Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
1470 Strauch Benedikt. Römisch-Katholischer Catechismus für die IIte Classe der Kinder. Rzymsko-Kátolicki Katechizm dla większych dzieci drugiey Klásy. Cum Privilegio, et Licentia Ordinarii. Sagan, im Verlage der katholischen Trivialschule. Gedruckt bey Joh. Christoph Lauhen. 1765. Żagań, nakł. Katholische Trivialschule, druk. Johann Christoph Lauhe, 1765.
1480 ABC Buchstabir (Obiecadło). Neueingerichtetes ABC Buchstabir und Lesebüchlein zum Gebrauche besonders der Oberschlesischen Schulen Polnisch und Deutsch verfasset. Nowo-zebráne Obiecadło do sylábizowánia y czytánia dla potrzeby osobliwie Gornego Sląská szkoł, po polsku y po niemiecku wypráwione. Sagan, im Verlage der katholischen Trivialschule. Mit allergnädigsten Privilegio. Gedruckt bey Johann Christoph Lauhen, 1765. Żagań, nakł. Katholische Trivialschule, druk. Johann Christoph Lauhe, 1765.
1469 Felbiger Johann Ignaz von. Römisch-Katholischer Catechismus für die kleinsten Kinder. Rzymsko-Kátolicki Katechizm dla naymnieyszych dzieci. Cum Privilegio, et Licentia Ordinarii. Sagan, im Verlage der katholischen Trivialschule. gedruckt bey Johann Christoph Lauhen. Żagań, nakł. Katholische Trivialschule, druk. Johann Christoph Lauhe, (1765).
2154 Felbiger Johann Ignaz von. Rzymsko katolicki katechizm dla naymnieyszych dzieci. Römisch-katholischer Catechismus für die kleinsten Kinder. Sagan und Breslau bei Jo. Friedrich Korn dem ältern, 1799. Żagań i Wrocław, Johann Friedrich Korn sen., 1799.
2633 Confessio. Confessio et expositio simplex orthodoxae fidei et dogmatum catholicorum sincerae religionis christianae: concorditer ab ecclesiae Christi ministris, qui sunt in Helvetia Tiguri… Polonia, Hungaria. Tiguri Typis Jacobi Bodmeri 1653. Zurich, druk. Jacob Bodmer, 1653.
1491 Pridmann Kaspar. Carmen de morte et resurrectione Jesu Christi in Schola Glogoviense recitatum. Illustri et Magnifico Domino, Domino Stanislao, Comiti et Domino à Gorka, Capitaneo in Busko et Kolo, etc. Domino Regaliũ in Gnesna, Vscze, Pila, Moschina, etc. dicatum. Autore Casparo Pridmanno. Gorlicii Excudebat Ambrosius Fritsch. Anno 1566 [rz.]. Zgorzelec, druk. Ambrosius Fritsch, 1566.
1361 Limmer Konrad Philipp, Dares Johann Christian. Disputatio Physica Extraordinaria. De Corporum Naturalium Principiis, quam Annvente Deo sub Praesidio Conradi Philippi Limmeri, Medicinae Doct. Ejusdemq; ut et Phys. et Mathes. in Illustr. Athenaeo Anhaltino Prof. Publ. nec non Academiae Caesareo-Leopoldinae Naturae Curiosorum Collegae, d. Leucippi. Publicè Ventilandam proponet Ad d. 8. Februar: 1689 [rz.]. Johannes Christianus Dares, Briga-Sil. Philosoph. Studios. Servestae, Excudit Joh. Ern. Bezelius. Zerbst, druk. Jan Ernest Bezelius, (1689).
357 Becmann Christian (Becmanus Christianus). Exercitationes theologicae; in quibus de argumentis pro vera Deitate Christi Servatoris nostri contra Fausti Socini, Valentini Smalcii, Christophori Ostorodi, Johannis Crellii Franci et similium recentissimas molitiones: nec non multis aliis, quae passim intercurrunt, scitu dignis thematibus; per divinam gratiam, e principiis sacris, singularii diligentia parique fide agitur. Servestae, typis Andreae Bezelii 1639 [rz.]. Zerbst, druk. Andreas Betzel, 1639.
941 Kazumen Julian. Pobudka Do Noszenia Paska rzemiennego w Bractwie Błogosławioney Panny Maryey z pocieszenia S. Oyca Augustyna, y Moniki S. Matki iego. Napisana Przez X. Juliana Kazumena Augustiniana Luc: 12. Sint lumbi vestri praecincti, et lucerna ardentes in manibus vestris. W Zamosciu, W Drukarniey Akademiey, drukował Chrzystoph Wolbramczyk, Roku Pańsk. 1618. Zamość, Krzystof Wolbramczyk w druk. Akademickiej, 1618.
