Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]: Miejsce i rok wydania:
1146 Władysław IV, król polski. [Uniwersał w języku niemieckim dotyczący przebiegu walk pod Smoleńskiem]. B. m., b. r. (1633).
2049 Stanisław Leszczyński, król polski. [Uniwersał ochrony wszystkich dóbr do Gdańska należących]. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1733).
1893 August II, król polski. [Uniwersał na sejmik relationis, s.l., 1720]. B. m. (Warszawa), druk. Pijarów, 1720.
1892 August II, król polski. [Uniwersał na sejmik przedsejmowy, Warszawa 1722]. Warszawa, druk. Pijarów, ok. 1722.
1147 Władysław IV, król polski. [Uniwersał królewski datowany w Warszawie dn. 20 czerwca, wzywający do powrotu wszystkich obywateli polskich na służbie szwedzkiej w przeciągu 2 miesięcy od chwili ogłoszenia]. B. m., b. r. (1635).
1874 Szabel Józef Tomasz. Universis Ordinibus Academicis omnibusque jurisdictioni nostrae subjectis. B. m., b. r. (Kraków, 1790).
1145 Władysław IV, król polski. Universal oder ein offenes Ausschreiben I. König. Mayst. zu Polen und Schweden, darinnen gründlich und umbständig berichtet wird wie die Stadt Smolensko von der harten Mosskowitischen belägerung befreyet worden. Wladislaus IV. Dei gratia, Rex Poloniae, Magnus Dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Samogitiae, Masoviae, Livoniae, nec non Suecorum, Wandalorum, Haereditarius Rex, Electus Magnus Dux Moscoviae. B. m., b. r. (1633).
1135 (Jan Kazimierz, król polski). Universal Königl. Majestät von Pohlen. Anno 1666. B. m. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete), 1666.
1137 (Jan Kazimierz, król polski). Universal Ihr. Königl. Maytt. zu Pohlen und Schweden etc. auff die vom Herrn Georg Lubomirski aussgegebenen defensions Schrifften. Anno 1665. B. m. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete?), 1665.
988 (Lemberg). Umbständliche Beschreibung der Belagerung der Stadt Reussisch-Lemberg wie selbige den 23. Septemb. von den Cosacken Tartarn und Türcken angefangen und den 4. Octob. nach vorher verglichener Rantzion wieder auffgehoben worden. Von einem so selber mit in der Stadt gewesen in Lateinischer Sprache beschrieben auss derselbigen aber übersetzt und gedruckt Im Jahr 1672. B. m., 1672.
2270 Schoenflissius Jędrzej (Andrzej). Ultimum Hominis Christiani Symbolum Albo Kazanie Pogrzebne Przy obchodzie pogrzebu Niegdy sławnego Pana Ierzego Sztrunka Kupca y Mieszczanina Wileńskiego a Seniora Kościoła Confes: Aug: w Wilnie dozornego. Ktory W roku ninieyszym 1634. Spokoynie w Panu zasnął, y iemu w ręce iego święte ducha swego oddał. Odprawowane 19. August. Przez X. Andrzeia Schonflissiusa Kaznodzieię teyże Confess: w Wilnie. Psalm 116. v 7. Revertere anima mea in requiem tuam: Drukowano WIewiu, 1634. Jewie, (Druk. Bractwa św. Ducha), 1634.
1709 Chmielowski Joachim Benedykt. Ucieczka Przez Swiętych do Boga, Albo Septenny, Nowenny, Decenny etc. Pryncypalnieysze y wziętnieysze Do Troycy Przenayświętszey, do Matki Nayświętszey, do SS. Aniołow, Do SS. Patronow y Patronek w rożnych potrzebach doczesnych y wiecznych. Zebrane. Y każdemu dniowi Tygodnia Akommodowane. Wszystko to de nowo w wielu mieyscach zkomponowane, obiaśnione, poprawione, y każdemu nabożnemu do używania Przysposobione. Przez Joach: Benedykta Chmielowskiego, Kapłana Swieckiego. Roku ktorego Bog stáł się wszystko dla wszystkich. 1736. W Drukarni Lwowskiey Soc: Jesu. Lwów, druk. Jezuitów, 1736.
1763 Übung der Gottseeligkeit. Übung [der] Gottseeligkeit vorgestellet In Einem Geistreichen Baetbuch,[…] Christ-glaeubigen Selen zum taeglichen gebrauch zusammen getragen Gedrukkt [sic] und verlegt In Thorn, von Johanne Cöpselio, E.E.E. Hochw. Rahts [sic] u. Gymn. Buchdr. Toruń, druk. Jan Coepsel, b. r. (1667–1677).
