Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
985 (Elbląg, Elbing). Beschreibung der in dem Königlichen Preussen gelegenen Stadt Elbingen auch wie und warum solche von Sr. Churfürstl. durchl. zu Brandenburg ietzo mit Accord in Possess genommen worden. Leipzig zu finden bey Joh. Chr. Brandenburgern 1698. Leipzig, druk. Johann Christoph Brandenburger, 1698.
48 Eksorbitancje. Exorbitancie. Na requizycią Xsiążęcia Jego Mci Biskupa Kuiawskiego y inszych Ich M. M. od K. J. Mci posłanych [...]. B. m., b. r. (1672).
1775 Ekscerpt. Excerpt z Statutow Praw y Konstytucyi Koronnych Kar za Przestępstwa Prawa. W Berdyczowie w Drukarni Fortecy Nayświęt: Maryi Panny za Przywileiem J.K.M. Roku 1783. Berdyczów, druk. Karmelitów, 1783.
1016 Einzug (Prächtiger). Prächtiger Einzug welchen Ihre Königl. Majestät in Pohlen Augustus der II. etc. etc. etc. in Dantzig den 19. Martii st. n. Anno 1698. gehalten. Nebst einer Beschreibung der Stadt Marienburg und Dantzig nach der Copie gedruckt in Dantzig. Gdańsk, (ok. 1698).
2468 Eilard Christoph. Declamatio funebris in obitum Alberti Friderici, marchionis Brandenburgensis habita 7 Iduum Februarii altero die 1619. Królewiec, J. Fabricius, [po 7 II 1619]. Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), 1619.
464 Eichstaedt Lorenz (Eichstad Laurentius). Disputatio chronologica De vero Anno et die Passionis Dominicae, Qvam [...] praeside [...] publicae censurae submittit Joannes Acoluthus Vratisl. Anno Aerae Christianae bisextili 1648 [rz.] Mense Aprili [...] 3. Nonas Aprileis fer. 6. [Gdańsk] Typis Rhetianis [1648]. B. m. (Gdańsk), druk. wdowy Jerzego Rhete (II), (1648).
465 Eichstaedt Lorenz (Eichstad Laurentius). Exercitatio astrologica continens theoremata ac problemata de eclipsium luminarium effectibus et significationibus, quae sub praesidio [...] publicae disquisitioni subjicitur a respondente Georgio Schröder, Gedanensi. Habebitur disputatio [...] d. 11. Martii, Anno Aer. C. 1655 horis matut[inis]. [Gdańsk] Typis Viduae Georgii Rhetii [1655]. B. m. (Gdańsk; Szczecin?), druk. wdowy Jerzego Rhete (II), (1655).
466 Eichstaedt Lorenz (Eichstad Laurentius). Neuer und Alter Schreib-Calender auff das Jahr nach der Geburth unsers Herrn Jesu Christi 1663 [rz.], Welches ist ein Jahr von dreyzehen Newmonden und zwo Finsternüssen XXII. Feb. XVIII. Aug. Auff den Dantziger Horizont gerichtet durch Laurentium Eichstadium, D. Der Königl. Stadt Dantzig Physicum und Mathematicum. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1662).
467 Eichstaedt Lorenz (Eichstad Laurentius). Quod Deo Uni et Trino gratum, acceptumque atque huic urbi ac Gymnasio Gedanensi honorificum et salutare sit, Programma seu intimatio, ut vocant, jubilaei primi secularis huius Inclyti Gymnasii Gedanensis, quod centenarium eiusdem et natalem secundum inchoat, et ex decreto, authoritate [...] Senatus nostri Dantiscani a [...] 1658 ipsis Idibus Junii celebrabitur [...] Ad cuius auscultationem omnes [...] invitat [...]. [Gdańsk] Typis Viduae Georgii Rhetii, excud. David Frid. Rhetius [1658]. B. m. (Gdańsk), druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1658).
