Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
781 Richter Peter. Apologia, das ist: Schutzwehre und Verantwortunge. Darinnen I. sieben gewisse und warhaffte Ursachen angezeiget warumb der Autor [...] die warheit zu bekennen sey verursachet werden. II. Nebens zweyen Propositionibus und Hauptsätzen [...] 1. Das D. Behm wieder sich selbst sey. 2. Und das er eine Gottslästerliche Lehre vom gepredigten Worte Gottes führe. Den rechtgläubigen Christen zum Trost den teuffelischen Calumnianten aber zur Warnunge. Geschrieben [...] durch Petrum Richterum Pom. Predigern zu Dantzigk an der Kirchen zu Allen Gotts Engeln. Gedruckt zur Frey Stadt, in Verleg, des Autoris 1626. Gdańsk, nakł. Peter Richter, 1626.
1909 Białobrzeski Marcjan. Apophoreta sive celebratio natalitum D.N.I.C. a Martiano Bialobrzeski, Eloquentiae apud Professorem Tylicianum in Acad. Crac. Stud. Facta. Cracoviae, Typis Matthię Andreouiensis, Anno Domini 1634. Kraków, druk. Maciej Jędrzejowczyk, 1634.
2797 Riccioli Giovanni Battista. Apostata Copernicanus, sive novum examen systematis Copernicani ad mentem Joannis Bap[tistae] Riccioli, institutum. Brno, druk. Joseph Georg Trassler, 1790.
382 Botsack Johann (Botsaccus Joannes). Apostolischer Grund und Mund S. Petri. I. Epist. III.Cap. vers.16. Von der Beschaffenheit und Art der Christlichen Bekäntnis der Lehr und Nahmens unsers Herrn und Heylandes Jesu Christi auffgedecket und erkläret aus Heil. Göttlicher Schrifft Alten und Neuen theologischen Scribenten, Exempeln und Praxei der Christgläubigen zu alien Zeiten [...]. Gedruckt im Jahr 1661. B. m., 1661.
971 Apostrophe. Apostrophe ad serenissimos Poloniae candidatos. Anno 1674 [rz.]. B. m. (Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł.), 1674.
1308 Besold Christoph, Bojanowski Stefan. Apparatus bellicus, quem S.S. Triadis gratiâ, adminiculante, Auctoritate amplissimi jurisconsultorum ordinis, in Inclutâ Tubingensi Academiâ; Protectore Dn. Christophoro Besoldo, antecessore celeberrimo, ac pro tempore Rectore Magnifico, Fautore suo suspiciendo; Sub rationis gyrum publicè revocandum adpendit, Stephanus in Golassino Bojanowsky, E.P. in Aulâ Novâ, ad diem 7. April. August. quaest. super Jud. lib. 7. Patres domino Deo etiam bellando placuerunt: non quia optabile aliquid est bellum, sed quia pietas laudabilis est in bello. Tubingae, Excudebat Eberhardus Wildius. Anno 1621 [rz.]. Tübingen, druk. Eberhard Wild, 1621.
40 (Róża św.). Apparatus triumphalis Neobeatae Rosae Indianae Ordinis Praedicatorum. Vilnae, Typis Acad. S.J., 1669. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1669.
383 Botsack Johann (Botsaccus Joannes). Appellatio innocentiae Lutheranae, ad tribunal veritatis; In causa haereseos, eidem nuper a D. Gulielmo Amesio, P. P. Academiae Franeckeranae etc. impactae: praeside [...] respondente [...] Friderico Weltscheck [...] ad d. XIIL Octobr [...] MDCXXXIII. Secundum edita, ut, huius ad Gasp. Stresonis responsionem Lugduni Batavorum editam hoc anno [...] evidentior reddatur. Gedani, Sumpt. Georgii Rheti 1634 [rz.]. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1634.
10 (Schlieben Jan Teodor). Applausus anagrammaticus illustrissimo ac excellentissimo Domino DN. Joanni Theodorico a Schlieben, S. R. I. comiti, primo totius Livoniae Palatino […]. Praelo Reusneriano (1677). B. m. (Królewiec), druk. Fryderyk Reussner, 1677.
