Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
1523 Actum in Curia Regia Varsaviensi. Actum in Curiâ Regiâ Varsaviensi, Feria Sexta, ante Festum Sanctorum Viti et Modesti Martyrum proxima. Anno Domini, Millesimo Sexcentesimo, Septuagesimo Quarto. B. m., b. r. (Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, 1674).
2353 Modlitewnik. [Modlitewnik]. B. m., b. r. (Kraków, druk. Bartłomiej Kwaśniowski?, po 1622, przed 1651).
2203 Ochino Bernardino. Krotkie wprawyenye á náuká, ktorym sye sposobem człowyek krzesciyánski w modlitwye spráwowáć, ćwiczyć, á rzędźić ma: Bernárdyná Ochiná Seneńskyego, z łaćińskyego yęzyká ná polski przełożona. B. m., b. r. (Kraków, druk. Barbara Wietorowa, 1548/1550).
975 Beneficium (Primum). Primum Beneficium et Concessio simultaneae investiturae in Ducatu Borussiae. B. m., b. r. (Kraków, druk. Andrzej Piotrkowczyk, ok. 1590).
2370 Bogowie. Bogowie fałszywi, do ktorych iáko przedtym Pogánie, ták dźiśia prości á zwiedźieni Chrześćijánie ućiekaią się, jedynego, żywego i prawdźiwego Bogá, wszech rzecży stworzyćielá opuśćiwszy, y jedynego Pośrzedniká do niego, páná Jezusá Christusá. [Pod tym wiersz:] Author do cżytelnika pobożnego [12 wersów]. Psalm VIII [3 wersy]. Ecclestiastici II [2 wersy]. B. m., b. r. (Kraków, druk. Aleksy Rodecki, ok. 1592).
1879 Turski Feliks Paweł. [List pasterski do duchowieństwa diecezji krakowskiej]. B. m., b. r. (Kraków, 1798).
1878 Turski Feliks Paweł. [List pasterski do duchowieństwa diecezji krakowskiej]. B. m., b. r. (Kraków, 1797).
1882 Verordnung (Rozporządzenie). Verordnung der kaiserl. königl. bevollmächtigten westgalizischen Hofkommission. Das verborgene Eigenthum der ehemaligen Revolutionsregierung soli angezeiget weden. Rozporządzenie Ces. Król. pełnomocney Zadworney Kommissyi Gallicyi Zachodniey. Ukryty Maiątek bywszego Rewolucyinego Rządu na bydź wyiawiony. B. m., b. r. (Kraków, 1797).
1877 Turski Feliks Paweł. [List pasterski do duchowieństwa diecezji krakowskiej]. B. m., b. r. (Kraków, 1796).
1880 Turski Feliks Paweł. [List pasterski do duchowieństwa i wiernych diecezji krakowskiej]. B. m., b. r. (Kraków, 1796).
1829 Konfederacja. Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego [Wyznaczenie świadczeń na potrzeby wojska rosyjskiego w województwie krakowskim]. B. m., b. r. (Kraków, 1793).
1830 Konfederacja. Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego [Obliczenie należności za prowianty dla wojsk rosyjskich]. B. m., b. r. (Kraków, 1793).
1874 Szabel Józef Tomasz. Universis Ordinibus Academicis omnibusque jurisdictioni nostrae subjectis. B. m., b. r. (Kraków, 1790).
80 Kołłątaj Hugo, Mirosławski Maciej. [Obwieszczenie rektorskie o egzaminach, z datą: Kraków, 19 VII 1783]. B. m., b. r. (Kraków, 1783).
47 Confoederatio Nobilitatis. Confoederatio Nobilitatis Minoris Poloniae, Palatinatum Cracoviensis et Sendomiriensis, juramento confirmata, in Castris prope Cracoviam Anno 1656 Die 23 Octobris. B. m., b. r. (Kraków, 1656?).
1835 Staphylus Friedrich. De corruptis moribus utriusque partis, Pontificiorum videlicet et Evangelicorum, Dialogus lectu iucundus et valdě utilis, authore Sylvestro Czecanovio. 2. Timoth. 4. Insta opportunè, importunè: argue, obsecra, increpa, in omni patientia et doctrina. Erit enim tempus, cùm sanam doctrinam non fustinebunt. Prouer. 26. Responde stulto iuxta stultitiam suam, nè sibi sapiens esse videatur. B. m., b. r. (Köln, druk. Johann Quentel Erben i Gerwin Calenius, ok. 1565).
