Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z-a]:
1878 Turski Feliks Paweł. [List pasterski do duchowieństwa diecezji krakowskiej]. B. m., b. r. (Kraków, 1797).
1882 Verordnung (Rozporządzenie). Verordnung der kaiserl. königl. bevollmächtigten westgalizischen Hofkommission. Das verborgene Eigenthum der ehemaligen Revolutionsregierung soli angezeiget weden. Rozporządzenie Ces. Król. pełnomocney Zadworney Kommissyi Gallicyi Zachodniey. Ukryty Maiątek bywszego Rewolucyinego Rządu na bydź wyiawiony. B. m., b. r. (Kraków, 1797).
1877 Turski Feliks Paweł. [List pasterski do duchowieństwa diecezji krakowskiej]. B. m., b. r. (Kraków, 1796).
1880 Turski Feliks Paweł. [List pasterski do duchowieństwa i wiernych diecezji krakowskiej]. B. m., b. r. (Kraków, 1796).
1829 Konfederacja. Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego [Wyznaczenie świadczeń na potrzeby wojska rosyjskiego w województwie krakowskim]. B. m., b. r. (Kraków, 1793).
1830 Konfederacja. Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego [Obliczenie należności za prowianty dla wojsk rosyjskich]. B. m., b. r. (Kraków, 1793).
1874 Szabel Józef Tomasz. Universis Ordinibus Academicis omnibusque jurisdictioni nostrae subjectis. B. m., b. r. (Kraków, 1790).
80 Kołłątaj Hugo, Mirosławski Maciej. [Obwieszczenie rektorskie o egzaminach, z datą: Kraków, 19 VII 1783]. B. m., b. r. (Kraków, 1783).
47 Confoederatio Nobilitatis. Confoederatio Nobilitatis Minoris Poloniae, Palatinatum Cracoviensis et Sendomiriensis, juramento confirmata, in Castris prope Cracoviam Anno 1656 Die 23 Octobris. B. m., b. r. (Kraków, 1656?).
1835 Staphylus Friedrich. De corruptis moribus utriusque partis, Pontificiorum videlicet et Evangelicorum, Dialogus lectu iucundus et valdě utilis, authore Sylvestro Czecanovio. 2. Timoth. 4. Insta opportunè, importunè: argue, obsecra, increpa, in omni patientia et doctrina. Erit enim tempus, cùm sanam doctrinam non fustinebunt. Prouer. 26. Responde stulto iuxta stultitiam suam, nè sibi sapiens esse videatur. B. m., b. r. (Köln, druk. Johann Quentel Erben i Gerwin Calenius, ok. 1565).
2281 Orlik Jakimowicz Filip. Prognostyk Szczęsliwy Tryumfalne nad nieprzyiacielem zwycięstwo z Herbownych Znakow Wielmożnego Iego Mśći Pana Daniela Apostoła Dzielnego y w Rycerskim męstwie doświadczonego Połkownika Woysk Ich Carskiey Prześwietney Mśći Zaporozskich Mirhorozzkiego [sic] Rossiey Ominuiący. B. m., b. r. (Kijów, Druk. Ławry Peczerskiej, 1693).
2282 Orlik Jakimowicz Filip. Cerkiew Triumphalna Mądrosci Bozskiey. Triumphuiącemu Bogu nad troiakim Nieprzyiacielem Śmiercią, Piekłem, y Swiatem. Applawduiąca [sic] Iasnie w Bogu Przeoswieconemu Imści Oycu Barlaamowi Iasinskiemu, z Bożey łaski Prawosławnemu Archiep[isko]powiMetropolicie Kijowskiemu Halickiemu y wszystkiey Rusi, iako czułemu oney Pasterzowi, gratulatorio applausu – Reprezentowana. B. m., b. r. (Kijów, Druk. Ławry Peczerskiej, 1690).
916 (Katarzyna Bolońska św.). Przeswietna Wigryuszow Familii Cora Swięta Cudami, Swięta Czynami, Zakonu S. Franciszka Zakonnica S. Katarzyna Bononska, Swieżo Kanonizowana od Oyca S. Imieniem y rzeczą łaskawego Klemensa XI Już raz Officio praesenti y Litania, Chalcis Craci maenibus uczczona, Teraz zaś przy Solenney Introdukcyi w Kaliszu do OO. Bernardynow, Summa offic...tate, charitate sine modo, Labore Atlantico, Przez Towarzyszow Jezusowych, Niepłonnym nazwiskiem, Ex Aede Karnkoviana, Sponsa Jesu Uszanowana. Tymże Przewielebnym Oycom Za łaski świadczone In vim gratitudinis pro Ipsa. IPSA. B. m., b. r. (Kalisz?, 1712?).
1603 Konstytucje Wielkiego Księstwa Litewskiego. Constitucie Wielkiego Xięstwá Litewskiego. Roku M.DC.LXX.VIII. B. m., b. r. (Grodno, druk. Minorytów, 1679).
