Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1355 Dury John (Duraeus Johannes, Dure Jean). Hypomnemata de studio pacis Ecclesiasticae, á Iohanne Duraeo Suscepto. Ab Anno 1628 ad Annum 1635. Amstelodami, ex officinâ Iohannis Frederici Stam, sub signo spei Anno 1636 [rz.]. Amsterdam, druk. Jan Fryderyk Stam, 1636.
2640 (Dunte Heinrich). Honor Novissimus, Viro Nobilissimo, Amplissimo et Consultissimo Dn. Henrico Dunten, Reipublicae Thorun. Consuli, et Ecclesiae ad SS. Trin. Praefecto Gravissimo, d. 17 Aug. pie defuncto, et 20 ejusd. solenniter humato, exhibitus a Gymnasii Thorun. Rectore, et Professoribus. Thorunii, Imprimebat Johannes Balthasar Bresler. 1693. Toruń, druk. Jan Baltazar Bressler, 1693.
1939 Duma. Duma kozacka. B. m., b. r. (ok. 1648).
1561 Drużbicki Kasper. Nauka O Przygotowaniv Się Do Swiątobliwey Smierci. Przez X. Kaspra Druzbickeigo, Societatis Iesu Napisana, A Teraz znowu przedrukowána z przydátkiem Kśiążeczki názwaney Smierc Swiątobliwá. Zá dozwoleniem Illustrissimi Loci Ordinarij. Ofiarowana Jaśnie Wielmożney Jey Mośći P.P. Racheli Barbarże Duninownie ź Raiec Raieckiey Brzostowskiey, Woiewodźiney Trockiey: Miadźielskiey, Dawgowskiey, Oranskiey, Przełaysk: Bystrzyc: Oźiats: etc:etc. Starośćiny w Wilnie Od Drukárni Akádemickiey Soc: Iesv, Roku P. 1686. Wilno, druk Akademicka (Jezuitów), 1686.
1439 Drużbicki Kasper. Dyscypliny Duszne. To iest. Rozmáite sposoby Karania. Poniżania y kształtowánia Dusze Naszey, przed Májestatem Boskim. Przez W. X. Kaspra Druzbickiego Societatis Iesu. Z dozwoleniem Stárszych. W Poznaniu Powtórnie przedrukowáne. w Drukárni I.K.M. Collegium Societatis Iesu. Roku Pańskiego 1685. Poznań, druk. Jezuicka, 1685.
1440 Drużbicki Kasper. Serce Jezusowe Meta albo Cel Serc stworzonych od X. Kásprá Druzbickiego Societatis Iesu Pospoliety wszytkich Miłośći Wystáwiony W Poznaniu w Druk. Collegium Soc. Iezu Roku J687 [sic]. Poznań, druk. Jezuicka, 1687.
929 Dróżki święte. Drozki Swięte Albo Sposob Nawiedzenia Nayświętszego Sakramentu. B. m., b. r. (po 1700).
1560 Drogi cierniowe. Drogi Cierniowe Abo Modlitwy Serdeczne. Rozdzielone ná Táiemnice Męki Páná nászego Jezusa Chrystusa. Nietylko ludziom pospolitym ále y Kápłanom, Zakonnikom, ktorzy Modlitwę Rozmyślánia czynią: bo tu o niey są sposoby, y Náuki dźiwnie potrzebne. Z Włoskiey Ksiąszki bardzo nabożney prztłumaczone. Z Dozwoleniem Stárszych. W Druk: Wdowy Lukasza [sic] Kupisza I.K.M. Typ: Roku Páńskiego 1655. Kraków, druk. wdowy Łukasza Kupisza, 1655.
1438 Droga Krzyżowa. Droga Krzyzowa álbo Nabozenstwo do Męki Panskiey ná mieysc czternaśćie Podzielone od OO. SS. Papieżow nietylko pozwolone, ále y wielkiemi Odpustámi Nadane. Swieżo żaś od O. S. Klemensa XII dla wszystkich Wiernych Potwierdzone Wyraznie od Wielkopolskich OO. Reformatow zá pozwoleniem Stárszych Wydane. W Poznaniu Drukárni Collegium Soc: Jesu. Poznań, druk. Jezuicka, (1739).