1442 Ehrhardt Sigismund Justus. Neue Diplomatische Beyträge zur Erläuterung der alten Niederschlesischen Geschichte und Rechte. Erstes Stück [1-5]. Bresslau, bey Johann Friedrich Korn dem altern, 1773[-1774]. Wrocław, nakł. Johann Friedrich Korn st., 1773-1774.
2279 Eck Valentin. Insunt huic libro Ad Invictissimum Ludovicum Hungariae & Bohemiae &c Regem, pro bello Turcis inferendo. Exhortatio. Item, Alia, ad Proceres Hungariae, Praeterea, de Illustris atq[ue] magnifici domini, D[omi]ni Alexii Thurzonis de Bethlemfalva &c in Regalium Thauernicoru[m] magistrum electione. Plausus heroicus. Valentino Ecchio Lendano Rheto Barpthanae Reipub. a Consilijs atq[ue] a libellis Autore. Kraków, druk. Hieronim Wietor, 1524 (w kolofonie).
1566 Echo żałosne. Echo Załosne Mile serca Pobożne kruszac [sic] Rozweselaiące, Albo Głosne Rozmyslanie Okrutney Męki Páná nászego Jezusa Chrystusa y Nayświętszey Maryi Panny Matki iego Boleśći, Pierwey pod Tytułem Snopek Miry z Ogrodu Getsemańskiego po kilkakroć Wydane, Y po wielu mieyscach z wielkim affektem Brzmiące, Teraz zaś, Nowym Tytułem y niektorymi słowami y pieniámi, dła pomnożenia co raz nowych affektow ku teyże naydroższey Męce Iezusowey znowu Przedrukowane, Roku od ogłoszonego jawnie świátu Słowá Przedwiecznego 1748. W Krákowie, w Drukárni Akád. Koll. Większ. Kraków, Druk. Akademicka, 1748.
462 Echo trzech charitów. Echo trzech charitow wdzięcznie między sobą rozmawiaiących na akt weselny J.M.P. Grzegorza Brauna y I. Mcey. Paniey Anny Hanowey Braterskim affektem rozgłoszone w Ełbiągu Roku Pańskiego 1653. Miesiąca Marca, dnia 4. Elbląg, 1653.
1565 Echo Siedmioraki. Echo Siedmioraki Głos Wydaiące To iest Koronka Szkaplerza Swiętego Panny Przenayswiętszey Maryi Od Nabożnych Braci y Siostr tey Konfraterniy zgodną rezonáncyą Ogłoszone, Do ktorey Przydana iest krotka informacya o Początku, Przywileiach, Odpustach, y inszych łáskach Duchownych Arcy-Bractwa Szkaplerza Swiętego. Roku ktorego Słowo Przedwieczne z Betleemskiey Opoki całemu Zábrzmiáło Swiátu. We Lwowie, w Drukarni Pawła Jozefa Golczewskiego J.K.M. Uprzywilejowanego Typografa. Lwów, druk. Paweł Józef Golczewski, (1751).
461 Eccard Richard. Hochzeit-Gesang zu Ehren [...] Balthasari Voidio und seiner [...] Braut Veronicae, sel. H. Tobiae Lutzenbergers zu Augsburg vornehmen Handelsmans [...] Tochter [...] Nach madrigalischer Art mit 5 Stimmen verfertiget durch [...]. Elbing, bey S. Wendel Bodenhausen Erben, 1645, den 27. Oct. Elbląg, druk. dziedziców Wendela Bodenhausena mł., 1645.
2641 (Dzikovius Henricus). Candida Amicorum Vota, quae Viro Admodum Reverendo, Clarissimo atque Doctissimo Domino Henrico Dzikovio, Ecclesiastae Templi Mariani fidelissimo et facundissimo, Cum secundas nuptias iniret cum Lectissima omnisque virtutis splendore conspicua Virgine Justina Elisabetha natalibus Bilivernizia, Anno 1691. d. 30. Januarii reddiderunt. Thorunii, imprimebat Johannes Balthasar Bresler. Toruń, druk. Jan Baltazar Bressler, (1691).
