Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
2026 Potocki Teodor. Ubersetzung derer Wegen Absterbens Ihro Königl. Majest. von Pohlen Augusti des II. Von dem Primate Regni Ergangenen Universalien, de Dato Warschau den Februarii, 1733. Aus dem Polnischen ins Teutsche übersetzet. Breslau. Wrocław, (1733).
1952 Fryderyk III, elektor brandenburski. Ubersetztes Churfürstl. Brandenb. Schreiben an Ihre Königl. Majest. von Pohlen wegen der in denen Pohlnischen die Elbingische Sache betreffenden Universalien befindlicher Injurioser und unverdienter Vorrückungen. B. m., b. r. (1698).
257 Neubauer Sebastian (Neogeorgus Sebastianus). Über die Epistel S. Pauli an die Römer. Vier und Siebentzig Predigten. Darinnen allerley stück Christlicher Lere gehandelt und erkleret werden. Durch Sebastianum Neogeorgum Prediger zu Elbingen. Rom: III. So halten wir es nu, das der Mensch gerecht werde, one des Gesetzes werck, Allein durch den Glauben. Gedruckt zu Elbingen durch Wolffgang Dietmar. Elbląg, druk. Wolfgang Dietmar, 1562.
2496 Henrici Christian Friedrich. Über den Tod Seiner Königl. Majestät in Polen, Friedrich Augusts. Leipzig, nakł. córki J. T. Boetiusa, 1733. Leipzig, nakł. Jan Teodor Boetius (Tochter), 1733.
171 Brykci z Licka. Tytulowee stawu Duchownijho a Swietskeeho. Totiż papeże, czysarze, kraluow, knijżąt [...] panuow, Rytijrzko, wladyk, miest nekterych [...] w Kralowstwij Czeskem, w Markrabstwij Morawskem w Knijżestwij Slęzskem [...]. B. m., b. r. (Praha, druk. Pavel Severýn, 1534).
274 Retell Michael (Retellius Michael). Tyrannis tes [H]erodu paidoktonias [gr.]. Oratio Graeca de tyranide Herodis in infantes Bethlehemitas, in gratiam bonae spei studiosi adolescentis Georgii Güntheri [...] Georgij Güntheri ciuis Datiscani etc. piae memoriae filij, conscripta à M. Michaele Retellio. Excusa Dantisci à Iacobo Rhodo. 1571. Gdańsk, druk. Jakub Rhode (I), 1571.
1133 Typus peracti proelii. Typus peracti praelii cum Scythis et Kozacis, feliciter in Castris praesidente Serenmo et Potenmo D. Joan. Casim. Poloniae et Sueciae Rege, iuxta loci et praelii exactam figuram exculptum Anô 1651. B. m. (Gdańsk?), 1651.
1591 (Józef św.). Tygodniowe Nabozenstwo Do Swiętego Jozefa, Karmiciela Jezusowego, Oblubienca Nayswiętszey Maryi Panny, Powszechnego we wszelkich potrzebach Patrona, z Łáćinskiego języka ná Polski Przetłumaczone. W Wilnie, w Drukarni J.K.M. Akademickiey Societ. Jesu, Roku Páńskiego 1744. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1744.
1732 (Maria, Matka Boska). Tydzien Maryi, Albo Psałterz Jmieniu Nayswiętszey Boga-Rodzicy Panny, Ná Tygodniowe Nábożeństwo Rozdzielony, z Francuskiego Języká ná Polski Przetłumaczony, Z przydatkiem niektorégo Nabożeństwa. Na wększe [sic] wystawienie Matki Boskiey, do druku Podany. W Warszawie, w Drukarni J.K.Mći Coll. Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1744. Warszawa, druk. Jezuitów, 1744.
