Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
872 Tolckemit Nikolaus. Dem Woll-Ehrwürdigen [...] Friderich Zamehlen wolverordneten und treufleissigen Seelsorgern der Neuheidischen Kirchen. Seinem vertrauten und brüderlich-geliebten Freunde hat hiemit glückwünschend in Abwesenheit auf seinem Hochzeit Tage zuruffen wollen. Elbing, Gedruckt 1673, den 19 Julii. Elbląg, (druk. Achacy Korel mł.?), 1673.
256 Neander Michael (Neandrus Michael). Orbis terrae partium succincta explicatio, seu simplex enumeratio, distributa in singularum partium regiones, ubi porro singulis regionibus suae urbes, elogia et praeconia [...] personae [...] montes [...] amnes, fontes [...] exponuntur [...]. (Islebii, imprim. Urbanus Gubisius, 1583). Eisleben, druk. Urban Gaubisch, 1583.
1903 (August III, król polski). Innschrifft auf Ihro Majestäten, den Neu-erwählten König in Pohlen und Chur-Fürsten zu Sachsen, Friederich August, und die Neu-erwählte Königin in Pohlen und Chur-Fürstin zu Sachsen, Maria Josepha. Dresden, bey P. G. Mohrenthaien. 1733. Dresden, druk. Peter Georg Mohrenthal, 1733.
486 Franz Wolfgang (Franzius Wolfgang). Historia animalium [...] cum commentario et supplemento Observationum ex recentiori Historia naturali, similitudinum, emblematum, hieroglyphicorum, ad usum oratoriae tum civilis tum Ecclesiasticae, opera Johannis Cypriani [...]. Dresdae, ap. Mart. Gabr. Hübnerum, imprim. Haeredes Melch. Bergenii 1687. [T. 2:] Johannis Cypriani [...] Historiae animalium a D. Wolfgango Franzio [...] olim scriptae continuatio in Commentario et supplemento ex recentiori historia naturali [...]. Lipsiae et Francofurti, impensis Martini Gabr. Hübneri 1688. Dresden, druk. Melchior Bergen (Witwe und Erben), 1687-1688.
1897 (August II, król polski). Reglement, Wornach auf Ihro Königl. Hoheit, Unsers gnädigsten Chur-Fürsten und Herrn gnädigsten Befehl wegen höchstseel. Absterbens Dero Höchstgeehrtesten Herrn Vaters Königl. Majestät, des weyland Aller-Durchlautigsten Grossmächtigsten Fürsten und Herrn, Hrn. Friedrich Augusts, Königs in Pohlen […]. Unsers Allergnädigsten Herrn, sowohl die Dames als Cavaliers, mit der Trauer sich zu achten haben. Dresden. 1733. Dresden, 1733.
1089 (Elbląg, Elbing). Advys uyt Elbingh vanden 8 Mey 1656 verwattende den teegen-woordighen stant vande Sweetsche Affairen respective in Polen ende Pruyssen. Nr 37. s‘Graven-Hage, Chr. Calaminus, 1656. Den Haag, druk. Hendrik Hondius (II), 1656.
1472 Manuale. Manuale Pietatis. Ex probatis precationum libellis, jam ante. Concinatum. Nunc denuo selectioribus devotionibus, Auctum. Una cum utilissimis Resolutionibus pro infirmis, ac Compendio Controversiarum. Editio Decima. Cum Licentia Superiorum, et Privilegio S.R.M. Typis Clari Montis Częstochoviensis. A.D. 1751. Częstochowa, druk. Paulinów, 1751.
1749 Vademecum medicum. Vade Mecum Medicum. To iest Krotkie y doświadczone sposoby leczenia chorob rozmáitych, Męskich, Białogłowskich, y Dźiećinnych, o Pulsách, Urynách, o Krwi puszczeniu etc. O powietrzu, z przydatkiem Apteki domowey, etc. Ktore máiąc przy sobie káżdy nie tylko sam sobie ále y bliźniemu łátwo porádźić może. O czym przeczytay ná drugiey stronie. Podane Do Druku. Przez pewnego Authorá. w Roku Páńskim 1750. w Drukarni Jásney Gory Częstochowskiey. Częstochowa, druk. Paulinów, 1750.
