Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1882 Verordnung (Rozporządzenie). Verordnung der kaiserl. königl. bevollmächtigten westgalizischen Hofkommission. Das verborgene Eigenthum der ehemaligen Revolutionsregierung soli angezeiget weden. Rozporządzenie Ces. Król. pełnomocney Zadworney Kommissyi Gallicyi Zachodniey. Ukryty Maiątek bywszego Rewolucyinego Rządu na bydź wyiawiony. B. m., b. r. (Kraków, 1797).
1138 Verfassung (Kurtze). Kurtze Verfassung der Ceremonialien, welche so wol bey Aussfahrt Ih. Königl. Hoheit Printzen Jacobi auff die Gräntze wie auch bey glücklichem Einzüge in Warschau mit der Durchläuchtigen Princessin Hedwigis Elisabetha von Neuburg sollen gehallten werden. B. m., (1691).
1881 Verbot (Zakaz). Erneuertes Verbot fremde und schlechte Münzen jeder Art einzubringen, zu gebrauchen und in umlauf zu setzen. Gedrukt bey Johann Jacob Daniel Kanter, Königl. Neu-Ostpreussischem Hofbuckdruckker. Zakaz ponowiony względem wprowadzania używania i kursu wszelkiego gatunku cudzey i złey monety. Z Drukarnyi Jana Jakuba Daniela Kantera, Jego Krolewskiey Mości Nowo-Wschodnich Pruss Nadwornego Drukarza. B. m., b. r., (Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, 1798).
1415 Vedel Nikolaus. Pancea Apostasiae Bono Constantum et lapsorum praescripta libris tribus a Nicolao Vedelio Pastore et Professsore Genevensi. Genevae, Typis Petri Auberti. 1628 [rz.]. Genève, druk. Pierre Aubert, 1628.
1414 Vechner Georg. Regia Animi Professio, sub Gubernaculorum initiis à Davide Facta, Psalmo centesimo primo: per Analysin Ejusdem Psalmi Exegeticam illustrata, et Illustri ac Generosissimo Domino, Dn. Boguslao Comiti Lesnensi, Palatinidae etc. in aditu Regiminis consecrata, Votiva operâ et obsequioso studio Georgi Vechneri S.S. Th.D. Lesnae Typis Funccianis An. 1636 [rz.]. Leszno, druk. Wigand Funck, 1636.
881 Varenius August. Rationarii theologici de scriptoribus ecclesiasticis [Diss. 5. Sec. 1]. Rostochii, Typ. Jacobi Richelii. 1669 [rz.]. Rostock, druk. Jakob Richel, 1669.
1749 Vademecum medicum. Vade Mecum Medicum. To iest Krotkie y doświadczone sposoby leczenia chorob rozmáitych, Męskich, Białogłowskich, y Dźiećinnych, o Pulsách, Urynách, o Krwi puszczeniu etc. O powietrzu, z przydatkiem Apteki domowey, etc. Ktore máiąc przy sobie káżdy nie tylko sam sobie ále y bliźniemu łátwo porádźić może. O czym przeczytay ná drugiey stronie. Podane Do Druku. Przez pewnego Authorá. w Roku Páńskim 1750. w Drukarni Jásney Gory Częstochowskiey. Częstochowa, druk. Paulinów, 1750.
148 Uwiadomienie. Nachricht. Uwiadomienie. B. m., b. r. (1782).
149 Uwiadomienie. Uwiadomienie z strony C. K. Pełnomocney Zadworney Komissyi Galicyi Zachodniey. B. m., b. r. (1797).
1690 Ustawy przywileje i nabożeństwa. Ustawy Przywileie, y Nabozenstwa Kongregácyey na cześć Krolowey Swiętych Aniołow Strożow Nayswiętszey Maryey y Sámych że SS. Strożow nászych oddáney, w Nieświżu u S. Michała ná gorze Anielskiey S: I: służące. Dla pomnożenia nabożeństwá ku Krolowey Anielskiey y Swiętym Aniołom. Zá pozwoleniem Stárszych Do Druku podane Roku Páńskiego 1705. W Wilnie, w Drukarni Akádemickiey Societatis Iesu. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1705.
879 Ursin Christoph, Seeler Gottfried. Exercitatio medica de arthritide. Quam [...] praeside [...] publico eruditorum examini ad diem [22 Maji] [...]submittit Gothofredus Seelerus Birnbaum - Polonus. Francofurti ad Od., Exeud. Nicol. Koch. Frankfurt a. O., druk. Nikolaus Koch, b. r. (ok. 1650).