2577 Thilo Valentinus. Applausus gratulatorius Johannis Casimiri, Pol. electi regis etc., in Poloniae regno inauguratione excitatus. Królewiec, druk. Jan Reussner, 1649.
2831 (Władysław IV, król polski). Applausus, quos in Vladislaum Sigismundum cum ad capessendum Moschoviae imperium ducens exercitus, Luceoriam ingrederetur, effudit iuventus Collegii Luceoriensis Societatis Jesu. Kraków, druk. Franciszek Cezary st., (1617). (Wariant a).
2832 (Władysław IV, król polski). Applausus, quos in Vladislaum Sigismundum cum ad capessendum Moschoviae imperium ducens exercitus, Luceoriam ingrederetur, effudit iuventus Collegii Luceoriensis Societatis Jesu. Kraków, druk. Franciszek Cezary st., (1617). (Wariant b).
538 Hoelsen Petrus. Apprecatio nuptialis, quam ad [...] Henricum Brandt concionatorem apud Teutschendorffenses [...] cum nuptias celebraret cum [...] Dorothea [...] Melchioris Weiss pastoris olim [...] vidua relicta sponsa Anno 1671 [rz.], pr. Id. Julij [...] conscripsit testaturus [...]. Elbingae, Typis Achatii Corellii [1671]. Elbląg, druk. Achacy Korel mł., (1671).
2212 (Zaborówek). Approbacya zamiany Gruntow wsi Zaborowek nazwaney w Ziemi Czerskiey leżącey. B. m., b. r. (1778).
1532 Apteczka. Apteczka domowa, Ktorą w niedostatku Medyká, snadno zdrowia człowiek poratować może. Editio quarta. B. m., b. r. (przed 1693).
1701 Apteczka. Apteczka lekarstw domowych Ktore każdy człowiek maiąc w nie bytności Medyka snadno zdrowia poratowáć może. Tak z ziół iako też y z zwierząt bardzo doświadczone, tak dla Ludźi iako y dla bydła. Zebrana y przedrukowana. W Lublinie, w Drukarni J.K.M. Coll. Societatis Jesu, Roku Pańskiego 1754. Lublin, druk. Jezuitów, 1754.
2758 Apteczka. Apteczka lekarstw domowych. Lublin, druk. Jezuitów, 1757.
33 (Olszowski Hieronim Andrzej). Aquila a fulmne immunis seu Deipara Virgo [...] a noxa originali intacta, brevi panegiri celebrata [...] a [...] Hieronymo Andrea Olszowski [...] oblata dedicataq; dicta ab eodem in Mariano Cratorio Hosiani Collegii Brunsbergensis Soc. Iesu. Anno [...] 1669. B. m. (Braniewo, druk. Jezuitów), 1669.
346 (Sturmer Balthasar). Arae votivae: in honorem lectissimi coniugii Dn. Balthasaris Sturmeri et Reginae Truncciae Patric[iorum] Mariaeburgen[sium] [...] positae ab amicis. Elbingae, Typis Wend. Bodenhausen 1609. Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen st., 1605.
2759 Archikonfraternia. Archikonfraternia świętego Jana Nepomucena solennie do kościoła w Tczycy introdukowana, różnemi łaskami od stolice s. apostolskiej uprzywilejowana. B. m., b. r. (1733).
1578 Górny Honorat. Arka Pociechy, albo Godzinki O Pocieszeniu Nayświętszey Panny Maryi. Wszystkim wiernym, osobliwie w Bractwie Paska Rzemiennego Zakonu Braci Eremitow Augustyna Swiętego Pocieszenia Panny Maryi będącym. Przez W.O. Honorata Gornego, Doktora Pisma S. tegoż Zakonu wydana a teraz swieżo z Summaryuszem Odpustow, pomienionemu Bractwu służących przedrukowana w Krakowie 1702 znowu w Nieswiezu, W Drukarni I.X.Mci Roku 1751. Nieśwież, druk. Radziwiłłowska, 1751.
