Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
1802 Fryderyk II, król pruski. Krolewsko-Pruski Patent, ktorym zakaz przećiw Wnoszeniu y bieraniu wszelkiey cudzey, niesłuszney y często wywołaney Monety Ziemskiey y Postronney a osobliwie Pacow y Połpacow na Xięstwie Sląsku y Grabstwie Klocku, Wznawia y zaostrza śię. D. D. z Pocdamu d. 20. Septembr. 1746. B. m., b. r. (Wrocław, Jan Teofil Straubel w druk. dziedziców Jerzego Baumanna mł., 1746).
1322 Fryderyk II, król pruski. Krolewsko-pruski Mandat, że na oddalenie Desercyi każdy y wszelki, co śię z Oficyrem niższym albo prostym żolnierzem za Garnizonem ich potka a ći co powźiąwszy o desercyi iednego albo drugiego żołnierza wiadomość nieiaką, nie oznaymili tego Regimentom albo Kompaniom ostro karani być maią. Od daty w Sielowicach d. 1. Aprilis 1742. W Wrocławiu, u Jana Jakuba Korna Bibliopole. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1742).
1321 Fryderyk II, król pruski. Krolewsko-pruski Mandat, że na oddalenie Desercyi każdy y wszelki co się z Oficyrem niższym albo prostym żolnierzem za Garnizonem, ich potka o paszport ich śię pytać powinien a ći co powźiąwszy o desercyi iednego albo drugiego żołnierza wiadomość nieiaką, nie oznaymili tego Regimentom albo Kompaniom ostro karani być maią. Od daty w Sielowicach d. 1. Aprilis 1742. W Wrocławiu, u Jana Jakuba Korna Bibliopole. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1742).
1320 Fryderyk II, król pruski. Krolewsko-Pruski Mandat względem na Śląsku w niższey cenie niż kiedyś do używánia sporządzonego Pápieru pieczętowanego. Od dáty z Berlina d. 24. Decembris 1741. W Wrocławiu cum Privilegio Regis u Jana Jakuba Korna. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1741).
1332 Fryderyk II, król pruski. Krolewsko-pruski Edykt y Deklaracya iako śię napotym na Samowładnym Xięstwie Sląsku y Grabstwie Kłocku z wypuszczaniem z poddaństwa zachować uchodzeniu poddanych z źiemie zabiegać a Rekrutowanie Regimentow podług Reglementu werbunkowego d. d. 16. August. 1743. odprawować. z Berlina d. 1. Martii, Anno 1744. w Wrocławiu u Jana Jakuba Korna Bibliopole. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1744).
1329 Fryderyk II, król pruski. Krolewsko pruski Mandat, żeby te Białogłowy, coby żołnierza do zbiegania zwiodły albo zwieść chćiały bez wszelkiego Processu y bez wszelkiey Łaski na szubienicę obieśić. z Berlina d. 1. Jul. R. 1743. w Wrocławiu u Jana Jakuba Korna Bibliopole. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1743).
1330 Fryderyk II, król pruski. Krolewsko pruski Edykt, że Owi, ktorzy śię złośliwie ośmielą wierzbom albo lipom sadzonym szkodźić, albo y w lasach y borach tabakę kurzyć, albo ogień zaniecać, ućięćiem ręki, robotą fortyfikacyiną, wygnaniem z źiemie albo inszym sposobem przykładnym ukarani będą. Od daty z Wrocławia d. 10. Jul. 1743. B. m., b. r. (Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, 1743).
1328 Fryderyk II, król pruski. Krolewski pruski odnowiony y záostrzony Edykt iáko przećiw Werbownikom cudzym ná Sámowładnym Xięstwie dźiedźicznym, Gornym y dolnym Sląsku y Grabstwie Kłockim postąpić. od dány z Wrocłáwia d. 9. Maiá 1743. w Wrocłáwiu u Janá Jákubá Korná. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1743).
72 Fryderyk II, król pruski. Krolewska-Pruska Gieneralna [sic] szkolna ustawa dla rzymskich-katolikow w miastach i na wsiach samowładnego Księstwa Śląska i Hrabstwa Glacu. De dato z Pocdamu, 3. listop. 1765. Drukowana w Wracławiu [sic]. Wrocław, (1765).
1336 Fryderyk II, król pruski. Krolewska pruska deklaracya Edyktu d.d. 10. Octobr. 1752. tycząca śię Zakazu Wystąpienia y Emigracyi Poddanych Sląskich tak Męskiey iako też białey Płći. d.d. w Potsdamiu Dnia 21 Septembr. 1773. w Wrocławiu, drukowan literami Grassowemi. Wrocław, druk. Fryderyk Zygmunt Grass, (1773).
455 Domssdorff Achatius. Krieges-Wancken, Ruh-Gedancken: Auff den Hochzeitlichen Ehrentag des [...] Achatz Corellen [...] Buchdruckern in Elbing Bräutigams mit der [...] Frawen Anna, des Weyland [...] Martin Preussen [...] hinterlassenen Wittiben Braut. Auff den 22. Monats Tag Januarij Anno 1658 vorgestellet durch [...]. [Elbing, A. Corell, 1658]. B. m, b. r., (Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1658).
1528 Aland Jan. Koscioł swiętego Michała, y wszytkich chorow anyelskich, na gorze Nieświeskiey. W ktorym Bog rożlicżne dobrodzieystwá cudownie ludziom, zá przycżyną świętych Anyołow pokázuie. Opisány przez X. Jána Alánda Societatis Iezu, z dokłádem cudow, y nabożenstwá ku SS. Aniołom. Drukowano Roku 1633. B. m., 1633.
