Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
236 Leutinger Nicolaus (Leuthingerus Nicolaus). De Marchia Brandenburgensi […] commentarii. [Wit]tebergae. Anno 1596. Wittenberg, (druk. Matthäus Welack Witwe), 1596.
1315 (Leszczyński Rafał, 1650-1703). Des Durchlauchten Wojewodens, Hochgebohrnen Grafen und Herrens, Herren Raphaelis, Grafens zu Lissa Leszczynski, Wojewodens zu Lantschitz und General-Hauptmans in Gross-Pohlen etc. Vorjetzo Königl: Majtt: und der Republique von Pohlen Gross-Gesandtens bey der Ottomanischen Porte, gehaltener Prächtiger Einzug in Constantinopel, Samt denen darauff erfolgeten Audienzen Erstlich bey dem Gross-Vezier, hernach bey dem Gross-Sultan, selbst auch andern darbey vorgelauffenen Begebenheiten. Gedruckt im Jubel-Jahr 1700. B. m. (Leszno?), 1700.
1391 (Leszczyński Rafał, 1650-1703). Wielkie Poselstwo do Porty Othomanskiey Jasnie Wielmoznego Jego Mosci Pana Rafała Hrabi na Lesznie Leszczynskiego, Wojewody Łęczyckiego, Generała Wielko-Polskiego, roku 1700. B. m., b. r. (Leszno?, 1700).
2484 (Leszczyńska Anna z Jabłonowskich). Acclamatio votiva, qua adventum principis Annae matris Stanislai, regis Poloniarum etc. pridie Calend. Decembr. 1705 Sedinum ingressae, celebravit Gymnasium Regium Carolinum. Szczecin, J. Dahl, [po XI 1705]. Szczecin, druk. Jerzy Dahl, 1705.
2092 Leprince de Beaumont, Jeanne Marie. Dokonczenie Magazynu Panienskiego Czyli Nauki Dla Dam Dorosłych Na Swiat Wychodzących, Zabieraiacych Się Do Stanu Małżeńskiego, O Powinnościach Ich W Tymże Stanie, Y W Wychowaniu Dzieci. Po Francusku Przez Jmć. Panią LePrince de Beaumont Napisane, A przez Księdza Eustachiego Dębickiego Scholarum Piarum Na Oyczysty ięzyk Przełożone. w Warszawie 1773. Znayduie się w Grelowey Księgarni Nadworney. T. I–II. Warszawa, (nakł. Michała Grölla), 1773.
235 Leoninus Albertus (Leeuwen Albert van). Theoria motuum coelestium referens doctrinam Copernici ad mobilitatem Solis eamque sequentes Hypotheses cum noua de motu ipsius terrae sententia et Hypothesi. De vera quantitate anni tropici et ratione restituendi annum civilem commentatio. Item isagoge ad Astronomiam, Geometriani et Horologiographiam. Authore Alberto Leonino a Groenevvoude. Coloniae Agrippinae. Apud Godefridum Kempensem. Anno 1583 [rz.]. Köln, druk. Gottfried von Kempen, 1583.
2097 Leoncjusz św. (Karpowicz Leonty). Przemowá y nàpomnienie do oblubieńcow, w Stan S. małżeński wstępuiących. Przy Szlvbie [sic] Jo. M. Kńiáźiá Sámuelá Ogińskiego, Podkomorzycá Trockieo, Stárośćicá Dorszuniskiego y Kormiáłowskiego etć. Y Iey Mśći Panny Zophiey Bilewicżowny. Ciwunowny Szaudowskiey. Przez Oycá Leontia Kárpowicżá, Archimándritę Monásterá Cerkwie Bráckiey Wileńskiey S. Duchá. w Wilnie, Roku 1619. w trzećią, po chwalebnym zmartwych wstániu [sic] Páńskim, niedżielę: Przy známienitym żgromádżeniu, ták niektorych Jch M. Pánow Senátorow, Xiążąt, Pániąt, vrzędnikow Ziemskich: Jáko y wielu innych zacnego Szlácheckieo stanu osob, cżynione. z Ruskiego nà Polski ięzyk przełożone. Drukowáno w Wilnie. Wilno, Druk. Bractwa św. Ducha?, b. r. (1619).
2161 Lengnich Gottfried. Vertheidigung einiger Rechte der Stadt Danzig zur Zeit des erledigten Koeniglichen Throns MDCCLXIV. Danzig, gedruckt bey Thomas Johann Schreiber, E. Hoch-Edl. Hochw. Raths und des academischen Gymnasii Buchdrucker. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1764.
