Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
256 Neander Michael (Neandrus Michael). Orbis terrae partium succincta explicatio, seu simplex enumeratio, distributa in singularum partium regiones, ubi porro singulis regionibus suae urbes, elogia et praeconia [...] personae [...] montes [...] amnes, fontes [...] exponuntur [...]. (Islebii, imprim. Urbanus Gubisius, 1583). Eisleben, druk. Urban Gaubisch, 1583.
1081 Ordinar Zeitung (Ordinarzeitung). Ordinar Zeitung was in Preussen bey dieser Krieges unruh hin und wieder neulicher Tagen passiret ist. Anno 1657 [rz.]. B. m. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete), 1657.
730 (Ordinari). Ordinari Post Tijdender. B. m. (Stockholm), 1661-1665.
1091 Ordnung der Bürger-Wache in Thorn (Rada miasta Torunia). Ordnung der Bürger-Wache in Thorn geschlossen in eines Edlen Ehrenvesten und Hochweisen Raths Session den 2. Augusti Anno 1655 und jetzo abermahl revidirt und umgedruckt den 6. Augusti Anno 1697. Thorn druckts Johann Balthasar Bressler E. E. Hochw. Raths und Gymnasii Buchdrucker. Toruń, druk. Jan Baltazar Bressler, 1697.
2078 (Danzig). Ordnung, wie und von wem, und was Sachen ein vierte Part des Hundersten Pfennings [sic] laut saemtlicher Ordnungen dieser Stadt Beliebung und Schluss soll gegeben und empfangen werden. Anno 1757. Dantzig, gedruckt bey Thomas Johann Schreiber, Eines Hochedlen Hochweisen Rahts [sic], und des loeblichen Gymnasii Buchdrucker. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1757.
2077 (Danzig). Ordnung, Wie, von wem, und was Sachen der halbe hunderste Pfennig Laut Saemmtlicher Ordnungen dieser Stadt Beliebung und Schluss in der Stadt Jurisdiction, Dero Laendereyen und Dorffschaften soll gegeben und empfangen werden. Anno 1737. Dantzig, Gedruckt bey Thomas Johann Schreiber, E. Hoch-Edl. und Hochw. Rahts [sic], und des loebl. Gymnasii Buchdrucker. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1737.
1779 Ordo. Ordo Officii Divini ac Missarum. Juxta Rubricas Generales nec non Decreta S.R.C. Ad Usum Diaecesis Luceoriensis et Brestensis Pro Anno Domini 1793. Sub Regimine ac Auspiciis Illustrissimi Excellentissimi Ac Reverendissimi Domini Domini Adami Naruszewicz Dei et Apostolicae Sedis Gratia[m] Episcopi Luceoriensis et Brestensis, Ordinum Aquilae Albae et S. Stanislai Equitis. Conscriptus ac Editus. Luceoriae. Typis S.R.M. et Reipublicae, ad Aedes PP. Ordinis Praedicatorum. Łuck, druk. Dominikanów, (1792).
126 Ordynacja Komisji. Ordynacya Kommissyi Dobrego Porządku w Mieście J. K. Mci Poznaniu z Reskryptu J. K. Mci w Warszawie, Dnia 23. Miesiąca Listopada, Roku 1778. wypadłego y w Xięgi Grodu Poznańskiego, w Poniedziałek po Niedzieli Oculi, Roku ciągnącego się 1779. wniesionego Dnia 15. Miesiąca Listopada, Roku po wyżej wyrażonego zapoczętey. B. m., b. r. (1779).
127 Ordynacja Sądu Kryminalnego. Ordynacya Sądu Kryminalnego Woiewodztwa Krakowskiego. Działo się w Ratuszu Miasta Krakowa na Sessyi Sądów Kryminalnych Woiewodztwa Krakowskiego. Dnia Drugiego Miesiąca Maja Roku 1794. Sąd Kryminalny Woiewodztwa Krakowskiego. B. m., b. r. (1794).
1837 Kościuszko Tadeusz. Organizacya Kommissyy Porządkowych. B. m., b. r. (1794).
1510 Strimesius Samuel. Orgines Morales, Seu Dissertationes aliquot Selectiores, Vera Moralium Fundamenta Complexae, quas, Perpetuô Respondentis Officiô functus, publicè defendit, suisque sumptibus edidit Georgius de Chelmica Lutomierski, Eq. Pol. Francofurti ad Oderam, Literis Christophori Zeitleri, Anno 1679 [rz.]. Frankfurt a. O., druk. Christoph Zeitler, 1679.