878 Ursin Christoph (Ursinus Christophorus). Dissertatio medica de rana in homine genita, eiusque curatione, quam [...] praeside [...] subjicit Johannes Koch a Kolburg [...] ad diem 15 Maii [...] MDCLI. Francofurti eis Viadrum, exe, Nicolaus Koch 1651 [rz.]. Frankfurt a. O., druk. Nikolaus Koch, 1651.
2109 (Uroczystość). Pamiętna Uroczystosc Nayswiętszey Matki Bolesney Cudami Sławney. w Kościele Járosławskim Societatis Jesu Ukoronowaney. Roku Pańskiego MDCCLVI. Dnia VIII. Września. Pod Jmieniem W. JMci Pana Stefana z Tarnowy Dwernickiego Łowczego y Pisarza Grodzkiego Przemyskiego Pana y Nayosobliwszego Dobrodzieia Ná potomne czasy przyzwoitemi Pochwałami Ozdobiona. Zá dozwoleniem Starszych do Druku Podana Roku Pańskiego MDCCLIX. w Przemyslu w Drukarni J. K. M. Przemyśl, druk. Jezuitów, 1759.
2339 Urański Jan. Monodia Albo Załobne Wiersze na nieśmiertelną pamiątkie [sic] Swiętobliwie zeszłego. Je[g]o M. P. P. Ierzego Kolendy. Pogrzebionego przy Cerkwie zeyśćiá żywotdáiącego [sic] ś. Duchá Brátskiey Wilenskiey. Napisane Przez Iana Uranskiego Stud: Poet: Coll: Wil: S. D. Roku 1629. Cżerwcá 25, Dniá. B. m., b. r. (Wilno?, 1629).
2381 Unterweisung / Ukazanie. Eyn kurtze und gruntliche Underweisung beyder sprachen, zu reden und zu lesen Polnisch und Deutsch. Krotkie ij gruntowne Ukazanye ij nauka, oboyey mowy mowić, ij czisc Polskye ij Nyemyeckye. B. m., b. r. (Wittenberg, druk. Josef Klug, ok. 1523).
2382 Unterweisung / Ukazanie. [Eyn kurtze und gruntliche Underweisung beyder sprachen, zu reden und zu lesen Polnisch und Deutsch. Krotkie ij gruntowne Ukazanye ij nauka, oboyey mowy mowić, ij czisc Polskye ij Nyemyeckye]. B. m., b. r. (Kraków, druk. Florian Ungler, 1521?, 1523?).
877 Untersuchung. Untersuchung eines pohlinschen Ritters betreffend den Brieff welchen der Frantzösis. Abgesandte der Abt von Poligniac im October des Jahrs 1696 an den Hochehrwürdigen Bischoff von Cujavien geschrieben: Worinnen er den Printzen von Conty zu der Wahl eines pohlnischen Königes recommendiret. Aus dem Lateinischen übersetzet. 1697. B. m., 1697.
876 Ungepaur Erasmus (Ungebaur). Exercitia Justinianea. Noribergae, typis Abr. Wagenmanni (1615-1616). Nürnberg, druk. Abraham Wagenmann, (1615-1616).
2309 Ujejski Stanisław. Illustrissimo, Et Excellentissimo S. R. I. Principi, nec non Reverendissimo Antistiti Domino D. Ioanni Stephano Wydżga Dei & Apostolicae Sedis Gratiâ Episcopo Varmiensi, et Sambiensi Auspicatò primùm Suam Sedem ingredienti, Occurit Gratulabunda Pallas Collegii Brunsbergensis Societatis Iesu per Stanislaum de Rupniewo Uieyski Equitem Polonum Auditorem Philosophiae. Anno Domini M. DC. LX. Brunsbergae, Typis Petri Freymuth, et Elisabethae Weingärtneri. Braniewo, druk. Peter Freymuth i Elisabeth Weingärtner, (1660).
1763 Übung der Gottseeligkeit. Übung [der] Gottseeligkeit vorgestellet In Einem Geistreichen Baetbuch,[…] Christ-glaeubigen Selen zum taeglichen gebrauch zusammen getragen Gedrukkt [sic] und verlegt In Thorn, von Johanne Cöpselio, E.E.E. Hochw. Rahts [sic] u. Gymn. Buchdr. Toruń, druk. Jan Coepsel, b. r. (1667–1677).
