Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
2313 Bayer Johann. Heraclius Africanus Cosrois Persarum Regis et Sarbari Razatisque Ducum Victor Historico-Gnomonicus Heraclio Polonico utpote Illustrissimo Et Excellentissimo Principi at Domino Dn. Stanislao Heraclio Comiti In Wisnicz & Jaroslau Lubomyrsky S. R. J. Principi, Sereniss. Poloniarum Regis Michaelis Aulae Mareschallo Starostae Seu Capitaneo Supremo Scepusiensi etc. etc. Domino Domino Suo Naturaliter Clementissimo à Fraternitate Parochorum XIII. Oppidanorum praesentatus cum Clave praesenti Historico-Politico-Emblematico-Chronologica & Astronomica. Structore et Interprete M. Iohanne Bayero Parocho Waralliensi A. O. R. cIɔ Iɔc LXXIII. Leutschoviae, apud Samuelem Brewer. Lewocza, druk. Samuel Brewer, 1673.
2148 Plaz Anton Wilhelm. Celsissimo Principi Iosepho Alexandro Iablonowio Palatino Novogrodiensi Ord. S. Spiritus Equ. Torquato Natalem Diem Gratulatur Plazius. Lipsiae, D. IV. Febr. CIƆ IƆ CC L XX. Lipsk, 1770.
2416 (August II, król polski). Als der Herr Friedrich August, König in Polen etc. aus dero Königreich Polen allhier angelanget, wollte die Universität zu Leipzig ihre Devotion bezeigen. [Leipzig], I. Tietz, 1727. Lipsk, druk. Immanuel Tietze, 1727.
2415 (August II, król polski). Ad iusta funebria Friderico Augusto Poloniarum regi ab Academia Lipsiensi die 14 Apr. a. 1733, in templo Paulino persolvenda, invitat Academiae rector. Leipzig, J. Chr. Langenheim, [przed 14 IV 1733]. Lipsk, druk. Johann Christian Langenheim, (1733).
2417 (August II, król polski). Iusta Friderico Augusto, regi Poloniarum etc. reliqua, Warsoviae die 1 Februarii defuncto peracta die 14 Aprilis 1733 ab Academia Lipsiensi. Leipzig, J. Chr. Langenheim, [1733]. Lipsk, druk. Johann Christian Langenheim, (1733).
2418 (August II, król polski). Ode feralis qua Fridericum Augustum Poloniarum regem solemnibus parentalibus d. 14 Aprilis 1733 in templo academico deflet [...]. Leipzig, J. Chr. Langenheim, [1733]. Lipsk, druk. Johann Christian Langenheim, (1733).
2406 Johannes Glogoviensis. Exercicium Noue Logice Seu Librorum Priorum Et Elenchorum Magistri Ioannis de Glogouia pro Iunioribus recolletum ac nouiter emendatum. [Pod tytułem drzeworyt: monogram Jana Hallera, sygnet drukarski Wolfganga Stöckla, herb Lipska]. Lipsk, druk. Wolfgang Stöckel (dla Jana Hallera), 1499 (w kolofonie).
1996 Mascovius Johann Jakob. De legitima electione et coronatione potentissimi poloniarum regis Augusti III. Consens. ord. iurreconsultorum in Acad. Lipsiensi praeside D. Io. Iacobo Mascovio […]. An. 1734 [rz.]. D. XXV. Iun. disseret Autor et Respondens Ludov. Adolph. L.B. de Zech. Literis Breitkopfianis. (Lipsk), druk. Bernhard Christoph Breitkopf, b. r. (1734).
1062 Kraus Daniel (Krusius Daniel, pseud.: Elias Denukrois ). Panegyricus in laudem serenissimi principis Gustavi Adolphi, Suecorum Gothorum et Vandalorum regis autore Elia de Nukrois Augustae Trinobantum. Anno Domini 1628 [rz.]. London, 1628.
1063 Kraus Daniel (Krusius Daniel, pseud.: Elias Denukrois ). Panegyricus in laudem serenissimi principis Gustavi Adolphi Suecorum Gothorum et Vandalorum regis. Autore Elia Denukrois. Augustae Trinobantum Anno Domini 1629 [rz.]. London, 1629.
