Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a-z]: Miejsce i rok wydania:
283 Schade Jakob (Schade Jacobus). Kurtzer Bericht wie sich ein jeden in Sterbens leufften nechst Gott, recht praeseruiren und Curiren möge. Der Erbarn und Christlichen gemeine dieser Königlichen Stadt Dantzigk zum besten gestellet und in Druck verfertiget Durch Iacobum Schaden der Artzney D. und verordneten Phisico [sic] daselbst. Anno Domini 1579 [rz.] 12. Ianuarij. B. m. (Gdańsk), druk. Jakub Rhode (I), 1579.
1714 Gorczyn Jan Aleksander. Kwiatki liliowe modlitwami naboznemi woniaiące w Ogrodách Duchownych Ku Pozytkowi Ludziom Nábożnym Zebrane. Roku Páńskiego 1742. W Kaliszu, w Drukárni Jego Krolewskiey Mośći, Coll. Soc. Jesu. Kalisz, druk. Jezuitów, 1742.
2259 Orzechowski Stanisław. Kxiąszki: Stánisłáwá Orzechowskiego o russeniu ziemie Polskiey, przeciw Turkowi z łáćinskiego ięzyká ná Polski wylożone. Każdemu Ricerskiemu człowiekowi pożyteczne. Kraków, druk. Maciej Szarfenberg, 1543 (w kolofonie).
1359 Lac. Lac rationabile Mleko duchowne. To jest: Poźyteczna, y potrźebna Náuká Chrześćiáńska, Dziatkom, y Ludźiom dorosłym, którźy dla slábszego rozumu jeszcźe są niemowiątkámi w Christuśie, przedłożoná, y krotkim wykłádem objáśniona, z prźydátkiem roźnych modlitw, Duszom naboźnym pewnego czásu zwyczáynych. Roku 1711. w Wrocłáwiu, Jan Jáncke, Literámi Báumáńskiemi drukował. Wrocław, Jan Jancke w druk. dziedziców Jerzego Baumanna mł., 1711.
1360 Lac. Lac rationabile Mleko duchowne. To jest: Pożyteczna, y potrzebna Náuká Chrześćiańska, Dźiatkom, y Ludźiom dorosłym, ktorży dla słabszego rozumu jeszcźe są niemowiąkámi w Christuśie, przedłożoná, y krotkim wykłádem objáśniona, z prżydátkiem roznych modlitw, Duszom nabożnym pewnego czásu zwyczáynych. Roku 1729. W Drukarni Academiczkiei Colleg. Societ. Jesu Wratislaviae. Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1729.
600 (Radziwiłł Bogusław). Lacrymae busto luctuosissimo [...] Dn Boguslai Radzivilii, ducis Birsarum et Dubincorum [...] affusae a Professoribus Academiae Regiomontanae. Regiomonti, Praelo Reusneriano [1670]. Królewiec, druk. Fryderyk Reussner, (1670).
1426 Bernard z Clairvaux św. Lament albo Rozmowa zalosna, y barzo straszliwa Dusze scialem potepionych. Niekiedy przez S. Bernarda, zwidzenia nocnego nápisány, teraz trochę rozszerzony y ná Polski wiersz Przełozony. Przez Księdzá Ianá Lászowskiego. W Kaliszu, w Drukárniey Woyciechá Gedeliuszá 1608. Kalisz, druk. Wojciech Gedeliusz, 1608.
233 Albrecht Fryderyk Hohenzollern, margrabia brandenburski, książę pruski (Albert Fryderyk). Landes Ordnung Des Hertzogthums Preussen, Auff Anno 77. zu Königsberg gehaltenem Landtage, beliebet und angenomen. Gedruckt zu Königsberg in Preussen, bey Georgen Osterbergem, Anno 1577 [rz.]. Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1577.
993 Coler Christoph (Colerus Christophorus). Laudatio honori et memoriae V. CL. Martini Optii paulò post obitum ejus A. MDC.XXXIX. in Actu apud Vratislavienses publico solenniter dicta à Christophoro Colero, praeter continuam Opitianae vitae narrationem complectens multorum quoque Principum atque celebrium Virorum, cum quibus Opitio consuetudo et amicitia fuit, memorabiles notitias. Publici juris fecit Melchior Weise Greiffenberga-Siles. Lipsiae, Sumptibus Philippi Fuhrmanni imprimebat Johannes Wittigau A. 1665 [rz.]. Leipzig, druk. Johann Wittigau, 1665.
1609 Laudum generalne. Laudum generalne woiewodztw y powiatow Wiel. Xtwa. Litewskiego przez delegowanych Ichmosciow panow posłow ná dzien Cztyrnásty [sic] Augusta do Wilna zgromádzonych Iednostaynie postánowione Roku 1698. B. m., (1698).