1689 Tyszkowski Wenanty. Zycie Serafickie Bráci y Siostr nazwanych Pokutuiących Od Serafickiego Oyca Franciszka S. w Trzeciey Regule opisane Od Mikołaia IV. Leona X. Pawła III. Benedykta XIII. y innych Papieżow potwierdzone Od wielu Swiętych Kanonizowánych Błogosławionych, lub świątobliwością, Godnością y urodzeniem zaszczyconych praktykowane. Teraz zaś pewnemi Informacyami, Chrystusowemi Przywileiámi, Odpustámi y krotkiemi Nabożeństwy zalecone y do Druku podane R. 1750. Z pozwoleniem Starszych. B. m., 1750.
1133 Typus peracti proelii. Typus peracti praelii cum Scythis et Kozacis, feliciter in Castris praesidente Serenmo et Potenmo D. Joan. Casim. Poloniae et Sueciae Rege, iuxta loci et praelii exactam figuram exculptum Anô 1651. B. m. (Gdańsk?), 1651.
2107 Tylkowski Wojciech. Mądrosc Doskonała, W Bojazni Bozey Ugruntowana, Niegdyś Przez X. Woyciecha Tylkowsiego [sic], Societatis Jesu Theologá gruntownemi dowodámi, y strásznemi Przykładámi Objasniona; Teraz Jáko y nayprostszym dowćipom do pojęćia nie trudna, a wszytkim zbáwienna y potrzebna Piąty raz Swiátu Ogłoszona. W Wilnie w Drukárni Akád: Soc: Iesv, Roku Páńskiego 1731. [Tytuł części II:} Supplement Mądrosci Doskonałey Na Bojazni Bozey Ugruntowaney, Gdźie Grzesznicy niebojący się Boga Od spráwiedliwośći Bożey Grzesznikom ná przykład Są wystáwieni Przez X. Woyciecha Tylkowskiego Societatis Jesu Theologá, Pod tytułem Pobudka IX Do Bojazni Bozey. Reimpress: Vilnae Typis Academicis Societatis Jesu. Anno Domini MDCCXXXII. Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1731 (cz. I), 1732 (cz. II).
2112 Tylkowski Wojciech. Nauki Y Zabawki Swiątobliwe Dla wszytkich w prostoćie serca Bogá szukáiących zpisáne. Trzeći raz z przydatkięm, dla samych Osob Zakonnych, y przydatkięm Kśiążeczki Złotey, O szukániu sámego Bogá, do Druku podáne Przez W. X. Woyciecha Tylkowskiego Societatis Iesu Theologá. W Poznaniu W Drukárni Kollegium Societ: Iesu Roku Panskiego 1687. [Cz. I–II]. [Tytuł części II:] Nauki Y Zabawki Duchowne Do samych Braci Zakonnych, y Zakonnic nalezące. Poznań, druk. Jezuitów, 1687.
1688 Tydzień (Wielki). Wielki Tydzien to iest wszytkie nabozenstwa, iáko to msze, pacierze kapłanskie, y inne ceremonie, ktore w każdy dźień tego tygodnia nawet w sam dźien Wielkonocny, od koscioła Bozego odprawuią się, dla wygody jchmciow Panien Kanoniczek warszawskich Oyczystym ięzykiem wydane. W Lublinie w Drukarni J.K.M. Collegium Societatis Jesu, Roku P. 1746. Lublin, druk. Jezuitów, 1746.
1512 Twardy Paweł. Der grosse Verlust, den vir bei dem Tode unsers grossen Königes empfinden, wurde in der St. Christophori Kirche in Breslau 1786. vorgetragen den 10ten September 1786. von Paul Twardy, Pastor bey der Polnischen und Deutschen Gemeine daselbst. Breslau, bey Gottlieb Löwe. Wrocław, nakł. Gottlieb Löwe, (1786).
1876 Turski Feliks Paweł. Edictum de Sacra Ordinatione et Examine praemittendo. B. m., b. r. (po 1790).
1877 Turski Feliks Paweł. [List pasterski do duchowieństwa diecezji krakowskiej]. B. m., b. r. (Kraków, 1796).
1878 Turski Feliks Paweł. [List pasterski do duchowieństwa diecezji krakowskiej]. B. m., b. r. (Kraków, 1797).
1879 Turski Feliks Paweł. [List pasterski do duchowieństwa diecezji krakowskiej]. B. m., b. r. (Kraków, 1798).