1731 (Maria, Matka Boska). Tydzien Maryey, albo Psałterz Jmieniu Nayswiętszey Boga-Rodzicy Panny. Ná Tygodniowe Nabożeństwo Rozdzielony. Z Fráncuskiego Języká ná Polski Przetłumaczony, Z przydatkiem niektorego Nabożeństwá. Ná większe wysławienie Matki Boskiey do druku Podány. W Warszawie, w Drukarni J.K.Mci Collegium Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1742. Warszawa, druk. Jezuitów, 1742.
1730 (Maria, Matka Boska). Tydzien Maryey, albo Psałterz Imieniu Nayswiętszey Boga-Rodzicy Panny. Ná Tygodniowe Nabożeństwo Rozdzielony. Z Fráncuskiego Ięzyká ná Polski Przetłumaczony, Z przydatkiem niektorego Nabożeństwá. Ná większe wysławienie Matki Boskiey do druku podány. w Drukarni Jásney Gory Częstochowskiey, Roku 1721. Częstochowa, druk. Paulinów, 1721.
1632 (Maria, Matka Boska). Tydzien Maryey, albo Psałterz imieniu Nayswiętszej Boga-Rodzicy Panny, na tygodniowe nabożeństwo rozdzielony. Z Fráncuskiego ięzyká ná Polski przetłumaczony, z przydatkiem niektorego nabożeństwa. Ná większe wysławienie Matki Boskiey do druku podány. W Wilnie, w Drukárni Akádemickiey Soc. Iesu, Roku 1704. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1704.
1427 Blaeu Willem Janszoon. Tweevoudigh Onderwiis van de Hemelsche en Aerdsche Globen; Het een na de meyning van Ptolemeus met een vasten Aerdkloot; Het ander na de Natuerlijcke stelling van N. Copernicus met een loopenden Aerdkloot: Beschreven door Willem Blaeu; En gevoeght na de Globen en Sphaeren by hem uytgegeven. t’Amsterdam, ter Druck-erye van Joan Bleau. 1655 [rz.]. Amsterdam, druk. Joan Blaeu, 1655.
1307 Arnhold Thomas. Tugend-gläntzender Frauen Himmelfahrt. Bey der weyland Wol-Erbahren Ehren- und Tugendgeziertesten Fr. Justina Dunckin, gebornen Hennigin, Hiesig löblicher Stadt Bojanowa vornehmen Kauff- und Handels Frauen, Schmertzhaffter Beerdigung. Nach Anleitung im Königlichen Hohen-Liede Salomonis dess 5 v. im 8. Capitel, bey Volckreicher ansehlicher Versamlung vor dem Altaar dess Herren, selbigen Orts den 9. Tag Christ-Monats dieses 1663. Jahres. Parentations Weyse gehalten von Thomas Arnhold, von Gross Tschirna in Schlesien, der H. Schrifft Ergebenen. Bresslaw, Druckts Johannes Christoph Jacob, Baumannischer Factor. Wrocław, Jan Krzysztof Jacobi w druk. dziedziców Jerzego Baumanna mł., (1663).
584 Klein Christianus. Tugend-Bild einer ehrbaren und Gottsfürchtigen Priester-Frauen zu Ehren der vornenmen Ehelichen Verbindung der [...] Herrn Samuel Korellen [...] mit [...] Jungfrauen Regina des [...] Hn Johannis Szirakowski [...] Tochter, so in [...] Stadt Thorn Anno 1678 den 7. Novemb. vollenzogen worden [...]. In Thorn, drukkts Johannes Cöpselius [1678]. Toruń, druk. Jan Coepsel, (1678).