937 Droga Krzyża. Droga Krzyza Krwawemi Sladami Męki Jezusowey Utorowana A Pobożnemu Chrześciaństwu Do nabożnego obchodzenia, y dostąpienia tychże samych Odpustów, które OO. SS: Papieże a mianowicie Benedykt XIII. y Klemens XII. nadali, y potwierdzili, dla nawiedzaiących mieysca święte w Jeruzalem Za pozwoleniem Zwierzchności Duchowney przez Solenną Introdukcyą do Kościoła Archi Kathedralnego Lwowskiego. Otworzona. Roku 1745 Dnia […] we Lwowie w Drukarni Brackiey SSS Troycy. Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, (1745).
1559 Droga (Cierniowa). Cierniowa droga: álbo Rozmyslanie codźienne o męce Iezusowey. Przy tym Akty Pomyślne ná Niedźiele Przednieysze y Swięta doroczne. Przed tym w Roku 1654. Teraz Zá Powodem Jasnie Wielmozney I.Mc.P.P. Teressy Korwinowney Słuszczyney Kasztellanowey Wilenskiey, Hetmanowey Polney W.X.L. Latowickiey, Punskiey, etc., etc., Starosciney. Permissu Superiorum. Drugi raz do Druku Podáne. w Roku 1703. w Drukárni Collegium Brunsberskiego Soc: Jesu. Braniewo, druk. Jezuitów, 1703.
1558 Drews Jan. Chwała wielkiego patryarchy, Joachima Swiętego dotąd Manna Zakryta (*). Potokiem bezprzestannych Łask wynurzona, dla większego zaś gorliwym sercom gustu. Herbowną Pilawą osłodzona (*). Zelozyą y wielkim imieniem Jasnie Wielmożnego Iego Mosci pana Stefana z Potoka Potockiego, referendarza koronnego. Zalecona ku Nasyceniu żądz Swiętych. W Krakowie w Druk. Akadem. Roku Pańskiego 1722. (*) Apocal. A Cruce dulcedo. (*) S. Prosper. p. I. C. 38. Kraków, Druk. Akademicka, 1722.
64 Drews Jan. Wybor krolestw. Abo krotkie opisanie Czterech Świátá Częśći Afryki, Ameryki, Azyi y Europy Prżednieysźych tákże Krolestw y Prowincyi Zámykaiące się w nich osobliwośći Wyrazaiacy. w Kaliszu w Drukarni Coll: Soc: Jesu Roku Pańskiego 1744. Kalisz, druk. Jezuitów, 1744.
931 Drews Jan. Rozmyslania Na Uroczystosc Bozego Ciała Na Całą Oktawę Teyze Wyięte Z Medytacyi X. Jana Dreusa Societatis Jesu Teologa Pod Tytulem Breviarium Asceticum Niedawno Na Polski Język Przetłumaczone, Do Druku Podane w Przemyslu w Drukarni Antoniego Matyaszowskiego B. T. OO. Roku 1789. Przemyśl, druk. Antoni Matyaszowski, 1789.
932 Drews Jan. Rozmyslania Na Uroczystosc Bozego Ciała. Y Na Całą Oktawę Teyze Uroczystosci. Wyięte Z Medytacyi X. Jana Dreusa Societ. Jesu Teologa. Pod Tytulem Breviarium Asceticum Niedawno Na Polski Język Przetłumaczone. Y Do Druku Podane w Lwowie w Druk. Kazmierza Szlichtyna J.K.M. Typ. Lwów, druk. Kazmierz Szlichtyn, (po 1775).