1746 Świątnica duchowna. Swiątnica Duchowna Bogu w Troycy Iedynemu od Heroiny Pobozney Wystawiona. Siedmią swiec Roratnych ná cześć Wćielonego Bogá y Mátki Nayczystszey, Nayswiętsze Brzemię w zywoćie noszącey, rewerencyą z serdecznych áffektow zápalonemi, z przydatkiem modlitew do SS. Pańskich Przyozdobiona. W Drukarni Jásney Gory Częstochowskiey, Roku Pańskiego. 1731. Częstochowa, druk. Paulinów, 1731.
1730 (Maria, Matka Boska). Tydzien Maryey, albo Psałterz Imieniu Nayswiętszey Boga-Rodzicy Panny. Ná Tygodniowe Nabożeństwo Rozdzielony. Z Fráncuskiego Ięzyká ná Polski Przetłumaczony, Z przydatkiem niektorego Nabożeństwá. Ná większe wysławienie Matki Boskiey do druku podány. w Drukarni Jásney Gory Częstochowskiey, Roku 1721. Częstochowa, druk. Paulinów, 1721.
1756 Heroina chrześcijańska. Heroina chrzescianska Swiątobliwemi Aktámi, y wdźięczną rozmáitośćią Modlitw nayprzednieyszych uzbroiona. Do Krolestwá niebieskiego y nieoszácowánych skárbow Boskich mężnie szturmuiąca. Ku większey Boskiey chwale, Mátki Przenayświętszey y Pátronow SS. godnego uszánowánia: ná zbáwienny záś świątobliwych serc ludzkich pożytek, y wygodę, z pozwoleniem zwierzchnośći ordynáryiney, zá osobliwym I.K.M. Przywileiem z większymi przydatkámi po czwarty raz do druku podana. Przez Xiędza Antoniego Nowakowskiego Zakonu S. Pawła Pierwszego Pustelniká, Prefektá Drukárni, Roku Páńskiego 1720. w Drukárni Iásney Gory Częstochowskiey. Częstochowa, druk. Paulinów, 1720.
2184 (Zabawa). Zakonna Zabawa Niebieskich delicyi pełná. Przy codźięnnym [sic] Nabożeństwie w Duchowne Akty Obfituiąca. Siostrom Swiętey Matki Klary w Konwenćie Krákowskim Swiętego Andrzeia zostáiącym Naznaczona. A zá pozwoleniem Stárszych Do Druku Podana. Roku Páńskiego 1718. w Drukárni Iásney Gory Częstochowskiey. Częstochowa, Druk. Paulinów, 1718.
1531 (Anna św.). Dziewięc nabozenstwa do S. Anny Krolowey Niebá y Ziemie, N. P. Maryey Matki, á Boga Wcielonego Babki, ná pámiątkę dźiewięć miesięcy, przez ktore Corkę swoię N.P. w żywoćie nosiłá spisane. Teraz swiezo dla większego honoru, y czći tey S. Pátronki pomnożeniá, sumptem I.W.I.M.P. Woiewodziney Sieradzkiey przedrukowane. Z pozwoleniem stárszych. w Drukárni Iásney Gory Częstochowskiey, Roku Páńskiego 1716. Częstochowa, druk. Paulinów, 1716.
1448 Fontanna. Fontanna Piąćią Strumieni Krwáwych płynąca. Albo Nabozenstwa y Odpusty należące do Przeświętney Konfraterniey Piąci Ran Pána Iezusowych. Zdozwoleniem Stárszych. Drukiem Odnowiona. Roku Páńskiego, 1712. Częstochowa, druk. Paulinów, 1712.
1545 Cieszkiewicz Hieronim. Excytarz viatora chrzescianskiego, do Oyczyzny ospále postępuiącego, albo Pobudká w nabożeństwie zániedbáłym ku Swiętemu Aniołowi Strozowi, gdźie Podáią się rożne sposoby, do záwdźięczenia opieki, y straży Anielskiey, iáko są Godźinki nowe z Pismá S. Zebráne, Koronká, Litánie rożne, z kochánkow Anielskich, ćwiczenie się w codźiennym nabożeństwie. etc. etc. Z Informácyą o Porządku ktory ma bydź w tym Bráctwie. Do Druku podany. Z dozwoleniem Stárszych y Przywileiem J.K.M. Przez X. Hieronyma Cieszkiewicza, Zákonu S. Pawła P.P. Przeorá Beszowskiego. Roku 1709. w Drukárni Jásney Gory Częstochowskiey. Częstochowa, druk. Paulinów, 1709.