2025 Potocki Teodor. Ubersetzung derer wegen Absterbens Ihro Königl. Majestät von Pohlen, Augusti des II. Von dem Primate Regni, ergangenen Universalien, d.d. Warschau den Febr. 1733. Aus dem Pohln. in das Deutsche übersetzet. Bresslau. Wrocław, (1733).
2027 Potocki Teodor. Ubersetzung derer wegen Absterbens Ihro Königl. Majestät von Pohlen Augusti des II. von dem Primate Regni ergangenen Universalien, d.d. Warschau den Febr. 1733. Aus dem Pohlnischen in das Deutsche übersetzet. Nach dem Bresslauer Exemplar. B. m., b. r. (Wrocław, 1733).
2026 Potocki Teodor. Ubersetzung derer Wegen Absterbens Ihro Königl. Majest. von Pohlen Augusti des II. Von dem Primate Regni Ergangenen Universalien, de Dato Warschau den Februarii, 1733. Aus dem Polnischen ins Teutsche übersetzet. Breslau. Wrocław, (1733).
1952 Fryderyk III, elektor brandenburski. Ubersetztes Churfürstl. Brandenb. Schreiben an Ihre Königl. Majest. von Pohlen wegen der in denen Pohlnischen die Elbingische Sache betreffenden Universalien befindlicher Injurioser und unverdienter Vorrückungen. B. m., b. r. (1698).
257 Neubauer Sebastian (Neogeorgus Sebastianus). Über die Epistel S. Pauli an die Römer. Vier und Siebentzig Predigten. Darinnen allerley stück Christlicher Lere gehandelt und erkleret werden. Durch Sebastianum Neogeorgum Prediger zu Elbingen. Rom: III. So halten wir es nu, das der Mensch gerecht werde, one des Gesetzes werck, Allein durch den Glauben. Gedruckt zu Elbingen durch Wolffgang Dietmar. Elbląg, druk. Wolfgang Dietmar, 1562.
171 Brykci z Licka. Tytulowee stawu Duchownijho a Swietskeeho. Totiż papeże, czysarze, kraluow, knijżąt [...] panuow, Rytijrzko, wladyk, miest nekterych [...] w Kralowstwij Czeskem, w Markrabstwij Morawskem w Knijżestwij Slęzskem [...]. B. m., b. r. (Praha, druk. Pavel Severýn, 1534).
274 Retell Michael (Retellius Michael). Tyrannis tes [H]erodu paidoktonias [gr.]. Oratio Graeca de tyranide Herodis in infantes Bethlehemitas, in gratiam bonae spei studiosi adolescentis Georgii Güntheri [...] Georgij Güntheri ciuis Datiscani etc. piae memoriae filij, conscripta à M. Michaele Retellio. Excusa Dantisci à Iacobo Rhodo. 1571. Gdańsk, druk. Jakub Rhode (I), 1571.
1133 Typus peracti proelii. Typus peracti praelii cum Scythis et Kozacis, feliciter in Castris praesidente Serenmo et Potenmo D. Joan. Casim. Poloniae et Sueciae Rege, iuxta loci et praelii exactam figuram exculptum Anô 1651. B. m. (Gdańsk?), 1651.
1591 (Józef św.). Tygodniowe Nabozenstwo Do Swiętego Jozefa, Karmiciela Jezusowego, Oblubienca Nayswiętszey Maryi Panny, Powszechnego we wszelkich potrzebach Patrona, z Łáćinskiego języka ná Polski Przetłumaczone. W Wilnie, w Drukarni J.K.M. Akademickiey Societ. Jesu, Roku Páńskiego 1744. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1744.
1732 (Maria, Matka Boska). Tydzien Maryi, Albo Psałterz Jmieniu Nayswiętszey Boga-Rodzicy Panny, Ná Tygodniowe Nábożeństwo Rozdzielony, z Francuskiego Języká ná Polski Przetłumaczony, Z przydatkiem niektorégo Nabożeństwa. Na wększe [sic] wystawienie Matki Boskiey, do druku Podany. W Warszawie, w Drukarni J.K.Mći Coll. Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1744. Warszawa, druk. Jezuitów, 1744.
1731 (Maria, Matka Boska). Tydzien Maryey, albo Psałterz Jmieniu Nayswiętszey Boga-Rodzicy Panny. Ná Tygodniowe Nabożeństwo Rozdzielony. Z Fráncuskiego Języká ná Polski Przetłumaczony, Z przydatkiem niektorego Nabożeństwá. Ná większe wysławienie Matki Boskiey do druku Podány. W Warszawie, w Drukarni J.K.Mci Collegium Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1742. Warszawa, druk. Jezuitów, 1742.