1437 Dresser Matthaeus. Iusta Funeri Illustrissimi Principis, ac Domini, Domini Christophori Radzivili Ducis Birzarum et Dubinkorum, Palatini Vilnensis in magno ducatu Lithuaniae, Sacri Romani Imperij Principis Soluta Jn Academiâ Lipsiensi, Anno 1604. Mense Ianuario. À Matthaeo Dressero. In fine accesserunt Epicedia quaedam in obitum Laudatiss. Principis, à Professoribus dictae Academiae conser. Lipsiae. Imprimebat Michael Lantzenberger, Anno 1604. Leipzig, druk. Michael Lantzenberger, 1604.
2646 Dreier Christian, Fabricius Isaac. Disputationum In Primam Philosophiam Decima Octava De Numero Substantiarum Immobilium quam Deo annuente Consensu Ampliss. Facult. Philos. Praeses, M. Christianus Dreier Pomeranus, & Respondens, Isaacus Fabricius Dantiscanus. Publicae ventilationi subiiciunt. ad diem 7. Novemb. [1643] In Auditorio Philosophorum. Regiomonti Typis Johannis Reusneri Anno M. DC. XLIII. Królewiec, druk. Jan Reusner, 1643.
1557 Dowgiałło Aleksander (Dowgiało). Cnoty z grzechami albo Kazania z historiami y przykładami o cnotach y grzechach ná Ewángelie cáłego roku Niedźiel y Swiąt Zbáwićielá Páná pod Nayiáśnieyszey y Naymożnieyszey wszego stworzenia Krolowey Zakonu Káznodźieiow Matki osobliwey Nayświętszey Bogárodźice Panny Jmieniem Maria, przykłádem w káżdym Kázániu o niey dla duchownego pożytku wszelkiego stánu osobom do druku podane. Od X. Alexandra Dowgiały S. T. L. Zákonu Dominiká Swiętego, Prowincyey Litewskiey. Roku Páńskiego 1714. Tom pierwszy. W Supraslu. w Drukárni WW. OO. Bázylianow Unitow. Supraśl, druk. Bazylianów, 1714.
1938 Dorsz Jan. Triumf álbo Chrześćiańskie Dziękczyńieńie zá Przesławną Victorią którą Nawyzszy Bog Nájaśńieyszemu y Niezwyćięzonemu Pánu á Pánu Włádysławowi IV. złáski Bożey Krolowi Polskiemu […] nád wielkim Cesarzem Tureckim y głownym wielebnego krzes ćianstwá [sic] Nieprzyaćielem J.K.M. uzyczyć racził. Zá postanowieniem J.M.P.P. Senatorow we wszystkich kośćiołách Gdańskych odpráwowany á osobliwie w kośćiele S. Troycy Niedziele XIX. po S. Troycy pzreź [sic] X Janá Dorsiuszá kadnodźieie Augustańskiey Confessiey u S. Anny. Drukowany przes Jerzego Rethá Roku1634. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, 1634.
1935 Dorosz Jan. Eine christliche Danck-Predigt über den geschlossenen Friedens- Accord, zwischen der Cron Polen und Schweden […] durch Joannem Dorschium, Evangelischen Prediger daselbst. Gedruckt zu Dantzigk durch Georg Rheten Anno 1635. Gdańsk, druk Jerzy Rhete II, 1635.
2341 Donatus Aelius. Vetustissimi grammatici Elementa, Una cum traductione polonica. Cracoviae apud Lucas Kupisz S. R. M. Typ., 1648. Kraków, druk. Łukasz Kupisz, 1648.
445 Domssdorff Achatius. Grab-Gedicht auff den tödtlichen Hintrit des [...] Jacobi Wilmson gewesenen Elbingschen Stadt Vogts [...] unter [...] Lorentz von der Linde Generalen Regiment wolbestalten Capitains, seines allten Deutschen Freundes. Elbing, gedr. bey Achatz Corellen 1656. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1656.