2379 Bougeant Guillaume Hyacinthe. Le Saint Déniché Ou La Banqueroute Des Marchands De Miracles. Comédie. A Cracovie, Chez Jean le Sincère, Imprimeur Perpetuel. M. DCC. XXXII. Cracovie, chez Jean le Sincère [recte: Liège, imp. J. P. Gramme], 1732.
689 Mylius Michael. Lectori debita honoris mentione, Studiique signilicatione praemissa S[alutem] d[icit] Rector. [Elbląg] Typis Corellianis 25.Nov. 1647. B. m. (Elbląg), druk. Achacy Korel st., 1647.
2261 Schoenflissius Jędrzej (Andrzej). Legat Prętko Przychodzący Y Zbawienne Poselstwo Przynoszący. Ná pogrzebie, niegdy cney y pobożney Matrony. Wielmożney Páni, Jey Mśći Páni Zuzanny Nunhartowney Chreptowicżowey. Jaśnie Wielmożne[g]o Páná, Je[g]o Mśći Páná Gerzego Litawora Chreptowicza, Woiewody Párnáwskie[g]o, serdecżney Małżonki, w Roku 1645. 9. Decemb. W Wilnie spokoynie w Panu zmárłey, á w Roku 1646. 6. Febr. W Goyćieniszkach, źiemi oddáney. W Kośćiele Goyćieniskim, Przy niemáłym, Zacnych ludźi, gronie Kázániem pogrzebnym pokázány. Y w Druk podány, Przez X. And: Schonflissiusa, Kaznodzieię Wileń: Confess. Aug: Drukowano w Lubecżu Roku P. 1646. Lubcz, (druk. Jan Lange), 1646.
1131 (Taaffe Franz). [Legati Lotharingici pro comitiis electionis anno 1674 recitata oratio]. B. m., 1674.
611 (Leges). Leges Gymnasii Gedanensis, recognitae et publicatae Anno 1679 [rz.]. Dantisci, Typis Davidis-Friderici Rhetii [1679]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, (1679).
2076 Leges. Leges Gymnasii Gedanensis, Typis Repetitae Anno MDCCLXXXVI. Gedani, Per Thomam Johannem Schreiber, Athenaei Typographum. Gdańsk, druk. Tomasza Jana Schreibera, 1786.
349 Arnoldi Philipp. Leich und Ehrenpredigt der [...] Fürstin [...] Sophien, gebornen Marggraffin zu Brandenburg in Preussen [...] des [...] Wilhelm in Liefflandt, zu Churlandt und Semgallen Hertzogen [...] Gemahlin: welche im Jahr Christi 1610, den 24 Novembris [...] entschlalfen [...]. Gedr. zu Königsberg in Pr. durch Johann Schmidt im J. 1611. Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), 1611.
1416 Weiss Paul. Leich und Ehrenpredigt der durchlauchtigen, Hochgebornen Fürstin und Frawen, Frawen Maria Leonora, Gebornen Hertzogin zu Jülich, Clewe und Bergen, Gräffin zur Marck, und Ravensburg, etc. vermähleten Marggräfin zu Brandenburg, in Preussen, zu Stettin, Pomern, der Cassuben und Wenden Hertzogin, etc. Burggräffin zu Nürnberg, und Fürstin zu Rugen, etc. Welche im Jahr Christi 1608. den 22. May, folgende Nacht fast vmb 2. Uhr, aus diesem sterblichen Leben in das ewige Himliche Leben abgefodert ist, und dieses 1609. Jahrs den 17. Julij die Fürstliche Leichen die Thumkirche gebracht, und in das Fürstliche Begrebnis ist gesetzt worden. Gehalten Durch. Paulum Weiss D. Fürstlichen Preussischen Hofft predigern, und primarium Theologiae Professorem. Gedruckt zu Königsberg Typis Osterberg: A 1609. Królewiec, druk. wdowy i dziedziców Jerzego Osterbergera, 1609.
2160 Leiturgikon. Leiturgikon si es[t’] Służebnik Sodierżaszcz w siebie po czinu s[wia]t: Wostocz: C[e]rkwi Liturgii, Iże w s[wia]tych ot[e]c n[a]szych Ioanna Złatoustago, Wasilija Wielik: i Grigorija Dwojesłowa, s Służbami Niedielnymi, Prazdnicznymi, i obszczimi Wtorie Typom izdadies: w Obitieli Uspienija Pr[ie]s[wia]tyja B[ogorodi]cy Poczajewskoj Lieta ot Wopłoszcz. S[y]na B[o]żyja 1744. Poczajów, Druk. Bazylianów, 1744.