1667 Różaniec Najświętszej Panny Maryi. Rozaniec Nayświętszey Panny Maryj Y Naysłodszego Jmienia Jezus ktory Przeświętna Archikonfraternia Tegoż Bractwá w Kośćiele fárnym Ozoowieckim [sic] od práwuie [sic]. Złozony. z przydátkami innych Nábożeństw dla wygody Bráći Siostr tegoż Bráctwa y dla zbudzenia w sercách ludzkich áffektow Przenayświętszego Jmienia Jezusa y Maryj. Wydany. Jáśnie Wielmo: Michałowi y z Jáśnie Oświeconych Xiążąt Radziwiłow Tekli Sapiechom [sic] Woiewodom Podlaskim Osobliwyn Dobrodzieiom Pánom y Kollátorum [sic] Ofiarowany. Roku 1747. Drukowány. W Drukárni Akademij Zamoyskiey. Zamość, druk. Akademicka, 1747.
2516 Kuczewski Jan. Capella Annunciatae Deiparae Virgini in ecclesia collegiata Zamoscensi ab Nicolao a Przytyk Podlodowski vexillifero terrae Dobrinensis, etc. altari, imagine celebri, dicata, exornata. Zamość, A. Jastrzębski, 1654. Zamość, Andrzej Jastrzębski w druk. Akademickiej, 1654.
134 Projekt do praw kościelnych. Proiekt do praw kościelnych oboiey konfessyi Dissidentskiey Ewangelii [Pierwsza y druga księga]. Proiektu praw koscioła Dissidentskiego oboiey konfessyi Trzecia y czwarta księga. w Wschowie 1780. w Drukarni J.K.Mci uprzywileiowaney Heboldowskiey. Wschowa, druk. Jan Teofil Hebold, 1780.
1353 Herrmann Christian. Die Göttliche Libe [sic], der Sig eines Christen, bey Wolansehlicher Beerdigung des Wohledlen, Wolehrenvesten und Hochbenambten Herrn Christoph Hallers, des Raths der Kayser: und Königl: Stadt Bresslau welcher am Tage Barthol, war der 24. August des 1688. Jahres nach langwirig erduldeter Unpässligkeit selig in seinem Jesu verblichen, und darauf den 29. Ejusd. in Volckreicher Begleitung, in di Pfarr-Kirche zu St. Elisabeth zu seiner Ruhstäte gebracht worden, in Nachgesetzter Trauer- und Trost-Rede gezeiget von M. Christian Herrmann, ermelter Kirchen Archidiacono und Seniore. In der Königl. Stadt Frau-Stadt, druckts Johann Christoph Wild. Wschowa, druk. Jan Krzysztof Wild, (1688).
1902 (August III, król polski). Beschreibung des Einzüges Ihr. Maj. des Königes Augusti III. in Warschau gehalten d. 25 Nov. 1734. Langfohr bey Dantzig Gedruckt in der Klingenbergischen Buchdruckerey. Wrzeszcz, druk. Marcin Klingenberg, ok. 1734.
1976 (Konstytucje). Przywileje y Konstytucye za panowania I.K.M. Augusta III. Roku Panskiego 1734 [rz.]. w Langforcie pod Gdanskiem. Drukárni Klingenberga. Wrzeszcz, druk. Marcin Klingenberg, 1734.
16 Erasmus Desiderius Roterodamus, Vives Juan Luis. Civilitas Morum et Johannis Ludovici Vivis Ad Sapientiam Introductio. Editio Nova Latine Et Germanice. Wratislaviae, Apud Johannem Jacobum Korn. 1756. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, 1756.
1451 Fryderyk II, król pruski. Reglement, wie es künftig mit Einrichtung der Handlungs-Accise von dem aus Pohlen kommenden Vieh gehalten werden soll. De Dato Bresslau den 16. Martii 1745. Bresslau bey Johann Jacob Korn. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, 1745.
1450 Fryderyk II, król pruski. Patent Wegen Facilitirung des Negotii dererjenigen, So aus der Ukraine und denen Tartarischen Grentzen nach Schlesien mit Vieh handeln. d. d. Bresslau den 10. Octobr. 1742. Bresslau bey Johann Jacob Korn. 1742. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, 1742.
1332 Fryderyk II, król pruski. Krolewsko-pruski Edykt y Deklaracya iako śię napotym na Samowładnym Xięstwie Sląsku y Grabstwie Kłocku z wypuszczaniem z poddaństwa zachować uchodzeniu poddanych z źiemie zabiegać a Rekrutowanie Regimentow podług Reglementu werbunkowego d. d. 16. August. 1743. odprawować. z Berlina d. 1. Martii, Anno 1744. w Wrocławiu u Jana Jakuba Korna Bibliopole. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1744).
