Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
162 Albrecht Hohenzollern, margrabia brandenburski, książę pruski (Albertus senior). Von Gottes Gnaden Unser Albrechten des Eltern [...] Ausschreiben an unsere alle liebe getrewen und Landschafften [...] Pfarherrn, Predicanten und Kirchendiener, darin gründlich und ördentlich, wie sich die ergerliche zwispalt uber dem Artickel von unser armen Sünder Rechtfertigung, und warer ewiger Gerechtigkeit, erhaben, und was wir uns mit grossen sorgen einigkeit zumachen, bemühet, dargethan [...] und zu forstellung der einigkeit unserer Kirchen, gehalten wollen haben. Darnach [...]. B. m., b. r. (Królewiec, druk. Hans Lufft, 1553).
196 Falk Christoph (Falckonius Christophorus). Rechenbuch auff die Preusche müntz, mass und gewicht, von allerley Kauffmanschafft, sonderlich die Schiffparts un Fracht, Rechnung gantz runt un klar bechriben, der Königlichen Stadt Dantzigk zu Ehren, un nutz „dem Landt Preussen, un meniglich zum besten“ itzt zum ersten mal gedrückt, der gleichen vormals nie an tag bracht, Gemacht durch Christophorum Falckonium. B. m., b. r. (Królewiec, druk. Hans Lufft, 1552).
610 (Lau Joannes Philippus; Radziwiłł Bogusław). Piis Manibus Illustrissimi ac Celsissimi Principis ac Domini, Dni Boguslai Radzivilii, Ducis Birsarum [...] sacrum. [Regiomonti 1670]. B. m., b. r. (Królewiec, 1670).
569 Kalaw vom Hofe Fabianus. Annae Mariae Ducissae celsissimae Radiviliae Gentis germini ac flori, nimis (ah!) nimis immature decerpto [...] Illustriss. Princeps Boguslaus Radivilius [...] Monumentum hoc posuit. Extincta est Regiomonti Ao 1667. die 24. Martii. B. m., b. r. (Królewiec, 1667).
652 Mislenta Celestyn (Mislenta Coelestinus). D. Michael Behm ineptiens et turpiter Pelagianizosynergizans, sive necessaria orthodoxarum aliquot D. Myslentae adsertionum defensio [...] Publicis dissertationibus in Academia Regiomontana mens[ibus] Februar[io] et Mart[io] a labentis Anni 1650 instituta, iam vero [...] publico data, authore. [Królewiec] (1650). B. m., b. r. (Królewiec, 1650).
1078 Neutralitas Regiomontana. Neutralitas Regiomontana [...] Fr. B. a. liber. Baro a Dohna. Joh. Truchses a Wetzhausen. Mart. a Wallenrodt. And. a Kreytzen. Typis Anno 1627. B. m., b. r. (Królewiec, 1627).
1079 Neutralitas Regio Montana (Neutralitas Regiomontana). Neutralitas Regio Montana. Menso Julio 1626 [...]. B. m., b. r. (Królewiec, 1627).
2296 Georgius Fridericus, marchio Brandenburgensis, dux Prussiae / Jerzy Fryderyk. [Zarządzenie z 4 X 1592 w sprawie procedury wykonywania wyroków sądowych i przeciwdziałania obstrukcji procesowej]. [W nagłówku:] Von Gottes gnaden Georg Friderich Marggraff zu Brandenburg, in Preussen etc. auch in Schlesien zu Jegerndorff, und etc. Hertzog, Burggraff zu Nuernberg, und Fuerst zu Ruegen. B. m., b. r. (Królewiec, 1592).
2237 Widawski Wężyk Piotr. O pchle, maluczkim ptaszku, elegija, to jest Wirsz z Owidyjusza łacińskiego na polskie przełożony, a teraz po drugi raz, z przydaniem rozmowy Wenery ze pchłą i z lekarstwem na pchły, wydany. B. m., b. r. (Kraków?, po 1603?).
2208 Beneficium (Primum). Primum Beneficium et Concessio simultaneae investiturae in Ducatu Borussiae. B. m., b. r. (Kraków?, po 1590).