1730 (Maria, Matka Boska). Tydzien Maryey, albo Psałterz Imieniu Nayswiętszey Boga-Rodzicy Panny. Ná Tygodniowe Nabożeństwo Rozdzielony. Z Fráncuskiego Ięzyká ná Polski Przetłumaczony, Z przydatkiem niektorego Nabożeństwá. Ná większe wysławienie Matki Boskiey do druku podány. w Drukarni Jásney Gory Częstochowskiey, Roku 1721. Częstochowa, druk. Paulinów, 1721.
1632 (Maria, Matka Boska). Tydzien Maryey, albo Psałterz imieniu Nayswiętszej Boga-Rodzicy Panny, na tygodniowe nabożeństwo rozdzielony. Z Fráncuskiego ięzyká ná Polski przetłumaczony, z przydatkiem niektorego nabożeństwa. Ná większe wysławienie Matki Boskiey do druku podány. W Wilnie, w Drukárni Akádemickiey Soc. Iesu, Roku 1704. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1704.
1427 Blaeu Willem Janszoon. Tweevoudigh Onderwiis van de Hemelsche en Aerdsche Globen; Het een na de meyning van Ptolemeus met een vasten Aerdkloot; Het ander na de Natuerlijcke stelling van N. Copernicus met een loopenden Aerdkloot: Beschreven door Willem Blaeu; En gevoeght na de Globen en Sphaeren by hem uytgegeven. t’Amsterdam, ter Druck-erye van Joan Bleau. 1655 [rz.]. Amsterdam, druk. Joan Blaeu, 1655.
1307 Arnhold Thomas. Tugend-gläntzender Frauen Himmelfahrt. Bey der weyland Wol-Erbahren Ehren- und Tugendgeziertesten Fr. Justina Dunckin, gebornen Hennigin, Hiesig löblicher Stadt Bojanowa vornehmen Kauff- und Handels Frauen, Schmertzhaffter Beerdigung. Nach Anleitung im Königlichen Hohen-Liede Salomonis dess 5 v. im 8. Capitel, bey Volckreicher ansehlicher Versamlung vor dem Altaar dess Herren, selbigen Orts den 9. Tag Christ-Monats dieses 1663. Jahres. Parentations Weyse gehalten von Thomas Arnhold, von Gross Tschirna in Schlesien, der H. Schrifft Ergebenen. Bresslaw, Druckts Johannes Christoph Jacob, Baumannischer Factor. Wrocław, Jan Krzysztof Jacobi w druk. dziedziców Jerzego Baumanna mł., (1663).
584 Klein Christianus. Tugend-Bild einer ehrbaren und Gottsfürchtigen Priester-Frauen zu Ehren der vornenmen Ehelichen Verbindung der [...] Herrn Samuel Korellen [...] mit [...] Jungfrauen Regina des [...] Hn Johannis Szirakowski [...] Tochter, so in [...] Stadt Thorn Anno 1678 den 7. Novemb. vollenzogen worden [...]. In Thorn, drukkts Johannes Cöpselius [1678]. Toruń, druk. Jan Coepsel, (1678).
2139 Olszewski Jakub. Tryumf Przezacney Konwokacyey Wilenskiey. Ich MM. PP. Senatorow Y Poslow Wielkiego X. Litew: Po Zwyciestwie [sic] Otrzymanym Od Naiasnieyszego Władysława IV Krola PolskiegoWielkiego Xiązęcia Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Zmudzkiego, Mazowieckiego, Inflantskiego, A Szwedow, Gothow, Wandalow, Dziedzicznego Krola, Obranego Cara Moskiewskiego, Przez Mądre Senatory, Waleczne oboiego narodu Hetmany, Pułkowniki, Rotmistrze, y inne zacne Woyskà I.K.M. Rycerze, kiedy 24 dnià Lutego Roku tego, zwyćiężywszy potężne Woysko Moskiewskie z wielu narodow zacnych zebràne, pod Smoleńskiem oboz nieprzyiaćielski z armatą wźięli. Kazániem przy podźiękowániu Pánu Bogu wystáwiony. Per R.P. Jacobum Olszewski Soc: Jesu Sacrae Theologiae Doctorem, Almae Acad: Viln: Procancellarium, & Ordinarium Ecclesiae Parochialis Vilnens: Concionatorem. w Kośćiele Kathedrálnym Wilenskim 7. dnià Márca. An. 1634. Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1634 (wydanie A).