1328 Fryderyk II, król pruski. Krolewski pruski odnowiony y záostrzony Edykt iáko przećiw Werbownikom cudzym ná Sámowładnym Xięstwie dźiedźicznym, Gornym y dolnym Sląsku y Grabstwie Kłockim postąpić. od dány z Wrocłáwia d. 9. Maiá 1743. w Wrocłáwiu u Janá Jákubá Korná. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1743).
1329 Fryderyk II, król pruski. Krolewsko pruski Mandat, żeby te Białogłowy, coby żołnierza do zbiegania zwiodły albo zwieść chćiały bez wszelkiego Processu y bez wszelkiey Łaski na szubienicę obieśić. z Berlina d. 1. Jul. R. 1743. w Wrocławiu u Jana Jakuba Korna Bibliopole. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1743).
1331 Fryderyk II, król pruski. Patent, ktorym wszelkie samowolne Kollektowanie u mieszczanow i gminow albo wiosek po wszystkich Krolewsko-Prusskich krajach śląskich zakazuje się. Od daty z Pocdamu d. 27. Augusti 1743. W Wrocławia [sic], u Jana Jakuba Korna Bibliopole. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1743).
1321 Fryderyk II, król pruski. Krolewsko-pruski Mandat, że na oddalenie Desercyi każdy y wszelki co się z Oficyrem niższym albo prostym żolnierzem za Garnizonem, ich potka o paszport ich śię pytać powinien a ći co powźiąwszy o desercyi iednego albo drugiego żołnierza wiadomość nieiaką, nie oznaymili tego Regimentom albo Kompaniom ostro karani być maią. Od daty w Sielowicach d. 1. Aprilis 1742. W Wrocławiu, u Jana Jakuba Korna Bibliopole. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1742).
1322 Fryderyk II, król pruski. Krolewsko-pruski Mandat, że na oddalenie Desercyi każdy y wszelki, co śię z Oficyrem niższym albo prostym żolnierzem za Garnizonem ich potka a ći co powźiąwszy o desercyi iednego albo drugiego żołnierza wiadomość nieiaką, nie oznaymili tego Regimentom albo Kompaniom ostro karani być maią. Od daty w Sielowicach d. 1. Aprilis 1742. W Wrocławiu, u Jana Jakuba Korna Bibliopole. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1742).
1324 Fryderyk II, król pruski. Manifest notyfikacyiny, dla od Krola Jego Mości pruskiego głownemu miastu śląskiemu Wrocławiu nadanych dwuch wielkich Jarmarkow rocznych mianowićie na niedźielę 4. postu y poniedźiałek przed narodzeniem Bogarodźice Panny. Od Daty 14. Julii 1742, w Wrocławiu, u Jana Jakuba Korna. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1742).
1325 Fryderyk II, król pruski. Patent dla ułatwienia wszytkich Werbunkow dobrowolych, y dla odwrocenia Desercyi, w ktorym iednak wszelkie gwałtowne postępki, ktorychby śię, w Werbunkach przećiw woli Jego Krolewskiey Mości podiąć mogli, ostro zakazuią śię. Dan z Pocdamu d. 15. Aug. 1742. Cum Privilegio. W Wrocławiu u Jana Jakuba Korna. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1742).
1326 Fryderyk II, król pruski. Reglament jako sobie w postanowieniu Towarzystwa Pożogowego po wśiach na Xięstwie Sląsku y Grabstwie Kłockim postąpić. D. d. z Pocdamu d. 24. Novembr. 1742. W Wrocławiu, u Jana Jakuba Korna Bibliopole. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1742).
1320 Fryderyk II, król pruski. Krolewsko-Pruski Mandat względem na Śląsku w niższey cenie niż kiedyś do używánia sporządzonego Pápieru pieczętowanego. Od dáty z Berlina d. 24. Decembris 1741. W Wrocławiu cum Privilegio Regis u Jana Jakuba Korna. Wrocław, nakł. Johann Jacob Korn, (1741).
1442 Ehrhardt Sigismund Justus. Neue Diplomatische Beyträge zur Erläuterung der alten Niederschlesischen Geschichte und Rechte. Erstes Stück [1-5]. Bresslau, bey Johann Friedrich Korn dem altern, 1773[-1774]. Wrocław, nakł. Johann Friedrich Korn st., 1773-1774.
732 Owen John. Epigrammatum Joannis Oweni, Cambro-Britanni Oxoniensis. Editio postrema correctissima posthumis quibusdam adaucta et instructa gemino indice, Addita sunt in fine exercitia memoriae poetica, in usum adolescentiae alicunde collecta. Vratislaviae, Sumpt. Joh. Adam Kastneri 1680 [rz.]. Wrocław, nakł. Johann Adam Kästner, 1680.