1657 Palma Blasius. Skarb Nieprzebrany Aktow, Abo Cwiczenia Wnętrznego w Cnotách. Przez ktore łácno postępek uczynić możemy w prawdżiwey doskonáłośći. We Włoszech naprzod ználeźiony. Z Włoskiego kráiu, od w. Oycá Błázego Palmy łáćinnikom: Polskiemu potym narodowi, przez iednego Zakonniká pokazany. B. m., b. r. (Kraków?, druk. Łukasz Kupisz?, 1654?).
2315 Confoederations Articul. Confoederations Articul Der Gesambten Polnischen Reichs-Staende, Welche Anno 1573. Bey wehrendem Interregno Auff allgemeinem Landtage zu Warsaw geschlossen, Und zu unverbruechlicher Festhaltung offentlich gantz Eyferig, beschworen worden. B. m., b. r. (Kraków?, 1573).
1683 Suffragia województw. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie Na Naiaśnieyszego Iana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego [sic], Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego. Dáne między Wárszáwą á Wolą, Dniá Dwudźiestego pierwszego Máiá, Roku 1674. B. m., b. r. (Kraków, druk. Stanisław Piotrkowczyk, 1674).
2374 Historia. [Historya Fortunatowa]. B. m., b. r. (Kraków, druk. Mikołaj Szarfenberger, ok. 1570).
2189 Połaniecki Jan Kapistran. Deliciae Seraphicae Pasti à Vulnere Jesu Christi, Et Lactati ab Ubere Sanctissimae Matris Minoritae, Per Viam Crucis Et Marianas sinè spinis Rosas incedentis. Juxta piam consvetudinem FF. Minorum Regularis Observantiae S. P. Francisci, Provinciae Minoris Poloniae Practicatae. B. m., b. r. (Kraków, druk. Michał Dyaszewski, ok. 1740).
2378 Pieśń. Piesn Augustyná y Ambrożego, Biskupow swiętych, Te Deum laudamus po Polsku / Ná tę notę co w kosćiele spiewáią. B. m., b. r. (Kraków, druk. Mateusz Siebeneicher, 1558).
2278 (Institutio). [Elementaria Institutio Latini Sermonis Et Pietatis Christianae]. B. m., b. r. (Kraków, druk. Maciej Wirzbięta, ok. 1570/1580).
2266 Górski Jakub (1525-1585). Ad Magnificum Dominum Stanislaum Miskovski [Stanisław Myszkowski] Castellanum Sendomiriensem & Capitaneum Cracoviensem Iacobi Gorscij Mercurius sive de Trinitate contra Gregorium Bresinensem [Grzegorz Paweł z Brzezin]. Ex Collegio Cracovien. B. m., b. r. (Kraków, druk. Maciej Wirzbięta, ok. 1568).
2267 (Konsultacje). Consultacie w spráwach R.P. Woiewodztwá Sędomierskiego na ziezdzie okázowánia pod Pokrzywnicą. B. m., b. r. (Kraków, druk. Maciej Wirzbięta, 1587).
2362 Bavarus Ioannes. Prognosticationes. Auß rechter natuerlicher kunst der Astrologię von dem M. D. LI. Jahr, Wehrend bis zu dem M. D. LXX. Mit vielen Erschrecklichen Eclipses. Durch Joannem Bavarum D. Medicu[m] Et Mathemati. Auff das kuertzte gantz fleyßsig beschrieben. Weyter folgen. im M. D. LX. Jahr, wird auch ein erschrecklich Cometh gesehen werden. B. m., b. r. (Kraków, druk. Łazarz Andrysowicz, 1550).
2363 Bavarus Ioannes. Prognosticationes Astrologicae, ab anno salutis humanę, 1551. usq[ue] in annum 1570. cum plerisq[ue] horribilibus luminarium defectibus, & cum Cometa terribili, qui sub anno d[omi]ni 1560. apparebit. Per Ioannem Bavarum Medicum et Mathematicum, q[uam] brevissimè et diligenter conscriptum. B. m., b. r. (Kraków, druk. Łazarz Andrysowicz, 1550).
