Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
519 Gulden Christoph. Memoriae Illustris [...] Fabiani Senioris, burggravii et baronis a Dhona, Sereniss. Electorum [...] Brandenb. consiliarii intimi, ad Comitia Rom. Imperij et Regni Poloniae, iteratis vicibus Legati, supremi militiae Praefecti, Ducatus Prussiae Burggravij emeriti etc. B. m., b. r. (po 1600).
2497 Jabłoński Jan Teodor. Memoriae Friderici Borussorum regis monumentum. Berlin, G. Schlechtiger, 1713. Berlin, druk. Gothard Schlechtiger, 1713.
435 Crusius Fridericus. Melos Alcaicum, honoribus viri [...] Aegidii Strauchii, SS. Theol. Doct. Rectorisque Gymnasii Dantiscani longe dignissimi, Dn. Praeceptoris omni honoris cultu aetatem prosequendi, ea, qua par est, observantia dicatum a Friderico Crusio, Jaura-Silesio. Gedani, Typis Simonis Reinigeri [1670]. Gdańsk, druk. Szymon Reiniger mł., (ok. 1670).
825 Schelwig Samuel (Schelguig Samuel). Meditationis biblicae exercitium [...] quod praeside [...] disputationi publicae subjicietur [...] [Cz. 1-5]. Gedani, Imprim. Dav.-Frider. Rhetius, 1686 [rz.]. Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1686.
1997 Medaille. Medaille, zum Andencken der vor zwey hundert Jahren A. 1530. den 25. Junii dem Glorwürdigsten Kayser, Carolo V. auf öffentlichem Reichs-Tage übergebenen Augspurgischen Confession. B. m., b. r. (Gdańsk, 1730).
2427 (Academia Regiomontana). Mecaenates, patres... ad orationem, qua pacis donum concessum celebrabit Botho Henricus L. Baro ab Eulenburg, invitat rector et senatus Academiae Regiomontanae. [Królewiec], W. Segebade, 1636. Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
649 (Academia Regiomontana). Mecaenates, amicos ac cives academicos, ad panegyrin quae aeternae memoriae Magnifici [...] Johannis Truchses von Wetzhausen supremi Prussiam Regentis, Consiliarij ac Burggravii laudatissimi, magni musarum patroni. Sacra erit, cives suos invitat Rector et Senatus Academiae Regiomontanae. [Regiomonti] Typ. Laurentii Segebadii 1636 [rz.]. B. m. (Królewiec), druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
2107 Tylkowski Wojciech. Mądrosc Doskonała, W Bojazni Bozey Ugruntowana, Niegdyś Przez X. Woyciecha Tylkowsiego [sic], Societatis Jesu Theologá gruntownemi dowodámi, y strásznemi Przykładámi Objasniona; Teraz Jáko y nayprostszym dowćipom do pojęćia nie trudna, a wszytkim zbáwienna y potrzebna Piąty raz Swiátu Ogłoszona. W Wilnie w Drukárni Akád: Soc: Iesv, Roku Páńskiego 1731. [Tytuł części II:} Supplement Mądrosci Doskonałey Na Bojazni Bozey Ugruntowaney, Gdźie Grzesznicy niebojący się Boga Od spráwiedliwośći Bożey Grzesznikom ná przykład Są wystáwieni Przez X. Woyciecha Tylkowskiego Societatis Jesu Theologá, Pod tytułem Pobudka IX Do Bojazni Bozey. Reimpress: Vilnae Typis Academicis Societatis Jesu. Anno Domini MDCCXXXII. Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1731 (cz. I), 1732 (cz. II).
128 Palczowski Paweł. Matrimonio augustissimo a Sereniss: et Potentiss: Rege Poloniae et Sveciae, Sigismundo huius nominis Tertio, et Constantia Sererniss: atque Illustriss: Caroli Archiducis Austriae filia. Cracouię celebrato, die II Decemb. Anno nostrę salutis, 1605. Gratulatur Paulus Palczowski de Palczowice. Cracoviae, in Officina Lazari, Anno Domini.1605. Kraków, druk. Łazarzowa, 1605.
1630 (Maria, Matka Boska). Marya, Imię Naysłodsze Przenayswiętszey Matki Bozey, Nieprzebrane słodkośći łaski y pociech Morze, w Bractwie tegoż Imienia Zbawiennego, Nowo w Kośćiele Swiętego Ducha w Lublinie z władzy y pozwolenia od Stolice S. Apostolskiey założonym wylewaiące. Za pozwoleniem władzy y zwierzchnośći Duchowney, á dla pożytku Dusz ludzkich nowo przedrukowane. w Lublinie, w Drukárni Colleg. Soc. Jesu, 1744. Lublin, druk. Jezuitów, 1744.