2403 Defoe Daniel. The Dyet of Poland, A Satyr. Printed At Dantzick, in the Year MDCCV. London, 1705.
345 Savage John. The ancient and present state of Poland. Giving A short but exact, Account of the Scituation of that Country. The Manners and Customs of the Inhabitants. The several Successions of their Kings. Their Religion, etc. Drawn out of their best Historians. To which is added An Impartial Account of the Death of the late King and of the present Election, as it now stands. London, Printed for E. Whitlock, near Stationers-Hall, 1697. London, druk. Elizabeth Whitlock, 1697.
2675 Voltaire. Mandement Du Muphti, Portant condamnation d’un écrit qui a pour titre "Le Tocsin des Rois" par M. De Volt****, imprimé à Genève. Suivi d’un Décret du Divan, qui ordonne que cet écrit sera foulé aux pieds dans tous les carrefours de Constantinople, et brûlé aux portes des principaux mécréans qui y résident. Ouvrage traduit de l’Arabe, et enrichi de Notes de l’Editeur. Imprimé à Constantinople: L’An de l’Égire 1168. Londres, chez Boissière, (1772).
2261 Schoenflissius Jędrzej (Andrzej). Legat Prętko Przychodzący Y Zbawienne Poselstwo Przynoszący. Ná pogrzebie, niegdy cney y pobożney Matrony. Wielmożney Páni, Jey Mśći Páni Zuzanny Nunhartowney Chreptowicżowey. Jaśnie Wielmożne[g]o Páná, Je[g]o Mśći Páná Gerzego Litawora Chreptowicza, Woiewody Párnáwskie[g]o, serdecżney Małżonki, w Roku 1645. 9. Decemb. W Wilnie spokoynie w Panu zmárłey, á w Roku 1646. 6. Febr. W Goyćieniszkach, źiemi oddáney. W Kośćiele Goyćieniskim, Przy niemáłym, Zacnych ludźi, gronie Kázániem pogrzebnym pokázány. Y w Druk podány, Przez X. And: Schonflissiusa, Kaznodzieię Wileń: Confess. Aug: Drukowano w Lubecżu Roku P. 1646. Lubcz, (druk. Jan Lange), 1646.
2249 Łabęcki Baltazar (Łabędzki). Pewność Zbawienia wszytkim Pobożnym y prawdziwie wierzącym Niewiastom Chrześciańskim pokazana w Kazaniu Odprawowanym Przy Pogrzebie pobożney y wielkich Cnot Matrony Paniey Elzbiety Wargockiey, Janowey Grekowiczowey. Która trzydzieści y pięć lat żywszy bieg żywota swego szczęśliwie skonczyła w Roku 1636. Dnia 21. Lipca. W Ogrodzie Zboru Ewangelickiego dnia 23 tegoż Miesiąca Przez Balthazara Labędzkiego Sługę Pana Krystusowego. Drukowano w Lubczu w Drukarni Iana Kmity Roku Pańskiego 1636. Lubcz, druk. Jan Kmita, 1636.
2256 Łabęcki Baltazar (Łabędzki). Pociecha Ioba Swiętego, mężá wielkiey ćierpliwośći, Ku Pociesze Podana. Jáko wszytkim zásmuconym, Powinnym, Krewnym, y Przyiaćiołom, po zmárłey przyiaćiołce swey, ták też y inszym ludźiom pobożnym Krześćiáńskim. Przy Pogrzebie Pobożnie w Pánu zmárłey, zacney Pániey Racheli Szemiotowny Małżonki Jego Mośći Páná, Páná Piotra Nonharta, Horodnicżego Wileńskiego, Stárosty Oráńskiego, Rákáńćiszkiego y Láwárzyskiego, [et]c. Pokoiowego Jeg[o] Krolewskiey Mośći. Przez X. Balthasara Labęckiego [sic], Sługę słowá Bożego we Zborze Wileńskim. W Goyćieniszkách, Roku Páńskiego 1629. Dniá 6. Márcá. Drukowano w Lubczu, W Drukárni Piotrá Blástusá Kmity. Lubcz, druk. Piotr Blastus Kmita, (1629).