2518 Lengnich Gotfryd. Augusti II regis Poloniarum laudatio. Accedit programma et dedicatio ad senatum Gedanensem. Leipzig, J. Chr. Langenheim, 1733. Leipzig, druk. Johann Christian Langenheim, 1733.
2088 Lenglet du Fresnoy Nicolas. Geografia Krotka na Lekcye Podzielona dla Nauki Młodzi Przez J. P. Lenglet du Fresnoy po Francusku Napisana a przez J. P. Kajetana Nagurskiego Podkomorzyca Księstwa Żmudzkiego, a teraz Chorążego Pttu Szawelskiego, na Język Oyczysty Przełożona Edycya druga w Wilnie w Drukarni J. K. Mci przy Akademii. Roku 1795. Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1795.
988 (Lemberg). Umbständliche Beschreibung der Belagerung der Stadt Reussisch-Lemberg wie selbige den 23. Septemb. von den Cosacken Tartarn und Türcken angefangen und den 4. Octob. nach vorher verglichener Rantzion wieder auffgehoben worden. Von einem so selber mit in der Stadt gewesen in Lateinischer Sprache beschrieben auss derselbigen aber übersetzt und gedruckt Im Jahr 1672. B. m., 1672.
1611 Lekarstwa domowe. Lekarstwa domowe. Dla porátowánia zdrowia ludzkiego, w chorobach y nagłych przypadkách. Z wielkiego Zielniká krotko zebráne y dla pożytku pospolitego do druku podane. Z przydatkiem prezerwátyw od morowego powietrzá, y iáko czynić oleyki, wodki, máśći, soki, lekárstwá końskie, kąpieli białogłowskiey płći należące. W Krakowie. Roku Páńskiego, 1706. Kraków, 1706.
613 Leius Matthias. Certamen novem Musarum, Illustrissimae Principi [...] Mariae Leonorae, natae Ducissae Iuliacensi, Cliuensi et Bergensi, Marchionissae Brandenburgensi [...] Dominae suae clementissimae, humilime D. D. Matthias Leius, Iuliacensis, SS. LL. Stud. Impressum Gedani, apud Jacobum Rhodum, Anno CXV [1615]. Gdańsk, druk. Jakub Rhode (II), (1615).
614 Leius Matthias. Certamen novem Musarum, in quo quid singulae doceant, aperte traditur: propter enim artis suae eminentiam philarchia quadam stimulante, intensius laudes suas depredicantes, certatim singula contendit de primatu: autore Matthia Leio, Iuliacense [...]. Impressum Gedani, apud Jacobum Rhodum, Anno CXV [1615]. Gdańsk, druk. Jakub Rhode (II), (1615).
2160 Leiturgikon. Leiturgikon si es[t’] Służebnik Sodierżaszcz w siebie po czinu s[wia]t: Wostocz: C[e]rkwi Liturgii, Iże w s[wia]tych ot[e]c n[a]szych Ioanna Złatoustago, Wasilija Wielik: i Grigorija Dwojesłowa, s Służbami Niedielnymi, Prazdnicznymi, i obszczimi Wtorie Typom izdadies: w Obitieli Uspienija Pr[ie]s[wia]tyja B[ogorodi]cy Poczajewskoj Lieta ot Wopłoszcz. S[y]na B[o]żyja 1744. Poczajów, Druk. Bazylianów, 1744.
612 (Lehwald Martin). Affectus tessara erga Dn Sponsum [...] Samuelem Corellium felici omine cum [...] Regina Szirakowska Pacta Thori renovantem [...]. Elbingae, Typis Achatii Corellii 1678 [rz.]. Elbląg, druk. Achacy Korel mł., 1678.
2280 (Lehre). Eyn schone lere, mit kortzen synnen begriffen Deutsch und Polnisch beyder sprach zu redenn. Nauka cudna á krotko wypisána, ku uczeniu sie Niemcowi Polskiego, á Polakowi Niemieckiego. Kraków, druk. Hieronim Wietor, 1544 (w kolofonie).
611 (Leges). Leges Gymnasii Gedanensis, recognitae et publicatae Anno 1679 [rz.]. Dantisci, Typis Davidis-Friderici Rhetii [1679]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1679).
2076 Leges. Leges Gymnasii Gedanensis, Typis Repetitae Anno MDCCLXXXVI. Gedani, Per Thomam Johannem Schreiber, Athenaei Typographum. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1786.
