beyderseitigen Arméen Errichtete Convention und Cartel, von allen Königl. Militair- und Civil-Bedienten und übrigen Unterthanen, auf das genaueste, und bey Vermeidung unausbleiblicher Straffe, beobachtet werden solle. Anno 1741. B. m. (Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn), 1741.
1981 Kuchler Jacobus. De nuptiis serenissimi et potentismi Poloniae Regis Sigismundi Secundi, Augusti, et illutrissimae Dominae D. Catharinae Serenissimi Romanorum et Regis Ferdinandi filiae Ducis Mantuae etc. Epithalamion. Autore Iacobo Kuchlero Hirsbergense. 1553. B. m. (Wrocław, druk. Kryspin Scharffenberg st.), 1554.
638 Martini Jakob (Martinus Iacobus). De tribus Elohim [Liber 1-2]. [Wittebergae] Sumpt. Zachariae Schureri, 1614-1615 [rz.]. B. m. (Wittenberg), nakł. Zacharias Schürer (I), 1614-1615.
1401 (Schelwig Samuel). Ehren-Lob, welches dem Wohl-Ehrenvesten, Hochachtbaren und Wohl-gelahrten Herrn M. Samueli Schelguigio, von Gur aus Schlesien, der Philosophischen Facultät zu Wittenberg bissher wohlverdienten Adjuncto, jetzo aber beruffenen Con-Rectori in das vornehme Gymnasium zu Thorn, am 25. Tage des Winter-Monats dieses 1667sten Jahres auf die Reise beyfügten die Annoch in Wittenberg studierende Schlesier. Druckts Michael Meyer in der Fincelianischen Druckerey. B. m. (Wittenberg), Michael Meyer w druk. Fincela (Hiob Wilhelm Fincelius Erben), 1667.
18 Kreuza-Rzewuski Leon (Kreuża Leon, Krevza Lev). Kazanie O świątobliwym Zywoćie y chwalebney śmierći. Przewielebnego w Bodze Oyca Iosaphata Kuncewicza Arcybiskupá Połockiego Witebskiego y Msćisławskiego W cerkwi Cathedralney Połockiey przy depozyciey ćiáłá iego Odprawowane od Oycá Leona Kreuży Nominata na Episkopstwo Smolenskie. Zá wolą y roskázániem starszych z Ruskiego Ięzyká na polski przełożone y w druk podane. Roku 1625. Jánuary 17. B. m. (Wilno), 1625.
327 Wolan Andrzej (Andreas Volanus). Ad beatissimum Patrem, D. Hippolytum Aldebrandinum, cardinalem olim, et summum Ecclesiae Romanae poenitentiarium, nunc autem Pont[ificem] Max[imum] electum, oratio. Impensis Magnifici Domini Nicolai Narusseuicij Castellani Samogitiae, etc. Anno 1593 [rz.]. B. m. (Wilno?), nakł. Mikołaj Naruszewicz, 1593.
1893 August II, król polski. [Uniwersał na sejmik relationis, s.l., 1720]. B. m. (Warszawa), druk. Pijarów, 1720.
2012 Olszowski Andrzej. Sermo parentalis in exequiis serenissimi et potentissimi principis Divae Memoriae Joannis Casimiri Poloniae et Sveciae régis. Dictus sub tempus Comitiorum Regni. Varsaviae in Ecclesia Collegiata Sancti Joannis Baptistae Die XVIII. Februarii Anno 1673 [rz.]. B. m. (Warszawa), 1673.
49 Prażmowski Mikołaj, Sobieski Jan. Manifest o rozerwanym seymie podany do akt grodzkich warszawskich sub Actu Feriae Sextae in Vigilia Resti Visitationis gloriossimae Virginis Mariae, 1672. B. m. (Warszawa), 1672.
1964 Grzymułtowski Krzysztof. Mowy seymowe Jasnie Wielmoznego I.P. Krzysztofa Rzymułtowskiego [Grzymułtowskiego] Woiewody Poznanskiego. Miane na Seymie walnym w Warszawie Roku 1685. Ktore z Osobliwey ku Iegomośći życzliwośći na wzór wolnych Głosow Ochrony i wiadomości Praw. Senatora Godney Mowy Miłośći i Oyczyzny. Ieden Civis Patriae Wiekopomnym czasom Podał in lucem Roku tegosz 1685. B. m. (Warszawa, druk. Pijarów?), 1685.
2354 Zabawa. Zabawa Zbawienna w drodze Szczęśliwey Wieczności przez Rozmyślanie o Męce Panskiey tudziesz o Przenaysw. Sakramencie Ciała y Krwie Jezusowey: o Dobrodzieystwach Boskich: o Cięszkości grzechu: o prożności swiata: o Smierci: o Sądzie Pańskim: o Mękach piekielnych: y Chwale Niebieskiey. w pierwszey Części; takze O Cnotach y doskonałości Zycia SS. Pańskich, na niektore Uroczystsze Swięta, przydane w drugiey Częsci Książki tey Za wyraźnym Pozwoleniem Zwierzchnosci Roku Ktorego Bog naywiększą Koło Zbawienia Ludzkiego wziął na się zabawe 1760 Przedrukowaney. Braci [sic] Mnieyszym Zakonu S. O. Franciszka Reformatom Prowincyi Pruskiey, Szukaiącym Zbawienia. Podana. B. m. (Toruń?), 1760.
997 Copia literarum (Copia litterarum). Copia literarum ex castris ad Camenecum datarum die 20. Septemb. anno 1634 [rz.]. Tum et Epistola Murtasae Baschae Generalis Exercituum Turcicorum ad Generalem exercituum Regni Poloniae scripta. Copey eines Schreibens aus dem Königlichen Feld Läger bey Kaminecz vom 20. Septemb. Anno 1634. Nebenst dess Türkischen Generals Murtasa Bascha an den Herrn General Feld Hauptmann der Cron Pohl en überschickter Missiven. Gedruckt im Jahr 1634. B. m. (Toruń, druk. Franciszek Schnellboltz), 1634.
396 Bücher Christian Friedrich (Bücher Christianus Fridericus). Haupt-Gründe des fanaticismi [...] aus der H. Schrifft und der Christl. Antiquität [...]. Dantzig, auf Kosten des Autoris, bey J. A. Plener 1699. B. m. (Szczecin), druk. Johann Adam Plener, 1699.
756 Discurs (Pommerscher). Pommerscher Discurs von der Stettinschen Belagerung und dero Wiederstandes Ursachen aus den Pommerschen Chroniken des Landes Constitutionen und andern Nachrichten zusammengetragen. 1677. B. m. (Szczecin?), 1677.