65 Dziennik Czynności Sejmu. Dziennik Czynności Seymu Głownego Ordynaryinego Warszawskiego, pod związkiem Konfederacyi Oboyga Narodów agituiącego się 1790. Z zlecenia Stanow. Sessya CCXLVIII. Dnia 16. Kwietnia w Piątek. Sessya CCXLIX. Dnia 19. Kwietnia w Poniedziałek. Sessya CCL. Dnia 20. Kwietnia we Wtorek. Sessya CCLI. Dnia 22. Kwietnia we Czwartek. Sessya CCLII. Dnia 23. Kwietnia w Piątek. Sessya CCLIII. Dnia 26. Kwietnia w Poniedziałek. Sessya CCLIV. Dnia 27. Kwietnia we Wtorek. Sessya CCLV. Dnia 29. Kwietnia we Czwartek. Sessya CCLVI. Dnia 30. Kwietnia w Piątek. Sessya CCLVII. Dnia 3. Maja w Poniedziałek. Sessya CCLYIII. Dnia 4 Maia we Wtorek. Sessya CCLIX. Dnia 6. Maja we Czwartek. Sessya CCLX. Dnia 7 Maia w Piątek. Sessya CCLXI. Dnia 10. Maia w Poniedziałek. Sessya CCLXII. Dnia 11. Maia we Wtorek. Sessya CCLXIII. Dnia 14. Maia w Piątek. B. m., b. r. (1790).
1564 Dziennik albo krótki sposób. Dziennik albo Krotki Sposob Codziennego Y Wybornego Nabozenstwa Przedrukowany. Roku Pańskiego 1735. W Lublinie, w Drukárni Coll. Soc: Jesu. Lublin, druk. Jezuitów, 1735.
1563 Dzielowski Franciszek. Gosciniec prosty do nieba zyćiem Syná Bożego y iego Swiętych Kochánkow utorowany. Przez O. Franciszka Dzielowskiego, zakonu Franciszka Swiętego, Minorum de Observantia, Prowincyi Máłopolskiey Kustosza, potrzećie z przydatkiem swoim wydany, y ná cáły tydźień rozdzielony. Z dozwoleniem przełożonych. W Krakowie w Drukarni Akademickiey, 1733. Kraków, Druk. Akademicka, 1733.
1441 Dziedzic Wojciech. Zabawy Duchowne, Pánnom Zakonu ś. Benedyktá przodkiem, à potym y wszytkim innym Zakonniczkom, a náostátek y inszym ludziom wszelákiego stanu w nabożeństwie śię zabáwiáiącym, potrzebne y pożyteczne. Zá wolą y roskazániem Xiążęćiá I. Mći niegdy Ierzego Radziwiła Kárdynałá, Biskupá Krákowskiego, w Roku 1597. wydáne. A powtore zá roskazániem Przewielebnego I.M.X. Iana Tarnowskiego, Archidiákona Krakowskiego, Wizytatorá Klasztoru nászego, w druk ponowione. Z przydátkiem rożnych Godzinek, Modlitew, Rozmyślánia, Litániy, temuż Zgromádzeniu y innym inszym ludziom, w bogomyślnośći śię kochájącym służące. W Krakowie, w Drukárni Fránćiszká Cezárego, Roku 1643. Kraków, druk. Franciszek Cezary st., 1643.
967 Dziedzic Wojciech. Zabawy Duchowne, Pánnom Zakonu S. Benedyktá. Y wszytkim in[n]ym Zakonniczkom bárzo potrzebne y pożyteczne: Zá wolą y roskazaniém Xiążęćiá J. M. Jerzego Kárdynałá Rádziwiłá, Biskupá Krak. wydáne. Teraz záś zá stárániem I. M. Pánny Doroty Kąckiey Xięni Zwierzynieckiey, znowu przedrukowáne. w Krákowie, v Máćieiá Andrzeiowczyká, Roku P. 1627. Kraków, druk. Maciej Jędrzejowczyk, 1627.