2260 Łabęcki Baltazar (Łabędzki). Pociecha Ioba Swiętego, Mężá wielkiey ćierpliwośći, Ku Pociesze Podana. Jáko wszytkim zásmuconym, Powinnym, Krewnym, y Przyiaciołom, po zmárłey miłey przyiaćiołce swey, tak też y inszym ludziom pobożnym Krześćiáńskim. Przy Pogrzebie Pobożnie w Pánu zmárłey, Zacney Pániey Racheli Szemiotowny Piotrowey Nonhártowey, Horodnicżyney Wileńskiey, Stárośćiyney [sic] Oráńskiey, Rákáńćiskiey, y Láwárzyskiey, [et]c. Przez X. Báltházárá Lábędzkiego, Sługę słowá Bożego we Zborze Wileńskim. W Goyćieniszkách, Roku Páńskiego 1629. Dniá 6. Márcá. Drukowano w Lubcżu w Drukárni Piotrá Blástusá Kmity. Lubcz, druk. Piotr Blastus Kmita, (1629).
2634 Psalmy. Psalmy Niektore Krola Dawida, Proroka Bozego. z Ewanielią Pana Christusową zgodne. Do ktorych są przyłączone Piesni pobożne, z Pism świętych wzięte. W Lubczu Drukował Piotr Blastus, Roku 1614. Lubcz, druk. Piotr Blastus Kmita, 1614.
451 Dilger Nathanael. Christliche Predigt in der Pharr Kirchen zu Dantzig gehalten als der [...] Heinricus Nicolai [...] zur Erden bestätigt worden ist. Dabey zu finden eine aussführliche Erzehlung was mit ihm in seiner Kranckheit gehandelt worden [...]. Lübeck, In Verlegung Mich. Volcken, gedr. bey seel. Schmalhertzens Erben 1662. Lübeck, druk. Valentin Schmalhertz (Erben), 1662.
1643 Nagroda powinnej wdzięczności. Nadgroda Powinney wdźięczności Miłosiernemu Zbawicielowi za odkupienie. Albo Nabozenstwo do Ran Jezusowych. Koronká w rozpámiętywániu Męki Iego ná Marcowe Piątki w Nowey uprzywileiowáney Káplicy Miłosiernego Pana Jezusa przy Kátedrze Chełmskiey w Krasnymstawie z prżydatkiem Niedzielnych Passyi, od lat kilku tym sposobem zaczętey. Ogłoszone. Zá rozkázem y pozwoleniem J.WW.JMci Xiędza Jozefa ná Słupowie Szembeka, Biskupa Chełmskiego, Opata Wągrowieckiego dla pożytku Wiernych. Przedrukowane Oraz Tegoż J. W. Pasterza y nayosobliwszego Dobrodzieia Honorowi Dedykowane. W Lublinie, w Drukarni J.K.Mci. Soc. Jesu, roku 1751. Lublin, druk Jezuitów, 1751.
1518 Wujek Jakub. Ewanielie y Epistoły, tak Niedźielne jako y wszystkich Swiąt, ktore w Kościele Kátolickim, według Rzymskiego porządku przez cáły Rok czytáią. Przez D. Iakuba Wuyka Societátis Iesu, przełożone. Przydane są ktorych niebyło w stárych, Lekcye y Ewánielie ná wielu Swiętych. Tákże na Suchedni. Postne w ćiąż idą. w Lublinie w Drukárni Collegij Societátis Iesu Roku Páńskiego. 1686. Lublin, druk. Jezuicka, 1686.
1599 Knapiusz Grzegorz. Synonyma sev Dictionarivm Polono-Latinvm. In gratiam et usum Studiosae Iuventutis Polonae. Ex Thesavro Gregorii Cnapii Societatis Iesv. Collectum et recusum. Lvblini, Typis Coll[egii Lublinensis Societatis Jesu] Anno Domini M[...]. Lublin, druk. Jezuitów, (przed 1722).