1906 Bedencken (Unvorgreiffliches). Unvorgreiffliches Bedencken eines Müntzerfahrnen über jetziger zeit in der Löbl. Crohn Pohlen err gten fragen vom Müntzwesen. B. m., b. r. (Gdańsk?, po 1633).
1096 Warschau vom 3. Julii (Relacja z posiedzeń sejmu). Warschau vom 3. Julii. [Relacja z posiedzeń sejmu w okresie od 27 czerwca do 3 lipca datowana z Warszawy 3 VII 1699]. B. m., b. r. (Gdańsk?, 1699).
1923 Copius Christianus (pseud.: Probus Aemilius). Fato et Fortuna Anti-theses. hasce thesibus politico-practicis oppositas sine praeside Aemilius Probus. Veritatis Studiosus. Vocem emissam resonat Echo. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. wdowa Jerzego Rhete II, 1652).
1896 (August II, król polski). Der Teutsch-poëtisirende Herold welcher dem Churfürstenthum Sachsen, das allerneueste aber auch allerbetrübteste aus dem Königreich Pohlen Eilfertigst eröffnet, und jenes darüber tröstet. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber?, 1733).
2219 Examen. Examen Scripti, cujus Titulus: Kurze Nachricht von dem wahren Ursprung der jetzigen innerlichen Misshelligkeiten in Dantzig, und der daraus zu besorgenden Kraenckung der Rechte und Grund- Verfassungen dieser Stadt [et]c. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1751).
2221 Manuductio. Brevis Manuductio qua adjustus nemo non ipsemet Scriptum illud Scriptum illud examinare potest, quod sub titulo: Unpartheyische Gedancken eines redlich gesinneten Dantziger Patrioten ueber die neue Democratische Regiments-Form [et]c. innotuit. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1751)
2024 Potocki Teodor. Manifeste fait dans le grand Conseil tenû a Danzig le 10. Février 1734. Par les Senateurs Ministres d’Etat et Deputez de l’Ordre Equestre Nommez par la Diette d’Election pour rester aupres du Serenissime Roy de Pologne Stanislas Premier Contre la pretenduë Election et le pretendu Couronnement de l’Electeur de Saxe. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1734).
2049 Stanisław Leszczyński, król polski. [Uniwersał ochrony wszystkich dóbr do Gdańska należących]. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1733).
1908 (August II, król polski). Beschreibung der Trauer-Medaillen welche die den Todt Ihres Allergnädigsten Königs und Herrn Augusti des Andern, beweinende Stadt Dantzig gepräget. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1733).
1940 Erzählung (Aufrichtige). Aufrichtige Erzählung wie es mit der Wahl zum Könige von Pohlen des Durchlauchtigsten Stanislai Leszczynski und des Durchlauchtigsten Friderici Augusti Churfürsten von Sachsen zugegangen, um beyderseitige Wahl desto besser gegen einander vergleichen zu können. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1733).
2209 Erzählung (Aufrichtige). Aufrichtige Erzählung wie es mit der Wahl zum Könige von Pohlen des Durchlauchtigsten Stanislai Leszczynski und des Durchlauchtigsten Friderici Augusti Churfürsten von Sachsen zugegangen, um beyderseitige Wahl desto besser gegen einander vergleichen zu können. [Dopisane ręcznie:] Secunda editio aliquantum circa finem immutata. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1733).
2033 Resolutio. Resolutio Romana Theologorum a Sanctissimo Domine Nostro Papa Clemente XII. deputatorum super nullitate et invaliditate Juramenti tempore Comitiorum Convocationis praestiti, ab Eminentissimo ac Reverendissimo Domino Cardinale S. Clementis Albani Regni Poloniae Protectore transmissa. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1733).
1958 Erzählung (Aufrichtige). Aufrichtige Erzählung wie es mit der Wahl zum Könige von Pohlen des Durchlauchtigsten Stanislai Leszczynski und des Durchlauchtigsten Friderici Augusti Churfürsten von Sachsen zugegangen, um beyderseitige Wahl desto besser gegen einander vergleichen zu können. [Dopisane ręcznie:] Gedruckt in Dantzig 1733. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1733).
1038 Information (Kurze). Kurtze Information mit was Recht das Dorff Schidlitz dem Kloster Marienbrun Ordens der heil. Brigitten, in Dantzig zukomme auss allen unverdächtigen Documenten und auss geführten Rechte. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., po 1677).
1920 Cölmer Clemens. Copey einer Missywen welche ein preüsischer vom Adel an einen in Littawen abgehen lassen von wegen der Stadt Dantzigk Bürger-Zulage. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, ok. 1639).
1963 Greflinger Georg. [Wiersz na cześć Gdańska i inżyniera Adama Wiebe]. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, 1644).