2281 Orlik Jakimowicz Filip. Prognostyk Szczęsliwy Tryumfalne nad nieprzyiacielem zwycięstwo z Herbownych Znakow Wielmożnego Iego Mśći Pana Daniela Apostoła Dzielnego y w Rycerskim męstwie doświadczonego Połkownika Woysk Ich Carskiey Prześwietney Mśći Zaporozskich Mirhorozzkiego [sic] Rossiey Ominuiący. B. m., b. r. (Kijów, Druk. Ławry Peczerskiej, 1693).
2282 Orlik Jakimowicz Filip. Cerkiew Triumphalna Mądrosci Bozskiey. Triumphuiącemu Bogu nad troiakim Nieprzyiacielem Śmiercią, Piekłem, y Swiatem. Applawduiąca [sic] Iasnie w Bogu Przeoswieconemu Imści Oycu Barlaamowi Iasinskiemu, z Bożey łaski Prawosławnemu Archiep[isko]powiMetropolicie Kijowskiemu Halickiemu y wszystkiey Rusi, iako czułemu oney Pasterzowi, gratulatorio applausu – Reprezentowana. B. m., b. r. (Kijów, Druk. Ławry Peczerskiej, 1690).
916 (Katarzyna Bolońska św.). Przeswietna Wigryuszow Familii Cora Swięta Cudami, Swięta Czynami, Zakonu S. Franciszka Zakonnica S. Katarzyna Bononska, Swieżo Kanonizowana od Oyca S. Imieniem y rzeczą łaskawego Klemensa XI Już raz Officio praesenti y Litania, Chalcis Craci maenibus uczczona, Teraz zaś przy Solenney Introdukcyi w Kaliszu do OO. Bernardynow, Summa offic...tate, charitate sine modo, Labore Atlantico, Przez Towarzyszow Jezusowych, Niepłonnym nazwiskiem, Ex Aede Karnkoviana, Sponsa Jesu Uszanowana. Tymże Przewielebnym Oycom Za łaski świadczone In vim gratitudinis pro Ipsa. IPSA. B. m., b. r. (Kalisz?, 1712?).
1603 Konstytucje Wielkiego Księstwa Litewskiego. Constitucie Wielkiego Xięstwá Litewskiego. Roku M.DC.LXX.VIII. B. m., b. r. (Grodno, druk. Minorytów, 1679).
2565 Sławicz Jan. Laetitia publica super natali Poloniarum principis quem Gedani a. 1677 d. 9 Septemb. Joanni III Poloniarum regi regina Maria Casimira peperit. B. m., b. r. (Gdańsk?, po 9 IX 1677).
1906 Bedencken (Unvorgreiffliches). Unvorgreiffliches Bedencken eines Müntzerfahrnen über jetziger zeit in der Löbl. Crohn Pohlen err gten fragen vom Müntzwesen. B. m., b. r. (Gdańsk?, po 1633).
1096 Warschau vom 3. Julii (Relacja z posiedzeń sejmu). Warschau vom 3. Julii. [Relacja z posiedzeń sejmu w okresie od 27 czerwca do 3 lipca datowana z Warszawy 3 VII 1699]. B. m., b. r. (Gdańsk?, 1699).
2483 Guliński Jan. Panegyris in Psalmum CXXVII. sub inaugurationem novi magistratus et renunciationem Reipublicae Dantiscanae edita. B. m., b. r. (Gdańsk, przed 16 VI 1644).
2434 Alanci Charles Henri. A la gloire de sa majesté le roi de Pologne Jean III. B. m., b. r. (Gdańsk, po 1674).
2554 Schmieden Joannes Ernestus. In effigiem Joannis III regis herois. B. m., b. r. (Gdańsk, po 1674).
2555 Schmieden Joannes Ernestus. In effigiem Joannis III regis herois Poloniae. B. m., b. r. (Gdańsk, po 1674).
1923 Copius Christianus (pseud.: Probus Aemilius). Fato et Fortuna Anti-theses. hasce thesibus politico-practicis oppositas sine praeside Aemilius Probus. Veritatis Studiosus. Vocem emissam resonat Echo. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. wdowa Jerzego Rhete II, 1652).
1896 (August II, król polski). Der Teutsch-poëtisirende Herold welcher dem Churfürstenthum Sachsen, das allerneueste aber auch allerbetrübteste aus dem Königreich Pohlen Eilfertigst eröffnet, und jenes darüber tröstet. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber?, 1733).
2219 Examen. Examen Scripti, cujus Titulus: Kurze Nachricht von dem wahren Ursprung der jetzigen innerlichen Misshelligkeiten in Dantzig, und der daraus zu besorgenden Kraenckung der Rechte und Grund- Verfassungen dieser Stadt [et]c. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1751).