1620 Luis de Granada. Exercycia albo Zabawy duchowne ná Siedm Rozmyslánia Porannych y Tyleż Wieczornych rozdzielone przez W.O. Ludwiká z Gránaty [sic] Zakonu Káznodzieyskiego po Hiszpáńsku napisane. Potym z tego na Włoski, z Włoskiego na Łáćinski, á náostatek teraz świeżo ná Polski Ięzyk przez iednego Karmelitę Bossego Prowincyey Polskiey przetłumáczone. W Lublinie w Drukárni Collegij Soc. Iesu. Roku Pánskiego 1688. Lublin, druk. Jezuitów, 1688.
1568 (Franciszek Ksawery św.). Nabozenstwo ku S. Franciszkowi Xawerowi Societatis Iesu Indyiskiemu y Iaponskiemu apostołowi. Naprzod w Mediolánie po Włosku, potym w Grácu po Łácinie wydáne, w Krákowie zaś ná Polskie przełożone, á w Lublinie iuż powtornie przedrukowáne. W Lublinie w Drukarni Collegij Soc. Iesu Roku Páńskiego 1689. Lublin, druk. Jezuitów, 1689.
1543 Chrześcijanin wewnętrzny. Chrzescianin wewnętrzny albo Nauka Iáko wewnętrznie stosowáć się powinni Chrześćiánie do Chrystusá. Z francuskiego na polski ięzyk z roskazánia Naiasnieyszey Krolowey Iey Mśći Maryey Kazimiry. Ná pożytek Dusz Krwią Chrystusową okupionych wytłumaczony a roku 1690 do Druku podany. W Lublinie, w Drukárni Collegij Soc. Iesu. Lublin, druk. Jezuitów, 1690.
1575 Górka Ludwik. Affekty Nabozne Do Nayświętszey Boga-Rodzice Panny Maryi Sercom Chrześćiańskim Matke Bozą kochaiącym Ná wzniecęnie [sic], większey, do teyże Matki, miłości Podane. Roku Páńskiego 1700. Z Dozwoleniem Stárszych. w Drukárni Kollejum [sic] Lubelsk: Societatis Jesu. Lublin, druk. Jezuitów, 1700.
942 Akty nabożne. Akty Nabozne Do Rąn [sic] Vkrzyżowanego Iezvsa Do Troyce Przenayswiętszey Do Mądrosci Przedwieczney Do Matki Przenaswiętszey [sic] z przydatkiem Nabożeństwa Do Opatrznosci Boskiey Przedrukowane. w Lvbl: Druk: S.I. A. 1701. Lublin, druk. Jezuitów, 1701.
1759 Officium abo godziny. Officium abo godziny Błogosławioney Panny Maryi z Roskázania Piusa Piątego Papieżá wydáne. Nie dawno reformowáne, á teraz nowo poprawione, z Officium zá Dusze zmarłe, z inszymi rożnymi modlitwámi Oboiey płći służącemi, przydáne. W Lublinie, w Drukarni Kolejum Societatis Jesu Roku Pánskiego 1701. Lublin, druk. Jezuitów, 1701.
2455 Maiestas. Maiestas vice-regia supremi tribunalis regni mareschalci Thomae a Działyn Działynski desponsa Themidi armatis turribus praesidentis Joannis Pokrzywnicki, referendarii regni decani Gnesnensis firmissima, sub primum in areopagum ingressum, theatrali applausu a iuventute rhetorices Collegii Lublinensis Soc. Jesu adorata a. 1713 die 3 Mai. [Lublin, druk. Jezuitów, przed 3 V 1713]. Lublin, druk. Jezuitów, 1713.
1554 Długosz Franciszek Ksawery. Dwor Pana Nieba y Ziemie Bractwo Przenayswiętszey Troycy Przez X. Franciszka Długosza S. Th. Kan: Penit: Proboszczá Bractwa Troycy SSS. Káthedralnego Lwowskiego. Wystawione Roku P. 1702. Z Przydatkiem nowych Godźinek o Bogu Oycu Synu Bozym y Duchu S. o Męce Chrystusowey y zá umárłych. Teraz świeżo Przedrukowáne, Także z przydátkiem. z Pozwoleniem Zwierźchnośći w Lublinie SS. Drukarni Koll: Soc: Jezu Roku 1721. Lublin, druk. Jezuitów, 1721.