Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
1690 Ustawy przywileje i nabożeństwa. Ustawy Przywileie, y Nabozenstwa Kongregácyey na cześć Krolowey Swiętych Aniołow Strożow Nayswiętszey Maryey y Sámych że SS. Strożow nászych oddáney, w Nieświżu u S. Michała ná gorze Anielskiey S: I: służące. Dla pomnożenia nabożeństwá ku Krolowey Anielskiey y Swiętym Aniołom. Zá pozwoleniem Stárszych Do Druku podane Roku Páńskiego 1705. W Wilnie, w Drukarni Akádemickiey Societatis Iesu. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1705.
879 Ursin Christoph, Seeler Gottfried. Exercitatio medica de arthritide. Quam [...] praeside [...] publico eruditorum examini ad diem [22 Maji] [...]submittit Gothofredus Seelerus Birnbaum - Polonus. Francofurti ad Od., Exeud. Nicol. Koch. Frankfurt a. O., druk. Nikolaus Koch, b. r. (ok. 1650).
878 Ursin Christoph (Ursinus Christophorus). Dissertatio medica de rana in homine genita, eiusque curatione, quam [...] praeside [...] subjicit Johannes Koch a Kolburg [...] ad diem 15 Maii [...] MDCLI. Francofurti eis Viadrum, exe, Nicolaus Koch 1651 [rz.]. Frankfurt a. O., druk. Nikolaus Koch, 1651.
2109 (Uroczystość). Pamiętna Uroczystosc Nayswiętszey Matki Bolesney Cudami Sławney. w Kościele Járosławskim Societatis Jesu Ukoronowaney. Roku Pańskiego MDCCLVI. Dnia VIII. Września. Pod Jmieniem W. JMci Pana Stefana z Tarnowy Dwernickiego Łowczego y Pisarza Grodzkiego Przemyskiego Pana y Nayosobliwszego Dobrodzieia Ná potomne czasy przyzwoitemi Pochwałami Ozdobiona. Zá dozwoleniem Starszych do Druku Podana Roku Pańskiego MDCCLIX. w Przemyslu w Drukarni J. K. M. Przemyśl, druk. Jezuitów, 1759.
2339 Urański Jan. Monodia Albo Załobne Wiersze na nieśmiertelną pamiątkie [sic] Swiętobliwie zeszłego. Je[g]o M. P. P. Ierzego Kolendy. Pogrzebionego przy Cerkwie zeyśćiá żywotdáiącego [sic] ś. Duchá Brátskiey Wilenskiey. Napisane Przez Iana Uranskiego Stud: Poet: Coll: Wil: S. D. Roku 1629. Cżerwcá 25, Dniá. B. m., b. r. (Wilno?, 1629).
2381 Unterweisung / Ukazanie. Eyn kurtze und gruntliche Underweisung beyder sprachen, zu reden und zu lesen Polnisch und Deutsch. Krotkie ij gruntowne Ukazanye ij nauka, oboyey mowy mowić, ij czisc Polskye ij Nyemyeckye. B. m., b. r. (Wittenberg, druk. Josef Klug, ok. 1523).
2382 Unterweisung / Ukazanie. [Eyn kurtze und gruntliche Underweisung beyder sprachen, zu reden und zu lesen Polnisch und Deutsch. Krotkie ij gruntowne Ukazanye ij nauka, oboyey mowy mowić, ij czisc Polskye ij Nyemyeckye]. B. m., b. r. (Kraków, druk. Florian Ungler, 1521?, 1523?).
877 Untersuchung. Untersuchung eines pohlinschen Ritters betreffend den Brieff welchen der Frantzösis. Abgesandte der Abt von Poligniac im October des Jahrs 1696 an den Hochehrwürdigen Bischoff von Cujavien geschrieben: Worinnen er den Printzen von Conty zu der Wahl eines pohlnischen Königes recommendiret. Aus dem Lateinischen übersetzet. 1697. B. m., 1697.
876 Ungepaur Erasmus (Ungebaur). Exercitia Justinianea. Noribergae, typis Abr. Wagenmanni (1615-1616). Nürnberg, druk. Abraham Wagenmann, (1615-1616).