2139 Olszewski Jakub. Tryumf Przezacney Konwokacyey Wilenskiey. Ich MM. PP. Senatorow Y Poslow Wielkiego X. Litew: Po Zwyciestwie [sic] Otrzymanym Od Naiasnieyszego Władysława IV Krola PolskiegoWielkiego Xiązęcia Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Zmudzkiego, Mazowieckiego, Inflantskiego, A Szwedow, Gothow, Wandalow, Dziedzicznego Krola, Obranego Cara Moskiewskiego, Przez Mądre Senatory, Waleczne oboiego narodu Hetmany, Pułkowniki, Rotmistrze, y inne zacne Woyskà I.K.M. Rycerze, kiedy 24 dnià Lutego Roku tego, zwyćiężywszy potężne Woysko Moskiewskie z wielu narodow zacnych zebràne, pod Smoleńskiem oboz nieprzyiaćielski z armatą wźięli. Kazániem przy podźiękowániu Pánu Bogu wystáwiony. Per R.P. Jacobum Olszewski Soc: Jesu Sacrae Theologiae Doctorem, Almae Acad: Viln: Procancellarium, & Ordinarium Ecclesiae Parochialis Vilnens: Concionatorem. w Kośćiele Kathedrálnym Wilenskim 7. dnià Márca. An. 1634. Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1634 (wydanie A).
488 Friessendorff Johann Friedrich. Trophaeum, sed verbis structum, quod aeterno Nomini [...] Frederici Wilhelmi, Marchionis Brandenburgici [...] Domini ac Tutelaris Musarum Dei longe clementissimi, faventissimi, cum ab Investitura Feudi Borussici, Warsovia Regiomontum, maximo omnium applausu, salvus et triumphanti similis redisset [...] in publica Panegyri, consensu atque authoritate Rectoris et Senatus Academiae Regiomontanae solemniter celebrata, in Auditorio Majori proprid[ie] Calend. Novemb. An. 1641 [...] statuebat, sacrumque vovet. B. m., b. r. (Królewiec?, druk. Jan Reussner?, 1641).
2055 Trompette (Trompete). Trompette. (Auff, Jungfrau Dantzig, edle Magd.). B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1655).
2471 Fidler Felix. Triumphus Prussiae regalis in adventu Sacrae Regiae Majestatis Poloniae Sigismundi III simul ac reginae Constantiae Austriaeae nec non principis Vladislai Sigismnndi celebratus. Braniewo, [J. Schönfels?], 1623. Braniewo, (druk. Jerzy Schönfels?), 1623.
2300 Lanckoroński Zbigniew. Triumphus Felicitatis Illustrmo ac Magnifico D[omi]no, D. Martino In Husiatyn Kalinowski Palatino Czerniechoviae Trębowliensi &c. &c. Capitaneo Observandissimo Patruo ac Maecenati amplissimo. In desideratissimis Nuptiarum Festis. Perillustrium Neosponsorum Samuelis a Husiatyn Kalinowski Et Ursulae Brigittae De Teczyn Ossolinska. A Zbigneo de Brzeźie Lanckoronski debitae observantiae ergô Exhibitus. Anno reparatae Salutis M. D. C. XLVI. B. m., b. r. (1646).
1938 Dorsz Jan. Triumf álbo Chrześćiańskie Dziękczyńieńie zá Przesławną Victorią którą Nawyzszy Bog Nájaśńieyszemu y Niezwyćięzonemu Pánu á Pánu Włádysławowi IV. złáski Bożey Krolowi Polskiemu […] nád wielkim Cesarzem Tureckim y głownym wielebnego krzes ćianstwá [sic] Nieprzyaćielem J.K.M. uzyczyć racził. Zá postanowieniem J.M.P.P. Senatorow we wszystkich kośćiołách Gdańskych odpráwowany á osobliwie w kośćiele S. Troycy Niedziele XIX. po S. Troycy pzreź [sic] X Janá Dorsiuszá kadnodźieie Augustańskiey Confessiey u S. Anny. Drukowany przes Jerzego Rethá Roku1634. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, 1634.
2198 Ovidius Publius Naso. Tristium Lib: V. Adiunximus singulis Elegiis brevissima ac dilucida argumenta. B. m., b. r. (*Raków, druk. Sebastian Sternacki, przed 1623),
1943 Feyerabend Christoph. Triplex felicissimi regiminis regii praesagium Michaelicum, Das ist: königliche Krönungs-Predigt. […] zum Druck übergeben von Christophoro Feyerabend E.E. Ministerii Seniore. Dantzig Gedruckt durch David-Friederich Rheten 1669. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1669.