452 Domssdorff Achatius. Auff den hochzeitlichen Ehrentag des [...] Hn. Heinrici Grünreuters, Wolbedienten Cantoris auff S. Annen Bräutigams, mit der [...] Margaretha Eichlerin, des [...] Hn Jacobi Degneri, Schuldienern und Organisten in der Königl. Newstadt Elbing, Braut, gestellet auff den 3. Maij durch [...]. Elbing, bey Achatz Corellen 1651. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1651.
453 Domssdorff Achatius. Corallness Liebes-Werck, welches [...] Nicolaus Frowerck [...] Handelsmann in Elbing mit der [...] Jungfrauen Anna [...] Samuelis Corellen [...] Pastoris Tochter, am 22-ten Tag Weinmonats [...] auffrichtete [...] Achatius von Dumssdorff auffrichtete [...] Achatius von Dumssdorff. Elbing, Achatz Corell und Joh. Arnold, 1675. Elbląg, druk. Achacy Korel mł. i Jan Arnold, 1675.
454 Domssdorff Achatius. Ehren-Gedicht auff den hochzeitlichen Frewdentag des [...] Georgii Braunen, Brautigams mit der [...] Jungf. Elisabeth, des Weyland [...] Peter Freylings [...] Tochter, Braut. So gehalten den 26. Januarij [...]. Elbing, gedr. bey S. Wendel Bodenhausen Erben, 1643. Elbląg, druk. dziedziców Wendela Bodenhausena mł., 1643.
455 Domssdorff Achatius. Krieges-Wancken, Ruh-Gedancken: Auff den Hochzeitlichen Ehrentag des [...] Achatz Corellen [...] Buchdruckern in Elbing Bräutigams mit der [...] Frawen Anna, des Weyland [...] Martin Preussen [...] hinterlassenen Wittiben Braut. Auff den 22. Monats Tag Januarij Anno 1658 vorgestellet durch [...]. [Elbing, A. Corell, 1658]. B. m, b. r., (Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1658).
456 Domssdorff Achatius. Norden-Post auff den Hochzeillichen Ehr- und Frewden-Tag des [...] Isaac Funcken, Bürgern und Weinhandlern in Elbing Bräutigams mit der [...] Jungfrawen Regina des [...] Cyriaci Engelcken [...] Tochter Braut, eilend abgefertiget und vorgestellet durch [...]. Elbing, bey Achatz Corellen 1648. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1648.
457 Domssdorff Achatius. Parnassus Traum. Auff den Hochzeitlichen Ehrentag des [...] Martin von Castellen Castella Pfands-Herren der Fürstlichen Radzivilischen Güter zur Neustadt und Wolma in Littauen etc. etc. Bräutigams mit der Edlen Hoch-Ehr und Tugendreichen Jungfr. Anna Sophien des [...] Matthiae Richters Icti: Ihrer Königl. Mayest. zu Pohlen und Schweden Camer-Herrn, und der Königl. Stadt Elbing Rahtsverwandten und Syndici etc. etc. Jungf. Tochter Braut So am Johannstage gehalten: Gesetzet durch Achatium von Domsdorff. Elbing, bey Achatz Corellen 1655. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1655.
458 Domssdorff Achatius. Preusch-Confect bey dem Hochzeitlichen Ehren-FreudenTage des [...] Samuel Corellen Predigers zu Preuschmarckt [...] mit [...] Elisabeth, des [...] Martin Preussen [...] nachgelassenen Tochter Braut. So gehalten den 19. Julij: Auffgesetzet durch [...]. Elbing, durch Achatium Corellen 1656. Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1656.
459 Domssdorff Achatius. Trauriger Frewden-Thon zu Ehren des [...] Gerhardt Truncken Bräutigams. Und der [...] Sabina des [...] Sigismund Meyenreiss, Bürgermeistern und dieser Zeit Königlichen H. Burggraffen [...] Tochter Braut. Auff dero Hochzeitlichen Ehren-Tag, so den 10. Junij Anno 1648. gehalten, gesetzet durch [...]. Elbing, bey Achatz Corellen [1648]. Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1648).