2309 Ujejski Stanisław. Illustrissimo, Et Excellentissimo S. R. I. Principi, nec non Reverendissimo Antistiti Domino D. Ioanni Stephano Wydżga Dei & Apostolicae Sedis Gratiâ Episcopo Varmiensi, et Sambiensi Auspicatò primùm Suam Sedem ingredienti, Occurit Gratulabunda Pallas Collegii Brunsbergensis Societatis Iesu per Stanislaum de Rupniewo Uieyski Equitem Polonum Auditorem Philosophiae. Anno Domini M. DC. LX. Brunsbergae, Typis Petri Freymuth, et Elisabethae Weingärtneri. Braniewo, druk. Peter Freymuth i Elisabeth Weingärtner, (1660).
1763 Übung der Gottseeligkeit. Übung [der] Gottseeligkeit vorgestellet In Einem Geistreichen Baetbuch,[…] Christ-glaeubigen Selen zum taeglichen gebrauch zusammen getragen Gedrukkt [sic] und verlegt In Thorn, von Johanne Cöpselio, E.E.E. Hochw. Rahts [sic] u. Gymn. Buchdr. Toruń, druk. Jan Coepsel, b. r. (1667–1677).
1689 Tyszkowski Wenanty. Zycie Serafickie Bráci y Siostr nazwanych Pokutuiących Od Serafickiego Oyca Franciszka S. w Trzeciey Regule opisane Od Mikołaia IV. Leona X. Pawła III. Benedykta XIII. y innych Papieżow potwierdzone Od wielu Swiętych Kanonizowánych Błogosławionych, lub świątobliwością, Godnością y urodzeniem zaszczyconych praktykowane. Teraz zaś pewnemi Informacyami, Chrystusowemi Przywileiámi, Odpustámi y krotkiemi Nabożeństwy zalecone y do Druku podane R. 1750. Z pozwoleniem Starszych. B. m., 1750.
1133 Typus peracti proelii. Typus peracti praelii cum Scythis et Kozacis, feliciter in Castris praesidente Serenmo et Potenmo D. Joan. Casim. Poloniae et Sueciae Rege, iuxta loci et praelii exactam figuram exculptum Anô 1651. B. m. (Gdańsk?), 1651.
2107 Tylkowski Wojciech. Mądrosc Doskonała, W Bojazni Bozey Ugruntowana, Niegdyś Przez X. Woyciecha Tylkowsiego [sic], Societatis Jesu Theologá gruntownemi dowodámi, y strásznemi Przykładámi Objasniona; Teraz Jáko y nayprostszym dowćipom do pojęćia nie trudna, a wszytkim zbáwienna y potrzebna Piąty raz Swiátu Ogłoszona. W Wilnie w Drukárni Akád: Soc: Iesv, Roku Páńskiego 1731. [Tytuł części II:} Supplement Mądrosci Doskonałey Na Bojazni Bozey Ugruntowaney, Gdźie Grzesznicy niebojący się Boga Od spráwiedliwośći Bożey Grzesznikom ná przykład Są wystáwieni Przez X. Woyciecha Tylkowskiego Societatis Jesu Theologá, Pod tytułem Pobudka IX Do Bojazni Bozey. Reimpress: Vilnae Typis Academicis Societatis Jesu. Anno Domini MDCCXXXII. Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1731 (cz. I), 1732 (cz. II).
2112 Tylkowski Wojciech. Nauki Y Zabawki Swiątobliwe Dla wszytkich w prostoćie serca Bogá szukáiących zpisáne. Trzeći raz z przydatkięm, dla samych Osob Zakonnych, y przydatkięm Kśiążeczki Złotey, O szukániu sámego Bogá, do Druku podáne Przez W. X. Woyciecha Tylkowskiego Societatis Iesu Theologá. W Poznaniu W Drukárni Kollegium Societ: Iesu Roku Panskiego 1687. [Cz. I–II]. [Tytuł części II:] Nauki Y Zabawki Duchowne Do samych Braci Zakonnych, y Zakonnic nalezące. Poznań, druk. Jezuitów, 1687.
1688 Tydzień (Wielki). Wielki Tydzien to iest wszytkie nabozenstwa, iáko to msze, pacierze kapłanskie, y inne ceremonie, ktore w każdy dźień tego tygodnia nawet w sam dźien Wielkonocny, od koscioła Bozego odprawuią się, dla wygody jchmciow Panien Kanoniczek warszawskich Oyczystym ięzykiem wydane. W Lublinie w Drukarni J.K.M. Collegium Societatis Jesu, Roku P. 1746. Lublin, druk. Jezuitów, 1746.
1512 Twardy Paweł. Der grosse Verlust, den vir bei dem Tode unsers grossen Königes empfinden, wurde in der St. Christophori Kirche in Breslau 1786. vorgetragen den 10ten September 1786. von Paul Twardy, Pastor bey der Polnischen und Deutschen Gemeine daselbst. Breslau, bey Gottlieb Löwe. Wrocław, nakł. Gottlieb Löwe, (1786).
