Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
275 Reusner Nicolaus, Porsius Henricus. Itinerarium totius orbis: sive opus peregrinationum variarum in VII classes distinctum: historicum, ethicum, physicum, geographicum. Cum auctario et orbis totius divisione: Ex recensione [...] 2-da editio. Basileae, per Conr. Waldkirch 1592 [rz.]. Bazylea, druk. Konrad von Waldkirch, 1592.
1490 Polanus Amandus, Krośniewicki Baitazar. Theses, de Sacramentis in Genere et in Specie, quas ex Decreto, Venerandi Ordinis Theologici. Sub Praesidio Reverendi et Clarissimi Viri D. Amandi Polani à Polansdorf, SS. Theol. D. et Professoris in illustri Academia Basiliensi celeberrimi, ad publicam disputationem, pro Solenni Doctoratus Testimonio proponit, M. Balthasar Crosnievicius Lithuanus. In auditorio Theol. III. Septemb. Basileae, Typis Ioannis Schroeteri, 1601. Bazylea, druk. Johann Schroeter, 1601.
319 Willich Jodocus st. (Willichius Jodocus). Dispositio in evangelia dominicalia omnibus declamatoribus, tam Ecclesiasticis quàm Scholasticis utilissima, Jodoco Vuillichio autore. Cum indice diligentissimo. Basileae (apud Bartholomeum Westhemerum) Praefatio Detricho a Schulenburg, Idibus Marcijs 1542. Bazylea, druk. Bartholomäus Westheimer, 1542.
214 Grynaeus Johann Jakob (Gryner Johann Jakob). Exaplosis [gr.] definitionis traditae nobilissimo hoc dicto: Et sermo ille caro factus est. Iohan. I.14. proposita à Iohanne Iacobo Grynaeo, ut IX. Febr. in Scholis Theologorum placida sizetesis [gr] de ea instituatur: respondentis autem partibus in eadem defungetur Casparus Waserus, Tigurinus. Ad Ingenio, virtute et familiae splendore praestantem, Dn. Bartholomaeum Schachman, Gedanensem, Borussum. Basileae, 1587. Bazylea, (druk. Oporiniana), 1587.
321 Wimmann Nicolaus (Nicolaus Wimmannus). Navigationis maris Arctoi, id est, Balthici, et sinus Codani, descriptio. Per Nicolaum Wimmannum. Palma Ising. Basileae [Michael Isengrin] Epistola nuncupatoria Alexandro à Cicignou, ducis Lotharingiae consiliario, d. 23. Apr. 1550. Bazylea, (druk. Michael Isengrin, 1550?).
2245 Herman Paweł. Kazanie Pogrzebne nád ćiáłem sł. P. Wielmożne[g]o P. Ie[g]o Mći Pánà Iana, z Dąbrowice, Firleia, Dźierzawce Smidynskiego, &c: tákże y Iey Mći Pàniey Zophiey, ná Sienicy, Firleiowey: odpráwione ná Dworcu Hołubskim, Przez X. Pawła Hermana. 15. Maia, R. P. 1645. W Baranowie, Drukował Gerzy Twardomeski [sic], R. P. 1645. Baranów, druk. Jerzy Twardomęski, 1645.
2224 Koźmian Andrzej Alojzy, Trzciński Mikołaj. Manifest z odpowiedzią z strony WW. Andrzeia Kozmiana Sędziego, i Mikołaia Trzcinskiego Podsędka Ziemskich Lubell. przeciwko J. O. X. Kazimierzowi Sapieże Generałowi Artt: W. X. Litt: w Grodzie Lubelskim Dnia. 28. Lutego R. P. 1788. Uczyniony. B.m., b. r. (Lublin, Druk. Trynitarzy, 1788),
1358 Katechizm (Mały). Mały Katechismus, álbo Náuká Chrźeśćiańská w pieśni złożoná żeby prźes wdźięczność społecznego Spiewánia tak Dźieći, iak i starźi łacznieyszym sposobym mogli śie náuczyć tego, co im do wiary świętey, i źyćia Chrześćiańskiego iest potrzebne i do otrźimania zbáwieniá wiecźnego pożytećzne z Przidatkiem niektorych Pieśni nábożnych ná więksżą część i chwałę Boga w Troycy Swiętey iedinego ná pożytek zbawienia Dusz ludzkich. Przes Jednego Xięza zákonu Can. Reg. Lat. S. Augustiná świeżo do śpiewánia złożona i spisáná za staranim swego Przewieleb: Xięza ArchiPreśbyterá z do zwoleniem starszych do druku podana roku 1747. (B. m.), 1747.