1629 (Maria, Matka Boska). Marya jmię naysłodsze Przenayswiętszey Matki Bozey, nieprzebrane słodkości łáski y pociech morze, w bractwie tegoż imienia zbáwiennego, nowo w kościele Swiętego Ducha w Lublinie z władze y pozwolenia od stolice s. apostolskiey záłożonym wylewaiące. Zá pozwoleniem władzy y zwierzchności duchowney, przedrukowane. W Lublinie w Drukárni Kollegium Soc. Jesu, Roku Pańskiego 1739. Lublin, druk. Jezuitów, 1739.
1628 (Maria, Matka Boska). Marya Imie [sic] Naslodsze Przenaswiętszey Matki Bozey, Nieprzebrane słodkośći łask y poćiech Morze, w Bráctwie tegoż Imienia Zbawiennego, Nowo w kośćiele Kátedrálnym Wilenskim z władze y pozwolenia od Stolice S. Apostolskiey żáłożonym. A od I.W.X. Mikołáiá Stephaná Pácá, Biskupá Wilenskiego ufundowanym wylewaiące. w Poznaniu, w Druk. X. Woyciechá Láktánskiego, 1689. Poznań, druk. Wojciech Laktański, 1689.
1472 Manuale. Manuale Pietatis. Ex probatis precationum libellis, jam ante. Concinatum. Nunc denuo selectioribus devotionibus, Auctum. Una cum utilissimis Resolutionibus pro infirmis, ac Compendio Controversiarum. Editio Decima. Cum Licentia Superiorum, et Privilegio S.R.M. Typis Clari Montis Częstochoviensis. A.D. 1751. Częstochowa, druk. Paulinów, 1751.
1404 Schoenborn Samuel. Manuale Medicinae Practicae Galenico-Chymicae, Comprehendens Specifica et Appropriata omnium membrorum humani corporis Medicamenta, adjectis Observationibus ac notis eorum, quae ijsdem membris exitiosa sunt ac deleteria. Non solum ad faciendam Medicinae Praxin necessarium, sed etiam omnibus ijs quos propria Valetudo solicitat, utilissimum. Dantisci, Typis et Sumptib. Georgi Rhetii. Typogr. Ord. Anno 1637 [rz.]. Gdańsk, druk. i nakł. Jerzy Rhetius, 1637.
1619 Lubomirski Hieronim Augustyn. Manifestum Cellsissimi Domini Hieronymi Augustini S.R.I. Principis Lubomirski Comitis in Wisnicz et Iarosław Castellani Crac. Magni Exercituu Poloniae Ducis. B. m., b. r. (1704).
2024 Potocki Teodor. Manifeste fait dans le grand Conseil tenû a Danzig le 10. Février 1734. Par les Senateurs Ministres d’Etat et Deputez de l’Ordre Equestre Nommez par la Diette d’Election pour rester aupres du Serenissime Roy de Pologne Stanislas Premier Contre la pretenduë Election et le pretendu Couronnement de l’Electeur de Saxe. B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Tomasz Jan Schreiber, 1734).
2224 Koźmian Andrzej Alojzy, Trzciński Mikołaj. Manifest z odpowiedzią z strony WW. Andrzeia Kozmiana Sędziego, i Mikołaia Trzcinskiego Podsędka Ziemskich Lubell. przeciwko J. O. X. Kazimierzowi Sapieże Generałowi Artt: W. X. Litt: w Grodzie Lubelskim Dnia. 28. Lutego R. P. 1788. Uczyniony. B.m., b. r. (Lublin, Druk. Trynitarzy, 1788),
1622 Manifest województw i powiatów. Manifest woiewodztw y powiatow W.X. Litewskiego. Przez delegowanych Ichmośćiow panow p. posłow do Wilna zgromádzonych w Trybunale W.X. Litewskiego dńia 14. Augusta záńieśiony w Roku 1698. B. m., b. r. (Wilno?, 1698).
117 Manifest (Województwa Krakowskiego). Manifest Skonfederowanego Woiewodztwa Krakowskiego. B. m., b. r. (1768).
49 Prażmowski Mikołaj, Sobieski Jan. Manifest o rozerwanym seymie podany do akt grodzkich warszawskich sub Actu Feriae Sextae in Vigilia Resti Visitationis gloriossimae Virginis Mariae, 1672. B. m. (Warszawa), 1672.