1876 Turski Feliks Paweł. Edictum de Sacra Ordinatione et Examine praemittendo. B. m., b. r. (po 1790).
1877 Turski Feliks Paweł. [List pasterski do duchowieństwa diecezji krakowskiej]. B. m., b. r. (Kraków, 1796).
1878 Turski Feliks Paweł. [List pasterski do duchowieństwa diecezji krakowskiej]. B. m., b. r. (Kraków, 1797).
1879 Turski Feliks Paweł. [List pasterski do duchowieństwa diecezji krakowskiej]. B. m., b. r. (Kraków, 1798).
1880 Turski Feliks Paweł. [List pasterski do duchowieństwa i wiernych diecezji krakowskiej]. B. m., b. r. (Kraków, 1796).
2616 Turnowski Jan, Barth Christian. Thesium Centuria Disputationem Tertiam Continens. Ad Controversiam Bellar: Tertiam de Summo Pontifice. Quam S. S. D. et D. Praeside Reverendo atque Clarissimo Viro Dn. Joan. Turn. S. S. Theol. D. et Eccl. Maioris Polon. Superintendente. In Thoruniensi Gymnasio Publice Auditorio Philosopho-Theologico ad XVII. Cal. April. Anno ultimae Dei. Patientiae MDCXX (1620) proponit. Christianus Barth. Transylv. Respondens. Typis Augustini Ferberi, Senioris, Thorunii Borussorum. Toruń, druk. Augustyn Ferber, (1620).
1792 Tryzagium (Święte). Swięte Tryzagium Abo raczey Konfraternia w Trocy [sic] SSS. Jedynego Boga, Przez Fundatorską munificencyą Jasnie Wielmoznego Jmci Pana Kazimierza Na Jałowie Baranowicza, Straznika Polnego W.X.L., Koniawskiego etc: Starosty, Pułkownika Pettyhorskiego J.K.Mci Tudziesz Jasnie Wielmozney Jmci Pani Jozefy z Godebskich Baranowiczowey Straznikowey Polney W.X.L., Koniawkiey [sic] etc: Starosciny. Do Kamiońskiego wprowadzona Koscioła. Za pozwoleniem Starszych Przedrukowana. w Wilnie w Drukarni J.K.M. Akademickiey Soc: Jesu Roku Pańsk: 1740. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1740.
147 Trybunał (Cesarsko Królewski). Cesarsko Królewski Galicyi Zachodniey Appellacyi Trybunał wszystkim tak podległym Sądom, iako i wszystkim Stronom, do których to należeć będzie, y tychże Patronom do wiadomości y stosowania się podaie. B. m., b. r. (1797).
146 Trybunał (Cesarsko Królewski Apelacyjny). Cesarsko Krolewski Appelacyiny Trybunał w Galicyi Zachodniey wszystkim tak podległym Sądom, jak szczególnym Stronom do których należeć to może i ich zastępcom, dla wiadomości i ścisłego zachowania podaie. B. m., b. r. (1797).
175 (Trunccius Johannes). Carmina professorum et amicorum in Altorphiensi Academia Ioanni Trunccio Mariaeburgensi Borusso in patriam abeunti scripta. Altorphii, Typis Christophori Lochneri et Iohannis Hofmanni, typographorum acadiemicorum. 1592 [rz.]. Altdorf, druk. Christoph Lochner st. i Johann Hofmann, 1592.
2055 Trompette (Trompete). Trompette. (Auff, Jungfrau Dantzig, edle Magd.). B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1655).
372 Triller Caspar Ernst. Untersuchung etlicher Oerter des Neuen Testaments, die wegen bissher übler Ubersetzung die Warheit auffgehalten haben. Auff allergnädigsten Befehl einer hohen Person gedruckt. Dantzig 1699. Gdańsk, 1699.
2598 Treschenberg Heinrich. Elbingsche Eidespflicht, das ist Empfahungs-Rede wie auch auf geschehene Anrede des Michaelis, des Königs in Polen hohen Legaten Andreae Olszowski Beantwortung, welche in der Rats-Stuben vorher abgestattet [...] der königl. Stadt Elbing Burgermeister am 10. und 11. Juli 1670. [Elbląg, A. Korel II?, po 11 VII 1670]. B. m., b. r. (Elbląg, druk. Achacy Korel mł.?, 1670).