1881 Verbot (Zakaz). Erneuertes Verbot fremde und schlechte Münzen jeder Art einzubringen, zu gebrauchen und in umlauf zu setzen. Gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuckdruckker. Zakaz ponowiony względem wprowadzania używania i kursu wszelkiego gatunku cudzey i złey monety. Z Drukarnyi Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza. B. m., b. r., (Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, 1798).
139 Rozporządzenie (Cesarsko Królewskiej Komisji). Rozporządzenie C[esarsko] Kr[ólewskiej] pełnomocney Zadworney Komissyi Gallicyi Zachodniey. Poddani Wieyscy czyli Chłopi maią bydź przy teraznieyszych swych wlasnościach utrzymani. B. m., b. r., (1797).
2320 Artaban. Artaban Tragedya W publiczney Sali Akademii Wileńskiey Societatis Jesu, od prześwietney Młodźi Studeńskiey [sic] Roku 1757 dnia [dopisano: 28] Lipca Wyprawiona. B. m., b. r. [Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1757].
2328 Flocillus. Flocillus Martyr Tragoedia, Acta Ludis Metagymnasticis a Studiosa Juventute Academiae & Universitatis Vilnensis Societatis Jesu, Anno post natum Servatorem 1757. Mense Augusto, die Ima. B. m., b. r. [Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1757].
2390 Pyrrhus. Pyrrhus Extra Epirum, In Sarmatico Latio Pretium et praemium Parnassi Sigillari gemmâ Concludens Erasmus Ciołek, Olim A Vladislao Jagellone, Coronato Eruditorum Capitum Mecaenate [sic], Authoritatis Pòéticae Suffragio, Regni Signaturâ Insignitus. Nunc Vero Ex Augusti Privilegio, Sigillato Palladis Augustali, Ad Latinam Ioannis, Divinioris Cancellarii, Portam Salutatus / Ab Illustrissima, Perillustri, Magnifica, ac Praenobili Juventute Academiae Vilnensis Societatis Jesu Anno Dei, pretium salutis humanae unione signantis, 1721. Kalendis Augusti. B. m., b. r. [Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1721].
2321 Cineres. Cineres Ad Iustam Vindictam Animati Contra Voluptarium parricidam Popielum Secundum, Poloniae Principem. A Perillustri, Magnifica, ac Praenobili Rhetorica Iuventute Academica Societatis Iesy, Ludis antecineralibus in Scenam dati. Anno 1702. 25 Febr: B. m., b. r. [Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1702].
2324 Corona Religionis Orthodoxae. Corona Religionis Orthodoxae in S. Stephano primo Pa[n]noniae Catholicae Rege coronato in Scenam data, Illustrissimo ac Reverendissimo Domino, D. Nicolao Stephano Pac Dei & Apostolicae Sedis Gratia Episcopo Vilnensi, SSmi D.N. Innocentii Divina Providentia Papae XI Praelato Domestico, Protonotario Apostolico, Utriusq[ue] Signaturae Gratiae & Iustitiae Referendario, Sacri Palatij Comiti, & Ecclesiae Later: Eqviti Aurato, &c. &c. Dum post obtentam annuente suis meritis Roma, Praesuleam coronam triumpharet, Dedicata a Perillustri Praenobiliq[ue] Iuventute Academiae Viln: Soc: Iesu. Anno Domini 1682 Mense Octobri die […]. B. m., b. r. [Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1702].
2329 Gaudia. Gaudia Post Luctus Seu Palma Triumphalis Lauro Martyrij succedanea: In Triumphantis pro Christo, & cum Christo, Inter Filiorum Tormenta Titi dextera revirescens. Ab Academico-Tulliana Adolescentia In Theatro Doloris Praesentata Anno, post Tormentorum & Mortis suae Luctum, Orbi Gaudia Creantis Salvatoris 1680. Praecedanea Dominicae Palmarum die [13 IV 1680]. B. m., b. r. [Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1680].
2392 Załuski Andrzej Chryzostom. [List pasterski z 20 VIII 1693, w nagłówku:] Andrzey Chryzostom na Załuskach Załuski, z Bożej y Stolice Apostolskiey Biskup Płocki. [Inc.:] …iako nie bez serdecznego żalu dotało na[m] się słyszeć, y własnymi przypatrzyć oczyma... B. m., b. r. [Warszawa?, 1693].
1942 Eques Polonus. Falsitas narrationis de Electione Stanislai Leszczynii et […] Augusti III. Ducis et Electoris Saxoniae in Regem Poloniae […] ad faciendam utriusque Electionis Paralellam in publicum sparsae, à quodam Equite Polono demonstrata. B. m., b. r. (Wrzeszcz, druk. Marcin Klingenberg, 1734).