1715 Górny Honorat. Arka Pociechy, Albo Godzinki o Pocieszeniu Nayświętszey Panny Maryi. Wszystkim wiernym, osobliwie w Bráctwie Paska Rzemiennego, Zakonu Braci Eremitow Augustyna Swiętego, Pod Tytułem Pocieszenia Nayswiętszey Panny Maryi, będącym. Przez W. O. Honorata Gornego, Doktora Pisma Swietego [sic], tegoż Zakonu wydana. A teraz świeżo z Sūmaryuszem Odpustow pomienionemi Bractwu służących Przedrukowana. W Lublinie, w Drukarni Kolleium Societatis Iesu, 1724. Lublin, druk. Jezuitów, 1724.
264 Pantheus Johannes Augustinus (Pantheus Joannes Antonius). Ars et theoria transmutationis metallicae cum Voarchadumia, proportionibus, numeris et iconibus rei accomodis illustrata. Ioanne Augustino Pantheo Veneto authore. Veneunt apud Viuantium Gautherotium in via Iacobea sub intersignio Sancti Martini [Paris, V.Gaultherot] 1550. Paryż, druk. Vivant Gaultherot, 1550.
2320 Artaban. Artaban Tragedya W publiczney Sali Akademii Wileńskiey Societatis Jesu, od prześwietney Młodźi Studeńskiey [sic] Roku 1757 dnia [dopisano: 28] Lipca Wyprawiona. B. m., b. r. [Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1757].
1890 Articuli. Articuli pactorum conventorum, inter status serenissimae Reipublicae Polonae, tam Senatorii, quam Equestris Ordinis Regni M.D. Lith. Omniumque ad eadem Dominia annexarum Prov. ab una; et serenissimum Principem Regium Poloniae M.D. Lithuaniae; Dominum Dn. Fridericum Augustum […]; Parte ab altéra Conscripti et Conolusi, atque Per Illustrissimos Excellentissimos DD. Josephum Antonium Gabaleonem […]. Ex Polonico Idiomate in latinam linguam translati. B. m., b. r. (Drezno?, 1733).
1702 Artykuły wojskowe. Artykuły Woyskowe Zá Naiásnieyszych Krolow Polskich y Hetmanow W.X.L. Woysku Ustanowione, A teraz Aby tym snádniey do wszytkich wiádomośći doyść mogły y śćiśley były záchowáne, z rozkazánia Jasnie Wielmoznego I.Msci Páná Michała Kazimierza Paca, Woiewody Wilenskiego, Hetmana W.W.X.L. do druku podane. W Wilnie, w Drukárni Akádemickiey Societatis Iesu, Roku Páńskiego 1673. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1673.
2000 Monti Antoine. Assecuratio Serenissimi Regis Galliarum data Sermae Reipublicae Polonae, per Illustr. et Excellentissimum D. Marchionem de Monti, Ministrum Plenipotentiarium ejusdem Regis Christianis. B. m., b. r. (1733).
2350 Assertiones. Assertiones Theologicae, Philosophicae, Dialecticae, & Rhetoricae, quae in Collegio Posnaniensi Societatis lesu, ad initium Octobris huius anni M. D. LXXX in solenni studiorum Innovatione disputabuntur. Posnaniae in Officina Ioannis Volrhabi. A. D. M. D. LXXX. Poznań, druk. Jan Wolrab, 1580.
2298 Arnold Mikołaj. Atheismus Socinianus â Johanne Bidello Anglo, nuper sub specioso Scripturae titulo orbi obtrusus. Jam assertâ ubique Scripturarum Sacrarum veritate detectus atque refutatus, Per Nicolaum Arnoldum, SS. Theologiae Doctorem, & Professorem Ord. & Concionatorem in. Acad. Franek. Franekerae, Excudit Johannes Wellens, Illustrium, Frisiae Ordinum & eorundem Acad. Typog. Ordinarius. Anno M DC LIX. Franeker, nakł. Johannes Duyring, druk. Johannes Wellens, 1659.
3079 Rzączyński Gabriel. Auctarium Historiae Naturalis Curiosae, Regni Poloniae, Magni Ducat. Lituaniae, Annexarumque Provinciarum, in Puncta XII. Divisum / Studio P. Gabrielis Rzączynski Soc. Jesu. Gedani, E typographia Jo. Jac. Preussii. Gdańsk, druk. Jan Jakub Preuss, b. r. (1736) (wariant b).