1562 Dziardyn duchowny. Dziardyn duchowny, Rozlicznym kwiećiem Niebieskiego odoru násádzony, to iest nabozenstwami do swiętych patronow nowych, także na wszystkie całego roku swięta, wdżięcznemi affektami ozdobiony y na ręce Jaśnie Wielmożnych Ich MMCiow PP Dąbskich złozony, a za pozwoleniem zwierzchnośći duchowney do druku podany. W Poznaniu, w Drukárni Akademickiey, kosztem Jozefa Wolnskiego, R. P. 1722. Poznań, druk. Akademicka nakł. Józefa Wolnskiego, 1722.
1355 Dury John (Duraeus Johannes, Dure Jean). Hypomnemata de studio pacis Ecclesiasticae, á Iohanne Duraeo Suscepto. Ab Anno 1628 ad Annum 1635. Amstelodami, ex officinâ Iohannis Frederici Stam, sub signo spei Anno 1636 [rz.]. Amsterdam, druk. Jan Fryderyk Stam, 1636.
2640 (Dunte Heinrich). Honor Novissimus, Viro Nobilissimo, Amplissimo et Consultissimo Dn. Henrico Dunten, Reipublicae Thorun. Consuli, et Ecclesiae ad SS. Trin. Praefecto Gravissimo, d. 17 Aug. pie defuncto, et 20 ejusd. solenniter humato, exhibitus a Gymnasii Thorun. Rectore, et Professoribus. Thorunii, Imprimebat Johannes Balthasar Bresler. 1693. Toruń, druk. Jan Baltazar Bressler, 1693.
1939 Duma. Duma kozacka. B. m., b. r. (ok. 1648).
1561 Drużbicki Kasper. Nauka O Przygotowaniv Się Do Swiątobliwey Smierci. Przez X. Kaspra Druzbickeigo, Societatis Iesu Napisana, A Teraz znowu przedrukowána z przydátkiem Kśiążeczki názwaney Smierc Swiątobliwá. Zá dozwoleniem Illustrissimi Loci Ordinarij. Ofiarowana Jaśnie Wielmożney Jey Mośći P.P. Racheli Barbarże Duninownie ź Raiec Raieckiey Brzostowskiey, Woiewodźiney Trockiey: Miadźielskiey, Dawgowskiey, Oranskiey, Przełaysk: Bystrzyc: Oźiats: etc:etc. Starośćiny w Wilnie Od Drukárni Akádemickiey Soc: Iesv, Roku P. 1686. Wilno, druk Akademicka (Jezuitów), 1686.
1439 Drużbicki Kasper. Dyscypliny Duszne. To iest. Rozmáite sposoby Karania. Poniżania y kształtowánia Dusze Naszey, przed Májestatem Boskim. Przez W. X. Kaspra Druzbickiego Societatis Iesu. Z dozwoleniem Stárszych. W Poznaniu Powtórnie przedrukowáne. w Drukárni I.K.M. Collegium Societatis Iesu. Roku Pańskiego 1685. Poznań, druk. Jezuicka, 1685.
1440 Drużbicki Kasper. Serce Jezusowe Meta albo Cel Serc stworzonych od X. Kásprá Druzbickiego Societatis Iesu Pospoliety wszytkich Miłośći Wystáwiony W Poznaniu w Druk. Collegium Soc. Iezu Roku J687 [sic]. Poznań, druk. Jezuicka, 1687.
929 Dróżki święte. Drozki Swięte Albo Sposob Nawiedzenia Nayświętszego Sakramentu. B. m., b. r. (po 1700).
1560 Drogi cierniowe. Drogi Cierniowe Abo Modlitwy Serdeczne. Rozdzielone ná Táiemnice Męki Páná nászego Jezusa Chrystusa. Nietylko ludziom pospolitym ále y Kápłanom, Zakonnikom, ktorzy Modlitwę Rozmyślánia czynią: bo tu o niey są sposoby, y Náuki dźiwnie potrzebne. Z Włoskiey Ksiąszki bardzo nabożney prztłumaczone. Z Dozwoleniem Stárszych. W Druk: Wdowy Lukasza [sic] Kupisza I.K.M. Typ: Roku Páńskiego 1655. Kraków, druk. wdowy Łukasza Kupisza, 1655.