1327 Fryderyk II, król pruski. Declaracya, że po miastach postanowić śię maiące Towarzystwa Pożarowe, ninacz nie zamierzaią iedno żeby Poddanych w ośiadłościach ich ubespieczyć. D. d. z Wrocławia 19. Febr. 1743. Cum Privilegio Regis. u Jana Jakuba Korna Bibliopole. B. m., b. r. (Wrocław), nakł. Johann Jacob Korn, (1743).
1323 Fryderyk II, król pruski. Patent y Zakaz dla na Wesołach [sic] y Bieśiadach po Wioskach zwyczaynego barzo niebezpiecznego strzelania koło dachow słomianych. D. d. w Wrocławiu 1. Maia 1742. U Jana Jakuba Korna, Bibliopole. B. m., b. r. (Wrocław), nakł. Johann Jacob Korn, (1742).
1333 Fryderyk II, król pruski. Ustawa żeby napotym dla tym lepszego Zboża na polach zachowania wroble wygubić a z tey przyczyny co rok od poddanych pewny poczet głowek tego szkodliwego ptastwa do kasy […] ać się [...]. B. m., b. r. (Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, 1744).
1330 Fryderyk II, król pruski. Krolewsko pruski Edykt, że Owi, ktorzy śię złośliwie ośmielą wierzbom albo lipom sadzonym szkodźić, albo y w lasach y borach tabakę kurzyć, albo ogień zaniecać, ućięćiem ręki, robotą fortyfikacyiną, wygnaniem z źiemie albo inszym sposobem przykładnym ukarani będą. Od daty z Wrocławia d. 10. Jul. 1743. B. m., b. r. (Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, 1743).
1318 Fryderyk II, król pruski. Patent dla złego zażywania przyprzągów na Sląsku, y drog wszędy śię poprawić maiących. B. m., b. r. (Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, 1741).
1319 Fryderyk II, król pruski. [Mandat, nakazujący używanie w krajach pruskich i księstwie Śląsku wyłącznie kalendarzy aprobowanych przez Berlińskie Towarzystwo Naukowe]. B. m., b. r. (Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, 1741).
1802 Fryderyk II, król pruski. Krolewsko-Pruski Patent, ktorym zakaz przećiw Wnoszeniu y bieraniu wszelkiey cudzey, niesłuszney y często wywołaney Monety Ziemskiey y Postronney a osobliwie Pacow y Połpacow na Xięstwie Sląsku y Grabstwie Klocku, Wznawia y zaostrza śię. D. D. z Pocdamu d. 20. Septembr. 1746. B. m., b. r. (Wrocław, Jan Teofil Straubel w druk. dziedziców Jerzego Baumanna mł., 1746).
2027 Potocki Teodor. Ubersetzung derer wegen Absterbens Ihro Königl. Majestät von Pohlen Augusti des II. von dem Primate Regni ergangenen Universalien, d.d. Warschau den Febr. 1733. Aus dem Pohlnischen in das Deutsche übersetzet. Nach dem Bresslauer Exemplar. B. m., b. r. (Wrocław, 1733).
2381 Unterweisung / Ukazanie. Eyn kurtze und gruntliche Underweisung beyder sprachen, zu reden und zu lesen Polnisch und Deutsch. Krotkie ij gruntowne Ukazanye ij nauka, oboyey mowy mowić, ij czisc Polskye ij Nyemyeckye. B. m., b. r. (Wittenberg, druk. Josef Klug, ok. 1523).
190 Ellenbogen Erhart von (Ellenbogen Erhard). Buchhalten auff Preussische müntze und gewichte, vormals nie gesehen, also behende und offenbar gesetzet, das es ein jder verstediger leslichen selbs begreiffen mag. Darff der halben nicht mehr so fehrlichen reisen, jnn ferne frembde land, und Buchhalten mit grosser unkost lernen. Welsche Practica auffs kürtzest beschlossen. Auch auff unsere müntze, vormals in druck nie gesehen, mit etlichen meisterstücken fragen, hieher auffzulösen, gesant. B. m., b. r. (Wittenberg, druk. Josef Klug, 1537).
1622 Manifest województw i powiatów. Manifest woiewodztw y powiatow W.X. Litewskiego. Przez delegowanych Ichmośćiow panow p. posłow do Wilna zgromádzonych w Trybunale W.X. Litewskiego dńia 14. Augusta záńieśiony w Roku 1698. B. m., b. r. (Wilno?, 1698).
2342 Maciewicz Dawid Samuel. [Mowa żałobna na śmierć Władysława Kierdeja]. B. m., b. r. (Wilno?, 1647).