2614 Ledebuhr Kaspar, Falck Michael. Disputatio Philologica De Dicto Jobi, cap. 13. v. 15. ..., Quam... Sub Praesidio M. Casparis Ledebuhr publico doctorum examini In Academia Regiomontana subiicit Michael Falckius, Dantiscanus. Habebitur 23 Aprilis [1644]. horis antemeridianis in Auditorio Philosophorum. Regiomonti Palaeopoli, typis Haered. Segebadii. Królewiec, druk. dziedziców Wawrzyńca Segebade, (1644).
234 Lauterwalt Matthias (Lauterwald Matthias). Fünff schlusspüche: wider Andream Osiandrum, von Mathia Lauterwalt Elbingensi gestellet, und zu einem grunde geleget seinen volgenden Schrifften. Act: xv. Wir gleuben durch die gnade des Herm Jhesu Christi selig zu werden. Gedruckt zu Wittemberg, Durch Veit Creutzer. 1552. Wittenberg, druk. Veit Kreutzer, 1552.
245 Lautenbach Conrad (Lautenbach Conradus, pseud.: Jacobus Francus). Historicae relationis continuatio. Warhafftige Beschreibunge aller [...] Historien, so sich hin und wider in hoch und nider Teutschlanden [...] hie zwischen nechst vorschiener Franckfurter Herbstmess, und etliche Monat zuvor, biss auff gegenwertig Fastenmess dieses 1596 Jahrs zugetragen und verlauffen haben [...]. Gedruckt zu Wallstadt, im Jar als man zehlet 1596 [rz.]. Wallstadt (Oberursel, druk. Nikolaus Henricus), 1596.
1609 Laudum generalne. Laudum generalne woiewodztw y powiatow Wiel. Xtwa. Litewskiego przez delegowanych Ichmosciow panow posłow ná dzien Cztyrnásty [sic] Augusta do Wilna zgromádzonych Iednostaynie postánowione Roku 1698. B. m., (1698).
610 (Lau Joannes Philippus; Radziwiłł Bogusław). Piis Manibus Illustrissimi ac Celsissimi Principis ac Domini, Dni Boguslai Radzivilii, Ducis Birsarum [...] sacrum. [Regiomonti 1670]. B. m., b. r. (Królewiec, 1670).
1834 Lang Mojsiej. [Uniwersał. Nakaz zaprowiantowania wojsk rosyjskich]. B. m., b. r. (1771).
2300 Lanckoroński Zbigniew. Triumphus Felicitatis Illustrmo ac Magnifico D[omi]no, D. Martino In Husiatyn Kalinowski Palatino Czerniechoviae Trębowliensi &c. &c. Capitaneo Observandissimo Patruo ac Maecenati amplissimo. In desideratissimis Nuptiarum Festis. Perillustrium Neosponsorum Samuelis a Husiatyn Kalinowski Et Ursulae Brigittae De Teczyn Ossolinska. A Zbigneo de Brzeźie Lanckoronski debitae observantiae ergô Exhibitus. Anno reparatae Salutis M. D. C. XLVI. B. m., b. r. (1646).
609 Lagus Gregorius. Votiva prosfonesis [gr.] qua magnifico [...] Dn. Nicolao Pahlen, Inclytae Reip. Gedanensis proconsuli meritissimo, Maecenati suo suspiciendo felix novi anni auspicium gratulatur M. Gregorius Lagus, Praepositus Neo-Stetinensis. Dantisci, typis Rhetianis, Anno 1648. Gdańsk, druk. wdowy Jerzego Rhete (II), 1648.
602 Lagus Daniel. Disputatio prior de eclipsi eaque Astronomica. Quam in celebri Dantiscanorum Lycaeo praeside [...] ventilandam, proponit Georgius Fehlavius Dantiscanus Prutenus. Ad diem 12. Aug. horis matut. Anno MDCXLII [Gdańsk 1642]. B. m., b. r. (Gdańsk, 1642).
603 Lagus Daniel. Disputatio posterior de eclipsi eaque Astrologica. Quam [...] praeside [...] publice defendenriam suscipiet Johannes Naumannus Dantiscanus [...] ad d. 23. Octobr. horis matutinis. Dantisci, typis Rhetianis Anno 1642 [rz.]. Gdańsk, druk. Jerzy Rhete (II), 1642.
604 Lagus Daniel. Disputatio publica de visu, in Florentiss. Borussorum Academia [...] praeside [...] respondente Johanne Michaelis Regiom. Ad diem 24. Jul. [...]. Regiomonti, Typis Laur. Segebadii 1638. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1638.