Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
190 Ellenbogen Erhart von (Ellenbogen Erhard). Buchhalten auff Preussische müntze und gewichte, vormals nie gesehen, also behende und offenbar gesetzet, das es ein jder verstediger leslichen selbs begreiffen mag. Darff der halben nicht mehr so fehrlichen reisen, jnn ferne frembde land, und Buchhalten mit grosser unkost lernen. Welsche Practica auffs kürtzest beschlossen. Auch auff unsere müntze, vormals in druck nie gesehen, mit etlichen meisterstücken fragen, hieher auffzulösen, gesant. B. m., b. r. (Wittenberg, druk. Josef Klug, 1537).
1622 Manifest województw i powiatów. Manifest woiewodztw y powiatow W.X. Litewskiego. Przez delegowanych Ichmośćiow panow p. posłow do Wilna zgromádzonych w Trybunale W.X. Litewskiego dńia 14. Augusta záńieśiony w Roku 1698. B. m., b. r. (Wilno?, 1698).
2342 Maciewicz Dawid Samuel. [Mowa żałobna na śmierć Władysława Kierdeja]. B. m., b. r. (Wilno?, 1647).
2339 Urański Jan. Monodia Albo Załobne Wiersze na nieśmiertelną pamiątkie [sic] Swiętobliwie zeszłego. Je[g]o M. P. P. Ierzego Kolendy. Pogrzebionego przy Cerkwie zeyśćiá żywotdáiącego [sic] ś. Duchá Brátskiey Wilenskiey. Napisane Przez Iana Uranskiego Stud: Poet: Coll: Wil: S. D. Roku 1629. Cżerwcá 25, Dniá. B. m., b. r. (Wilno?, 1629).
2357 Spangenberg Johann. [O siłogizmie]. B. m., b. r. (Wilno, druk. Mamoniczów, ok. 1586).
2253 Zajączkowski Rajmund. Morze Od brzegu śmiertelnośći do Portu odpocżnienia Wielmożną Jey Mość Pánią Annę Kandzierzawską Tyszkiewicową Marszałkową Słonimską prowádzące. Z łez Wielmożnego Jego Mośći Pana Piotra Tyszkiewica Márszałka Słonimskiego Małżonka wspławione. Wzdycháńiem prześwietnego Potomstwá wzburzone. Pogrążeniem poćiech domostwá zacnego srogie Ktoremu X. Raymund Zaiacżkowski [sic] S. Th: L. Dominikan brzegi y gránice ucżynił, y ná Kazániu pogrzebowym w Zurowicách miánym szerokość przemierzywszy, náwálność [sic] uśmierzył. Roku 1653. Dniá 30. Octobra. B. m., b. r. (Wilno, druk. Bazylianów, 1653).
2334 Audziejewicz Jan. Threny załobne gdy z Pałacu pod Grobowiec wyprawowany był Kwiat Młodosći Wielkiey Expektatywy y wysokiey nadziei Młodziana, Iego Mśći P. Pana Iana Mirskiego, syna ukochanego. Zacnie y Szlachetnie urodzonego Iego Mśći P. P. Hrehorego Mirskiego straznika Wielkiego X. L. &c Przez X. Iana Audzieiewicza Kaznodźieie zboru Wilenskiego Ogłoszone. Roku 1649. B. m., b. r. (Wilno, 1649).
1840 (Poniatowski Michał Jerzy). Nagrobek niesmiertelney pamięci J.O. Xięcia Jmci Michała Jerzego Ciołek Poniatowskiego Arcybiskupa Gnieznienskiego, Prymasa Korony Polskiey i W. Xiestwa Litt: na czułych Sercach wyryty. Dnia 13 sierpnia R. 1794. B. m., b. r. (Warszawa?, 1794).
1845 Poniatowski Michał Jerzy. [List pasterski o zalecenie modlitwom duszy ś.p. Stanisława Lubomirskiego]. B. m., b. r. (Warszawa?, 1783).
2222 Stanisław August Poniatowski. Zaswiadczenie Zasług UUr: Augustyna Debolego Ministra Pełnomocnego Naszego Y Rzpltey U Dworu Rossyiskiego Y Franciszka Bukatego Rezydenta w Anglii, Podkomorzych Naszych Nadwornych. B. m., b. r. (Warszawa, po 1784).