343 Alsted Johann Heinrich. Trigae canonicae, quarum prima est dilucida artis mnemologicae [...] secunda est artis Lullianae [...] tertia est artis oratoriae novum magisterium [...]. Francofurti ex Off. Typ. Wolffgangi Richteri, impensis Antonii Hummi, 1612 [rz.]. Frankfurt a. M., druk. Wolfgang Richter, 1612.
421 Calov Abraham (Calovius Abraham). Triga exercitationum selectarum De pro[h]yparxei [gr.] Christi ante Abrahamum, e Johan: IIX. vers.58. De praeexistentia Verbi ante principium creationis, e Johan: I. vers.I, De Filio Dei creatore omnium, e Coloss: I. vers.16 autore [...] Anno 1670 [rz.]. Wittebergae, Typis et Sumpt. Mich. Wendt. 1670. Wittenberg, druk. Michael Wendt (Erben), 1670.
2456 (Dąmbski Stanisław, bp). Trias gentilitii Godzięmba in Stanislao a Lubraniec Dąmbski, episcopo Plocensi efflorescens. Eidemque pontificiam sedem suam primo auspicanti applausus a Collegio Karnkoviano Plocensi Societatis Jesu oblata a. 1682. Warszawa, K. F. Schreiber, [1682]. Warszawa, druk. Karol Ferdynand Schreiber, (1682).
402 Bücher Christian Friedrich (Bücher Christianus Fridericus). Treuhertzige Warnung für dem auffrührischen Qvaker-Geist. Eines unbeschnittenen Rabbi, welcher von dem unlängst publicirten Schreiben des Mammelucken Mosis Germani Anlass genommen mit Qvakerischen und Jüdischen Lehren die Augspurgische Confession und andere libros symbolicos abermals anzufechten [...]. Dantzig, Druckts Simon Reiniger 1700. Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., 1700.
1372 Neumann Kaspar. Treść wszystkich Modlenia śię Sposobow, w Proźbie, Modlitwie, Przycżyn: Dźiękowániu, Słowy krotkiemi ogárniona: Ludźiom wsżystkim żadnego nie wyłącżájąc Wieku, Stanu, Doległośći, Czásu, ták ráno, jáko na Wiecżór, niemniey y w kośćiele Nábożeństwo odpráwującym przygodna. Z Niemieckiego ná Polski przeniesiona Język przez Janá Ernesti. W Oleśnicy Drukował Gottfryd Güncel, Kosztem Tłumácżá. R. P. 1687. Oleśnica, druk. Gotfryd Güntzel nakł. Jana Ernestiego, 1687.
459 Domssdorff Achatius. Trauriger Frewden-Thon zu Ehren des [...] Gerhardt Truncken Bräutigams. Und der [...] Sabina des [...] Sigismund Meyenreiss, Bürgermeistern und dieser Zeit Königlichen H. Burggraffen [...] Tochter Braut. Auff dero Hochzeitlichen Ehren-Tag, so den 10. Junij Anno 1648. gehalten, gesetzet durch [...]. Elbing, bey Achatz Corellen [1648]. Elbląg, druk. Achacy Korel st., (1648).
672 Möller Gertrud (Möllerin Gertraut). Traurige Cypressen, bey welchen eine sehnliche Klage geführet des [...] Boguslav Radziwillen, Kertzogen zu Byrze, Dubincky [...] Ober Stallmeistern des Gross Fürstenthums Litthaueh und hochverordneten Stadthaltern des Hertzogthumbs Preussen [...] Herrschafften, Länder und Städte nebenst der nachgelassenen Durchlauchtigsten Princessin und dem Hertzogthumb Preussen. Über Ihrer Hoch Fürstlichen [...] Hintritt unter Dero Nahmen [...] aufgesetzet von [...]. Königsberg, Gedr. durch Frid. Reusnern (1670). Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, (1670).