1611 Lekarstwa domowe. Lekarstwa domowe. Dla porátowánia zdrowia ludzkiego, w chorobach y nagłych przypadkách. Z wielkiego Zielniká krotko zebráne y dla pożytku pospolitego do druku podane. Z przydatkiem prezerwátyw od morowego powietrzá, y iáko czynić oleyki, wodki, máśći, soki, lekárstwá końskie, kąpieli białogłowskiey płći należące. W Krakowie. Roku Páńskiego, 1706. Kraków, 1706.
1536 Bonawentura św. (Bonaventura s.). Lekarstwo duchowne Ná zárazę powietrzną, y inne iákiekolwiek przygody, złożone z pięć Psałmow o Nayświętszey Pannie Maryi, Wyięte z Psałterza S. Bonawentury z przydatkiem rożnych modlitew Do Pana Jezusa Y Nayświętszey Panny Maryi Y do rożnych Swiętych zebrane, á dla wygody Chrześciańskiey Duszy przedrukowane. W Sandomierzu, R. P. 1745. Sandomierz, (druk. Jezuitów), 1745.
187 Desportes Philippe (Philippes Des Portes). Les oeuvres de [...] Reveues, corrigees et augmentees outre les praecedentes impressions. Anvers, chez Arnould Coninx, 1592 [rz.]. Antwerpen, druk. Arnout Coninx, 1592.
1468 Katarzyna II, caryca rosyjska. Lettre de Mr. Starkowsky***. à Son Ami et Parent Mr. Stark à Darmstadt D.m.d.M. a Moscou 1789. B. m. (Moskwa?), 1789.
880 Basilius Valentinus, Claromontanus Georgius. Letztes Testament und Offenbahrung der himlischen und jrrdischen Geheimnüss so in einem Altar gefunden in fünff Bücher abgetheilet. Zuvor nie in Druck aussgangen jetzt aber männiglichen zu nutz trewlich publiciret. Durch Georgium Claromontanum Silesium Leznicemsem [T. 1-2]. Jena 1626, In Verl. Hanss Eyrings und Joh. Perferts see: Erben Buchh. Jena (Wrocław), nakł. Johann Eyring i Johann Perfert (Erben), 1626.
151 Warta Jan. Lexicon Latinopolonicum. To iest Dictionarz per ordinem literarum dostátecznie po Łáćinie zebrány y ná Polskie przełożony. Wszystkim w ięzyku Láćinskim się báwiącym bárzo potrzebny. Alias Kalepin skrocony. Per Joannem Wartham. Cum Gratia et Priuilegio S. R. M. Cracoviae, In Officina, apud Haeredes Iacobi Sibeneicheri Anno Domini 1616. Kraków, druk. dziedziców Jakuba Siebeneichera, 1616.
323 Voit David (Voigt David). Libellus continens orationes quasdam de vita, pia et constanti confessione, et obitu Illustrissimi et inclyti Herois Diui Alberti, Senioris, Marchionis Brandenburgensis, primi Ducis Borussiae etc. Collectus atque editus a Davide Voito D. Witebergae excudebat Iohan. Schwertel. Anno 1572 [rz.]. Wittenberg, druk. Johann Schwertel, 1572.
1424 Bartholemaeus Joannes (Bartholomaeus Johannes). Libellus Poematum Ioannis Bartholemaei Medici in honorem Illustrissimi ac Magnifici Domini D. Alberti Baronis a Lasco, Editus opera Bartholemaei Andreadis Silesij, cuius Panegyris addita est I. in laudes eiusdem Baronis á Lasco. Lipsiae Iohannes Rhamba excudebat, Anno 1571 [rz.]. Leipzig, druk. Hans Rambau, 1571.
238 Mancinus Dominicus, Breitkopf Gregor. Liber de quattuor virtutibus et omnibus officiis ad bene beateque vivendum pertinentibus. Magister Gregorius Laticephalus de Konitz. B. m., b. r. (Leipzig, druk. Valentin Schumann, 1516).
782 (Rittangelius Joannes Stephanus; Georg Wilhelm, Brandenburg Kurfürst). Liber rituum Paschalium mit was für Ceremonien und Gebräuchen die Juden das Osterlamb gegessen haben. Translatus a [...]. Regiomonti, Apud Paschalem Menseniutn 1644 [rz.]. Królewiec, druk. Paschen Mense, 1644.
174 Campolongo Emilio, Schneeberger Anton. Liber unus de arthritide, cui accessit Antonii S[ch]neebergeri Tigurini Enumeratio medicamentorum facile parabilium adversus omnis generis articulorum dolores. Spirae Nemetum [...] ap. Bernardum Albinum, 1592 [rz.]. Speyer, druk. Bernhard Albin, 1592.