2032 Repnin Nikołaj. Declaration de la part de Sa Majesté Jmperiale de toutes les Russies, faite par son Ambassadeur Extraordinaire et Plenipotentiaire le Prince de Repnin a la République de Pologne, confederée a la Diéte de 1766. B. m., b. r. (Warszawa, druk. Wawrzyniec Mitzler de Kolof?, 1766).
1796 Circulair (List). Circulair an sämmtliche Geistliche und Adeliche Erbherrn, der in dem Warschauer Regierungs-Departement belegenen Mediat-Städte. List okolny do wszystkich Duchownych i Świeckich Dziedziców Miast w Departamencie Regencyi Warszawskiey położonych. B. m., b. r. (Warszawa, 1796).
1991 (Ludwik XVI). Epitaphium regis Galliae Ludovici XVI. B. m., b. r. (Warszawa, 1793?).
2007 Okęcki Antoni Onufry. [List pasterski do diecezji poznańskiej przeciw pojedynkom, Warszawa 1783]. B. m., b. r. (Warszawa, 1783).
1790 Przebendowski Jan Jerzy. [Uniwersał w sprawie obowiazujacego kursu monet]. B. m., b. r. (Warszawa, 1717).
2322 Conviva. Conviva Bonae Mentis Thomas, Victoriosissimus Arimensium Dux, Inter Convivales Epulas, pro Christo Victima factus, atque sub fortunatissimis Auspiciis Illustrissimi ac Excelentissimi Domini, D. Nicolai Iosephi, Comitis de Szczekarzewice & Tęczyn Tarło, Pincernae M.D.L. Goszczynensis, Brzegoviensis, &c. &c. Capitanei, Ludis Antecineralibus in Scenam datus, a Celsissima, Illustrissima, Perillustri, ac Praenobili Studiosa Juventute Collegii Varsaviensis Societatis Jesu. Anno Domini 1700. die 20 Februarij. B. m., b. r. (Warszawa, 1700).
1994 (Maria Kazimiera). Kopia listu Nayjasnieyszey Krolowey Jey Msci do Xiązęcia JMsci Kardynała, Arcybiskupa Gniezninskiego y Krolestwa Polskiego Primasa [Michała Radziejowskiego]. B. m., b. r. (Warszawa, 1696).
1891 August II, król polski. Sr. Kön. Majest. in Pohlen und Churfürstl. Durchl. zu Sachsen Reglement vor dero Trouppen in denen Winter-Quartieren Anno 1702. B. m., b. r. (Toruń?, ok. 1702).
254 Musäus Simon (Musaeus Simon). Catechistisch Examen mit kurtzen Fragen un Antworten, von den aller not wendigsten und wichtigsten Artickeln Christlicher Lere, sampt den fürnembsten Irrthumen und Corruptelen, durch welche der Teufel jeziger zeit am allermeisten den Catechismum felschet die Kirche Gottes zu störet, unnd die Leute mit grossen hauffen in die Helle führet. Für die Kinder und einfeltigen gestellet. Durch Simonem Musaeum, der Heiligen Schrifft Doctor Esaiae XXX. Diss ist der Weg, denselbigen gehet. Sonst weder zur Rechten noch zur Lincken. Psalm CXXV. Die aber abweichen auff ire krumme wege wird der Hen wegtreiben mit den Ubelthetern. B. m., b. r. (Toruń, druk. Stanisław Worffschauffel, 1569).
255 Musäus Simon (Musaeus Simon). Nützlicher bericht un heilsamer rath, aus Gottes Wort, wider den Melancholischen Teuffel, allen schwermütigen und trawrigen Hertzen, zum sonderlichen bewerthen Trost, Labsal und Erczney gestellet Durch Simonem Musaeum, der heiligen Schrifft Doctor. Syrah am XXX. Mache dich selbs nicht trawrig [...] vor der zeit. B. m., b. r. (Toruń, druk. Stanisław Worffschauffel, 1569).
258 Oppel Georgius. Elegia in honorem nuptiarum doctis[simi] et ornatis[simi] viri D. Simonis Seidleri, et honestae ac castae Catharinae, prudentis Matthiae Neisseri, quondam Scabini Surburbij Torunien[sis] pie defuncti, relictae Viduae, composita a Georgio Oppel Cantore. B. m., b. r. (Toruń, druk. Melchior Nehring, 1582).