2380 Estienne Henri. Ane mervellous discours upon the lyfe, deides, and behaviours of Katherine de Medicis Quene mother wherein are displayed the meanes which scho hath practised to atteyne unto the usurping of the Kingdome of France, and to the bringing of the state of the same unto utter ruyne. Printed at Cracovv, 1576. Cracovv [recte: Edinburgh, printed by J. Ross], 1576.
2379 Bougeant Guillaume Hyacinthe. Le Saint Déniché Ou La Banqueroute Des Marchands De Miracles. Comédie. A Cracovie, Chez Jean le Sincère, Imprimeur Perpetuel. M. DCC. XXXII. Cracovie, chez Jean le Sincère [recte: Liège, imp. J. P. Gramme], 1732.
2361 Consideratio. Consideratio Vocum quarundam, Terminorum & Phrasium, quae in doctrina Trinitatis à Theologis usurpantur, & quâ ratione lis circa doctrinam de Trinitate mitigari, quibusque Cautionibus ipsa doctrina sobriè & ad aedificationem omnium proponi & doceri possit ac debeat. Conscripta â Veritatis et Pacis Studioso, Ut doctioribus occasio detur planiora & pleniora in eandem sententiam commentandi. [Winietka]. Cosmopoli. Cosmopoli (i. e. Amsterdam), b. r. (ok. 1670?).
63 Dambrowski Samuel. Kazania albo Wykłady Porządne Swiętych Ewanieliy Niedźielnych przez cały rok. Z Pisma Swiętego i Doktorów Kośćielnych, według Starożytney Nauki i Porządku Prawdźiwego Chrześćiańskiego Kościoła. Na cześć i chwałę Wielkiego Boga i Zbawićiela Jezusa Chrystusa zebrane a z nowu w druk podane. Edycya III. W Brzegu, Nakładem i Typem Jana Ernesta Trampa. 1785. Brzeg, nakł. i druk. Jan Ernest Tramp, 1785.
77 Kancjonał zamykający w sobie pieśni chrześcijańskie. Káncyonał zámykaiący w sobie Pieśni Chrześćiáńskie, Pánu Bogu w Troycy Swiętey iedynemu ná Cześć i Chwałę, á pobożnym Chrześćiánom ná poćiechę, osobliwie w Sląsku zwyczáyne, porządkiem słusznym, ták z stárodawnych iák i świeżo przetłumáczonych zebráne, i z przydátkiem rożnych Modlitew, tákże z Summáryuszem Kátechizmu, i Reiestrámi potrzebnymi wydáne. Edycya Wtora. W Brzegu, swym kosztem wydrukował Goffred Trámp. Roku 1727 [rz.]. Brzeg, nakł. i druk. Gotfryd Tramp, 1727.
155 Modlitwy nabożne. Modlitwy nabożne ná cześć i chwałę Oycá, Syná i Duchá Świętego, Páná Bogá w Troycy Swiętey iedynego (współwyd.) zob. Kancjonał zamykający w sobie pieśni chrześcijańskie. Brzeg, nakł. i druk. Gotfryd Tramp, 1727.
1764 Rohrmann Chrystian. Summáryusz Kátechismowy (współwyd.) zob. Kancjonał zamykający w sobie pieśni chrześcijańskie. Brzeg, nakł. i druk. Gotfryd Tramp, 1727.
1502 Schumann Gottfried. Vortheil der Arithmetica darinnen wie mit grossen Nutzen man in ein- und andern Geld- und Handels Berechnungen viel näher- als durch ordent-liehe Regul fortkommen könne, zufinden sein wird. Woraus dann alle die jenigen so sonsten in Rechenkunst, sonderlich in denen Speciebus wohl exerciret- und von guttem Nachdencken sind (welches hier vornehmlich von nöthen sein wil) gnugsamen Unterricht zu ihrem besten finden werden. Allen Liebhabern der vortrefflichen Kunst wol zurechnen insonderheit denen, die darinnen sich weiters zuerlustigen verlangen, zu gut, einfältig entworffen. von Gottfried Schuhman, Fürstl. Briegnischen Cammer Adjuncto. Brieg, druckts Christoff Tschorn, Anno 1672. Brzeg, druk. Krzysztof Tschorn, 1672.
