Piśmiennictwo polskie na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej

Przygotowanie Bazy w wersji 1.0 dofinansowane przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Baza przyjmuje jako punkt wyjścia ludzi, twórców – to znaczy osoby działające na przestrzeni wieków na kresach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej (głównie dzisiejsza Ukraina).

Dorobek polskiej kultury narodowej, powstały na tamtych terenach, przez całe wieki stanowił znaczą część kultury ogólnopolskiej. Na dodatek w ostatnich co najmniej sześćdziesięciu latach mówienie o nim, badanie go – ze względów polityczno-ideowo-propagandowych było niezwykle utrudnione o ile w ogóle możliwe. Dziś, rozwijające się niezwykle dynamicznie techniki informatyczne, dodatkowo, poza motywacjami wypływającymi ze swobody ideowej badań, zachęcają do takiego całościowego uchwycenia wspaniałego dorobku kultury polskiej tamtych rejonów i stworzenia w ten sposób punktów wyjścia do wszechstronnych, szczegółowych i systematycznych jego badań. Baza pozwala na dowolne konfigurowanie źródłowego materiału wyjściowego do takich studiów. Stanowi niezwykle cenne zadanie wspomagające badania naukowe. Przykładowo można sobie wyobrazić opracowywanie, interpretację w oparciu o nią takich zagadnień jak: literatura Lwowa w II połowie XVI wieku (bo jako punkt wyjścia otrzymamy nazwiska twórców, tytuły dzieł, lokalizację związaną ze Lwowem i zadany okres czasu) albo wkład ziemi tarnopolskiej do piśmiennictwa polskiego (w dowolnie wybranym zakresie czasowym) itd., itd. Co więcej, baza, mając charakter otwarty i możliwości ustawicznej rozbudowy będzie mogła w przyszłości przyjąć nową porcję danych na przykład z zakresu historii sztuki, dotyczących dzieł i twórców oraz wiązać je z danymi już w niej się znajdującymi.

Ze względów technicznych przyjęto następujące zasadę dla zapisu dat przybliżonych: 1525 oznacza pierwszą połowę wieku XVI, 1575 oznacza II połowę wieku XVI, 1550 odpowiada określeniu: połowa wieku XVI.

Baza ma i będzie miała charakter otwarty, stale in statu nascendi. Obecnie jej materiał jest poddawany weryfikacji. Dlatego z wdzięcznością skwitujemy wszelkie przekazane nam uzupełnienia, poprawki i wszystkie uwagi, które przyczynią się do jej doskonalenia. Oczekujemy na listy pod adresem: wwalecki@gmail.com.

Tomasz Nastulczyk, Wacław Walecki


Zdjęcie otwierające bazę przedstawia widok na rozlewisko Zbrucza ze wzgórz Okopów Św. Trójcy (fot. W. Walecki).