172 Caesar Daniel. Oratio Historica qua, enumeratis praecipuis Pomeraniae Principum laudibus [...] Johanni Friderico […] Duci Stettini, Pomeraniae [...] subiectissime parentat; et [...] Barnimo XI, Duci Stettini [...] fratris successori [...] omnia fausta [...] comprecatur [...] Recitata in ill. Pomeraniae Principum Schola, pridie Solennium Exequiarum Stettini 15. Martij celebratarum. B. m., b. r. (Szczecin, druk. Martin Müller, ok. 1600).
1655 (Onufry św.). Wirydarz summaryuszem zycia pustelniczego. Godzinkami swiętego Onufryusza Krolewica Perskiego kwitnący. Frukta Pobożności y Duchownych pożytkow obfituiący. Przez Naywyższego Pasterza Benedykta XIV. Osobliwszemi Odpustami Brastwu [sic] S. Onufryusza Roku 1740. dnia 6. Grudnia nadanemi. Rozkrzewiony Káplicy Błogosławionego Jozafata Męczennika. Pod rządem WW. OO. Bazylianow Prowincyi Litewskiey w Włodzimierzu zasadzony. Roku Páńskim 1741. w dzień Introdukcyi 23. Junij. B. m., b. r. (Supraśl, druk. Bazylianów?), 1741.
219 Hedio Caspar. Epitome in Evangelia et Epistolas, quae leguntur in Templis per circuitu anni, totius doctrinae pietatis medullam et nucleum ceu Cornucopie, citra cuiuspiam morsum in se complectens, in usum ministrorum Ecclesiae. Per D. Caspare Hedionem concionatorem Argentoraten[sem] conscripta. Anno 1537 [rz.]. B. m., b. r. (Strasbourg, druk. Kraft Müller), 1537.
994 Conditiones. Conditiones induciarum sexennalium, inter S.R.M. Poloniae et Sveciae, Mag. Ducem Lithvaniae, etc. Regnumq. Poloniae et Mag. Ducat. Lithvaniae, ex una parte et Sereniss. Regem, Regnumque Sveciae, ex altera parte, Artickel dess Sechsjährigen Stillund Frieden-Standes zwischen der Königl. Majest. in Polen und Schweden Grossfürsten in Litthawen etc. und dem Königreich Polen und Grossfürstenthumb Litthawen an einem und dann der Kön. Majest. und Königreich Schweden andern Theils. B. m., b. r. (Stargard, 1629).
2223 (Salomea bł.). [Concessio, seu Approbatio Lectionum una cum Oratione propria recitandarum In Officio B. Salomae Virginis]. B. m., b. r. (Rzym, 1751?).
2126 Kierski Józef Tadeusz. [List pasterski, z datą: Brzozów, 21 I 1773]. Josephus, Thaddaeus de Kiekrż Kierski, Dei, & Apostolicae Sedis gratiâ Episcopus Premisliensis, Eques Aquilae Albae. [Inc.: Universo Clero… Exigit à Nobis & justitiae, & naturalis obligationis ratio…]. B. m., b. r. (Przemyśl, Druk. Jezuitów, 1773).
2127 Kierski Józef Tadeusz. [List pasterski, z datą: Brzozów, 10 II 1773]. Josephus Thaddaeus De Kiekrz Kierski Dei & Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Premisliensis Eques Aquilae Albae. [Inc.: Universo Clero… Noverint Fraternitates Vestrae, quod cum à Sacra Caesareo-Regia Apostolica Majestate Dispositionem &c.]. B. m., b. r. (Przemyśl, Druk. Jezuitów, 1773).
2106 Tęgoborski Kajetan Bonawentura. [Okólnik, z datą: Przemyśl, 18 II 1786]. Cajetanus Bonaventura de Tęgoborz Tęgoborski Praepositus Cathedralis, & Sede Vacante Episcopatus Premisliensis Generalis Administrator. [Inc.: Universo Clero… Licetsi existemus Fraternitates & Dilectiones Vestras de dolendis satis Excellentissimi Illustrissimi…]. B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1786).
2165 Tęgoborski Kajetan Bonawentura. [Okólnik, z datą: Przemyśl, 4 IX 1786]. Cajetanus Bonaventura de Tęgoborz Tęgoborski Praepositus Cathedralis, & Sede Vacante Episcopatus Premisliensis Generalis Administrator. [Inc.: Universo Clero… Mediante Supremo Decreto Aulae de 15 currentis Sua Caesareo-Regia Majestas benignè decidit…]. B. m., b. r. (Przemyśl, druk. A. Matyaszowskiego, 1786).