1324 Fryderyk II, król pruski. Manifest notyfikacyiny, dla od Krola Jego Mości pruskiego głownemu miastu śląskiemu Wrocławiu nadanych dwuch wielkich Jarmarkow rocznych mianowićie na niedźielę 4. postu y poniedźiałek przed narodzeniem Bogarodźice Panny. Od Daty 14. Julii 1742, w Wrocławiu, u Jana Jakuba Korna. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1742).
995 Conti Francois Louis de. Manifest des Printzen de Conty an die durchlauchtige polnische Republik und des Gross-Herzogthums Littau. Gegeben auff der Flotte bey Oliva Anno 1697. den 5. October. B. m., b. r. (1697).
1319 Fryderyk II, król pruski. [Mandat, nakazujący używanie w krajach pruskich i księstwie Śląsku wyłącznie kalendarzy aprobowanych przez Berlińskie Towarzystwo Naukowe]. B. m., b. r. (Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, 1741).
1071 Mandat und Ordnung. Mandat unnd Ordnung von Ihrer Excellence dem Herrn Reichs Cantzler unnd General Gouverneur der Antheile Preussen Krafft habender KönigIichen Commission den 17. Septembr. publiciret wie es nemlich hinfüro in den Quartiren und Guarnisonen gehalten und bey Jedermänniglichen bey der darin verfasten unablässigen Straffe observiret werden sol. Erstlich Gedruckt zu Elbing bey Wendel Bodenhausen Anno 1631. B. m. (Gdańsk, druk. Jerzy Rhete II), 1631.
972 August II, król polski. Mandat Ihrer Chur-Fürstlichen Durchlauchtigkeit zu Sachsen Friderici Augusti als neuerwehlten Königs in Pohlen an Seine liebe [sic] Land-Stände und getreue Unterthanen in Sachsen ergangen. B. m., b. r. (1697).
1358 Katechizm (Mały). Mały Katechismus, álbo Náuká Chrźeśćiańská w pieśni złożoná żeby prźes wdźięczność społecznego Spiewánia tak Dźieći, iak i starźi łacznieyszym sposobym mogli śie náuczyć tego, co im do wiary świętey, i źyćia Chrześćiańskiego iest potrzebne i do otrźimania zbáwieniá wiecźnego pożytećzne z Przidatkiem niektorych Pieśni nábożnych ná więksżą część i chwałę Boga w Troycy Swiętey iedinego ná pożytek zbawienia Dusz ludzkich. Przes Jednego Xięza zákonu Can. Reg. Lat. S. Augustiná świeżo do śpiewánia złożona i spisáná za staranim swego Przewieleb: Xięza ArchiPreśbyterá z do zwoleniem starszych do druku podana roku 1747. (B. m.), 1747.
1783 Kulikowski Józef Uszak. Mały Dykcyonarz Polski i Francuski Wydany Przez J.P. Jozefa Uszaka Kulikowskiego Poprawiony y Przedrukowany. w Mohilewie w Drukarni Uprzywilejowaney Jaśnie Wielmożnego Arcy Biskupa Mohilew: Rzym: Kościoł: Roku 1782. Mohylew, druk. Nadworna Arcybiskupa Rzymsko-Katolickiego, 1782.
1317 Joanna de Chantal św. Małe zwyczaie klasztoru Náwiedzenia P. Maryi w Annesium z Francuskiego ná Polski ięzyk przetłumaczone. w Krakowie w Drukárni Jákubá Matyaszkiewicza, J.K.M. y Jáśnie Oświeconego X. Biskupá Krákowskiego, Xiążęćiá Siewierskiego Ordynáryinego Typografa Roku Páńskiego 1733. Kraków, druk. Jakub Matyaszkiewicz, 1733.
2605 (Władysław IV). Makarismos sive beatitas Vladislai IV, regis Poloniae sedecennis, Sveciae septendecennis. Gdańsk, [A. Hünefeld], 1648. Gdańsk, druk. Andrzej Hünefeld, 1648.
2455 Maiestas. Maiestas vice-regia supremi tribunalis regni mareschalci Thomae a Działyn Działynski desponsa Themidi armatis turribus praesidentis Joannis Pokrzywnicki, referendarii regni decani Gnesnensis firmissima, sub primum in areopagum ingressum, theatrali applausu a iuventute rhetorices Collegii Lublinensis Soc. Jesu adorata a. 1713 die 3 Mai. [Lublin, druk. Jezuitów, przed 3 V 1713]. Lublin, druk. Jezuitów, 1713.