109 Koschny Jan Krzysztof. Książeczka do Sylabizowania i czytania z ktorey wiele potrzebnego i pożytecznego śię nauczyć może złożona od Jana Krystofa Koschny X[iędza] w polskiey wierzbiczy. Kosztem własnym Autora. w Brzegu, drukował J. E. Tramp, 1800. Brzeg, druk. Jan Ernest Tramp, 1800.
1497 Rochow Friedrich Eberhard von. Przyiaciel dziecinny. Książka do czytania a Szkołom wieyskim poświęcona przez IMci Pana de Rochów, etc. teraz z niemieckiego na polskie przełożona, w Brzegu, drukował J. E, Tramp, 1778. Brzeg, druk. Jan Ernest Tramp, 1778.
1509 Stoeckel Christian Gottlob. Abhandlung von einem uralten Briefe der Schöppen zu Halle von 1235. mittelst dessen dieselben auf Verlangen des Schlesischen Herzogs Heinrichs des Bärtigen der Stadt Neumarkt ihr Stadt-Recht mitgetheilet, und auf welches 1250 die Stadt Brieg von Herzog Heinrich dem Dritten ausgesetzet worden, mit einer vollständigen Abschrift desselben, und einigen andern Anmerkungen über alte Briegische Membranen, welche in den neuen diplomatischen Beyträgen zu Untersuchung der Schlesischen Rechte und Geschichte eingeschaltet sind; von Christian Gottlob Stöckel, Stadt-Syndico, Waysenamts-Präside und des Königlichen Handlungsgerichts bey sitzern zu Brieg. Brieg, gedruckt bey Johann Ernst Tramp, 1771. Brzeg, druk. Jan Ernest Tramp, 1771.
1395 Rada. Radá Boża o zbáwieniu Ludźi, iáko też i O srzodkách i o Porządku ku Zbáwieniu, wkrotkim Ogárnieniu podána. W Brzegu, Drukował Goffred Trámp, Roku 1738. Brzeg, druk. Gotfryd Tramp, 1738.
2309 Ujejski Stanisław. Illustrissimo, Et Excellentissimo S. R. I. Principi, nec non Reverendissimo Antistiti Domino D. Ioanni Stephano Wydżga Dei & Apostolicae Sedis Gratiâ Episcopo Varmiensi, et Sambiensi Auspicatò primùm Suam Sedem ingredienti, Occurit Gratulabunda Pallas Collegii Brunsbergensis Societatis Iesu per Stanislaum de Rupniewo Uieyski Equitem Polonum Auditorem Philosophiae. Anno Domini M. DC. LX. Brunsbergae, Typis Petri Freymuth, et Elisabethae Weingärtneri. Braniewo, druk. Peter Freymuth i Elisabeth Weingärtner, (1660).
856 (Wilhelm Chrystian, margrabia brandenburski). Speculum Veritatis unser [...] Christian Wilhelm, Marggraven zu Brandenburg in Preussen zu Stettin, Pommern [...] In welchem der historische und gründeliche Verlauff auch Christliche [...] Motiven und Ursachen verfasset, so [...] der Lutherischen Religion [...] zu valediciren und [...] zu der Römischen Catholischen Kirchen zutreten [...]. [Pars 1-4]. Erstlich gedruckt zu Wien [...] Jetzo zu Braunsberg 1641 [...] in Verleg. Caspar Weingartner. Braniewo, druk. Kasper Weingärtner, 1641.
1125 Rywocki Jan. Vita illustrissimi ac reverendissimi Domini D. Simonis Rudnicki episcopi Varmiensis conscripta a R. P. Ioanne Rywocki Societatis Jesu. Brunsbergae Typis Caspari Weingärtner. Braniewo, druk. Kasper Weingärtner, (1645).