2356 Viaticum. Viaticu[m] dyocesis Poznanie[n]sis Lugduni prius impressum: nu[n]c vero p[ro] voto Revere[n]dissimi in christo patris [et] d[omi]ni d[omi]ni Joannis de Lubrancz Ep[iscop]i Poznaniensis sollicita cura emendatu[m] ac multo accuratius, q[uia] illud q[uo]d ex Lipczik advectu[m] fuit, in ordine[m] redactu[m] convenientissimu[m]. B. m., b. r. (Kraków, druk. Jan Haller, między 1514 a 1521).
2229 (Krzysztof św.). Piesn o świetym [sic] Krysztoforze bárzo piękna. B. m., b. r. (Kraków, druk. Hieronim Wietor, ok. 1540),
2228 Judicium. Judicium nawieczne [sic] czasy trwałe prawdziwe á krotochwilne. Potencia Planeta panuiąca. Fortuna Uczestniczka państwa. [pod tytułem drzeworyt: astrolog z astrolabium w ręku (półpostać w kwiatonie)]. B. m., b. r. (Kraków, druk. Hieronim Wietor, ok. 1540),
222 Hillebrant Michael (Hillebrand Michael). Apologey oder schütz rede wider die Secten so zu unsern gezeiten erstanden. Michael Hillebrant minor orden reg. obser. Doct: Ro. XVI. Ich bite euch aber liebenn brüder das ir auff sehet, auff die, so zertrennung und ergerniss anrichten wider die lehre, die ihr gelernet habet, und weichet von den selbigen i. Pet. iij. Und seidt allezeit bereyt gnug zuthun einem itzlichenn, der grundt oder ursache fürdert, der hoffnug dy in euch ist. B. m., b. r. (Kraków, druk. Hieronim Wietor, 1542).
2347 Ligęza Mikołaj Spytek. Votum Abo Sentencya, ná Seym Wálny Wárszàwskiey [sic], pro ultima die Januarij, w Roku 1635. przypadàiący. Jáśnie Wielmożnego Jego Mći Páná, P. Mikołaia Spytka Ligęzy z Bobrku Na Rzeszowie, Kàsztellanà Sęndomierskiego [sic], Bieckiego, &c. Stàrosty. Ná Propozycyą y Punktá iey, od Jego Krolewskiey Mći podáną. 1. Zapłátá zupełna Pánom Zołnierzom. 2. Praesidia Ukrainy, dla śliski [sic] wiáry Pogáńskiey. 3. Consultácyey y Concluzyey Seymow, modus do námowięnia [sic], áby gruntownie bez prolongácyey záwieráne były. 4. Inducye z Szwedámi, iż wyszli de securitate od Morza. 5. O Rekuperowániu ablatorum w Pruśiech, y indźiey. 6. Disciplinam militarem postánowić, ábysmy nie mówili. Obronę mąmy [sic], ále nie wytrwąmy [sic]. B. m., b. r. (Kraków, druk. Franciszek Cezary, 1635).
2382 Unterweisung / Ukazanie. [Eyn kurtze und gruntliche Underweisung beyder sprachen, zu reden und zu lesen Polnisch und Deutsch. Krotkie ij gruntowne Ukazanye ij nauka, oboyey mowy mowić, ij czisc Polskye ij Nyemyeckye]. B. m., b. r. (Kraków, druk. Florian Ungler, 1521?, 1523?).
1978 Crosnensis Paulus (Paweł z Krosna). Carmina Magistri Pauli Crosnensis Rutheni de foelicissimo reditu ex Vienna Austriaca illustrissimi et inuictissimi regis et domini. domini Sigismudi Regis Polonię Magni Ducis Lituanię, Russię Prussięq[ue] domini et Heredis. B. m., b. r. (Kraków, druk. Florian Ungler, 1515).
1523 Actum in Curia Regia Varsaviensi. Actum in Curiâ Regiâ Varsaviensi, Feria Sexta, ante Festum Sanctorum Viti et Modesti Martyrum proxima. Anno Domini, Millesimo Sexcentesimo, Septuagesimo Quarto. B. m., b. r. (Kraków, druk. dziedziców Krzysztofa Schedla, 1674).
2353 Modlitewnik. [Modlitewnik]. B. m., b. r. (Kraków, druk. Bartłomiej Kwaśniowski?, po 1622, przed 1651).