1765 (Maria, Matka Boska). Koronka więtsza P. Mariey. B. m., b. r. (po 1600).
2186 (Anna św.). Koronka do Swiętey Anny. B. m., b. r. (po 1700).
955 (Juda Tadeusz Apostoł św.). Koronka Do Swiętego Ivdy Tadevsza Apostoła w rzeczach zdesperowanych Patrona. we Lwowie w Drukarni Brackiey SSS Troycy Roku P, 1745. Lwów, druk. Bractwa św. Trójcy, 1745.
1588 (Jadwiga Śląska św.). Korona zięmi [sic] swiętey. Zycie swiętey Jadwigi Xiężny polskiey, duchownemi uwagami obiasnione akty nabozne osobliwym w roku czásom i swiętom, przygotowániom do Nayśw. Stołu, codziennych zabáw pobożnośći słuzące. Z rożnych Auktorow Societ. Jesu zebrane. W Poznaniu, W drukárni I.K.M. Kolegium Societatis Iesu, Roku 1697. Poznań, druk. Jezuitów, 1697.
1605 Korona miesięczna. Korona miesięczna, abo nauki i uwagi chrzescianskie ná káżdy dźień mieśiącá. Przez jednego pobożnego Oycá Societatis Jesu zebrane. Dla pożytku pobożnych ludźi, z Francuskiego ná Polskie przetłumaczone, teraz záś świeżo przedrukowane. w Roku Páńskim 1709. w Drukárni Kálisk. Soc. Iesu. Kalisz, druk. Jezuitów, 1709.
949 (Wilgeforta św., Erazm św.). Korona Chwały Czyli Nabożeństwo do Swiętey Wilgeforty z przydatkiem nabożeństwa do S. Erazma […] do Druku Podana […] 1756 Dnia 24 Stycznia. We Lwowie w Drukarni Iana Filipowicza. Lwów, druk. Jan Filipowicz, 1756.
108 Kopia listu. Kopia listu z Lublina Dnia 19. Maia 1791. Roku do Przyiaciela w Warszawie pisanego. B. m., b. r. (1791).
1994 (Maria Kazimiera). Kopia listu Nayjasnieyszey Krolowey Jey Msci do Xiązęcia JMsci Kardynała, Arcybiskupa Gniezninskiego y Krolestwa Polskiego Primasa [Michała Radziejowskiego]. B. m., b. r. (Warszawa, 1696).
954 Konkurencja grzesznika. Konkurrencya Grzesznika Do Nayswiętszey Familiey Jezusowey o dobrą smierć Z nieomylną nadzieią zaslubienia sobie szczęsliwey Wiecznosci z Reformy Seraphickiey Wyprawiona Roku ktorego Bog konkurrował o naturę Ludzką y onę sobie wiecznie zaslubił 1720. B. m. (Kraków), 1720.
1864 Regierung (Rejencja). Königliche West-Preussische Regierung. Krola Imci Pruskiego Zachodnio-Pruska Regencia. B. m., b. r. (1794).
1449 Fryderyk II, król pruski. Königl. Preussisches Edict, dass die mit Sr. Königl. Majestät in Pohlen und Churfürstl. Durchl. zu Sachsen, Wegen reciproquer Arretierung und Ausliefferung der Deserteurs von Beyderseitigen Arméen Errichtete Convention und Cartel, von allen Königl. Militair- und Civil-Bedienten und übrigen Unterthanen, auf das genaueste, und bey Vermeidung unausbleiblicher Straffe, beobachtet werden solle. Anno 1741. B. m. (Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn), 1741.
1042 (Jan Kazimierz, król polski). Königl. Maytt. zu Pohlen und Schweden deren vormahls uniirten numehr aber dissolvirten Armee ertheilte General Amnistia und darauff erfolgte Universalia an alle Magistrat, darmit, gesambte der Confoederirten übergebene Schrifften ex actis Publicis eliminiret und cassiret werden sollen. Gedruckt im Jahr 1663. B. m., 1663.
1046 (Jan Kazimierz, król polski). Königl. Majestät von Pohlen Universal so wohl eines freyen polnischen Edelmanns Antwort aufs Manifest oder Universal-Brief. 1666. B. m. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete?), 1666.
831 Schilius Johann (Schilius Johannes). Königes Salomonis glückseliger Anfang der Regierung an seines Vatern Königes Davids statt. Am verordneten Tage der Wahl eines newen Herrn Bürgermeisters den 20 April. Anno 1632. Auss dem Ersten Buch den Königen Cap. III. Der Gemeine Christi in Elbing zur Betrachtung furgestellet. Durch [...]. Dantzig, Gedr. bey Georg Rheten (1632). Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II, (1632).
1601 Kongregacja Siedmiu Boleści. Kongregacya Siedmiu Bolesci Nayswiętszey Panny Macierzynsko Boleści nasze Piastuiącey, Przy Cudownym Obrazie swoim w Polu Jarosławskim, Do Kościoła Societatis Jesu z odpustami Dla Płci Oboiey. Za Pozwoleniem Stolice Apostolskiey wprowadzona. Roku Pańskiego 1728, Dnia drugiego Lipca. w Drukarni Lwowskiey Coll. Soc. Jesu. Lwów, druk. Jezuitów, 1728.
104 Konfederacja. Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego. B. m., b. r. (1792).
105 Konfederacja. Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego. B. m., b. r. (1792).
106 Konfederacja. Konfederacya Woiewodztwa Krakowskiego. B. m., b. r. (1793).