865 Strimesius Samuel, Chelmica Lutomierski Georg de. Origines morales, seu Dissertationes aliquot selectiores, vera moralium fundamenta complexae, quas perpetuo respondentis officio functus, publice defendit, suisque sumptibus edidit Georgius de Chelmica Lutomierski, Eq. Pol. Francofurti ad Od., Lit. Christophori Zeitleri 1679 [rz.]. Frankfurt a. O., druk. Christoph Zeitler, 1679.
2021 Poradowski Krzysztof. Orzeł Odmłodziały Nigdy niezwyciężonych Narodow Krolestwa Polskiego y Wielkiego Xiestwá Litewskiego. Od Krzysztofa Poradowskiego ná świat puszczony. W Warszawie, Roku Pańskiego 1643. Warszawa, (druk. Jan Trelpiński?), 1643.
1718 (Ignacy Loyola św.). Osobliwe Nabozenstwo Do Swiętego Jgnacego Lojoli, Fundatora Zákonu Societatis Jesu. Wszystkim chorym, ale osobliwie Białymgłowom, przy nadziei zostaiącym ku nieomylney pociesze y pomocy Służące. Z Pozwoleniem Starszych. W Warszawie, w Drukárni J.K.Mći y Rzeplitey Colleg: Soc. Jesu, Roku P. 1751. Warszawa, druk. Jezuitów, 1751.
1365 Musonius Jan. Ostatnia posluga Jego Mci Panu Janowi Epaenetowi, niegdy Leszczynskiemu. Teraz też Jasnie Wielmoźnego Jego Mci Pana Chorązego Koronnego, przy Expediciey Węgierskiej Medykowi Zawołanemu ktory w Obozie Polskim pod Strigonium 21. Paźdźiernika Roku 1683. zbawiennie w Panu zasnął. Nie bez zalu Serdecznego, przy pamiątce Funeratiey Jego, którą pokrewni w Lesznie 19. Grudnia obchodzili. Oddana od Dowiernego Brata. Jana Musoniusa. Drukiem Michala Buka. Leszno, druk. Michał Buk, (1683).
833 Schilius Johann (Schilius Johannes). Oster-Triumph gläubiger Hertzen über der siegreichen Aufferstehung des Fürsten des Lebens Jesu Christi vom Tode. Der christlichen Gemeine in Elbing, am Heiligen Oster-Fest in dreyen Predigten furgestellet. Durch [...]. Dantzigk, durch Georg Rheten 1631. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1631.
1070 (Ludewig Johann Peter). Päbstl. Unfug wider die Krone Preussen welchen Clemens der XI in einem den 16. April Anno 1701. Ausgestreueten irrigen Brevi zu Verkleinerung aller Gekröneten Häupter begangen. Cölln am Rhein 1703. Köln, 1703.
1082 Pacta induciarum. [Pacta induciarum viginti sexennalium inter Regna Poloniae et Sueciae, anno 1635 peracta]. B. m., b. r. (Elbląg, druk. Wendel Bodenhausen mł., 1635).
780 Riccius Christoph (Riccius Christophorus). Palaestrae politicae. Velilatio tertia. De societatibus universitatis. in qua apud Gymnasium Dantiscanum sub umbone [...] respondendo pugnabit Matthias Rudigerus Dantiscanus, die 14 Febr. 1626. Dantisci, Typ. Rhetianis 1626. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1626.
2595 Titius Joannes Petrus (Titz Johann Peter). Palma Gedanensis. [Gdańsk, D. Fr. Rhete,] 1659. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1659).
2596 Titius Joannes Petrus (Titz Johann Peter). Palma Gedanensis. [Gdańsk, D. Fr. Rhete,] 1659. B. m. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete), 1659.
427 Chomicki Jan. Palma laurea a fortuna triumphali perillustri ac magnifico Domino D. Andreae de Magna Konczyce Mnischek culinae regni praefecto Leopoliensi, Osieciensi etc. capitaneo. In auspicatissimo iterato ingressu ad capitaneatum Leopoliensem porrecta. Leopoli, Tipis Michaelis Sloska Anno Domini 1650 [rz.]. Die 14. Mensis Junij. Lwów, druk. Michał Śloska, 1650.
1430 Caraffa Vincenzo. Pamiątka Ustawiczna Męki y Ran Páná nászego Iezusa Chrystusa ku uproszeniu szczęśliwey śmierći ná cáły tydźien po włosku przez W. X. Wincentego Káráfę Societ: Iesu rozłożona a potym ná polski iężyk przełożoná y do druku popiąte podána w Poznaniu w Drukarni Collegj [sic] Soc: Iesu Roku Pańskiego 1691. Poznań, druk. Jezuicka, 1691.
2250 Rassowski Adam. Pamiątka Żywota Y Smierci Ie[g]o Mśći X. Fiodora Druckiego Horskiego. Ktory z wielką chwałą wszystkie dni żywota swego ná tym świećie przeprowadziwszy, pobożnie Umarł w Panu, Roku od napràwy Zbàwienia 1615. dnia 30. Czerwca, Sprawiona ná znák uczciwośći Przez Adama Rassowskiego, rękodaynego Sługi Iaśnie Oświeconego Xiążęcia Ie[g]o Mśći Krzysztopha Radziwiła Hetmànà polnego W. X. L. &c. &c. à na ten czas Rectorà Gymnasij w Birżach nowozałożone[g]o. W Wilnie w Drukàrni Iozefà Kàrcanà Roku 1615. dnia 26. Octobris. Wilno, druk. Józef Karcan, 1615.
2109 (Uroczystość). Pamiętna Uroczystosc Nayswiętszey Matki Bolesney Cudami Sławney. w Kościele Járosławskim Societatis Jesu Ukoronowaney. Roku Pańskiego MDCCLVI. Dnia VIII. Września. Pod Jmieniem W. JMci Pana Stefana z Tarnowy Dwernickiego Łowczego y Pisarza Grodzkiego Przemyskiego Pana y Nayosobliwszego Dobrodzieia Ná potomne czasy przyzwoitemi Pochwałami Ozdobiona. Zá dozwoleniem Starszych do Druku Podana Roku Pańskiego MDCCLIX. w Przemyslu w Drukarni J. K. M. Przemyśl, druk. Jezuitów, 1759.
1415 Vedel Nikolaus. Pancea Apostasiae Bono Constantum et lapsorum praescripta libris tribus a Nicolao Vedelio Pastore et Professsore Genevensi. Genevae, Typis Petri Auberti. 1628 [rz.]. Genève, druk. Pierre Aubert, 1628.
1983 Kühn Andreas. [Panegiryk z okazji koronacji Fryderyka Augusta II, s.l., s.a.]. Gdańsk, druk. Jan Zachariasz Stolle, 1697.
307 Tobolski Adam. Panegyricus ad Serenissimum, Potentissimum et inuictissimurn Dominum Dominum Sigismundum III. D.G. Poloniae, Sveciae, Gothorum, Vandalorumque Regem Augustissimum etc. Magnum Ducem Lithvaniae, Finlandiae et caet. Principem Russiae, Prussiae, Masoviae, Livoniae, Samogitiae, Pium, Pacificum, Patriae Patrem, Dominum suum clementissimum. Pro communi Congratulatione Poloniae, de Regni Polonici fascibus feliciter adeptis. Subiectissima reverentia, pietatis et cogratulationis ergo scriptus, Ab Adamo Thobolio. Anno 1588 [rz.]. B. m. (Poznań, druk. Jan Wolrab I?), 1588.
1063 Kraus Daniel (Krusius Daniel, pseud.: Elias Denukrois ). Panegyricus in laudem serenissimi principis Gustavi Adolphi Suecorum Gothorum et Vandalorum regis. Autore Elia Denukrois. Augustae Trinobantum Anno Domini 1629 [rz.]. London, 1629.
1062 Kraus Daniel (Krusius Daniel, pseud.: Elias Denukrois ). Panegyricus in laudem serenissimi principis Gustavi Adolphi, Suecorum Gothorum et Vandalorum regis autore Elia de Nukrois Augustae Trinobantum. Anno Domini 1628 [rz.]. London, 1628.